2 Tesal/cnik"o 2

1Dhegluz"e -nu, 'wun -nu m/e 'wo -gban kwa D"em/e Yesu Klito -bha nu -s"u waa- kwa -bha -kpa 'ku"e- -s"u '"o- w"o"odh"o -a -bha, yi -bh/ea ka -dh"e -a -wun 'g"u, 2k"o =kun 'ka ka =kwaa ka -de -z"u 'si"osi"o '"o ka =zu"o' -y"o -kaan 'ku"e 'iin '"o 'si"o -y"o -kan ka 'gluu =n/e kwa D"em/e -bha zakanyi =ya -lo. M/e 'bhaa -nu -wo -dho ka =zu"o' =kaan' 'ku"e; -wo -dho -m/ca -bha k"o -wo =sua k"e ka -g/c -a -p"o ka -dh"e -s"u 'ka =n/e/e -Zuu 'sl"o"osl"o =ya 'wun =bl/e/e'- wo 'g"u; -ya -p"o kwa D"em/e -bha zakanyi =ya -lo. -Wo -dho -m/ca -bha k"o -wa p"o ka -dh"e 'z"u -Zlan -wo =bl/e/e' -s"u 'ka 'iin -wo -dho"e p"o ka -dh"e 'z"u =n/e/e 'yi"e 's"e"edh/e b/c ka -dh"e =n/e kwa D"em/e -bha zakanyi =ya -lo. 'K/e/e 'wun -nu 'wo bh"e 'saadh"o k"o =kun 'ka -an -ga 'wun gia- 'ka! 3K"o =kun 'ka ka =kwaa ka -de -z"u '"o m/e gb/e -y"o ka -dian -k"e -k/c 'bhaa -ta! -Y"o k"e ka 'yaan =n/e yi '"o 'yi 'we -na -a -wun 'ka bh"e, -a k"e -s"u 'ka k"o -y"o -wo m/e 'bhee- -nu -ta, -wo -dho wo -ta y"o -Zlan -bha. 'Y"o k"ep"eyaam/e 'wo- -dh/e “'yaa t/cng 'kun”, '"o- -bha -tosiadhe 'dhi"otodh/e dho k"e 'g"usi"odhe 'ka bh"e, -yaan =tun nu -s"u"e -a 't"ong 'ka. 4K"ep"eyaam/e '"o bh"e y"o 'ka 'dho we -a -bha k"o m/e 'waa gb/e -y"o gbap"e =suu'- 'kpaan gb/e 's"u "o -bha -Zlan 'ka k"o -ya gba k"o yaa k"e y"o dos/en "o 'ka. -Y"o -dho 'ko z"e -zlan =suu'- 'kp/ekp/e '"o 'wo 'kpongtaa -an 'ka. -Y"o -dho dho -dewo '"o -da -a 'ka -Zlan ('bhee-) -gba -a 'g"u -k/c 'g"u '"o =yaannu -a 'g"u, -a p"o -s"u 'ka =n/e/e y"o =n/e '"o t/c/c -Zlan. 5'Wun -nu '"o 'wo bh"e 'ma- =bl/e/e'- ka -dh"e 't"ong '"o 'a =kaa' ka 'pi"o 'ma -a 'ka; 'yaa 'dh"o a? A- -d/c =n/e ka -zo yaa -b"u"o -a 'ka. 6'Wun do 'bhaa '"o p"e -nu 'wo bh"e '"o -an k"e -s"u to zl"o"o -y"o -dh"o. 'Wun '"o bh"e ka- -d/c 'p"o. =Dh/e -k"e =n/e -y"o 'dh"o, k"ep"eyaam/e '"o bh"e -y"o -dho nu -a -bha nu 't"ong '"o -Zlan -ya kp/c -a -g/c -a 'ka. 7'Wun yaa k"e -s"u '"o -bin -s"u 'ka -a -bha =faan' -y"o yu"o k"e -na; 'k/e/e 'wun -nu '"o 'yi- =bl/e/e ka -dh"e bh"e -a k"e -yi 'ka k"o -y"o k"e, k"o p"e '"o zian ta- -g/c bh"e k"o =ya zian 'po -a -g/c. =Ya k"e 'dh"o '"o dho zi"o. 8=Ya k"e 'dh"o k"o k"ep"eyaam/e bh"e -a nu 't"ong =ya -lo. 'K/e/e -a -bha yi 'dhi"o 'to 't"ong =ya -lo, kwa D"em/e Yesu -dho"e z"e "o 't"e"e '"o dho go -a dhi"o -a 'ka; -y"o -dho -a 'g"u =si"o'- "o -bha m/edh/e 'bh"u '"o dho nu"e 'piigbeedh/e 'g"u bh"e -a 'ka "o nu 't"ong 'ka. 9K"ep"eyaam/e '"o bh"e -a nu -yi 'ka, -y"o -dho nu Satan ('"o d"u 'ka bh"e -a) =faan' 'ka; 'y"o 'sl"e =suu'- 'pl/e -k"e, -dhidhaap"e =suaz"e 'iin =duak"ep"e =suaz"e -nu waa- p"e 'gbl"u"unz"e =suaz"e -an k"e -s"u 'ka. 10-Y"o -dho 'wun yaa k"e -k/c =suu'- 'kp/ekp/e 'pl/e -ta k"o m/e -nu ('"o wo 'ka 'dho k"e -Zlan -wo -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka) '"o 'wo dho k"e dh/cng -m/e -nu 'ka bh"e, k"o -y"o -an -p"u"o. M/e -nu 'wo bh"e '"o 'wo dho =dh/cng '"o t/c/c 'wun giagia '"o dho -an gbaa dha -s"u 'ka bh"e waa- -dh/c k"e -waan -a 'kun wo =zu"o' 'g"u. 11-A -wun 'g"u m/e -nu 'wo bh"e -Zlan -dho"e k"e k"o -wo -p"u"o -zo y"o -s"u '"o =suap"e 'ka -a -bha -s"u 'g"u. 12-K/c bh"e -a 'ka m/e 'kp/ekp/e '"o waa 'wun gia- 's"u wo -bha 'ka '"o 'wo 'wun yaa k"e -s"u -dh/c -k"e wo =zu"o' 'g"u, za -y"o -dho -p"u"o -an -ta. 13Dhegluz"e -nu, -y"o yi -bha k"o 'yi -Zlan zu"o p"o 't"ong 'pl/e 'ka ka -wun 'g"u. Ka -dh/c -y"o kwa D"em/e -k"e. Y"o =n/e '"o- -wun 'g"u, 'y"o ka s"u -a z"ud/cyi 'ka k"o 'ka k"e dham/e -nu 'ka =b/ca' -Zuu 'sl"o"osl"o -ta -s"u 'ka. -Zuu 'sl"o"osl"o '"o bh"e =n/e '"o ka -k"e -Zlan -bha m/e -nu 'ka ka -bha -zo -y"o 'wun gia- -bha -s"u -wun 'g"u. 14'Wunta/cs"e ('"o -gban Yesu Klito -bha) '"o 'yi- =bl/e/e ka -dh"e bh"e, y"o =n/e '"o -Zlan -y"o b/c -a -ta, '"o ka =dh/c/c k"e -y"o -k"e 'dh"o 't/cbh/cdhe '"o kwa D"em/e Yesu Klito 'pi"o bh"e 'kaan- ka -bha y"o. 15Dhegluz"e -nu, =dh/e -k"e 'dh"o bh"e, k"o -ka d/c 'gbee-! 'Wun -nu '"o 'yi ka -daan -a 'ka dhi"o 'iin -a m/e -nu '"o 'yi- =bl/e/e ka -dh"e 's"e"edh/e 'g"u, ka -zo -y"o 'to -an 'pi"o 't"ong 'pl/e 'ka! 16-Zlan '"o kwa D"e 'ka y"o =n/e '"o kwa -dh/c -ya -k"e; p"e '"o -k"e '"o kwa gbaa -zo -y"o "o -bha -s"u =n/e kwa -dho dha, waa- 'g"u -d/c 'gbee- -s"u, '"o =to"ep"o 'ka -an 'ka '"o bh"e. -Zlan '"o bh"e waa- kwa D"em/e Yesu Klito 17-wo ka =zu"oga pa 'g"u -d/c 'gbee- -s"u 'ka. K"o 'wun -s"e k"e -s"u '"o 'wun =bl/e/e' -s"u 'g"u 'iin '"o 'wun -nu k"e -s"u 'g"u -y"o =faan' nu ka -dh"e.

will be added

X\