1 Kol/ent"o 4

1=Ya k"e 'dh"o k"o ka =dua' -m"u 'kaan- yi -ga =n/e Klito -bha yu"ok"em/e -nu '"o 'wun giagia -nu 'wo -gban -Zlan -bha '"o 'wo -bin -s"u 'ka 'wo d/c -s"u 'ka yi kw/e/e k"o 'yi"en- -an -wun =bl/e/e'- -an 'dh"o. 2P"e =ya k"e 'wo- -dh/e m/e '"o 'wun 'dho -lo -s"u 'ka -a kw/e/e -a -g/c '"o t/c/c -y"o k"e -zo -y"o -a -bha -m/e 'ka. 3=Ya k"e n -ma 'ka, za -d/c m/e -bha -s"u '"o go ka 'pi"o 'iin '"o go zad/cm/e -nu 'pi"o bh"e yaa 'dho n =zu"o' 'to zl"o"o. K"e '"o- wo 'p"o bh"e yaa k"e =n/e za '"o n -ma bh"e ma -de =n/e 'a- -kan. 4-Y"o 'wun gia- 'ka 'p"o =n/e n =zu"o' yaa za d/c n -ma 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e yaa k"e =n/e p"e 'wo- p"o k"o =ya k"e 'dh"o k"o 'wun 'yaa n -ma y"o -m"u -a 'dh"o. Kwa D"em/e =n/e '"o t/c/c m/e '"o- 'yan 'dh"o n -ma. 5-A -wun 'g"u k"o =kun '"o 'ka za 'kan -s"u yi to 'dhi"o '"o 'ka za -lo m/e tu"o; -ka kwa D"em/e 'dhi"o 'gan k"o -y"o nu; '"o t/c/c yi bh"e -a 'ka p"e '"o -bin -s"u 'ka -dh/etiidh/e 'g"u, -y"o -dho -a y"o -dh/epuudh/e 'g"u, '"o m/e 'bhee- -nu =zu"o' 'g"u -wun -nu 'wo -bin -s"u 'ka, '"o -an y"o -dh/egb/eadh/e 'g"u. Yi bh"e -a 'ka, m/e '"o -dh"o -a -bha 't/cbh/cdhe '"o -Zlan 'pi"o, -y"o -dho -a y"o. 6N dhegluz"e -nu, 'wun -nu 'a go -na -a =bl/e/e' =dhia =n/e, a- -gban yi"e- Apol/cs"o yi -bha '"o 'a- =bl/e/e 'dh"o k"o -yaan k"e ka -bha 'wun k"e -k/c =zuan' 'ka. K"e- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c a- 'pi"o k"o 'wun =zuan' '"o bh"e 'ka b/c -a -ta k"o ka 'ta 's"u -k/c -y"o k"e -Zlan -bha 's"e"edh/e =b/e/en' -wo -naa 'g"u. K"o =kun '"o m/e gb/e -bha -de -s"u =va -b/ca 'ka -m/e -y"o -k"e -dh"o, '"o 'ka m/e 'bhaa bho yunng (-an dan 'ka- wo 'ku"e -an -bha m/e =daan' -wo -bha bh"e -a -wun 'g"u). 7K"e -dewo poo bh"e, "u -k"e =bhl"ez"e m/e -nu 'wo to -an -ta =dh"e =/e? -M"e '"o "u -g/c '"o -Zlan yaa "u gbaa =/e? =Dh/e -k"e 'dh"o =n/e -m"e -k"e '"u "u -de s"u =va p"e -nu 'wo "u -g/c -a -wun 'g"u =n/e p"e 'wo- p"o gba/c 'yaa -m"u -a 'dh"o e? 8=Ao, 'ma- ma. P"e '"o 'ka -ya -a =wu"en', =ya k"e ka -g/c 'saadh"o! 'Ka k"e =bh/c/cz"e 'saadh"o! 'Ka k"e -glud"e -nu 'ka, 'k/e/e k"o yi -z"e 'yi"e"e- 'ka. =/E/e, =ao'! -Glud"edh/e '"o bh"e -kaa -a -de k"e k"o 'yi"en- kpa ka -bha 'kwaan- k"e kwa 'ko =bhaa. 9Bhii -y"o -k"e n 'g"u =n/e, m/e 'yi Yesu -bha b/cm/e -nu 'ka =n/e -Zlan -y"o yi -ya -d/cdh/e -kaanta -bha. Yi =t/ei' -y"o -k"e =n/e m/e -nu '"o ga -s"u -za =ya -lo -an tu"o m/e 'kp/ekp/e w"o 'dhi"o -an 'dh"o. 'Yi"e k"e 'kpongtaam/e -nu 'pl/e waa- -Zlan -bha b/cm/e -nu 'pl/e -an -bha -ga -p"e 'ka. 10Yi 'bl/c/cnm/e 'ka Klito -wun 'g"u; 'k/e/e ka -z"e, ka 'kpaakpa Klito 'g"u =zian'; yi 'p"o =faan' 'yaa yi -g/c, 'k/e/e ka -z"e ka 'g"u =ya k"e 'gbee-; yi 'p"o, -wo 'yan =zi"o' -k"e yi 'ka, 'k/e/e ka -z"e -wo ka =bhl"e -ya. 11D/c 'kwa- wo =d/e/e -yi =n/e -a 'g"u yi 'klo =tun bh/c din waa- 'yi m"u -dh/c -an -wun 'g"u; -k"e -bha -s/c 'yaa yi -g/c; yi -ma =n/e 'wo =tun -a wo; =zi"o' 'zi"o =n/e 'yi- wo =n"edh"o, '"o t/c/c yi -ya -dh/e kpinngdh"o 'yaa 'dh"o. 12=S"e"ebhodhe =n/e 'yi- s"u yu"o k"e -s"u 'ka k"o 'yi"en- yi -bha -tosiadhe -k"e -a -ta -p"e y"o -a 'g"u. =Wa 'si bho yi -g/c, 'dhu"e- =n/e 'yi- kp/c -an -bha; =wa 'klobh/cdhe w/c yi -ta, yi- -bun; 13=wa 'wun yaa =bl/e/e'- yi 'ka, -a -daa k"e =n/e 'yi- wo -an -g/c 'bha -dh/e 'g"u. -Wo =tun yi -ga =n/e m/e =suu'- yaaz"e 'wo 'kpongtaa '"o -an =bhl"e gb/e 'yaa -an -bha -an 'dh"o. 14N 'ka 's"e"edh/e =n/e -a b/c k"o l"e- -yaan 'kp/c ka -ta, 'k/e/e k"o 'aan- ka 'paan bho =n/e ma 'n"e -nu '"o -an -dh/c -y"o n -k"e -an 'dh"o. 15Bhii 'k"o -k"e =n/e 'dhi"o -s"u ka 'ka -m/e -wo -vuu 'g/c/c- do Klito 'g"u, -y"o k"e ka 'yaan 'p"u"e- wo =n/e ka d"e -y"o do; '"o t/c/c 'wun '"o -gban ka -bha -k"edh"os"u '"o Yesu Klito 'g"u -a -bha bh"e, ma =n/e 'a t/c/c ka d"e '"o 'wunta/cs"e bh"e '"o b/c n -ta '"o 'ka- ma. 16=Dh/e '"o 'p"o, p"e 'a- -dh/e ka -g/c '"o t/c/c 'ka n 's"u ka -bha 'wun =zuan' 'ka ka w/c -k/c 'g"u. 17P"e '"o -k"e '"o n gb"o -dh/ck"es"uz"e Timote '"o -klu -s"u 'ka D"em/e -bha bh"e '"o 'a- b/c -na ka -dh"e 'ma '"o bh"e, -y"o k"e 'dh"o k"o -y"o ka -zo -b"u"o ma 'wun 'z"u -gbandh/e -nu 'wo 'dhi"o 's"u -na n 'ka Yesu Klito 'g"u bh"e -an 'ka =n/e -k/c 'a -Zlan -bha m/e -nu 'saadh"o =daan' -na -a 'ka -dh/e 'saadh"o 'g"u -Zlan -bha m/e -nu zi"en bh"e -a 'dh"o. 18M/e 'bhaa -nu 'wo ka zi"en -wo wo -de 's"u -na =va =n/e n 'ka 'dho nu ka 'pi"o 'ma. 19'K/e/e a nu -na 'ma -d"e"uwo, k"o kwa D"em/e =ya 'we -a -bha, -y"o k"e 'dh"o k"o -des"uvam/e -nu '"o 'a -an -wo ma -na bh"e k"o 'aan- -an d/c; 'aan- -an -bha -k/c -m/c 'wu"en- -s"u d/c 'p"o, 20'"o t/c/c -Zlan -bha -glud"edh/e -wun 'pl/e kun t/c/c 'wun =bl/e/e' -wo -nu 'kpaan, -ya k"ep"e -nu 'ka 'p"o. 21=/E/e, 'kwa- ma. =Dh/e/e' -y"o n -g/c 'aan- 'kp/c. Ka- 'pi"o k"o 'a nu ka 'pi"o 'ma -klaaga 'ka 'iin 'a nu n -k/c 'kpaan 'ka -dh/c waa- -k"e 'l"e"el"e -s"u -an 'ka e? (-A -ml"e 'ka- 'pi"o e?)

will be added

X\