2 Kol/ent"o 6

1=Dh/e '"o 'p"o m/e -nu 'yi yu"o k"e -na -Zlan 'pi"o bh"e, yi- -dh/e ka -g/c k"o =kun 'ka ka =kwaa 'glus"e '"o- -k"e ka -dh"e bh"e -a -z"u '"o 'ka dho -bo -a 'g"u. 2Bhii -Zlan -wo '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o: |i'T"ong -s"e 'ka, a n 'to -k"e "u -wo -bha; '"o dha -yi 'ka '"o 'a- d/c "u -gban -g/c.|d =Dh/e '"o 'dh"o -a 't"ong -s"e '"o bh"e y"o =ga '"o =n/e, -ka 'we -a -bha! 3'Yi"e"e- 'pi"o k"o m/e -nu -wo 'wun y"o yi 'ta -k/c -bha k"o -yaan 'dho k"e -an -g/c yi -bha yu"o -z"e 'dhi -g/en 'ka, -a -wun 'g"u =n/e 'yi"e- 'pi"o k"o p"e '"o dho go yi 'pi"o -yaan k"e -y/e m/e -bha -p"e 'ka -y"o k"e 'dh"o k"o m/e -nu -waan b/c -a -ta -waan yi -wun =bl/e/e'-. 4P"e 'yi- -z/cn "o 'pl/e 'ka '"o t/c/c -Zlan -bha yu"ok"em/e -nu -m"u yi 'ka. Yi yi =zu"o' -kun sia- 'klobh/cdhe -nu 'g"u, 'yena -wun =va -nu 'g"u 'iin 'si"okangluudhe =va -nu 'g"u. 5-Wo yi -ma, 'wo yi -zu"o -kanso 'k/c/cdh"o; -wo 'dhinaa -k"e yi 'pi"o k"o yi yu"o 'gbee- -nu k"e -na, -to 'yaan -s"u -nu waa- din -nu -an 'ka. 6Yi yi -de -z/cn =n/e -Zlan -bha yu"ok"em/e -nu -m"u yi 'ka yi -bha =zu"o' -k"e 'puu -s"u, yi -bha 'wund/cdhe -nu, yi -bha =zu"osaadh/e k"e -s"u, yi -bha 'wun -s"e -k"e -Zuu 'sl"o"osl"o =kwaa' -s"u waa- yi -bha -a -dh/c -k"e m/e -nu 'ka -s"u giagia, 7yi -bha -Zlan -wo '"o 'wun giagia 'ka bh"e -a -wun =bl/e/e' -s"u waa- -Zlan -bha 'piigbeedh/e -bha -nu yi -dh"e -s"u -nu -an 'ka. P"e '"o kpengdh"o =n/e 'yi- s"u 'yi- -k"e yi -bha -dhaa 'ka k"o 'yi"e- dho"e m/e -g/c, 'iin k"o -yaan k"e yi bho p"e yaa -g/c -p"e 'ka. 8-A 'bhaa -nu =ya k"e -wo yi =bhl"e -ya, '"o- 'bhaa -nu =ya k"e 'wo l"e- kp/c yi -ta; =ya k"e -wo 'wun -s"e -bl/e/e yi -g/c, '"o =ya k"e 'wo 'wun yaa =bl/e/e yi -g/c 'p"o. -A 'bhaa -nu =ya k"e -wo yi -ga =suak"em/e -nu 'ka, 'k/e/e k"o 'wun gia- =n/e 'yi- =bl/e/e, 9-wo yi -ga =n/e m/e '"o 'waa -an d/c -an 'dh"o 'k/e/e k"o m/e 'kp/e/ekp/e -wo yi -d/c; 'wo yi -ga =n/e m/e -nu '"o =wa ga -an 'dh"o 'k/e/e k"o yi 'bhee-, '"o ka gia- 'ka- y"o"e. -Wo za -lo yi tu"o, 'wo yi 'klo bh/c 'k/e/e waa yi z"e 'sa! 10'Wo yi w"o -si"o 'k/e/e yi =zu"o' 'glu -y"o dhi -s"u 'ka -kplawo. -Wo yi -ga m/e 'f/e/ez"e -nu 'ka 'k/e/e k"o yi m/e -nu -k"e =bh/c/cz"e; -wo yi -ga =n/e m/e -nu '"o p"e gb/e 'yaa -an -g/c -a 'dh"o 'k/e/e k"o p"e 'pl/e -y"o yi -g/c. 11Dhegluz"e -nu 'ka Kol/ent"o, 'yi"e yi =zu"o' 'pi"o -wun =bl/e/e'- ka -dh"e. 12Yi"e"e yi =zu"o' 'pi"o -wun -nu gb/e -bin ka -g/c, 'k/e/e ka -z"e ka ka -bha -bin yi -g/c. 13=Dh/e -k"e 'dh"o, a ka -s"u =n/e ma 'n"e -nu 'dh"o; a- -p"o ka -dh"e: -Ka ka -zo 'ta yi -wun 'g"u =n/e -k/c '"o yi -zo 'dho -a 'ka ka 'pi"o bh"e -a 'dh"o! 14K"o =kun '"o m/e -nu '"o 'waa Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'ka '"o ka -nu kaa- p"e -y"o -k"e do, bhii m/e -nu '"o ka -nu ka -bha 'wun dho k"e do wo kun bh"e. -Y"o -dho k"e -k/ckl"e k"o p"e '"o kpengdh"o waa- p"e yaa -wo k"e wo 'ku"e- -/e? -Y"o -dho k"e -k/ckl"e k"o -dh/epuudh/e waa- -dh/etiidh/e -wo kpa wo 'ku"e- -/e? 15-Y"o -k/ckl"e '"o Klito waa- d"u 'wo 'wun ma wo 'ko -ta -/e? 'Go m"u 'z"u Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e waa- m/e 'yaa- -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka -an -bha -m"e -wun '"o dho k"e 'ku"e- do =e? 16-Y"o -dho k"e -k/ckl"e k"o gbap"e -nu gbadh/e -yaan k"e -Zlan -gba -a 'g"u -k/c 'ka /e? -M"e '"o dho -a =m/e/e' =dhia 'ma /e/e? Bhii kwa 'kwa t/c/c -Zlan '"o 'bhee- -a -bha k"edh/e m"u =n/e -k/c '"o y"o gia- '"o- p"o"e -a 'ka 'dh"o =n/e/e: “N k"edh/e waa- n -w/cdh/e -y"o -dho k"e -an zi"en, a -dho k"e -an -bha -Zlan 'ka k"o wo -z"e -waan k"e ma 's/eg"um/e -nu 'ka.” 17-A -wun 'g"u =n/e '"o D"em/e 'piigbeez"e =ya p"o: “-Ka 'go -an zi"en, 'ka bh/c -an -dh"e =taa', k"o =kun '"o 'ka pa p"e '"o -dhuuz"e -a 'ka! =Ya k"e 'dh"o, ka -dho k"e ma 'k/c/cm/e -nu 'ka, 'a -k"e ka D"e 'ka, '"o 'ka -k"e n gb"o -nu, n 'dhu -nu -an 'ka.”

will be added

X\