K"eyu"o -nu 14

1=Dh/e P/cl"o waa- Baanabas"o =wa -lo Ik/cn"e pl"o"o, 'wo -da Zuif"o -nu -bha -bh/cku"ek/c 'g"u 'z"u, '"o 'wo Yesu -bha 'wunta/cs"e -bl/e/e m/e -nu 'wo -k"e m"u -an -dh"e. '"O Zuif"o -nu waa- m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka -an -dh/e =va -dh/e -wo -k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka. 2'K/e/e Zuif"o 'bhaa -nu waa 'we- -bha k"o -wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia-, '"o 'wo- p"o m/e 'waa Zuif"o 'ka -an -dh"e -wo d/c Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -g/c 'y"enng. 3'K/e/e P/cl"o waa- Baanabas"o -wo =gl/c/c Ik/cn"e pl"o"o, 'wo 'wun '"o -gban 'wunta/cs"e '"o -gban Yesu -bha 'wo k"e -a =bl/e/e' =dhia -zogbandhe 'ka. Kwa D"em/e -ya -z/cn -an -dh"e m/e -nu w"o 'dhi"o =n/e 'wun -nu '"o -gban "o -bha 'glus"e -wun -bha 'wo- =bl/e/e' -na bh"e 'wun gia- -m"u, '"o -k/c -m/c 'wun -bha -s"u nu -an -dh"e k"o -waan -dhidhaap"e -nu k"e -a 'ka. 4'"O 'g"ugludhe -y"o -da p"om/e -nu zi"en, '"o m/e -k/c 'pian do -y"o -k"e Zuif"o -nu -bha 'ka, '"o m/e -k/c 'pian do 'bhaa -y"o -k"e Yesu -bha b/cm/e -nu -bha 'ka. 5Zuif"o -nu waa- m/e 'waa Zuif"o 'ka waa- wo =k/c/cnm/e -nu -an -wo -y"o -m/c -a 'g"u k"o 'waan- P/cl"o waa- Baanabas"o -an z"e -an -zu"o -gu"o 'ka -s"u 'ka. 6=Dh/e '"o m/e =pl/e 'wo bh"e =waa- =t/ei' d/c 'wo =du"e, 'wo dho Leka/cni -s/e 'g"u, p"odh/e 'wo- -dh/e Litr"e waa- D/e/eb"o, 'iin -an -z"utodh/e -nu -an -bha. 7'"O 'wo y"o 'wunta/cs"e =bl/e/e' -s"u 'g"u m"u. 8-Dh/e '"o Litr"e bh"e g/c/cn- do -y"o -k"e =yaannu =s"u"e' m"u, bhii '"o t/c/c 'tinng =yua' -y"o -k"e -a -g/en 'g"u, '"o bh/ca, 9-y"o -k"e "o 'to 'to =dhia 'wun '"o P/cl"o -k"e -a =bl/e/e' =dhia bh"e -a -bha. =Dh/e '"o P/cl"o -ya d/ca =n/e -zo -y"o Yesu -bha -s"u -ya -g/c k"o 'yaan- -a -dh/e bo, 'y"o- -ga -piindh"o 10'"o- p"o -a -dh"e -wo 'gbee- 'ka =n/e/e: “-Bh"o =luu'- '"u d/c "u -g/en -ta zengdh"o!” 'Y"o =luu 'budh"o, '"o y"o 'ta -s"u -bha. 11=Dh/e p"e '"o P/cl"o -ya -k"e bh"e m/e gbung -nu =waa- y"o, 'wo -gbla wo -bha 's/e 'g"u -wo '"o -k"e Lika/cni -wo 'ka bh"e -a 'g"u 'wo- p"o: “-Zlan -nu =wa m/ebheedhe bun 's"u, =wa go dhang- 'g"u, =wa nu kwa 'pi"o!” 12'"O 'wo Baanabas"o 't/c kp/c wo -bha -zlan =bhl"ez"e 'wo- -dh/e Z"os"o bh"e -a 'ka. 'Wo P/cl"o 't/c kp/c 'p"o wo -bha -zlan do 'bhaa 'wo- -dh/e /E/em/es"o bh"e -a 'ka. Bhii '"o t/c/c m/e =pl/e 'wo nu bh"e, P/cl"o =n/e '"o -k"e 'wunbl/e/em/e 'ka =n/e wo -bha -zlan /E/em/es"o bh"e -a 'dh"o Z"os"o -wo 'dhi"o -lo -s"u 'ka. 13-An -bha -zlan 'wo- -dh/e Z"os"o bh"e -a -gba -a 'g"u -k/c -y"o -k"e -dapl"o"odh/e gia- -bha. '"O- slabhom/e -y"o nu, -du -nu 'wo 'l"u 'bin =bh"u"o' -k"e 'wo- =ni"e -a bh/c -z"u -a 'ka, b"o"u- 'kplong '"o =ni"e p"o- -z"u bh"e -a 'dhi do -bha. '"O Z"os"o -bha slabhom/e waa- m/e gbung -nu 'wo -k"e m"u, -wa -ya wo =zu"o' 'pi"o k"o -wo sla- bho"e Baanabas"o waa- P/cl"o -an -dh"e. 14'K/e/e =dh/e 'wun bh"e '"o Baanabas"o waa- P/cl"o =waa- =t/ei' d/c, 'wo wo -bha gblang -dh/e 'bhaa -nu =p/e/e, -a -z/cn m/e -nu -dh"e -s"u 'ka =n/e waa 'we- -bha k"o -wa k"e 'dh"o. '"O 'wo -bla s"u 'wo dho"e m/e gbung -nu 'g"u -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: 15“M/e 'ka =n/e, -m"e '"o -k"e ka -g/c 'ka 'wun -k"e 'dh"o e? M/e 'bhee- -nu kwa =suu'- -y"o do, -zlan 'yaa -m"u yi 'ka! 'Wunta/cs"e '"o -gban Yesu Klito -bha =n/e 'yi nu"e ka =dhia, -a -bl/e/e ka -dh"e -s"u 'ka k"o 'ka ka =kwaa' gbap"e 'kpaan -wun 'wo bh"e -an -z"u k"o 'ka =dhi"e'- -Zlan '"o 'bhee- '"o dhang- 'dh"o, 's/e 'dh"o, 'yoo 'dh"o waa- -an 'g"u -p"e -nu 'pl/e -k"e bh"e -a 'pi"o k"o 'kaan- -a gba! 16'T"ong -nu 'wo -zi"o bh"e -a 'g"u, -y"o "o -kwaa m/e -nu -z"u 'wo wo -zo 'kun -wun -nu -k"e. 17'K/e/e -ya -z/cn ka -dh"e -kplawo =n/e "o -Zlan 'glus"e -z"e 'ka, p"e -s"e -nu -k"e ka -dh"e -s"u 'ka -kplawo. Bhii '"o t/c/c -y"o ka -gba dha 'yi 'ka. 'Go m"u 'z"u '"o- -k"e '"o kaa- tap"e -nu -wo -dhi wo 't"ong 'ka, '"o ka gbaa -bh"op"e -nu 'ka, 'go m"u 'y"o ka pa =zu"ogludhi 'ka.” 18'K/e/e -a =bl/e/e' -s"u 'ka =n/e -k/c gia- '"o bh"e -a 'dh"o, Baanabas"o waa- P/cl"o -an =s"e"e'- -y"o -bho k"o =kun m/e gbung -nu 'wo bh"e 'wo dho sla- bh"e -a bho wo -dh"e. 19=Dh/e '"o -k"e 'p"o, Zuif"o -nu 'bhaa -nu -wo -go Anti/cs"o -dh/e, '"o Pisidi -s/e 'g"u waa- Ik/cn"e pl"o"o 'wo nu, 'wo m/e gbung -nu 'wo bh"e 'wo -an =zu"o' b/c wo 'pi"o. 'Wo y"o P/cl"o -zu"o -gu"o 'ka -s"u 'g"u, 'go m"u 'wo- =gbl"e"e, 'wo dho"e p"o- =taa -bha, 'wo- to m"u '"o t/c/c -wo wo -zo -ta -be =n/e =ya ga. 20'K/e/e =dh/e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -wo -lo -a 'pi"o m"u, '"o =wa =ni"e' -a -z"u, '"o =luu, '"o wo -nu 'wo -da pl"o"o. =Dh/e '"o -dh/e =ya 'po, '"o waa- Baanabas"o 'wo dho D/e/eb"o -p"o 'g"u. 21P/cl"o waa- Baanabas"o -wo Yesu -bha 'wunta/cs"e -bl/e/e D/e/eb"o pl"o"o, '"o 'wo- -k"e '"o m/edh/evadh/e -wo -k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka m"u. 'Go m"u 'wo -y/e wo 'z"u 'wo dho Litr"e -dh/e, Ik/cn"e -dh/e waa- Anti/cs"o '"o Pisidi -s/e 'g"u -an 'g"u. 22'Wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu =faan' m"e k"o -wo k"e =faanz"e -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'g"u. '"O 'wo- p"o -an -dh"e: “Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'pl/e 'klo -dho bh/c =va -an -bha -tosiadhe 'g"u 'kpongtaa z"o k"o -waan -da -Zlan -bha -glud"edh/e 'g"u 't"ong '"o 'dhi"o, '"o nu -na bh"e -a 'ka.” 23'"O 'wo m/e ziizii -ya Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u 'saadh"o 'g"u. '"O =dh/e P/cl"o waa- Baanabas"o =wa y"en wo -b/en 'to -s"u waa- -bh/ea -Zlan -dh"e -s"u -bha, 'wo m/e -nu 'wo m"u bh"e, 'wo -an -wun -lo kwa D"em/e 'wo- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e -a kw/e/e. 24'"O 'wo b/c Pisidi -s/e 'g"u, 'wo dho Panfili -s/e 'g"u. 25'Wo -Zlan -wo =bl/e/e m/e -nu 'wo P/e/ez"o pl"o"o -an -dh"e. 'Go m"u 'wo dho Atali pl"o"o. 26=Dh/e =wa 'go m"u, 'wo 'yitag/c s"u, 'wo dho Anti/cs"o pl"o"o, -dh/e 'wo wo"e- 'ta z"u d/c -a -bha bh"e -a -bha. =Dh/e 'wo 'dho"e- dho 'ta 'g"u, -dh/e '"o bh"e =n/e '"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo m"u, 'wo -an -wun -lo -a -bha -Zlan kw/e/e k"o -yaan "o -zo k"e -an 'pi"o, k"o yu"o -nu 'wo 'dho -na -an k"e =dhia bh"e k"o -waan -an k"e. 27=Dh/e =wa -lo Anti/cs"o, 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dh/e wo 'ko =bhaa, '"o p"e -nu '"o -Zlan -ya k"e 'saadh"o wo =kwaa', waa- -k/c '"o 'kw/e/e =po"e' m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -g/c k"o -waan Yesu -wun -dh/e 'wun gia- bh"e 'wo- 'pl/e =bl/e/e -an -dh"e. 28'"O 'wo 't"ong 'bhaa -k"e Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'pi"o m"u.

will be added

X\