2 Kol/ent"o 10

1Ma P/cl"o -m/e, '"o m/e -nu -wa p"o 'ma k"e ka 'pi"o 'maa 'we, '"o 'wo- p"o a -d/c k"o yi '"o 'maa ka 'pi"o k"o 'aan- k"e 'dhi"oz"e bh"e, a- -p"o ka -dh"e Klito -bha -k"e 'l"e"el"e -s"u waa- -a -bha 'wun -s"e -k"e m/e -dh"e -s"u 'ka: 2K"o =kun 'ka- -k"e '"o 'a 'wun -nu -k"e 'dhi"o yi 'a dho kaa ka =pl"o"o -a 'ka. Bhii a- =d/ca' =n/e a -dho -k"e 'dhi"oz"e -s"u -z/cn m/e -nu 'wo- p"o -na yi p"e -nu -k"e m/ebheedh/e =kwaa' bh"e -an -dh"e. 3-Y"o 'wun gia- 'ka =n/e kwa -tosiadhe -k"e kwa m/ebheedh/e -kwi 'g"u; 'k/e/e 'yi"e"e 'ko z"e =n/e m/e 'bhee- -nu -bha 'ko z"e -k/c 'dh"o. 4'Ko =zaa' -pi"o -nu 'yi 'ko z"e -na -a 'ka bh"e 'waa k"e =n/e 'kpongtaam/e -nu -bha 'dh"o; 'k/e/e -Zlan -bha 'ko =zaa' -pi"o 'piigbeez"e -nu =n/e 'wo- -k"e 'yi -glu -gla -nu =w"u"u -an 'ka; 'wo t/c/c =sua -wun. 5'"O =ya k"e '"o p"e -nu =ya k"e '"o m/e 'bhee- -nu -bha -de -s"u =va 'g"u, 'wo d/c -na -Zlan -bha 'wund/cdhe -g/c, 'y"enng bh"e yi -an -lo. Yi- -k"e '"o m/e 'bhee- -nu -bha -zo -ta -a 'g"u -wun -nu -wo -k"e Klito =bhl"e -ya -wun 'ka. 6-A -de 'kwa y"o -dh/e 'bhaa 'g"u =sia m/e m/e '"o =ya p"e yaa 'tee k"e -yaan 'kun -Zlan =bhl"e -ya -s"u 'ka, yi -dho -a 'klo bh/c. 7Ka p"e -nu 'pi"o -ga m/ebheedh/e -kwaa. 'K/e/e a- -p"o ka -dh"e, m/e '"o "o -de d/c Klito -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka, -y"o k"e -a 'yaan =n/e -k/c do '"o- 'ka bh"e, -k/c do bh"e 'yi- 'ka 'p"o. 8-A -de 'yaa- -bha k"o l"e- -y"o n k"e, k"e 'a- wo 'g/cug/c p"e '"o D"em/e -ya -lo yi kw/e/e, k"o 'yi"en- ka -bha -zo y"o -s"u =kp/ea'- 'ka 'dhi"o bh"e -a -wun 'g"u, '"o t/c/c n 'ka 'wun yaa gb/e kaa ka 'ka. 9'Maa- 'pi"o k"o 'a 'si"o 'kan ka 'gluu 's"e"edh/e -nu 'a- b/c -na ka -dh"e bh"e -an 'g"u. 10Bhii m/e -nu -wa -p"o: “P/cl"o =ya 's"e"edh/e b/c, -y"o k"e 'dhi"o- -a 'g"u, 'k/e/e y"o gia- =ya k"e kwa zi"en, -y"o -k"e 'g"ugas"uz"e 'ka '"o- -wo -nu -wo -k"e 'l"e"el"e 'ka.” 11M/e -nu '"o 'wun =suu'- bh"e '"o 'go -na ka dhi"o bh"e -y"o k"e ka 'yaan =n/e: -Nii gb/e 'yaa p"e 'yi- -ya 's"e"edh/e 'g"u 'yi- b/c ka -dh"e waa- p"e -nu 'yi dho"e- k"e ka 'pi"o 'ma bh"e -an zi"en. 12=/E/e, 'k/e/e 'yi"e"e- 'pi"o k"o 'yi yi -de -z/cn m/e -nu '"o =wa wo -de -ga '"o 'wo wo -de s"u =va bh"e -an 'ka 'iin 'yi yi -de k"e =n/e -an 'dh"o; bhii 'kpaakpadh/e 'yaa -an -g/c. -Wo wo -de -bha 'wun k"e -k/c -nu -k"e, k"o 'waan- -k"e wo -bha 'wun k"e -k/c -nu =zuan' 'ka, '"o t/c/c -wo 'wun =zuan' -s"u wo -de -bha, 'go m"u 'wo wo -zo g/cn wo -de -dh"e. 13=Ya k"e yi -z"e yi -bha 'ka, yi 'ka 'dho yi -de k"e 'g/cug/c -yaan zi"e -naa 'g"u. Yi -dho yi -bha k"e -a -naa '"o -Zlan -ya -ya "o -bha yu"o k"e -k/c '"o- -z/cn yi -dh"e 'yi nu 'yi =lo"e' ka =pl"o"o bh"e -a 'ka. 14Yi"e"e -l"o -a -naa -z"u =n/e =dh/e 'wo- p"o -a -bha 'kpa k"e- wo 'dhi"o bh"e yi"e"e =lo"e' ka 'pi"o -a 'dh"o. Bhii '"o t/c/c yi -nu 'yi -lo ka 'pi"o, '"o 'yi Klito -bha 'wunta/cs"e =bl/e/e ka -dh"e. 15-K/c bh"e =n/e '"o 'yi"e"e =l"o"e' -a -naa '"o -ya -s"u 'ka bh"e -a -z"u; yi"e"e yi -de 's"u =va yu"o '"o m/e gb/e -nu -wa -k"e bh"e -a 'g"u. P"e '"o yi -zo 'pi"o =zian' '"o t/c/c ka -bha -zo y"o -s"u -y"o 'dho 'dhi"o, 'iin k"o yu"o =va -wungbeez"e '"o =tun ka zi"en bh"e 'yi"en- k"e -to -a -naa '"o -Zlan -ya -ya bh"e -a -bha -s"u 'ka -kplawo. 16=Ya k"e 'dh"o 'yi -dho dho 'wunta/cs"e '"o bh"e -a 'ka 's/e -dh/e m/e 'wo to -an 'g"u; =ya k"e 'dh"o, yi 'ka 'dho yi -de s"u =va yu"o '"o m/e 'waa gb/e -nu -wa -k"e bh"e -a 'g"u. 17-A -k"e 'dh"o -s"u 'ka, p"e '"o -ya -s"u 'ka -ya -p"o: “M/e '"o- 'pi"o k"o '"o "o -de 's"u =va, k"o -y"o "o -de 's"u =va p"e '"o D"em/e -ya -k"e -a -wun 'ka.” 18Bhii m/e '"o- -wun -y"o -Zlan -zo kun y"o kun t/c/c m/e '"o "o -de s"u =va "o -de k"ewun -nu 'g"u 'k/e/e m/e '"o D"em/e -ya -wun -s"e =bl/e/e.

will be added

X\