2 Kol/ent"o 11

1M/ea-, -ka d/c! -Ka 'we n -wun -bha n -ma -k"e 'bl/c/cnz"e -s"u -wun 'g"u! 2A ka -ta =dru/ei k"e -na. 'K/e/e ma =dru/ei bh"e -y"o -go -Zlan 'pi"o. Bhii ka n -g/c =n/e 'n"edhez"e '"o yaa g/c/cn- -wun =t/ei' d/c =kun '"o 'a- 'pi"o k"o 'a- d/c gwaan Klito -g/c -a 'dh"o. 3'K/e/e p"e '"o- 'su"o -y"o n -k"e '"o t/c/c k"o =kun '"o ka -bha 'wund/cdhe -y"o y"o yaan '"o kaa Klito -nu ka -bha -klu 'ku"e- -s"u 'puu '"o bh"e '"o 'ka- -to -dh/e gb/e 'g"u =n/e -k/c '"o /Ev"o -y"o "o -zo bho"e "o -de 'pi"o =m/e/e -bha =sua -y"o 'ko 'dhi"o -s"u -z"e -k"e -a -g/c -s"u -wun 'g"u bh"e -a 'dh"o. 4Bhii ka ka -kwaa m/e 'bhaa -nu -z"u '"o 'wo nu '"o Yesu '"o 'yi- -wun =bl/e/e ka -dh"e bh"e '"o 'wo- 'bhaa gb/e -wun =bl/e/e ka -dh"e; '"o -Zuu 'sl"o"osl"o '"o 'ka- y"o bh"e, '"o 'wo- 'bhaa gb/e -wun =bl/e/e ka -dh"e '"o 'wunta/cs"e '"o 'ka- -dh/e 'wun gia- bh"e '"o 'wo 'bhaa gb/e -wun =bl/e/e ka -dh"e, '"o 'ka ka -k/c kp/c -an -g/c, 'ka -an -nia kun -s"e 'ka. 5'K/e/e a- =d/ca' =n/e n =bhl"e -y"o -dh"o 'p"o =n/e ka -bha b/cm/e -nu -wungbeez"e -nu bh"e -an 'dh"o, 'maa -an =zl"o"o =zian'. 6-Y"o -m/ca -bha k"o -y"o k"e 'wun gia- 'ka =n/e n 'dhi 'yaa 'kan -s"u =du"o; 'k/e/e -a m/e '"o -gban 'wund/cdhe -bha, ka gia- =n/e '"o -k"e ka 'yaan 'ma, 'wun 'bhaa -nu 'g"u. 7Yi 'a -Zlan -bha 'wunta/cs"e =bl/e/e -a 'ka ka -dh"e, n 'ka -k"e 'w"e"uga -wun 'g"u '"o 'a n -de dho sia- -y"o k"e 'dh"o k"o ka -z"e ka -g/c -yaan =luu'-; 'ma- k"e 'dh"o k"o 'wun yaa 'a- k"e =a? 8A -we -a -bha Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u 'bhaa -nu -g/c k"o -wo n =saan' -nu bho. =Ya k"e 'dh"o k"o -an =kpoo' kun 'a- wo k"o 'aan- ma -tosiadhe k"e -a -ta ma yu"o 'g"u ka zi"en bh"e =aa. 9'T"ong 'a =kaa' ka =pl"o"o bh"e, n 'ka k"e m/e gb/e -k/c -ta, n -ma -wun -y"o -a -bha -p"e -nu 'g"u. Bhii dhegluz"e -nu 'wo go Maseduan"e -wo -nu n =dhia n -ma -wun -kan -p"e 'pl/e 'ka. A n -zo -k"e n -de 'pi"o k"o =kun 'a dho 'wun w/c ka -ta -k/c 'saadh"o 'ka. 'Y"o 'a dho -a kaa 'dh"o -kplawo. 10'Wun bh"e -y"o 'wun gia- 'ka; Klito -de gia- -ya =goo- 'ka. A- -p"o ka -dh"e 'wun m/e bh"e, -y"o -gban n -ma -k"e 'g/cug/c -s"u -bha; '"o Gl/ek"o -s/eg"um/e gb/e 'ka dho -m/ca -bha k"o -ya bho n 'g"u. 11-A -p"o 'dh"o -g/en t/c/c -m"e 'gb"odh"o =ee? Ka -dh/c 'p"o 'yaa n 'g"u bh"e =ee? -Abi' 'sa! -Zlan -de -ya =d/ca' =n/e ka -dh/c -y"o n -k"e. 12A -dho dho -a -k"e 'dh"o -s"u 'ka 'dhi"o =n/e -k/c do bh"e -a 'dh"o, -y"o k"e 'dh"o k"o m/e -nu 'wo zian =m/e/e' -na k"o -waan wo -bha -de -s"u =va y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u -a p"o -s"u 'ka =n/e yi -nu yi yu"o k"e -k/c -y"o do bh"e 'aan- zian 'ta -an -g/c. 13M/e -nu 'wo 'dh"o bh"e, b/cm/e -nu =suaz"e -m"u -an 'ka. 'Waa wo k"eyu"o giagia y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u '"o 'wo wo -de -k"e Klito -bha b/cm/e -nu 'ka. 14M/e 'te 'tun -wun gb/e 'yaa -m"u, bhii '"o t/c/c Satan gia- -y"o -m/ca -bha k"o -y"o "o -de k"e -Zlan -bha b/cm/e '"o -dh/epuudh/e 'g"u -a 'ka. 15=Ya k"e 'dh"o k"o -m"e '"o -k"e '"o- -bha yu"ok"em/e -nu -de 'p"o waa 'dho wo -de k"e yu"o kpengdh"o k"e -m/e -nu 'ka /e/e? 'K/e/e p"e m/e '"o -ya -an =tian' '"o dho k"e -an 'dhi"otodh/e 'ka -y"o -dh"o 'wa! 16A- =bl/e/e' -na 'z"u do =n/e: K"o =kun '"o m/e gb/e -y"o n s"u 'bl/c/cnm/e 'ka. '"O =ya k"e 'z"u =n/e ka n -s"u 'bl/c/cnm/e 'ka, k"o -ka n -dh/e 'bl/c/cnm/e 'gb"onggb"ong. -Y"o k"e 'dh"o k"o 'a n -de 's"u =va p"e 'bhle wo. 17-Y"o 'dh"o 'k/e/e p"e 'a- =bl/e/e' -na zl"o"o bh"e 'yaa p"e '"o D"em/e -zo 'kun -wun 'ka -a 'ka. '"O =ya k"e =n/e -tosiadhe =suu'- =n/e, 'ma k"e -a 'g"u, k"o a -dho n -de s"u =va '"o 'a 'wun =bl/e/e =n/e 'bl/c/cnm/e 'wun =bl/e/e. 18=Dh/e '"o -k"e =n/e m/e -nu 'wo to -wo wo -de -s"u =va m/ebheedh/e -p"e -wun 'g"u bh"e k"o -m"e 'a d/c -a -g/c '"o ma -de 'p"o 'maa n -de 's"u =va bh"e =/e/e? 19M/ea-, m/e 'ka 'kpaakpa '"o 'ka ka =kwaa 'bl/c/cnm/e -nu -z"u 'wo wo -bha 'bl/c/cn- -z/cn ka -dh"e bh"e, -ka ka 'g"u d/c -a -bha 'gbee-! 20Bhii -y"o ka -dh"e -s"e k"o m/e -nu -wo ka =nuadh/e -k"e wo, k"o -wo ka -bha =na/c -nu 's"u 'kpaan, k"o -wo ka -p"u"o, k"o -wo =taa'- ka -g/en -ta, k"o -wo l"e- kp/c ka -ta. 21Ka -bha l"e- -wun kun bh"e =a! =Faan' yaa k"e yi -g/c k"o 'yi"en- 'wun =suu'- -nu 'wo bh"e -an k"e bh"e y"o -m"u. -Ka ka 'to 'to ma =ga 'a 'dho"e- 'bl/c/cn- -wun =bl/e/e' bh"e! =Ya k"e =n/e m/e -y"o -dh"o k"o -yaan "o -de 's"u =va k"o ma -de 'p"o a -dho -a k"e 'p"o. 22A Ebl"o mi 'ka =n/e -an 'dh"o. A Izla/el"o 'n"e 'ka =n/e -an 'dh"o. A Ablaam"o =suu'- -ta 'ka =n/e -an 'dh"o. 23-Wo wo -de -k"e yu"o -k"e Klito -dh"e -m/e 'ka; -ka d/c, 'bl/c/cnm/e 'dho"e- 'wun =bl/e/e'-: '"O =ya k"e =n/e Klito -bha yu"ok"em/e -m"u -an 'ka, k"o ma -de 'p"o a- -m/e 'ka 'a =zi"e' -an -ta; -wo n -zu"o -kanso 'g"u -kplawo, -wo n -ma =va '"o =zi"e' -an -ta; a -b/c ga -dh/e -bha -kplawo, 24Zuif"o -nu -wo -klaa -yaan 'g/c/c- -yaaga '"o ga 's/eisi"e -s"u n -ma -gwaa 's/c/cdhu -z"e. 25Wl/cm"e -m/e -nu -wo n -ma -gwaa -yaaga -z"e; =wa n -zu"o -gu"o 'ka do k"o -waan n z"e; 'yitag/c -y"o -w"u"u n 'ka -gwaa -yaaga -z"e, 'a -dh/ekpa/cyi do waa- gbeng -yi do -k"e yi"o do. 26'"O 'ta =pl"e"ez"e 'a- s"u bh"e 'a b/c ga -bha m/e y"o -dh/e -nu -bha, 'wo -k"e 'yi -bha pa -s"u -nu, k"ep"eyaam/e -nu, n -de -s/eg"um/e -nu 'wo Zuif"o -nu waa- -a m/e -nu '"o 'waa Zuif"o 'ka -an -bha n z"e -dh/e -k"e wo -s"u -nu, ga -bha m/e y"o -dh/e '"o p"odh/e -nu 'g"u -nu, ga -bha m/e y"o -dh/e '"o 'y"enng =taa -dh/e -bha -a 'g"u -nu, ga -bha m/e y"o -dh/e '"o 'yoo -ta -dh/e -nu 'g"u -nu, waa- ga -bha m/e y"o -dh/e 'y"o b/c n dheglu =suaz"e -ta -nu, a -b/c -an 'pl/e 'g"u. 27A yu"o 'gbegbe -nu -k"e; '"o 'a b/c 'g"udandhe 'gbee- -nu 'g"u; '"o- 'bhaa -nu =ya k"e 'maa yi z"e, '"o din -nu, 'yi m"u -dh/c -nu -wo n -k"e. -A 'bhaa -nu =ya k"e -wo n 'gbee- -ta -bho -nu wo '"o 'a to din 'ka =pl"e"ez"e wo; 'n/en/e -nu -wo n -k"e, bhii s/c yaa k"e n -g/c. 28'"O =ya k"e '"o n =zu"o' -y"o to zl"o"o Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dho 'ku"e- -s"u 'saadh"o -wun 'g"u. N 'dhi yaa -m/ca -bha k"o -y"o b/c -a 'pl/e 'g"u. 29=Ya k"e =n/e =faan' -y"o y"en -na m/e 'bhaa 'g"u, k"o ma -de 'p"o =faan' -y"o y"en -na n 'g"u. =Ya k"e =n/e m/e 'bhaa =ya 'wun yaa k"e, -y"o -m"e n 'ka =du"o. 30'"O =ya k"e =n/e 'ma- p"o 'a n -de 's"u =va k"o a -dho n -de s"u =va p"e '"o 'a 't"e"et"e -a 'g"u bh"e -a -wun 'ka. 31-Zlan kwa D"em/e Yesu D"e '"o 'dhu"e- 'dho -a 't/c -ta =to"ep"o 'ka bh"e y"o gia- -ya =d/ca' =n/e n 'ka =sua k"e. 32-Ka d/c 'dh/e! A -k"e Damas"o '"o 's/ed"e '"o -k"e yu"o k"e -dhiadh"o -glud"e Aleta 'dhi"o bh"e, 'y"o 'yan -to 'k/c -bha -m/e -nu d/c -da pl"o"o 'k/cdhi -bha k"o -waan n 'kun. 33'K/e/e m/e -nu -wo n -ya =kpas/en 'g"u 'wo n b/c b"o"u- 'kplong '"o =ni"e p"o- -z"u bh"e -a -du do -bha 'wo n =y/c/c -a =zl"o"o =zian'. -K/c bh"e =n/e 'a dhaa -a -g/c.

will be added

X\