1 Kol/ent"o 6

1-M"e -k"e '"o m/e =ya k"e ka zi"en, '"o- -bha 'wun =ya k"e "o dheglum/e -bha, '"o 'yaa dho"e -Zlan -bha m/e -nu 'pi"o, '"o dho"e =zian' zakanm/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c -an 'pi"o e? 2-Y"o k"e ka 'yaan =n/e -Zlan -bha m/e -nu -wo -dho za d/c 'kpongtaam/e -nu -bha za kan. Ka '"o 'ka dho 'kpongtaam/e -nu -bha za 'kan bh"e, -y"o -k"e =dh"e 'sa '"o 'wun p"e 'toutou -nu bh"e 'wo -k"e ka zi"en '"o 'kaa -m/c -a -bha 'ka -an 'kan =n/e/e? 3-Y"o k"e ka 'yaan =n/e kwa -dho -Zlan -bha b/cm/e -nu -bha za kan; 'y"o m/e '"o 'kwa bh"e, -m"e -k"e '"o kwaa 'dho -m/c 'wun -nu 'wo 'kpongtaa z"o -an =bl/e/e' -s"u -bha -/e? 4'K/e/e k"o 'wun -nu =wa -da ka zi"en 'sa, '"o zakanm/e -nu '"o -an -bha p"e gb/e 'yaa -Zlan -bha m/e -nu -bha 'pi"o bh"e 'ka -an =dh/c/c -k"e! 5A- -bl/e/e 'dh"o! 'Wun bh"e -y"o ka -bha l"e- -wun 'ka. A- =d/ca' =n/e m/e '"o 'kpaakpa '"o -m/c -a -bha k"o -y"o 'wun -nu bho dhegluz"e -nu zi"en -y"o -m/c -a -bha k"o -y"o k"e ka zi"en 'ma. 6=Ya k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, k"o -y"o -dh/e -ma -kun zl"o"o k"o 'wun =ya -da dhegluz"e -nu zi"en, k"o -wo 'dho wo 'ko -nu 'ka zakanm/e -nu '"o 'waa -Zlan d/c -an 'dhi"o a? 7/E/e, '"o ka- -y"o bh"e =a! -A -de p"e -nu 'kwa 'we -na -an 'ka bh"e -an -bha -da ka zi"en -s"u bh"e -ya -z/cn =n/e ka -k/c =ya 'kun 'wun k"e -s"u 'ka. '"O bhii -m"e -k"e '"o 'wun 'toutou -nu 'wo bh"e 'kaa -an 'to ka zi"en 'iin '"o 'kaa ka =kwaa' ka -de -z"u 'waa ka =kwaan =/en? 8'"O ka -z"e '"o 'wun 'yaa kpengdh"o 'ka -an -k"e; '"o 'ka =kwaan -nu wo ka dhegluz"e -nu -g/c =zian' 'z"u a! 9'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -y"o k"e ka 'yaan =n/e p"e yaak"em/e -nu waa 'dho -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u. A- -bl/e/e ka -dh"e 'dh"o -wa! 'Wun -g/c -bho zian- -m/e -nu, kwiga gbam/e -nu, -dadhepi"om/e -nu, m/e -nu -bha g/c/cn- =m/e/e' -dhe -nu, 10g/c/cn- -nu -bha -w/c 'ku"e -s"u k"e -m/e -nu, =kwaanm/e -nu, -ya p"e -dh/c 'ka -m/e -nu, y/cm"um/e -nu, 'sibhom/e -nu, m/ez"em/e -nu 'wo bh"e 't"o"udh"o, -a m/e gb/e yaa 'dho -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u. 11M/e 'bhaa -nu -wo ka zi"en '"o -an w/c -k/c -y"o -k"e =n/e -k/c =suu'- bh"e -a 'dh"o k"o waa Yesu -wun -dh/e 'wun gia- =kun. 'K/e/e 'ka k"e 'sl"o"osl"o =s/c/cn yaa -g/c; 'ka k"e -ya -de -ta -m/e 'ka -Zlan -bha 'ka; 'ka b/c kwa D"em/e Yesu Klito 't/c waa- -Zuu '"o go kwaa- -Zlan 'pi"o bh"e -an -ta, 'ka k"e kpengdh"o -Zlan -bha 'ka. 12M/e =pl"e"ez"e -wo ka zi"en '"o =ya k"e 'wo- p"o =ya k"e =n/e =wa Yesu -wun -dh/e 'wun gia-, p"e '"o -dhi m/e -dh"e, -wo -m/c -a -bha -wa k"e. -Y"o 'dh"o, 'k/e/e p"e 'saadh"o 'pl/e k"e -s"u 'yaa -s"e. A -m/ca k"o 'a- p"o 'dh"o 'p"u"e- wo; 'k/e/e n 'ka 'dho n -de k"e p"e gb/e -bha =nua 'ka. 13'Wun =zuan' do 'bhaa '"o t/c/c 'wun '"o -gban -bh"op"e -bha bh"e; '"o =ya k"e ka- -p"o: “-Bh"op"e 'dhodh/e t/c/c kwa 'guu; k"o 'gu -bha t/c/c -bh"op"e.” -Y"o 'dh"o, 'k/e/e kwaa 'dho p"e -bh"o 'kwaan- -a zi"o =g/c"u'; '"o t/c/c -bh"op"e '"o bh"e p"e '"o- -wun 'dho 'gbee- '"o -zi"o -a 'ka p"e 'pl/e -ta y"o kun; bhii p"e =pl/e 'wo bh"e -Zlan -dho -an 'g"u =si"o'- do do 'ka. M/e 'bhee- bun '"o bh"e 'p"o yaa -da k"o -yaan k"e 'wun -nu -g/c -bho zian -s"u -z"e -nu =kaa' -p"e 'ka. -Y"o -d/c kwa D"em/e -bha d/c 'ka '"o D"em/e -de 'p"o '"o bun =k/c/cnm/e 'ka. 14=Ya k"e 'dh"o bun '"o -Zlan -y"o kwa D"em/e -bha bho ga 'g"u bh"e, -y"o -dho kwa -bha bho ga 'g"u 'p"o '"o -k"edh"os"u nu -a -dh"e "o -bha 'piigbeedh/e =kwaa'. 15-Y"o k"e ka 'yaan =n/e ka bun -nu 'wo t/c/c Klito d/c -nu. =Ya k"e 'p"o k"o a -dho Klito bun d/c -nu do s"u 'aan- k"e =s/c/cn yaa =kaa' -p"e 'ka a? 16-Abi' 'gb/e/edh"o! '"O t/c/c g/c/cn- '"o waa- =s/c/cnk"edhe =wa w/c wo 'ko 'pi"o k"o =wa k"e m/e -l"u do 'ka =n/e bh"e bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |iM/e =pl/e 'wo bh"e -wo -dho k"e m/e -l"u do 'ka.|d 17Y"o =ga '"o m/e '"o =ya kpa kwa D"em/e -bha '"o wo -nu 'wo -k"e -Zuu do 'ka. 18-A -wun 'g"u =n/e '"o 'ka dho =du"e 'wun -y"o yaan -s"u k"e -s"u -dh"e '"o t/c/c =s/c/cn yaa m/e '"o pin dho to m/e -l"u -bha -yaan zi"o -a m/e '"o =n/e -a -ta 'yaa 'dh"o; bhii m/e =ya =s/c/cn k"e k"o =ya =s/c/cn yaa k"e "o -de bun 'ka. 19-Y"o k"e ka 'yaan =n/e ka bun '"o t/c/c -Zuu 'sl"o"osl"o -bha 'k/c. -Zuu bh"e =n/e '"o -Zlan -ya nu ka -dh"e '"o -ya -s"u 'ka ka 'g"u; =ya k"e 'dh"o k"o 'kaa ka -de -bha 'ka gb/c. 20Bhii -Zlan =ya ka 'dh/c =s/cnng' =va 'ka, k"o -ka ka bun -nu k"e -Zlan 't/c -bh/c -a 'ka -p"e -nu 'ka.

will be added

X\