2 Timote 4

1Yesu Klito -y"o -dho nu 'z"u 'kpongtaa k"o -yaan -glud"edh/e k"e. -A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u -y"o -dho m/e -nu 'wo 'bhee- waa- m/e -nu '"o =wa ga -an -bha za kan. -A -wun 'g"u, a- -p"o "u -dh"e -wo =y/c/cn -a -ta -s"u 'ka, -Zlan waa- Yesu Klito -an w"o 'dhi"o: 2-Bh"o m/e -nu =daan'- -Zlan -wo 'ka! -K"e 'si"oz"e -s"u -y"o k"e "u -g/c -kplawo k"o '"u"en- -Zlan -wo =bl/e/e'- -an -dh"e 'k"o -k"e =n/e yaa dhi -an -dh"e 'dhee. =Ya k"e 'z"u =n/e m/e -nu -wo p"e yaa k"e -na, -bh"o -an =d/c/c' -a -z/cn -an -dh"e -s"u 'ka =n/e p"e 'wo- k"e -na bh"e, -wo wo bo -a 'ka. -Bh"o -an =faan' 'm"e! -Bh"o -an =daan'- =zu"osaadh/e 'ka! 3'"O t/c/c yi -nu -wo nu -na, '"o m/e -nu waa 'dho we -a -bha k"o -wo wo 'to 'to -Zlan -bha m/e =daan' -wo giagia -bha. 'K/e/e m/e =daan' -m/e -nu '"o -an -wo dho -an -zo kun 'wo dho -an =m/e/e'-. '"O t/c/c -wa 'pi"o k"o -wo p"e yaya =pl"e"ez"e -nu k"e. 4-A -g/en '"o t/c/c wo 'ka 'dho k"e -a 'pi"o k"o 'wo wo 'to 'to, 'wun '"o 'wun giagia 'ka -a -bha, 'k/e/e =kw/ez"u -wun -nu 'wo dho to -a 'pi"o. 5'K/e/e =ya k"e "u -bha 'ka, a -dhio -d/c "u -dh"e k"o 'wun -ma "o -g/en 'ka -s"u -y"o k"e "u -g/c, -k/c =suu'- 'saadh"o 'pl/e -ta! -Bh"o 'we -a -bha k"o "u 'klo -yaan bh/c! -Bh"o 'wunta/cs"e '"o -gban Yesu Klito -bha, -a =bl/e/e'- m/e -nu -dh"e! "U -bha yu"o -nu 'wo -gban -Zlan -bha, -bh"o -an 'pl/e k"e -s"e 'ka! 6('Wun -nu 'wo bh"e 't"o"udh"o a- -bl/e/e "u -dh"e, '"o t/c/c n 'ka 'dh"o k"e "u 'pi"o =gl/c/cs"u gb/c 'kpongtaa z"o k"o 'aan- 'y/e n 'z"u 'aan- b/c -a 'pi"o "u -dh"e zl"o"o.) -A yi =ya -lo k"o 'aan- 'go 'kpongtaa. N -ma yu"o -k"e -Zlan -dh"e -s"u '"o bh"e -a -wun 'g"u, m/e -nu -wo -dho n z"e. N -ma ga -s"u '"o bh"e, -a =t/ei' -y"o -dho k"e =n/e sla- bho -s"u 'dh"o. 7Yesu Klito -bha yu"o m/e '"o d/c n =tian', a n 'g"u d/c 'gbee- 'a- -k"e -s"e 'ka. P"e '"o -Zlan -y"o -k"e -a 'pi"o k"o 'aan- k"e, a- -k"e =n/e -bla 's"u -m/e '"o zian ga '"o dho -bla s"u -a -ta, '"o b/c -a 'pl/e -bha -a 'dh"o. A n -zo -y"o -Zlan -bha '"o dho '"o y"o"e =d/e/e '"o -k"e -a 'dhi"otoyi 'ka bh"e -a -bha. 8-A -wun 'g"u kwa D"em/e '"o dho m/e -nu -bha za kan kpengdh"o bh"e, -y"o -dho n -ma -k"e kpengdh"o -s"u 'g/c =gblaa' nu n -dh"e, -a -bha m/e -nu -bha zakanyi 'ka ('"o t/c/c p"e '"o kpengdh"o 'a- -k"e =n/e -bla 's"u -m/e '"o 'to -a 'gbee- 'ka bh"e -a 'dh"o). Yaa 'dho ma do n =saan' nu; m/e 'saadh"o 'wo d/c -a nu -s"u -g/c, -a -dh/c k"e -s"u 'ka, -y"o -dho -an -bha nu 'p"o. 9M/e -nu '"o 'wo nu n -dh"e 'dhi"o bh"e, Luk"o do 'kpaan =n/e '"o n 'pi"o z"o zl"o"o. Demas"o =ya 'kan n -ma, =ya 'dho Tesal/cnik"o pl"o"o; '"o t/c/c -y"o 'kpongtaap"e -nu -dh/c -k"e =du"o ('"o -zi"o -a 'ka p"e -nu 'wo -Zlan -bha 'ka -an -ta). Klesaan =ya 'dho Galat"o -s/e 'g"u; Tit"o =ya 'dho Damasi -s/e 'g"u 'p"o. -A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, -bh"o"e k"edh/e =m/e/e'- k"o '"u"en- nu n 'pi"o z"o 'zodh"o. =Ya k"e =n/e "u nu -na, kaa- Maak"o -ka nu! '"O t/c/c n -ma -wun -y"o -dho y"o -a -bha nu n -dh"e -s"u 'ka kwa D"em/e -bha yu"o 'g"u. 12'"O t/c/c 'ma Tisik"o b/c Ef/ez"o pl"o"o. 13"U nu -na, -bh"o nu n -ma gblang 'a- to Troas"o pl"o"o Kaapus"o -g/c k/c/c bh"e -a 'ka n =dhia! -Bh"o nu 'z"u n -ma 's"e"edh/e -be -nu bh"e -an 'ka. 'K/e/e -a m/e '"o -k"e w"u kwi 'ka, 'a p"e -nu =b/e/en' -na -a -ta bh"e, '"o n -ma -wun -y"o y"o -a -bha kpinngdh"o. 14Alezandr"e '"o -k"e -pi"obhom/e 'ka bh"e, -y"o 'wun yaa =gba/cns"u -k"e n 'ka. Kwa D"em/e -y"o -dho za -lo -a tu"o, p"e yaa -nu '"o -an -k"e n 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 15Bhi -de 'p"o, -bh"o -a k"e 'sl"e 'ka k"o =kun '"o dho p"e yaa k"e "u 'ka 'p"o! '"O t/c/c -Zlan -wo '"o 'kwa- =bl/e/e' -na m/e -nu -dh"e bh"e, -d/c -a -g/c 'y"enng -m/e -m"u -a 'ka. 16'Dho -bl/e/ez"e 'a- wo zakanm/e -nu 'dhi"o bh"e, m/e gb/e yaa k"e n 'pi"o m"u. -Wo n -to n -de 'sloo 'ka. 'K/e/e a- -dh/e -na -Zlan -g/c k"o =kun '"o dho -an 'klo bh/c. 17('K"o -k"e =n/e m/e 'bhee- -nu -wo n -to do 'ka,) kwa D"em/e -y"o -k"e n 'pi"o; -y"o =faan' -nu n -dh"e, '"o 'a- -wo =bl/e/e m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka '"o 'wo -k"e m"u -an w"o 'dhi"o 'f/ef/edh"o. 'Wun 'gbee- '"o bh"e -Zlan -y"o n -dha -a -g/c =n/e -k/c '"o m/e dha -na -a 'ka =laa' 'dhi -g/c bh"e -a 'dh"o. 18'Go m"u 'z"u a- =t/ei' d/c =n/e, -y"o -dho n dha 'wun 'gbee- =suu'- 'kp/ekp/e 'wo dho nu n -ta -an -g/c. -Y"o -dho dho n 'ka 'z"u, -k/c -s"e"ez"e -ta, dhang- 'g"u -dh/e '"o "o -bha -glud"edh/e k"e -na -a -bha bh"e -a -bha. -Kwaa 't/c bh/c, 'kwa dho"e 'dhi"o -kplawo! Am/en. 19'Ma 'we Plisil"o waa- Akilas"o -an 'ka! 'Ma 'we Onezif/c/c -g/c 'k/c/cm/e -nu 'ka! 20Elat"o -y"o -to Kol/ent"o pl"o"o. A Trofim"e -to Mil/et"o pl"o"o, '"o t/c/c yaa k"e -potaas"u 'ka. 21"U 'g"u -gban k"o '"u nu n 'pi"o z"o 'n/en/e 't"ong 'dhi"o! Bulus"o, Pudan, Linis"o, Klodia waa- kwa dhegluz"e -nu m/e 'wo to 'wo -klu -s"u 'ka Yesu Klito -bha, =wa 'we "u 'ka! 22A- -dh/e kwa D"em/e -g/c k"o -y"o 'to "u 'pi"o, k"o -y"o 'dhu"e- 'kp/c ka 'pl/e ka -bha!

will be added

X\