1 Kol/ent"o 8

1'Wun m/e '"o -gban -k"op"e 'wo sla- bho"e gbap"e -nu -dh"e -an -bha bh"e, 'kwa y"o -a -bha. -A p"o 'ka- wo: 'Wund/cdhe -y"o kwa 'saadh"o kwa -g/c bh"e, -y"o 'wun gia- 'ka. 'K/e/e 'wund/cdhe 'ka- -ga -na bh"e -y"o m/e -k"e -des"uvam/e 'ka; '"o -dh/c -z"e 'y"o- -k"e =zian' '"o kwa -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -y"o -da 'dhi"o. 2-Y"o k"e ka 'yaan =n/e m/e '"o- p"o -na "o -de -dh"e =n/e 'wund/cdhe -y"o "o -g/c bh"e k"o 'wund/cdhe 'yaa- -g/c =n/e -k/c '"o dho -a d/ca bh"e -a 'dh"o. 3'K/e/e m/e '"o -Zlan -dh/c 'dho -a -bha bh"e, -Zlan -ya -m/e -ga =n/e m/e '"o- -bha 'ka -a 'dh"o. 4=Dh/e/e' bh"e '"o t/c/c: -K"op"e 'wo sla- bho"e bh"e, -wo -m/ca 'wo- -bh"o -a? 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e kwa- =d/ca' =n/e p"e '"o dho k"e gbap"e -y"o -a -bha -p"e 'ka 'kpongtaa z"o 'yaa 'dh"o; '"o 'kwa- d/ca 'p"o =n/e -Zlan -y"o 'dh"o do. 5'K"o -k"e =n/e m/e -nu -wa -p"o -zlan -nu -wo -dh"o =va 'kpongtaa waa- dhang- 'g"u -dh/e -nu -an -bha, 'wun '"o -dee 'dh"o 'wun gia- 'ka, '"o -an d"em/e -nu 'dh"o -dh"o 'p"o, 6kwa -bha 'kwa- d/c '"o t/c/c -Zlan -y"o do kwa D"e 'ka. Y"o =n/e '"o p"e 'saadh"o 'pl/e -da; '"o 'kwa -tosiadhe -k"e -a -bha k"e 'ka. Kwa -bha 'ka 'p"o, kwa D"em/e -y"o do Yesu Klito 'ka. Y"o =n/e '"o- -k"e '"o p"e 'saadh"o 'wo -k"e -dh"o '"o kwa -de 'p"o 'kwa -tosiadhe -k"e. 7'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e 'wun bh"e -a -bha -k"e 'wun gia- 'ka -s"u bh"e, m/e 'pl/e 'waa- d/c; y"o =ga m/e 'bhaa -nu 'wo -dh"o '"o gbap"e -bha -k"e m/e -g/c -s"u =ya 'to -an k"e -k/c 'ka bh"e '"o -k"op"e 'wo sla- bho -na -a 'ka bh"e 'wo- -bh"o -na zl"o"o =n/e p"e 'wo- p"o 'kpa -an -m/c -a 'g"u -s"u -m"u bh"e -a 'dh"o bh"e. Bhii =ya k"e 'dh"o '"o -an =zu"o' -y"o to zl"o"o. 8Y"o =ga 'p"o 'sa, '"o 'yaa -bh"op"e '"o dho kwa =y/c/cn -Zlan -bha -a 'ka bh"e, bhii =ya k"e =n/e 'kwaa -a -bh"o, -a -bha 'p"e 'yaa kwa -bha; 'iin 'kwa- -bh"o 'p"o, 'kwaa p"e gb/e y"o -a 'gbloo 'pi"o. 9K"o -ka ka -zo k"e ka 'wun k"e -k/c -nu 'pi"o -potaas"u '"o ka -g/c bh"e -a 'ka, =kun -k"e '"o m/e -nu -wo to ka 'pi"o '"o 'wo -da w/c -k/c yaa k"e -s"u 'g"u -an -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u -bha -k"e 'tee -s"u -wun 'g"u. 10M/e '"o- -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'dh"o 'tee, =ya -kp"en bhi '"o 'wund/cdhe 'dh"o "u -g/c bh"e "u -bha kwiga -gba -a 'g"u -k/c 'g"u, -a =faan' 'ka 'dho m"e k"o -y"o -k"op"e -nu 'wo sla- bho -na -a 'ka bh"e -yaan -a -bh"o -a? 11=Ya k"e 'p"o, dheglu -m/e '"o- -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'dh"o 'tee '"o Klito -y"o ga -a -wun 'g"u bh"e k"o "u 'ka- -p"u"o "u -bha 'wund/cdhe =kwaa' =a? 12=Ya k"e =n/e dhegluz"e '"o- -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u 'dho 'tee bh"e, 'bha- k"e 'dh"o k"o 'bha p"e yaa k"e -a 'ka -a =zu"o' 'g"u k"o 'bha =s/c/cn yaa k"e Klito gia- 'ka. 13=Ya k"e 'dh"o, 'k"o -k"e =n/e n -ma p"e '"o 'wo sla- bho -a 'ka bh"e -a -bh"o -s"u -y"o n dheglu -p"u"o -g/en 'ka, k"o n 'ka dho -a -bh"o gb/c.

will be added

X\