2 Pi/e/e 1

1'S"e"edh/e =n/e ma Sim/c Pi/e/e 'a Yesu Klito -bha b/cm/e 'ka bh"e =n/e 'a- b/c m/e -nu '"o kwa -bha -Zlan '"o kwa Dham/e Yesu Klito 'ka '"o 'yaa m/ez"eg"udhe k"e -a -wun 'g"u '"o kwa -nu kwa -bha -zo -y"o -a -bha -s"u -wungbeez"e bh"e, '"o- -ta 'dh"o do bh"e, ka -dh"e. 2K"o -Zlan waa- kwa D"em/e Yesu -an d/c -s"u 'g"u, 'glus"e '"o 'wo- k"e -na ka 'ka waa- =zu"oyagluu '"o 'wo- nu -na ka -dh"e bh"e -wo 'dho 'dhi"o -kplawo. 3-A -bha 'piigbeedh/e =ya kwa gbaa p"e 'saadh"o '"o kwa -bha -tosiadhe -bha -wun -y"o y"o -a -bha -a 'ka k"o 'kwaan- -k"e -a 'g"u -s"u k"e -klu -Zlan -bha -s"u 'ka; '"o =yaa- k"e m/e '"o kwa =dh/c/c -k"e -a -de -bha 't/cbh/cdhe waa- -a -bha k"ewun -s"e 'g"u bh"e 'kwa- d/c. 4Y"o =ga '"o- -zo kun, '"o 't/c -go m/e -dh"e -p"e -nu =vava '"o -an -wun 'dh"o 'gbee-, '"o -an nu kwa -dh"e k"o 'kaan- b/c -an -ta 'kaan- 'kan -ya p"e -dh/c 'ka -s"u yaya '"o dho m/e 'ka 'g"u =si"o' -dh/e -bha 'kpongtaa z"o bh"e -a -bha. -Y"o k"e 'dh"o k"o 'kaan- bh/c -a -bha. 5P"e -de '"o -k"e 'ka dho p"e 'pl/e k"e k"o ka 'ta -k/c -y"o k"e -s"e, ka -bha -zo y"o -Zlan -bha -s"u 'g"u, '"o 'ka dho -Zlan -bha 'wun -nu d/c -s"u -da ka 'ta -k/c -s"e '"o dho k"e -a -ta '"o bh"e. 6-Ka -de -kun 'wun -nu 'g"u -s"u -da ka -bha 'wund/cdhe '"o -Zlan -bha 'wun -nu 'g"u bh"e -an -ta; 'wun -k"e -de =tian' -s"u bh"e, ka -dho =zu"osaadh/e -da -a -ta; ka -dho -klu -Zlan -bha -s"u -da =zu"osaadh/e -ta 'p"o. 7=Ya 'go m"u, dhegluz"e -nu -bha 'ko -s"u -s"e -s"u bh"e, -kaa -da ka -bha -klu -Zlan -bha -s"u bh"e -a -ta. '"O -kaanta 'ka zl"o"o, '"o ka -bha ka 'ko -s"u -s"e -s"u '"o bh"e, 'ka dho -dh/c '"o go -Zlan 'pi"o '"o 'wo- -k"e m/e 'saadh"o 'ka bh"e -a -zu"o -a -ta. 8Bhii -k/c bh"e =n/e '"o w/c -k/c -s"e -nu 'wo bh"e '"o =wa kaa ka 'g"u =va '"o ka 'ka 'dho kaa p"e 'kpaan 'ka 'iin '"o ka 'ka 'dh"o -bo kwa D"em/e Yesu Klito d/c -s"u bh"e -a 'g"u. 9'K/e/e m/e '"o w/c -k/c '"o bh"e 'yaa- 'g"u, =ya -dh/e -ga, -a 'yan -nu 'waa -dh/e y"o 'ma =gbiin =n/e 'y"enngtiim/e 'dh"o, bhii k"o -a =zl"o"o =ya tr"o zi"o '"o -Zlan -ya wo -a -bha =s/c/cn yaa -nu -ta bh"e -a 'ka. 10=Dh/e -k"e 'dh"o, n dhegluz"e -nu, -kaa 'sl"e =m/e/e'- k"o 'ka d/c g/enngdh"o -klu -s"u 'ka ka =dh/c/c '"o -Zlan -ya -k"e '"o ka -ya bh"e -a 'wun 'g"u; '"o t/c/c -a -k"e 'dh"o -s"u 'ka =n/e '"o ka 'ka 'dho -p"u"o 'wun yaa k"e -s"u 'g"u. 11-K/c bh"e =n/e '"o -Zlan dho 'kw/e/e po"e ka -g/c 'gb/ea 'ka k"o 'kaan- -da kwa D"em/e, kwa Dham/e Yesu Klito -bha -glud"edh/e -p"o '"o 't/cbh/cdh/e 'dho"e- -bha =to"ep"o 'ka bh"e -a 'g"u. 12'K"o -k"e =n/e 'wun -nu 'wo =n/e 'ka -an d/c 'saadh"o '"o 'ka -ya -s"u 'ka kpinngdh"o 'wun gia- '"o 'ka- ma bh"e -a 'g"u, a -dho n -zo k"e ka -zo -b"u"o -a 'ka -s"u 'pi"o -kplawo. 13Bhii kwa D"em/e Yesu Klito =yaa- k"e 'ma- d/c =n/e -a yi 'yaa =gbiin gb/c k"o 'aan- 'go bun '"o =n/e -a 'g"u. =Dh/e '"o -k"e 'dh"o, k"o 't"ong '"o n -g/c k"o a =tun ka 'pi"o 'kpongtaa z"o bh"e, a -dho ka -ya 'yaan -kplawo m/e -zo -b"u"o -wo -nu 'ka. 15-Wo -nu 'wo bh"e, a -dho p"e 'saadh"o 'pl/e k"e k"o =ya k"e =n/e 'maa ka 'pi"o z"o gb/c, k"o -waan -ya ka =zu"o' -bha -kplawo. 16Kwa D"em/e Yesu Klito -bha 'piigbeedh/e waa- -a -bha nu -s"u '"o bh"e, yaa k"e =n/e -wo -go =kw/ez"u -wun -nu '"o m/e -nu -wa y"o 'ko 'dhi"o -a 'g"u '"o 'yi ka =daan -a 'ka. -A -bha -k"e 'gbl"u"unz"e -s"u '"o bh"e yi- -y"o yi 'yanga gia- 'ka. 17Bhii yi '"o kwa D"e -Zlan -y"o =bhl"e waa- 't/cbh/cdhe nu -a 'ka -a -dh"e bh"e, -y"o -k"e yi 'yaan, '"o yi bh"e -a 'ka '"o -Zlan -bha 'bh"u 'gbl"u"unz"e -y"o =y/c/c -a -ta '"o -wo do -y"o -we '"o- p"o: M/e '"o =n/e n Gb"o -dh/ckaas"uz"e '"o 'a n -zo 'kun -wun 'pl/es/en -lo -a kw/e/e y"o -m"u. 18-Wo '"o 'dh"o bh"e, yi- -ma 'dh"o k"o -y"o 'we -na dhang- 'g"u. -A yi bh"e -a 'ka, yi -k"e -t/cn 'sl"o"osl"o tu"o. 19=Ya k"e 'dh"o, 'wun '"o -Zlan -wodhi"olom/e -nu -wa =bl/e/e bh"e -y"o 'dh"o gia- 'ka. =Ya k"e 'dh"o k"o =y"o -s"e 'ka ka -zo 'to -an -dh"e bhii -wo k"e =n/e =labang 'dh"o -dh/etiidh/e 'g"u, kwa =zu"o' 'g"u. 'Y"o =ya k"e '"o =labang -nu 'wo bh"e 'wo bh"u 'dh"o gbeng gbeng '"o -to"e 'p"o '"o -dhiadhi"o 'susongga ('"o Klito 'ka bh"e) '"o -wo -a 'ka '"o -dh/e =po"e' ka =zu"o' 'g"u ('papadh"o). 20'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -y"o k"e ka 'yaan =n/e 'wun '"o -Zlan -ya =bl/e/e '"o b/ca "o -wodhi"olom/e -nu -ta '"o =b/e/en' -s"u 'ka bh"e, 'yaa p"e '"o m/e -ya -g/en p"o "o -de =kwaa' -wun 'ka -a 'ka. 21Bhii -Zlan 'dhi -wo p"o -s"u 'ka- -ga -na bh"e, m/e 'bhee- -de =dh/c/cbhaa -wun 'yaa -m"u 'k/e/e -Zuu 'sl"o"osl"o =n/e '"o y"o m/e 'bhee- -nu 'wo bh"e -an -dh"e 'dhi"o '"o 'wun '"o -gban -Zlan -bha, '"o 'wo- =bl/e/e.

will be added

X\