1 Tesal/cnik"o 5

1Dhegluz"e -nu, ka -bha -wun 'yaa- -bha zl"o"o k"o 'wun -nu 'wo -gban 't"ong 'iin -dh/ekpa/cyi '"o p"e -nu 'yi- =bl/e/e ka -dh"e bh"e '"o 'wo dho kaa bh"e k"o 'yi"en- -a =bl/e/e'- ka -dh"e 's"e"edh/e 'g"u. 2'"O t/c/c ka -de gia- ka- =t/ei' d/c =n/e/e: Kwa D"em/e -bha zakanyi bh"e -y"o -dho kan kwa 'g"u =n/e =kwaanm/e -bha -da m/e 'pi"o k/c/c -s"u '"o 'yaa m/e -zo -b"u"o '"o nu gbeng -a 'dh"o. 3'T"ong '"o m/e 'bhee- -nu 'wo dho -a p"o -a 'ka: ā€œ-Ya -de 'fl"e"e- 'g"u -s"u 't"ong =ya -lo; 'wun 'gbee- gb/e 'yaa 'dh"o zl"o"o gb/cā€ -a 't"ong gia- bh"e '"o 'g"usi"odhe dho kan -an 'g"u -a 'ka, wo 'ka 'dho dha -a -g/c. -A -bha -wo -s"u -y"o -dho k"e -kan m/e 'g"u -s"u 'ka =n/e koyiga -bha -ya dheguz"e -bha -s"u 'dh"o. 4'K/e/e dhegluz"e -nu, 'kaa -dh/etiidh/e 'g"u zl"o"o gb/c; k"o =kun '"o -dh/ekpa/cyi bh"e, '"o -kan ka 'g"u =n/e -k/c '"o =kwaanm/e -y"o -da -a 'ka m/e 'pi"o k/c/c m/e tii -a 'dh"o. 5-K/c '"o 'ka- -bha 'kp/e/edh"o, ka -dh/epuudh/e 'g"u 'n"e -nu 'ka; 'kwaa -dh/etiidh/e 'g"u 'n"e -nu 'ka gb/c. 6-A -wun 'g"u kwa =dua' 'yaa -m"u k"o 'kwa yi z"e =n/e m/e 'waa -nu '"o 'wo to -an 'dh"o. 'K/e/e kwa -z"e, kwa =dua' -m"u k"o 'kwa -ya kwa 'yaan k"o -zo -k"e -de 'pi"o -s"u -y"o k"e kwa -g/c. 7Gbeng -yi =n/e '"o m/e- yi z"e; '"o gbeng -yi =n/e '"o y/c -y"o m/e kun. 8'K/e/e kwa -z"e, kwa -dh/epuudh/e 'g"u 'n"e -nu 'ka, kwa =dua' -m"u k"o 'kwa kwa -de 'kun 'wun -nu 'g"u. Kwa =dua' -m"u k"o 'kwa -zo -y"o -Zlan -bha -s"u waa- -Zlan -dh/c -an k"e kwa -bha =n/e -pi"o 'bh/ei '"o 'kwa- -da kwa -bha =n/e/e 'dhasi '"o dho -glu 'pi"o -a 'dh"o. Kwa -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u =n/e kwa -dho dha bh"e, -y"o k"e kwa -g/c =n/e -pi"o =gblaa' 'dh"o k"o 'kwaan- -a -ya kwa -g/c -bha 'p"o. 9'"O t/c/c -Zlan yaa kwa -dh/e k"o -a -bha -naazu"edhe -yaan w/c kwa -ta; 'k/e/e k"o 'kwaan- dhas"u y"o =zian', -b/c kwa D"em/e Yesu Klito -ta -s"u 'ka. 10Bhii Yesu Klito -y"o -ga kwa -wun 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o 'k"o -k"e =n/e kwa -ga oo 'iin kwa -to kwa 'yaan oo, 't"ong '"o dho nu -a 'ka bh"e k"o kwa -nu 'kwa k"e kwa 'ko =bhaa =to"ep"o 'ka. 11-A -k"e 'dh"o -s"u 'g"u, -ka ka 'ko -nu =faan' 'm"e, 'ka ka 'ko -nu 'y"enng =dhu"e' =n/e -k/c '"o 'ka- k"e -na -a 'ka bh"e -a 'dh"o! 12Dhegluz"e -nu, yi- -dh/e ka -g/c k"o -Zlan -bha m/e -nu 'wo yu"o k"e -s"u 'g"u ka zi"en 'ma bh"e, 'ka -an =bhl"e -ya. M/e -nu 'wo bh"e kwa D"em/e -y"o -an -s"u k"o -wo ka -da -Zlan -bha zian -ta, 'iin k"o -wo ka =daan -Zlan -wo 'ka. 13M/e -nu 'wo bh"e, -an =bhl"e -y"o k"e ka 'g"u -k/c 'pl/e -ta; -an -dh/c -y"o ka k"e =va -Zlan -bha yu"o -nu '"o 'wo- k"e -na ka zi"en 'ma bh"e -a -wun 'g"u. -Ka -tosiadhe k"e =zu"oyagluu 'ka ka 'ko -nu 'pi"o! 14Yi -bh/ea ka -dh"e, dhegluz"e -nu, k"o 'ka 'fiam/e -nu -zo -b"u"o! M/e -nu '"o 'wo 'su"o -s"u, -ka -an -zo -gban; m/e -nu '"o 'wo 't"e"et"e 'g"udandhe -nu 'g"u bh"e, 'ka nu -an -dh"e! Ka =zu"o' -y"o k"e -saa m/e 'pl/e 'pi"o! 15-Ka ka -de 'kun -s"e! K"o =kun '"o m/e -y"o 'wun yaa 'p"e bho 'wun yaa 'ka; 'k/e/e -ka 'wun -s"e -k"e ka 'ko -nu -dh"e -s"u 'iin m/e 'pl/e -dh"e -s"u =m/e/e'- k"o -y"o k"e ka -g/c 't"ong 'saadh"o 'ka! 16P"e -nu '"o -Zlan -ya -dh/e ka -g/c ka -bha -tosiadhe '"o Yesu Klito 'pi"o -a 'g"u '"o t/c/c: Ka =zu"o' 'glu -y"o dhi -kplawo! -Ka -bh/ea -Zlan -dh"e 't"ong 'pl/e 'ka! -Ka -Zlan zu"o p"o 'wun 'saadh"o 'g"u! 19K"o =kun 'ka zian ta -Zuu 'sl"o"osl"o k"eyu"o -g/c! 20K"o =kun 'ka -wo '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -y"o b/c m/e -nu 'g"u '"o- p"o 'ka- bho yunng! 21'K/e/e -ka p"e 'pl/e 'pi"o -ga k"o -a m/e '"o -s"e 'ka- 's"u ka -bha 'ka! 22-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o 'wun yaa =suu'- 'saadh"o -g/c! 23-Zlan '"o =zu"oyagluu nu m/e -dh"e bh"e, -y"o -dho"e k"e k"o 'ka k"e -a -bha 'ka -k/c 'pl/e -ta. -Y"o -dho ka -l"u -de -maa k"e bhii ka -zuu 'dh"o, ka nii 'dh"o, waa- ka bun 'dh"o -y"o -dho -an 'pl/e -maa k"e. -Y"o -dho ka k"e 'sl"o"osl"o. =Ya k"e 'dh"o -dhuu gb/e yaa 'dho to ka -bha 'y"o y"o"e kwa D"em/e Yesu Klito nu 't"ong -bha. 24-Zlan '"o ka -dh/e k"o 'ka zi"o -a 'pi"o bh"e, -zo -y"o -a -bha -Zlan -m"u. -Y"o -dho p"e -nu 'wo bh"e -an 'pl/e k"e ka -dh"e. 25Dhegluz"e -nu, -ka =bh/ea'- yi -wun 'g"u! 26Dhegluz"e -nu 'kp/ekp/e 'wo to, 'yi"e 'we -an 'ka =du"o! 27A -bh/ea ka -dh"e kwa D"em/e 't/c 'g"u, 's"e"edh/e '"o =n/e -kaa -wo p"o dhegluz"e -nu 'kp/ekp/e 'wo ka zi"en 'ma bh"e -an -dh"e! 28Kwa D"em/e Yesu Klito -y"o 'dhu"e- 'kp/c ka -bha!

will be added

X\