1 Pi/e/e 2

1-Ka 'kan =kian' yaa =suu'- 'kp/ekp/e waa- =sua k"e -s"u -an -bha; -ka 'kan m/e 'yaan- 'kun -s"u, =dru/ei k"e -s"u waa- 'd/c/c yaya d/c -s"u -nu -an -bha. 2P"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i'Ka- y"o =n/e kwa D"em/e k"ewun =y"o -s"e.|d =Dh/e '"o 'dh"o =n/e k"o -ka k"e =n/e 'n"e 'bl"e 'puu -nu '"o -an -bha 'y/cn 'yi -wun 'dh"o 'gbee- bh"e -an 'dh"o 'sa; '"o t/c/c -an -bha -bh"op"e =n/e bh"e; bhii -bh"op"e '"o go -Zlan 'pi"o '"o -k"e -a -wo 'sl"o"osl"o 'ka bh"e =n/e '"o 'ka 'dho"e- -bh"o k"o 'kaan- =kp/ea' 'iin k"o dhas"u -yaan k"e ka -g/c. 4Kwa D"em/e '"o -gu"o 'bhee- 'ka '"o m/e 'bhee- -nu -wa -wun bho yunng, 'k/e/e '"o -Zlan -ya s"u -a -wun -k"e 'gbee- -s"u -wun 'g"u bh"e, -ka =y/c/cn -a -bha. 5-Ka =y/c/cn -a -bha k"o ka -de 'p"o 'kaan- k"e =n/e -gu"o 'bhee- -nu 'dh"o k"o -Zlan -bha 'k/c bh"e 'kaan- k"e -a d/cp"e -nu 'ka; ka -dho k"e slabhom/e -nu kp"o 'g"u -m/e -nu 'ka, '"o bhii ka -bha -tosiadhe -y"o -dho k"e =n/e sla- -s"e 'ka- bho -Zlan -dh"e k"o -yaan -a -zo 'kun =b/ca' Yesu Klito -ta -s"u 'ka bh"e -a 'dh"o, 6bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i-Gu"o '"o- -wun 'dh"o 'gbee- bh"e 'ma- 's"u 'ma- k"edh/e 'bhong 'pi"o -gu"o 'ka Si/cn 'g"u; l"e- 'ka 'dho kp/c m/e '"o =yaa- -wun -dh/e 'wun gia- -a -ta.|d 7M/e '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e, -gu"o bh"e -y"o ka -bha 'kp"edh"o -wun 'ka. 'K/e/e m/e '"o 'waa- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e, (p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -an -bha 'ka '"o t/c/c:) |i-Gu"o '"o 'k/cd/cm/e -nu -wa -zu"o wo -k/c 'yan =taa bh"e, =ya k"e -gu"o 'gian '"o 'wo dho -a -da -dh/e 'bhong 'pi"o -a 'ka.|d 8-Zlan -bha 's"e"edh/e -dh/e 'bhaa 'g"u 'z"u -y"o p"o -s"u 'ka -an -bha 'ka 'z"u =n/e: |i=Ya k"e -gu"o '"o m/e -nu -g/en -y"o -zu"o -a -bha, -gu"o gb/cng '"o m/e -nu -wo b/c -a -ta 'wo -p"u"o -a 'ka.|d '"O bhii -gban 'wo- wo -a -bha bh"e '"o t/c/c -k/c 'wo- wo 'wunta/cs"e bh"e -a 'ka bh"e; p"e -de gia- '"o -ya -an =tian' '"o bh"e. 9'K/e/e ka -z"e ka =n/e 'ka t/c/c m/e =suu'- do -z"e -nu '"o -Zlan -y"o ka s"u, m/e -nu '"o 'ka 's/ed"e -bha slabhom/e -nu 'ka, 's/eg/c '"o -ya -s"u 'ka -de -ta -Zlan -bha 'ka. Ka -g/c -ta 'dh/c '"o- wo 'dh"o bh"e, -y"o -k"e 'dh"o k"o -Zlan '"o ka bho -dh/etiidh/e 'g"u '"o ka -k"e "o -bha -dh/epuudh/e 'gbl"u"unz"e '"o bh"e -a 'g"u -m/e -nu 'ka bh"e, 'kaan- -a k"ewun -s"e -nu -wun =bl/e/e'-; 10bhii ka 'ka bh"e, k"e- wo 'dhi"o -be, kaa k"e -Zlan -bha 's/eg"um/e 'ka, 'k/e/e zl"o"o =n/e 'ka kaa; ka '"o 'dhi"o -bez"e kaa -Zlan -bha m/e 'yena y"o -s"u d/c bh"e, zl"o"o =n/e 'ka- d/c. 11N dhegluz"e -nu, a- -dh/e ka -g/c, =dh/e -k"e =n/e -nia -m"u kaa, '"o 'ka 'tas"um/e 'ka 'kpongtaa bh"e, k"o m/ebheedhe =dh/c/cbhaap"e yaya -nu '"o =ya k"e 'wo 'ko -ya kwa nii -bha bh"e, 'ka 'kan -an -bha! 12Ka 'ta -k/c -y"o k"e -s"e m/e waa wo =zu"o' =dhi"e'- -Zlan 'pi"o =kun bh"e -an zi"en, k"o -dh/e 'ka- -bha, 'k"o -k"e =n/e -wo ka -wun yaa -bl/e/e 'wun -d/c ka -bha -s"u 'ka =n/e k"ep"eyaam/e -nu -m"u ka 'ka, k"o -wo ka k"ewun -s/e/eb/c -nu y"o, k"o -wo -Zlan 't/c bh/c yi '"o dho "o -de -z/cn -a 'ka bh"e -a 'ka. 13-Ka 'wun ma -wogbiindh/e 'kp/ekp/e '"o -ya m/e 'bhee- -nu -g/c -ta -a -ta bhii kwa D"em/e -zo 'kun -wun =n/e '"o bh"e; -y"o 's/ed"e 'pi"o 'dhee, bhii m/e '"o -ya ka -g/c 'dhi"o y"o -m"u, y"o =n/e '"o -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'pl/e 'dho"e- kw/e/e. 14-Y"o 's/e =k/c/cnm/e -nu 'pi"o 'dhee, bhii 's/ed"e =n/e '"o -an b/c k"o -waan k"ep"eyaam/e -nu 'klo bh/c 'iin k"o -waan 'wun -s"e k"e -m/e -nu =faan' 'm"e. 15Bhii p"e '"o -Zlan -zo 'kun -wun 'ka '"o t/c/c k"o ka -bha 'wun -s"e -nu k"e -s"u 'ka, m/e -nu '"o 'waa 'wun d/c, '"o 'kpaakpadh/e 'yaa -an -g/c bh"e -waan -kp"en k"o -waan d/c diindh"o. 16-Potaas"u -y"o ka -g/c; 'k/e/e k"o =kun '"o ka -bha -potaas"u -y"o -k"e =n/e -kpa p"e 'dhi"o -p"e 'dh"o '"o 'ka =kian' yaa -ta kpaa; -ka 'wun k"e =n/e -Zlan -bha yu"ok"em/e -nu -wo 'wun -k"e. 17-Ka m/e 'pl/e =bhl"e -ya; -ka Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu -dh/c k"e; -ka 'su"o -Zlan -dh"e; 'ka 's/ed"e =bhl"e 'kp/c! 18Yu"ok"em/e -nu, -ka ka -g/c =y/c/c'- 'wlaan- 'ka ka -g/cm/e -nu -dh"e! K"o =kun '"o -k"e -g/cm/e -nu '"o -an k"ewun 'dho -s"e, 'wo 'l"e"el"e wo -de 'sloo -an -dh"e; -kaa k"e 'dh"o 'p"o -a m/e -nu '"o -an -bha 'wunk"edh/e dh"o 'gbee- wo -de 'p"o -an -dh"e. 19Bhii -Zlan -y"o 'wun -s"e -k"e m/e '"o- 'klo -y"o bh/c, 'k/e/e k"o -a -de =zu"o' -bha bh"e, yaa 'wun yaa gb/e k"e -Zlan w"o 'dhi"o -a -dh"e. 20K"e -dewo poo =n/e, -k"e 'g/cug/c -dh/e -y"o m"u k"o m/e -y"o p"e yaa k"e k"o -wa 'klo bh/c =a? 'K/e/e =ya k"e =n/e 'ka 'wun -s"e k"e '"o =wa 'go m"u, =wa ka 'klo bh/c, k"o ka -bha 'wun -s"e =n/e bh"e -Zlan w"o 'dhi"o. 21P"e '"o -Zlan -y"o ka =dh/c/c -k"e -a -bha bh"e '"o bh"e, bhii Klito -de 'p"o, -a 'klo -y"o -bh/c ka -wun 'g"u. -Y"o 'wun =zuan' 'ka ka -g/c 'dh"o k"o 'kaan- 'to -a pin 'pi"o, 22(=n/e -k/c '"o =b/e/en' -s"u 'ka -a 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -a 'dh"o =n/e:) |iYaa =s/c/cn yaa gb/e k"e 'iin =sua -wun yaa b/c -a 'dhii do.|d 23Y"o bh"e =n/e '"o 'wo 'si bho -a -g/c '"o yaa "o -bha bho; 'wo- 'klo bh/c, '"o 'dhi -wo -yaan yaa 'go -a dhi"o =n/e "o -dho "o -bha 'p"e bho -a 'dh"o. P"e '"o- -k"e =zian' '"o t/c/c =ya k"e 'dh"o, 'y"o "o -de -wun -lo -Zlan '"o za kpengdh"o 'kan -na bh"e -a kw/e/e. 24Y"o =n/e '"o kwa -bha =s/c/cnyaa -wun -nu -wo -lo -a -ta -gaatal"u -bha, -y"o k"e 'dh"o k"o 'kwaan- b/c -ga =s/c/cn yaa -bha -s"u '"o bh"e -a -ta k"o -tosiadhe '"o kpengdh"o bh"e 'kwaan- k"e; bhii -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u =n/e: |i-A -bha -gi pin -nu bh"e =n/e 'wo kwa -dh/e bo.|d 25'"O t/c/c k"e- wo bh"e, ka -k"e =n/e 'bhla -nu 'wo =dh/cng -an 'dh"o; 'k/e/e ka -y/e ka 'z"u 'ka nu m/e '"o 'bhla -maak"em/e 'ka '"o -zo -k"e m/e nii 'pi"o -m/e 'ka bh"e -a 'pi"o.

will be added

X\