2 Kol/ent"o 4

1-Zlan -bha 'glus"e 'g"u, -y"o yu"o '"o =n/e -a -wun -s"u '"o- t"en yi -bha. P"e '"o -k"e '"o yi 'g"u 'yaa ga bh"e '"o bh"e. 2Yi -kan k"ewun -nu 'wo -bin -s"u 'ka yi 'g"u '"o 'wo l"ez"e bh"e -an -bha; 'yi"e"e 'wun k"e -gleng '"o m/e -p"u"o -s"u 'dho -a 'g"u waa- -Zlan -wo -k"e =suaz"em/e -nu 'ka. P"e '"o 'yi- -k"e =zian' '"o t/c/c 'wun giagia =bl/e/e'- 'yi- wo kpengdh"o. -Y"o k"e 'dh"o k"o m/e '"o -dh"o =ya =yaannu diindh"o =ya "o -zo 'ta, -yaan yi k"ewun -nu 'iin yi p"o -p"e -nu -dh/e 'wun gia-. 3'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e =ya k"e =n/e 'wunta/cs"e 'yi- =bl/e/e' -na bh"e -y"o -bin -s"u 'ka, '"o- -g/en ma -s"u 'yaa 'dh"o k"o m/e -nu '"o 'wo 'g"u =si"o' -zian -ta bh"e, 'y"o -an -dh"e -bin -wun 'ka. 4'Waa- -dh/e 'wun gia-, bhii '"o t/c/c d"u '"o -an =k/c/cnm/e 'gluyaaz"e 'ka 'kpongtaa z"o bh"e =yaa- -an -bha 'wund/cdhe 'dhi ta. -Zlan 'gluyaaz"e '"o 'dh"o bh"e 'yaa 'we -a -bha -an -g/c k"o -wo -dh/epuudh/e -wun '"o- =bl/e/e' -na '"o -gban Klito '"o -Zlan 'bin gia- 'ka bh"e, -wa -bha 't/cbh/cdhe 'bh"u y"o. 5=Ya k"e =n/e yi -Zlan -wo =bl/e/e' -na, 'yi"e"e yi -de gia- -wun =bl/e/e'-; 'k/e/e Yesu Klito 'yi 'wun -gban -a -bha 'yi- =bl/e/e =n/e y"o '"o t/c/c kwa D"em/e; =ya k"e yi -z"e yi 'ka, yi yi -de -k"e yu"o -k"e ka 'dhi"o -m/e 'ka Yesu -wun 'g"u. 6-Zlan 'y"o- p"o -dh/epuudh/e -y"o 'bh"u -dh/etiidh/e 'g"u bh"e, y"o gia- bh"e =n/e 'y"o "o -bha -dh/epuudh/e bh"u kwa =zu"o' 'g"u k"o -k/c '"o- -bha 't/cbh/cdhe 'dho 'bh"u -na -a 'ka Klito w"o"odh"o bh"e -yaan -a -ta 'po kwa -dh"e 'kwaan- d/c. 7'K/e/e kwa '"o 'kwa =bh/c/cp"e '"o -Zuu 'sl"o"osl"o 'g"u =zian' 'kwa- bun -na bh"e, kwa -k"e =n/e 's/e gb/c '"o- 'w"u -s"u 'yaa =gbiin bh"e -a 'dh"o, k"o m/e -nu -waan -a d/ca =n/e 'piigbeedh/e 'gbl"u"unz"e bh"e -y"o -go -Zlan 'pi"o, yaa 'go kwa 'g"u. 8'Klobh/cdhe =suu'- 'saadh"o '"o- bundh/e 'dho 'gbee-, -y"o -nu yi -ta, 'k/e/e 'yi"e"e 'to -a 'g"u; =ya k"e '"o yi =zu"o' -y"o -to =zl"o"o, 'k/e/e -zoy"os"u 'yaa 'go yi 'g"u. 9M/e -nu -wo 'wun -w/c yi -ta, 'k/e/e -Zlan -zl"o 'yaa tr"o yi -wun 'ka; m/e -nu -wo yi -kun, 'wo yi z"e -dh/e -k"e wo; 'k/e/e 'yi"e"e 'to -an kw/e/e sia- m"u; yi -luu. 10Yesu -bha ga -s"u bh"e -y"o yi 'g"u -kplawo; -y"o k"e 'dh"o k"o -a -bha -tosiadhe k"e -k/c -y"o k"e yi 'g"u 'p"o. 11'"O yi -bha -tosiadhe k"e -s"u 'g"u 'yi d/c -s"u 'ka ga -s"u kw/e/e Yesu -wun 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o -a -bha -k"e -a 'g"u -s"u -y"o -tosiadhe k"e yi 's/ebun '"o dho ga bh"e -a 'g"u. 12-K/c '"o bh"e =n/e '"o yi -bha -Zlan -wo =bl/e/e' -s"u 'g"u, 'yi dho ga 'k/e/e k"o ka -z"e 'ka -k"e -a 'g"u -s"u y"o -a 'g"u =zian'. 13P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o =n/e/e: |i'Wun -dh/e 'a- wo 'wun gia- bh"e =n/e 'a -k"e -a -dh"e 'wun =bl/e/e' -m/e 'ka.|d -K/c do bh"e =n/e, =dh/e '"o 'yi Yesu -wun -dh/e 'wun gia- 'yi 'wun -nu =bl/e/e' -na -a 'ka bh"e. 14Yi- =d/ca' =n/e -Zlan 'y"o D"em/e Yesu bho ga 'g"u bh"e, -y"o -dho yi bho ga 'g"u yi -kpa Klito -bha -s"u 'ka, '"o m/e 'pl/e 'kwa dho -a w"o 'dhi"o. 15P"e -nu 'wo 'dh"o 'saadh"o bh"e -wo -wo ka -wun 'g"u. Bhii -k/c '"o -we -Zlan -wo -bha -m/e -nu dho kaa =va bh"e, -k/c gia- bh"e =n/e '"o =s/e/ebhodhe -nu dho kaa =va -yaan dho"e -Zlan 'pi"o -a -bha 'glus"e =va -wun 'g"u, k"o -yaan k"e -a -bha 't/cbh/cdhe 'ka. 16P"e '"o -k"e '"o yi 'g"u 'yaa ga bh"e '"o bh"e. 'K"o -k"e =n/e yi bun '"o 'kpongtaa z"o bh"e -a 'g"u -y"o -si"o 'dhee, -y"o yi 'yaan 'ka =n/e -k"edh"os"u '"o -Zlan -ya nu yi -dh"e bh"e -y"o -gla -dh/ekpa/cyi 'saadh"o 'ka '"o -k"e -d"e"u =zian'. 17'K"o -k"e =n/e 'klobh/cdhe 'tee -m"u '"o nu yi -ta 't"ong 'tee -bha 'dhee, -a 'dhi"o -to -kplawo 't/cbh/cdhe -wun =va '"o dho k"e =to"ep"o 'ka -a 'ka yi -bha 'ka, '"o- =zuan' gb/e 'yaa 'dh"o. 18Bhii k"e- wo bh"e, 'yi"e"e yi w"o k"e p"e '"o 'yan -bha -kp"en -a -bha -p"e 'ka- 'pi"o, 'k/e/e p"e '"o 'yaa 'yan -d/c -a -bha -p"e 'ka =zian'. Bhii p"e '"o 'yan -d/c -a -bha -p"e 'ka bh"e 'yaa =gl/c/c, 'k/e/e p"e '"o 'yaa 'yan -d/c -a -bha -p"e 'ka bh"e -y"o -to 'dh"o =to"ep"o 'ka.

will be added

X\