1 Kol/ent"o 9

1Ma 'ka n -ga -na =n/e Yesu -bha b/cm/e -m"u n 'ka; k"o -potaas"u -y"o n -g/c. A -kp"en kwa D"em/e Yesu -bha; yu"o 'a- -k"e kwa D"em/e -dh"e bh"e, ka =n/e 'ka t/c/c -a -y"o -a -bha -p"e. 2'K"o -k"e =n/e m/e 'bhaa -nu 'waa n 's"u =n/e Yesu -bha b/cm/e 'dh"o, ka -z"e, -y"o n 'g"u =n/e ka -dho n d/ca. -A -de ka -bha -k"e D"em/e 'g"u -s"u bh"e -ya -z/cn =n/e a- -bha b/cm/e 'ka. 3-Ka -dh/e -ga 'dh/e! -A 'bhaa -nu =ya k"e, -k/c 'a n -de -ta =k/c/c' -na -a 'ka -nu wo, n =t/c/ck"em/e -nu -g/c bh"e '"o =n/e: 4Yu"o 'a- k"e -na =n/e bh"e p"e '"o n =dua' 'ka, -bh"op"e -nu waa- m"up"e -nu 'ka 'yaa 'dh"o a? 5N =dua' 'yaa -m"u k"o 'a dhe 's"u kwa dhegluz"e -nu zi"en 'a- k"e n b/c/c 'ka, 'iin k"o 'a- kpa n -ma 'ta 'bhaa -nu 'g"u =n/e -k/c '"o Yesu -bha b/cm/e m/e 'wo to -a 'dh"o =n/e, kwa D"em/e dhegluz"e -nu waa- Pi/e/e -nu 'wo- k"e -na -a 'ka bh"e -a 'dh"o a? 6'Iin k"e- wo 'dh"o bh"e =n/e yi"e- Baanabas"o yi -de 'sloo =n/e 'yi dho yu"o k"e k"o 'yi"en- yi -bha -tosiadhe -k"e -a -ta -p"e y"o -a 'g"u k"o m/e gb/e -yaan 'kun -nu yi -dh"e -s"u 'ka a? 7'Ka- ma do =n/e 'dhasi -y"o -dho "o -bha 's/e -glu g/cn =dhia "o -de -g/c =na/c 'ka a? 'Iin d"o '"o dho '"o 'l"u ta '"o 'yaa- bh/e -bh"o -ee? 'Iin d"o '"o -tu"e -to '"o 'yaa- 'y/cn 'yi dan =/en? 8K"o =kun '"o -k"e ka -zo 'pi"o =n/e m/ebheedhe 'ta 's"u -k/c '"o 'a- 'bhaa -nu s"u 'wun =zuan' 'ka y"o -m"u; '"o t/c/c Moiz"o -bha t/cng -ya -bl/e/e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o 'p"o. 9T/cng 's"e"edh/e bh"e -y"o =b/e/en' -s"u 'ka -a 'g"u =n/e: |iK"o =kun '"u -pi"o 'klang y"o -du '"o 'blee- ga z/cn -na bh"e -a 'dhi -bha!|d K"e '"o- wo 'dh"o bh"e d/c 'p"o '"o -Zlan 'dho"e- wo"e- -du -nu =z/cnng' -ta bh"e =ee? 10-Abi'! Kwa -wun =n/e '"o 'wun bh"e '"o- =bl/e/e -a -wun 'g"u =zian'. 'K/e/e -y"o 'wun gia- 'ka; bhii '"o t/c/c m/e '"o -dh/e -ya -na -y"o -dho -a -p"e kan, '"o m/e '"o =bluu'- -kpa -ma -na '"o dho "o -bha ga y"o 'p"o. 11'Wun '"o -gban -Zlan -bha, -a ta kun 'yi- wo ka 'g"u bh"e =a? =Ya k"e 'p"o k"o ka -g/c -p"e -nu 'wo bh"e yi -dh"e s"u 'gbee- -ta 'ka a? 12M/e m/e -nu '"o 'wo to, k"e '"o- wo -na -an =dua' 'ka '"o 'ka- k"e -na -an -dh"e bh"e, k"o yi 'dhe, yi 'm"e '"o yi -bha 'yaa zi"o -an -bha -ta bh"e /e/e? 'K/e/e k"o k"e- wo 'dh"o bh"e, p"e '"o yi =dua' 'ka bh"e, yi"e -a gb/e -dh/e; p"e 'yi- -k"e =zian' '"o t/c/c 'to 'yi- wo 'dh"o -y"o k"e 'dh"o k"o 'wunta/cs"e '"o -gban Klito -bha bh"e, =kun -k"e '"o- ku"ennup"e dho k"e -dh"o (-yaan 'to zl"o"o). 13-Y"o k"e ka 'yaan =n/e m/e -nu 'wo yu"o k"e -na -Zlan -g/c k/c/c bh"e, -bh"op"e '"o m"u bh"e =n/e 'wo- nu -an -dh"e, 'iin m/e -nu 'wo sla- bho -na bh"e sla- -bho -a 'ka -p"e bh"e -an -bha -y"o -k"e -dh"o. 14-K/c do bh"e -a 'ka kwa D"em/e -ya -bl/e/e '"o- p"o m/e -nu 'wo 'wunta/cs"e =bl/e/e' -na bh"e, k"o -wo -tosiadhe k"e -a 'g"u -p"e -ta. 15'K/e/e y"o =ga '"o p"e -nu bh"e, '"o n 'ka- gb/e -dh/e; 'iin yaa k"e 'p"o =n/e 's"e"edh/e 'a- b/c -na =n/e, a- -b/c k"o 'kaan- -a 'g"u -p"e k"e 'dh"o y"o kun; 'k"o -k"e =n/e a -dho ga, k"o ga 'a dho -a wo n -ma 'wunta/cs"e =bl/e/e' -s"u 'g"u, 'k/e/e n 'ka dho p"e gb/e -dh/e. N -ma -k"e 'g/cug/c -s"u '"o bh"e, m/e gb/e 'ka dho -a bho n -ma. 16'"O k"e- wo 'dh"o bh"e, n -ma 'wunta/cs"e =bl/e/e' -s"u bh"e n 'ka 'dho n -de s"u =va -a -wun 'g"u. P"e '"o n =dua' 'ka, 'a dho -a k"e y"o -m"u. -A 'ke n 'ka- =bl/e/e', 'wun 'gbee- -y"o -dho k"e n 'ka. 17=Ya k"e -be =n/e ma gia- 'a- p"o a -dho k"e 'wunta/cs"e =bl/e/e' -m/e 'ka, k"o a -dho -ya n =saan' =wu"en'. 'K/e/e yaa k"e 'dh"o gb/c 'sa. Y"o =ga '"o -k"e n =dua' 'ka bh"e; k"o p"e '"o n =dua' 'ka k"o 'aan- k"e bh"e =n/e 'a- k"e -na 'kpaan 'ka bh"e. 18=Ya k"e 'dh"o n =saan' -y"o -dho k"e -m"e 'ka /e? '"O t/c/c -kp/e '"o n -ta '"o 'a 'wunta/cs"e -wun =bl/e/e' -na -a 'ka 'kpaan 'ka '"o p"e '"o n =dua' 'ka '"o 'maa- -dh/e bh"e. 19Ka- -y"o bh"e =a, -potaas"u -y"o n -g/c, bhii m/e gb/e -bha 'p"e 'yaa n -ma. 'K/e/e a n -de k"e m/e 'pl/e -bha =nua 'ka, m/e -nu -waan nu =va n 'pi"o 'wunta/cs"e 'gbloo 'pi"o. 20=Ya k"e =n/e a yu"o k"e -na Zuif"o -nu zi"en, n w/c -k/c -y"o -k"e =n/e -an -bha 'dh"o, 'k/e/e k"o k"e- wo 'dh"o bh"e -wo m/e -nu 'wo wo -g/c dho sia- Moiz"o -bha t/cng -dh"e bh"e, '"o 'maa -an -m/e 'ka, 'k/e/e a- -k"e 'dh"o k"o -waan 'we 'wunta/cs"e -wun -bha =va 'ka. 21-K/c do bh"e 'a- =kaa' 'p"o m/e -nu '"o 'waa Moiz"o -bha t/cng d/c bh"e -an zi"en; a- 'sl"e -m/e/e k"o 'yi yi 'ko -wo 'g"u 'ma. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -naa -y"o -dh"o -a m/e '"o -gban t/cng -bha bh"e -a -bha, bhii a -klu -s"u 'ka Klito -bha t/cng -bha; -y"o k"e 'dh"o k"o -waan 'we 'wunta/cs"e -wun -bha. Yaa k"e =n/e p"e 'wo- p"o 'maa -Zlan -bha t/cng =bhl"e -ya n -ma -g/c -dho sia- Klito -bha t/cng -dh"e -s"u -wun 'g"u bh"e y"o -m"u. 22M/e -nu 'wo 't"e"et"e -zo -y"o Yesu -bha -s"u 'g"u bh"e 'ma k"e -an zi"en, a p"e -nu -k"e -an -bha -naa -bha k"o -waan 'we 'wunta/cs"e -wun -bha. -K/c bh"e =n/e 'a n -de =kaa' -dh/e 'saadh"o 'g"u, k"o -k/c 'wo- -bha, 'ma n -de k"e =n/e -an 'dh"o k"o -an m/e 'bhaa -nu -waan 'we 'wunta/cs"e -wun -bha. 23'Wun -nu 'wo bh"e a- 'pl/e -k"e 'wunta/cs"e -wun 'g"u, -y"o k"e 'p"o k"o -a 'g"u -p"e -s"e -nu 'wo -dh"o bh"e n -ma -y"o k"e -dh"o. 24(-A =t/ei' -y"o -k"e =n/e 'wun '"o -gban -bla 's"u -s"u -bha bh"e -a 'dh"o.) -Y"o ka 'yaan =n/e -blas"um/e -nu 'saadh"o -an 'pl/e -wo -lo -bla -bha 't"o"udh"o wo 'ku"e; 'k/e/e =ya k"e 'dh"o '"o m/e do -y"o -k"e -an -g/ctaam/e 'ka '"o 'wo- 'kian nu. K"o -bla bh"e -a 's"u -k/c 'ka dho -a s"u"e k"o -waan ka -bha -to -a 'gbee- 'ka -s"u 'kian nu"e bh"e -a kaa. 25M/e -nu 'wo bh/cm/e -nu 'ka bh"e =wa 'dho bh/c -s"u '"o 'dh"o -a =daan' =dhia, m/e '"o -dh"o -y"o -dhio -d/c "o -de -ta '"o "o -de 'gbee- -ta bho -y"o k"e 'dh"o k"o -y"o -to -a 'gbee- 'ka 'g/c =gblaa' y"o; 'k/e/e k"o p"e '"o 'dh"o bh"e 'sa 'g/c =gblaa' '"o bh"e =gl/c/cp"e 'yaa -m"u. Kwa -z"e, kwa kwa -bha -k"e, -y"o k"e 'dh"o k"o 'g/c =gblaa' '"o =gl/c/cs"u bh"e -yaan k"e kwa -g/c. 26-A -wun 'g"u, ma -bla 's"u -s"u 'g"u, n 'yan -y"o 'wun -g/c 'dhodh/e -bha. N k"e -k/c -y"o -k"e =n/e -k/c kp"o -zu"o -m/e '"o 'yaa -k/c kp"o -zu"o pi"ong 'pi"o 'kpaan -a 'dh"o. 27K"e- wo 'dh"o bh"e, a n -de bun 'gbee- -ta -bho, '"o 'a n =zu"o' -we -a -bha -wun -nu -k"e; -y"o k"e 'dh"o k"o ma '"o 'a 'wunta/cs"e =bl/e/e m/e -nu -dh"e bh"e, =kun 'a dho k"e bo -m/e 'ka -an zi"en.

will be added

X\