2 Pi/e/e 2

1K"e- wo 'dhi"o bh"e, -Zlan -wodhi"olom/e =suaz"e -nu -wo -k"e -dh"o; -k/c do bh"e =n/e '"o m/e =daan' -m/e -nu =suaz"e 'dho"e- 'ka ka zi"en. -Wo -dho m/e =daan' -wo =suaz"e -nu '"o dho k"e m/e 'g"u =si"o'- -wun -nu 'ka- y"o 'ko 'dhi"o k"o -waan ka =daan'-. -Wo -dho -k/c kwa D"em/e '"o -an dha bh"e -a -wun 'ka '"o 'wo wo -de -da 'g"usi"odhe '"o nu -na m/e -nu -ta 'zodh"o bh"e -a 'g"u. 2M/e =pl"e"ez"e -wo -dho zi"o -an -bha -tosiadhe '"o 'wund/cdhe gb/e 'yaa- 'g"u bh"e -a 'pi"o; '"o -an k"e -k/c -wun 'g"u '"o m/e -nu -wo 'wun yaa =bl/e/e' 'wun gia- -zian -bha. 3'W"e"uga -wun 'g"u, m/e =daan' -m/e =suaz"e -nu 'wo bh"e -wo -dho ka -p"u"o -an -de -y"o 'ko 'dhi"o -wun -nu 'ka. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, za '"o dho kan bh"e, -an -bha =ya -lo -an tu"o 'saadh"o 'kpa -p"e. -An 'g"usi"om/e =ya -da zian-. 4Ka gia-, -ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! -Zlan -bha b/cm/e -nu '"o 'wo =s/c/cn yaa -k"e bh"e, yaa -an ku"ennu "o 'pi"o, 'k/e/e -y"o -an -zu"o -dh/etiidh/e -bha -glu 'kpa 'dhi =va 'g"u; '"o 'wo dho to m"u 'dh"o k"o -Zlan -bha zakanyi -yaan -lo -a 'ka. 5M/e -nu 'wo -k"e 'kpa bh"e, -Zlan yaa -an 'to; 'k/e/e -y"o 'yi =va -pa 'kpongtaadh/e -dhiiz"e -ta '"o m/e 'pl/e -wo to -a 'g"u -a 'ke yaa k"e Noe '"o -k"e 'wun '"o kpengdh"o -a =bl/e/e' -m/e 'ka waa- m/e 'slapl/e 'bhaa '"o 'wo dha 'yi bh"e -a -g/c 'p"o -an 'ka. 6-Zlan -y"o Sod/cm"e -p"o waa- Gom/c/c -p"o -an 'g"u -si"o 'si"o =kwaa'. 'Wun -nu 'wo bh"e -wo p"e -nu 'wo dho k"e k"ep"eyaam/e -nu 'wo dho nu bh"e -an 'ka bh"e -an -bha 'wun =zuan' 'ka. 7'K/e/e y"o =ga '"o L/ct"o '"o -k"e m/e kpengdh"o 'ka, '"o- =zu"o' -y"o -da -w/e/e 'g"u m/e -nu '"o -k"e -an zi"en bh"e -an w/c -k/c -nu '"o- 'yan -y"o -daa 'g"u yi 'saadh"o 'ka bh"e -a -wun 'g"u bh"e, -ya -dha. 9Ka- -y"o bh"e =a! =Ya k"e 'dh"o k"o m/e -nu 'wo -klu -s"u 'ka -a -bha bh"e -y"o -an dha 'g"udandhe -g/c, '"o m/e -nu '"o 'waa kpengdh"o bh"e '"o -an -ya 'klobh/cdhe -g/c -Zlan -bha zakanyi 'ka. 10=Ii- 'k/e/e m/e -nu '"o dho -an 'klo bh/c 'wo t/c/c m/e -nu 'wo 'wun -nu k"e -na m/e 'bhee- -de -zo 'kun -wun -bha -de -k"e -dhiiz"e -s"u 'ka '"o -Zlan -bha -k"e kwa D"em/e 'ka -s"u bh"e '"o 'yaa -an -dh"e p"e gb/e 'ka bh"e. M/e -nu 'wo bh"e, -wo wo -de -s"u =va '"o 'wo wo -de -ga 'gianz"e m/e -nu 'wo to -an -ta; 'su"o p"e 'tee -de 'yaa -an =zu"o' -bha y"o =ga '"o 'piigbeedh/e 't/cbh/cs"uz"e -nu 'wo dhang- 'g"u bh"e '"o 'waa -an =bhl"e -ya bh"e. 11'K/e/e k"o -Zlan -bha b/cm/e -nu -de 'wo dhang- 'g"u kwa D"em/e 'dhi"o '"o 'wo =faanz"e, 'wo 'piigbeez"e 'wo =zi"e' m/e =daan' -m/e =suaz"e -nu 'wo bh"e -an -ta 'waa 'wun yaa =bl/e/e'- 'piigbeedh/e 't/cbh/cs"uz"e -nu 'wo bh"e -an 'ka D"em/e w"o 'dhi"o. 12'K/e/e m/e -nu 'wo bh"e -wo 'wun -nu -k"e wo =zu"o' tii -bha =n/e 'bl"u 'w"u -nu 'wo -da k"o -waan -dhaa -da -an bh/c/e/e -an 'dh"o. P"e '"o 'waa- d/c bh"e, -wa -k"e 'yee -to -a -bha -wun 'ka. 'K/e/e -wo -dho to wo -de k"ewun bh"e -a 'g"u, '"o -an 'g"u -y"o =si"o =n/e w"u -nu 'wo bh"e -an 'dh"o. 13'Klobh/cdhe '"o 'wo m/e -nu -da -a 'g"u bh"e =n/e '"o -an =saan' dho bho"e. -Wo wo -de =dh/c/cbhaap"e -y"o wo 'yi -kan -a -dh"e p"e -nu 'wo- k"e -na =dh/e 'po -yi 'ka bh"e -a 'g"u. M/e -nu 'wo bh"e =wa k"e -dhiiz"e; -an -bha -k"e ka 'pi"o -s"u 'g"u ka -bha -k/c -da 'ko 'pi"o -s"u -nu 'g"u -s"u '"o bh"e, -y"o l"e- -wun 'ka, '"o ya; bhii -y"o -an =zu"o' -bha -waan wo -de k"e kpengdh"o ka w"o 'dhi"o -an -bha -k"e ka 'pi"o -s"u 'g"u. 14P"e '"o =ya -an 'y"enng -dh/e pa '"o t/c/c -dadhe"us"u. -An 'g"u 'yaa ga =s/c/cn yaa k"e -s"u 'ka; k"o m/e 'wo 't"e"et"e -zo y"o -s"u 'g"u -wo -an -p"u"o -na. -An =zu"o' -y"o -klu -s"u 'ka 'sl"e 'wo dho -a k"e -waan 'w"e"u- y"o -a -bha; =wa k"e zl"o"o -bha m/e -nu '"o -Zlan -bha 'dhangga 'dh"o -an -ta -an 'ka. 15M/e 'wo bh"e =wa 'go zian -s"e -ta, =wa wo -de -da 'bl"u Balaam"o -bha zian -ta. Boz/c/c gb"o Balaam"o '"o bh"e k"e- wo 'kpa bh"e, -y"o -Zlan 'dhi -wo -p"o; 'k/e/e 'w"e"uga -dh/c -y"o -k"e -a k"e =dhia giagiawo. 'Wun yaa =n/e '"o- -k"e '"o =ya k"e '"o 'w"e"uga y"o. 16'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, 'wun -y"o -bl/e/e -a 'ka -a -bha =g/c"ugbeedh/e bh"e -a -wun 'g"u; y"o =ga t/c/c yi do 'ka, =soofang mu do -y"o 'wun =bl/e/e m/e 'bhee- -wo 'g"u; -k/c bh"e =n/e '"o m/e bh"e, '"o- -bha 'wun -nu k"e -s"u '"o 'wun d/c -s"u 'yaa- 'g"u bh"e, '"o =gbaannu -a 'ka. 17M/e -nu 'wo bh"e -an k"e -k/c -nu -wo -k"e =n/e -dh/e '"o dhoo -nu -wo dho -a -bha 'yi 't/c/c- =bhaa '"o 'wo- -y/e -a -bha wo -k/c 'fl"e"e 'ka -a 'dh"o, 'iin =n/e -dh/e '"o dha kp"o -nu -wo nu -a -bha dhang- 'g"u -a 'dh"o; '"o -dh/e '"o m/e -nu 'dh"o -kp/e k"e -na, '"o 't"e"e -nu -wo nu 'wo -zi"o -an 'ka -a 'dh"o. P"e '"o -Zlan -ya -ya -an -g/c '"o t/c/c -dh/etiidh/e '"o -tr"o 's"ens"endh"o. 18=Wa 'wun -nu =bl/e/e', -a -g/en 'yaa k"e -dh"o '"o 'wo- =bl/e/e -de -s"u =va 'ka; '"o m/e 'bhee- =dh/c/cbhaa -wun -nu =l/c/cz"e '"o 'wund/cdhe -s"e 'yaa- 'g"u bh"e '"o m/e 'wo 'go -na dha =dhia m/e -nu 'wo -tosiadhe k"e -na 'wun =zaa' -s"u 'g"u -an zi"en bh"e, 'wo- -da -a =zu"o' -bha k"o -wo -an -p"u"o. 19-Wo -potaas"u 't/c go m/e -nu -dh"e 'k/e/e k"o wo gia-, w/c -k/c yaa -nu 'wo dho m/e 'ka 'g"u =si"o' -dh/e 'g"u bh"e, -wo -an -g/c =nuadh/e 'g"u. -A p"o 'a- wo 'dh"o bh"e, '"o t/c/c m/e '"o -dh"o, p"e =ya k"e -dh"o -yaan k"e 'gbee- -a -ta, k"o -ya -g/c =nuadh/e 'g"u. 20Bhii '"o t/c/c =ya k"e =n/e m/e 'bhee- -nu =wa bh/c =taa' -dhiip"e -nu 'wo 'kpongtaa z"o -an -dh"e, kwa D"em/e, M/edham/e Yesu Klito d/c -s"u -wun 'g"u, 'go m"u =wa 'y/e wo 'z"u =wa 'dho 'kpongtaa -dhiip"e -nu 'g"u, k"o -an k"e -k/c '"o zl"o"o bh"e =ya zi"o =g/c"u' -a m/e '"o -k"e 'dhi"o bh"e -a -ta. 21-Y"o 'gian -an -bha 'ka -bez"e k"o =kun '"o 'wo zian kpengdh"o d/c '"o =zi"e' zian d/c -s"u, '"o 'wo 'go -na t/cng 'sl"o"osl"o 'wo- =daan bh"e -go -a -ta -s"u -ta. 22-Pi"en b/c -wo do -ya -p"o: Gb/en- -y"o 'y/e "o 'z"u '"o 'dho "o -pe =taa. 'Y"o- p"o 'z"u: -Bh/c tii '"o =ya 'zlu 'saadh"o bh"e, =ya 'dho -d"e"uwo 'z"u =gl"ong 'gl"o =dhia b"o"u- 'g"u. (M/e -nu 'wo bh"e, p"e '"o -k"e -an 'ka bh"e, -ya -z/cn =n/e -pi"en '"o bh"e 'wun gia- -m"u.)

will be added

X\