K"eyu"o -nu 1

1N dheglu Teofil"o, ma 's"e"edh/e -be -bl/e/ez"e 'a- =b/e/en -a m/e '"o =n/e -a 'dhi"o bh"e Yesu k"eyu"o -nu 't"o"udh"o waa- -a -bha m/e =daan' -wo -nu 'wo bh"e =n/e, 'a -an -ya -a 'g"u, '"o s"u -a -bha yu"o z"ud/cyi -bha 2'"o y"o"e yi '"o -Zlan -ya =luu -a 'ka '"o dho"e dhang- 'g"u -a -bha, a- 'pl/e -bl/e/e 's"e"edh/e -be bh"e -a 'g"u. =Dh/e '"o 'dho"e- dho dhang- 'g"u, -y"o "o -wo -to m/e -nu '"o -an s"u "o bha b/cm/e -nu 'ka sia- z"o bh"e -an -g/c -Zuu 'sl"o"osl"o -bha 'piigbeedh/e =kwaa'. 3=Dh/e =ya 'go ga 'g"u, -y"o "o -de -z/cn -an -dh"e =pl"e"ez"e 'ka kpinngdh"o, -dh/ekpa/cyi 'g/c/c- -yiisi"e 'pi"o -a -z/cn -s"u 'ka -an -dh"e =n/e "o 'bhee-. 'Wo- y"o '"o 'wun '"o -gban -Zlan -bha -glud"edh/e -bha '"o- =bl/e/e -an -dh"e. 4Yi do 'ka k"o Yesu =ya nu -an 'pi"o 'z"u -d"e"uwo, wo -nu -wo -k"e wo 'ko =bhaa p"e -bh"o =dhia, '"o- p"o -an -dh"e: “-Ka 'to Zeluzal/em"e z"o, 'ka ka 'yan 'to p"e '"o n D"e -ya 't/c go ka -dh"e, 'a- -wun =bl/e/e ka -dh"e bh"e -a -g/c! 5Bhii Zan -y"o m/e -nu -b/c yi"o 'yi 'ka, 'k/e/e ka -z"e, -a yi 'yaa =gbiin gb/c, -Zlan -dho -a k"e '"o ka pa -Zuu 'sl"o"osl"o 'ka!” 6'Y"o m/e -nu '"o waa- Yesu -nu 'wo -k"e wo 'ko =bhaa bh"e, 'wo- =dh/e/e' kp/c 'wo- p"o: “Yi D"em/e, "u- -p"o -a yi =ya -lo k"o '"u"en- -glud"edh/e nu Izla/el"o 'n"e -nu -dh"e k"o -wo 's/e 'bhaa -nu =k/c/cn -a 'ka 'z"u -d"e"uwo =a?” (=Dh/e/e' '"o bh"e, -wa -kp/c 'dh"o '"o t/c/c -a 't"ong bh"e -a 'ka, -wo -k"e Wl/cm"e -m/e -nu -k/c =l"o"o.) 7'"O Yesu -ya -daa -k"e -an -g/c '"o- p"o: “-Abi', 'go m"u 'z"u ka =dua' 'yaa -m"u k"o 'ka- yi -nu waa- -an 't"ong -nu 'kaan- -an d/c, '"o t/c/c n D"e -de 'sloo =n/e '"o 'wun bh"e '"o- k"e -yi -nu, -a k"e 't"ong -nu 'pl/e d/c. 8'K/e/e =ya k"e =n/e -Zuu 'sl"o"osl"o =ya nu ka -ta =sia, -Zlan -y"o -dho 'piigbeedh/e nu ka -dh"e, k"o 'wun '"o -gban n -ma 'kaan- -a =bl/e/e'- m/e -nu 'wo Zeluzal/em"e z"o, Zude -s/e 'saadh"o 'g"u -m/e -nu waa- m/e -nu 'wo Samali -s/e 'g"u '"o dho '"o y"o"e 's/e -nu 'wo 'ma =gbiin -an 'g"u -m/e -nu -dh"e.” 9=Dh/e Yesu -y"o y"en 'wun -nu 'wo bh"e -an =bl/e/e' -s"u -bha, '"o =luu -Zlan -bha 'piigbeedh/e =kwaa' '"o dho dhang- 'g"u. -Wo -to -a -ga =dhia '"o dha kp"o do -y"o s/c -a -z"u. 10-An 'yan -y"o -to dhu"o, zian '"o Yesu -y"o dho"e bh"e -a 'ka -piindh"o. =Dh/e 'wo -ga zl"o"o wo 's/c/c, k"o -Zlan -bha b/cm/e -nu =pl/e -wo =gbaannu =s"u"e' m"u. 11'"O -Zlan -bha b/cm/e -nu =pl/e 'wo bh"e 'wo- p"o -an -dh"e: “Galile -m/e -nu 'ka =n/e, -m"e '"o -k"e '"o 'ka -dh/e -ga -na dhang- 'g"u -kplawo =n/e =/e? Yesu '"o 'go -na ka zi"en '"o 'dho -na dhang- 'g"u bh"e, -y"o -dho y/e "o 'z"u '"o nu =n/e -k/c gia- '"o 'dho -na -a 'ka '"o 'ka- =gaa' -a 'ka bh"e -a 'dh"o.” 12=Dh/e =ya k"e 'p"o Yesu -bha b/cm/e -nu -wo -go -t/cn 'wo- -dh/e Olivie -t/cn bh"e -a tu"o, 'wo -y/e wo 'z"u, 'wo dho Zeluzal/em"e pl"o"o. 'Go Zeluzal/em"e '"u 'dho Olivie -t/cn bh"e -a tu"o -y"o -m/c 'kilong do -bha. 13=Dh/e '"o =wa -lo Zeluzal/em"e, 'wo dho 'k/c -ta dhu"o, 'k/cdhi '"o =dh/e =tun 'dhi"o, =ya k"e 'wo dho wo 'ko =bhaa -a 'g"u bh"e -a 'g"u. M/e 'wo dho m"u bh"e -an 't/c =n/e: Pi/e/e, Zan, Zak"o, Andre, Filip"o, Toma, Batelemi, Mati"o, Zak"o '"o -k"e Alefe gb"o 'ka, Sim/c '"o 'wo- -dh/e 'y"enngsi"om/e waa- Zud"e '"o Zak"o gb"o 'ka. 14=Dh/e 'wo- -bha 'saadh"o, -an =zu"o' -k"e do =bh/ea' -s"u 'g"u -kplawo wo 'ko =bhaa. Yesu dhe Mali oo, Yesu dhegluz"e -nu waa- dhoo -nu 'bhaa -nu -wo -k"e -an 'pi"o. 15Yi do 'ka k"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo dho -m/c m/e -l"u =k"eng' do "o -k/c =pl/e -bha =wa 'dho 'ko =bhaa bh"e, '"o Pi/e/e -y"o =luu -an 'pl/e 'dhi"o m"u '"o- p"o -an -dh"e: 16“N dhegluz"e -nu, p"e '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya =bl/e/e 'dhi"o '"o b/ca David"o -ta '"o =b/e/en' =s"u"e' -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u '"o -gban Zuda '"o 'dhi"o s"u m/e -nu 'wo Yesu kun -an 'ka -a -bha bh"e p"e '"o dho k"e y"o -m"u. 17Zuda '"o bh"e -y"o -k"e m/e -nu 'kwa -k"e Yesu 'pi"o bh"e -a m/e do 'ka, '"o t/c/c Yesu -ya -s"u k"o kwa -nu kwa -bha yu"o 'kwa dho -a k"e -Zlan -dh"e k"o -yaan k"e do. 18'W"e"uga '"o -k"e -a -bha m/e z"e =saan' 'ka bh"e, -y"o =bhl"o"odh/e do -dh/c -a 'ka. =Dh/e =ya k"e 'p"o, '"o dho "o -g/c bhl"odh/e '"o bh"e -a -bha, ('"o "o -de dun). =Dh/e =ya k"e 'dh"o, -y"o -p"u"o sia-, '"o- bun -y"o w"u, '"o- gbl"e"en- 'pl/e -y"o -lo plaan '"o ga. 19M/e -nu 'wo Zeluzal/em"e 't"o"udh"o, -wo 'wun '"o bh"e -a ma. P"e '"o -k"e '"o =bhl"o"odh/e '"o bh"e 'wo- -dh/e wo -wo 'g"u Ak/el"odama (-a -g/en '"o t/c/c =bhl"o"odh/e '"o m/e f/ei -y"o -lo -a 'g"u). 20Bhii 'wun '"o -gban Zuda -bha -y"o -k"e =b/e/en' -s"u 'ka 'Tan 's"e"edh/e -bha 's"e"edh/e 'g"u 'dhi"o -a p"o -s"u 'ka =n/e/e: |i-Wo wo =kwaa'- -a -bha 'k/c -wun -z"u, '"o t/c/c 'k/c bh"e -a =k/c/cnm/e 'yaa 'dh"o gb/c.|d '"O =b/e/en' -s"u 'ka 'z"u =n/e/e: |iM/e do -y"o y"o -a pi"en-!|d” 21'Y"o Pi/e/e -ya p"o 'z"u: “=Dh/e '"o 'p"o, k"o m/e do -y"o kpa kwa -bha k"o -yaan k"e kwa D"em/e Yesu -bha -go ga 'g"u -s"u =goo- do 'ka. M/e '"o 'dh"o bh"e -y"o k"e m/e '"o -k"e kwa zi"en 't"ong 'saadh"o '"o kwa D"em/e Yesu -ya -k"e '"o b/ca 's/e -nu 'g"u, '"o s"u yi '"o Zan -ya -b/ca yi"o '"o y"o"e yi '"o go"e kwa zi"en '"o -Zlan -ya =luu -a 'ka dhang- 'g"u -a -bha bh"e -a m/e do 'ka.” 23=Dh/e =ya k"e 'dh"o, 'wo m/e =pl/e 't/c s"u: -A m/e do t/c/c Zoz/efu 'wo- -dh/e Baasaba 'wo- 't/c kp/c Zutus"o 'ka waa- Matias"o. 24=Dh/e '"o =ya k"e 'dh"o 'wo =bh/ea, 'wo- p"o: “Yi D"em/e, bhi '"u m/e -nu 'saadh"o -an =zu"o' d/c, -bh"o m/e =pl/e 'wo =n/e -a m/e '"u- s"u -a -z/cn yi -dh"e 25k"o -yaan y"o Zuda pi"en-! Bhii '"o t/c/c Zuda -y"o -go "o -bha yu"o '"o -k"e "u -bha b/cm/e -yu"o 'ka bh"e -a 'dhi"o, '"o dho -dh/e '"o- =t/ei' 'ka bh"e -a -bha.” 26'"O 'wo 't"o"u- -bh"o, k"o m/e =pl/e 'wo bh"e, m/e '"o 't"o"u- =yaa- 's"u k"o -waan 's"u. '"O 't"o"u- -y"o -p"u"o Matias"o -ta, '"o -da Yesu -bha b/cm/e -nu 'g/c/c- do "o ga do 'wo bh"e -an 'pi"o ('wo -k"e 'z"u 'g/c/c- do "o ga =pl/e).

will be added

X\