1 Kol/ent"o 5

1'Wun 'a- ma -na -dh/e 'saadh"o 'g"u =n/e, -y"o 'wun '"o =s/c/cn yaa -go zian -s"u -z"e '"o m/e -nu -de 'waa -Zlan -bha m/e -nu 'ka '"o waa 'dho -a k"e bh"e -a 'ka ka zi"en. '"O t/c/c m/e do -y"o ka zi"en '"o waa- "o d"e b/c/c 'wo wo 'ko 'pi"o. 2'"O 'wun =suu'- bh"e, 'ka- =gaa' 'dh"o '"o 'ka ka -de s"u =va. P"e 'ka dho -a k"e -bez"e =zian' '"o t/c/c 'm"e '"o dho"e- wo ka 'ka '"o =ya k"e 'dh"o m/e bh"e 'ka- bho ka zi"en. 3=Ya 'to n -ma, 'k"o -k"e =n/e a ka 'ka =gbiin n m/edh/e 'g"u, n =zu"o' -y"o ka 'pi"o 'ma. 'K/e/e m/e '"o p"e -nu -k"e 'dh"o bh"e, -a -wun bh"e 'ma- 'kan 'saadh"o kwa D"em/e Yesu 't/c 'g"u =n/e =dh/e 'wo- p"o -a -bha giagia 'ka =n/e a ka 'pi"o 'ma -a 'dh"o; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e =ya k"e =n/e 'ka 'dho ka 'ko =bhaa '"o ma -de 'p"o 'ma k"e ka 'pi"o 'ma n =zu"o' 'g"u, 'piigbeedh/e '"o go kwa D"em/e Yesu 'pi"o bh"e -y"o -dho k"e kwa zi"en. 5Kwa -wo -y"o k"e do k"o m/e bh"e 'kwaan- d/c Satan kw/e/e k"o -yaan 'klo bh/c -a bun 'g"u, -y"o k"e 'dh"o k"o -a nii -yaan dha kwa D"em/e Yesu -bha zakanyi 'ka. 6'Wun '"o 'ka- k"e -na ka -bha -de -s"u =va -wun 'ka bh"e 'yaa -s"e. K"e- wo bh"e -a =t/ei' 'p"o kaa- d/c =n/e =bluubh/e/ep"e 'teete -y"o 'bluu- -bhla bh"e =ee? 7-Ka =bluubh/e/ep"e zii '"o =s/c/cn yaa 'ka bh"e -a bho ka -bha k"o 'kaan- k"e 'sl"o"osl"o! =Ya k"e 'p"o ka -dho k"e =n/e 'bluu- 'yi -d"e"u '"o- =bh/e/ep"e 'yaa- 'pi"o bh"e -a 'dh"o. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, ma 'p"o a- =d/ca' =n/e ka- -m/e -nu 'ka. Bhii '"o t/c/c kwa -bha Paak"o 'wlaan- k"e -s"u z"u =ya d/c 'saadh"o; y"o =ga '"o Klito =ya k"e sla- bh"e -a =bho"e' 'bhlan"e '"o -zi"o kwa -bha =s/c/cn yaa -ta bh"e -a 'ka bh"e. 8K"o -kwa =zu"ogludhi k"e; 'k/e/e =kun -k"e 'kwa- -k"e =bluu'- '"o- =bh/e/ep"e zii '"o -k"e =s/c/cn yaa waa- 'wun -go zian- -s"u -z"e 'ka bh"e '"o- 'pi"o bh"e -a 'ka. -Kwa k"e =zian' =n/e =bluu'- '"o- =bh/e/ep"e 'yaa- 'g"u '"o -k"e =bluu'- '"o -de -ta, '"o 'wun giagia 'ka bh"e -a 'ka. 9'S"e"edh/e 'a- b/c ka -dh"e bh"e, p"e 'a -ya -a 'g"u y"o kun t/c/c k"o =kun 'ka 'bhadh/e kun m/e -nu 'wo -tosiadhe k"e -na 'wun -go zian- -s"u -z"e k"e -s"u 'g"u bh"e -an 'ka a? 10N -ma -zotadhe kun t/c/c m/e -nu 'wo 'kpongtaa, 'wo 'wun -g/c -bho zian- -m/e -nu, -ya p"e -dh/c 'ka -m/e -nu, =kwaanm/e -nu, waa- gbap"e gbam/e -nu -an 'ka bh"e, 'ka zi"o ka 'ko -nu -ta, 'ka 'san giagia 'ka ka 'ko -nu 'ka. N -ma -zotadhe yaa 'dho 'dh"o. '"O =ya k"e =n/e -y"o 'dh"o -bez"e k"o ka -dho go 'kpongtaa. 11'K/e/e p"e 'a- 'pi"o '"o t/c/c m/e -nu 'wo wo -de -dh/e -na Klito -bha m/e -nu '"o 'wo 'wun -nu -g/c -bho zian- -m/e -nu, -ya p"e -dh/c 'ka -m/e -nu, gbap"e gbam/e -nu, 'si -bho m/e -g/c -m/e -nu, y/cm"um/e -nu waa- =kwaanm/e -nu -an 'ka bh"e, 'ka 'kan -an -bha =zian'! K"o =kun '"o ka -nu 'ka p"e -nu -bh"o ka 'ko =bhaa -dewo poo. 12Ma -m"e -de '"o m/e -nu 'waa Klito -bha m/e 'ka '"o -an -bha k"o 'aan- za d/c -an -bha; -Zlan =n/e '"o dho -an -bha za kan. M/e -nu '"o 'ka dho -dh/e -ga -an k"ewun -nu 'pi"o 'wo t/c/c ka kp"o 'g"u -m/e -nu =zian'; bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i-Ka m/e 'gluyaaz"e k"e -y"o 'go ka zi"en.|d

will be added

X\