1 Kol/ent"o 15

1N dhegluz"e -nu, a ka -zo -b"u"o -na 'z"u 'wunta/cs"e 'a- =bl/e/e ka -dh"e '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia- '"o ka -bha -zo y"o -s"u -y"o -gban -a -ta g/enngdh"o bh"e -a 'ka. 2Y"o =n/e 'ka b/c -a -ta 'ka dha, k"o =ya k"e =n/e 'ka- 'kun =n/e -k/c 'a- =bl/e/e -a 'ka ka -dh"e bh"e -a 'dh"o. =Ya k"e =n/e 'yaa 'dh"o k"o ka -bha 'wun -dh/e 'wun gia- -s"u bh"e -y"o 'fl"e"e. 3M/e =daan' -wo '"o bh"e =n/e '"o 'a- -wun =bl/e/e ka -dh"e k"o 'ma- y"o; y"o =n/e '"o- -wun 'dh"o 'gbee-, '"o t/c/c Klito -y"o -ga kwa -bha =s/c/cn yaa -nu -wun 'g"u =n/e -k/c '"o- 'ka =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e -a 'dh"o. 4'Wo- -bin; 'y"o go ga 'g"u -dh/ekpa/cyi k"e -yaaga -naa 'ka =n/e -k/c do '"o =b/e/en' -s"u 'ka -a 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e -a 'dh"o; 5'y"o "o -de -z/cn Pi/e/e -dh"e, '"o Pi/e/e -ya y"o; 'go m"u 'y"o "o -de -z/cn =gu"e' -nu 'g/c/c- do "o ga =pl/e 'wo bh"e -an m/e -nu 'wo to bh"e -an -dh"e. 6=Dh/e =ya 'go m"u, 'y"o "o -de -z/cn "o -wun -dh/e 'wun gia- -m/e -nu 'wo dho -m/c m/e -l"u =k"eng' 's/c/cdhu -bha -an -dh"e -dh/e do 'g"u. -An m/edh/evadh/e -wo =tun -dh"o. 7-Y"o "o -de -z/cn Zak"o waa- "o -bha b/cm/e -nu 'saadh"o 'wo to bh"e -an -dh"e. 8=Dh/e =ya 'kan -an -bha, -y"o "o -de -z/cn n -dh"e 'p"o; 'k/e/e k"o ma 'a bh"e n =t/ei' -y"o -k"e =n/e 'n"e '"o yaa bh/c "o bh/c 't"ong 'ka -a 'dh"o. 9Bhii Yesu -bha b/cm/e -nu 'wo bh"e ma =n/e 'a t/c/c m/e -kaanta, '"o 'wun gia- 'ka, n -dh/e Yesu -bha b/cm/e -s"u -de '"o bh"e yaa n -ma 'kun; '"o t/c/c m/e -nu '"o 'wo Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -m/e 'ka bh"e, a -k"e 'wun 'gbee- -k"e -an 'ka -m/e 'ka. 10'K/e/e -Zlan -bha 'glus"e 'g"u, ma =ga '"o 'ma k"e =n/e -k/c =n/e -a 'dh"o bh"e; '"o 'glus"e '"o- -k"e n 'ka bh"e, '"o- 'g"u -p"e yaa 'to 'kpaan. '"O t/c/c a yu"o -k"e 'a -zi"o -a 'ka -an 'pl/e -ta; 'k/e/e k"o kwa -dh/e -ga -a 'g"u -s"e 'ka, -Zlan 'glus"e '"o n -ta bh"e =n/e '"o yu"o -nu bh"e '"o -an -k"e. 11=Ya k"e 'dh"o k"o 'wun bh"e -a -bha -go n kw/e/e -s"u 'iin -a -bha -go Yesu -bha b/cm/e -nu m/e 'wo to -an kw/e/e -s"u bh"e y"o kun '"o- -wun 'dh"o 'gbee-. P"e m/e '"o -dh"o '"o t/c/c 'wun 'yi- =bl/e/e'- '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia- bh"e. 12P"e '"o yi- =bl/e/e' -na '"o t/c/c Klito -y"o -go ga 'g"u 'k/e/e k"o m/e 'bhaa -nu -wo ka zi"en '"o 'wo- p"o -s"u 'g"u =n/e -go ga 'g"u -s"u 'yaa -dh"o, -y"o -y"o ka -g/c =dh"e =/e? 13=Ya k"e =n/e p"e 'wo- p"o bh"e -y"o 'wun gia- 'ka, k"o Klito yaa 'go ga 'g"u =n/e bh"e 'sa! 14'"O =ya k"e 'p"o =n/e Klito yaa 'go ga 'g"u, k"o 'yaa yi -bha 'yi yi -de k"e 'wun =bl/e/e'- -m/e 'ka; k"o ka -bha 'wun -dh/e 'wun gia- -s"u bh"e -y"o 'fl"e"e ('"o bhii yi =n/e 'yi- p"o ka -dh"e Klito -y"o -go ga 'g"u, '"o 'ka- -wun -dh/e 'wun gia-). 15-A -de 'k"o -k"e =n/e -y"o 'dh"o, k"o p"e '"o -Zlan yaa- k"e bh"e, 'yi"e k"e -a -wun -d/c -a -bha -m/e 'ka; '"o t/c/c yi- -p"o -Zlan =ya Klito bho ga 'g"u 'k/e/e k"o yaa- k"e 'dh"o, k"o =ya k"e =n/e 'kwa 'to -a -ta =n/e m/e -nu '"o =wa ga bh"e, 'waa 'go ga 'g"u 'gb/e/edh"o. 16'"O bhii =ya k"e =n/e -dh/e 'kwa- -ga -a 'g"u -s"e 'ka bh"e, m/e -nu '"o =wa ga bh"e 'waa 'go ga 'g"u, k"o Klito -de 'p"o yaa 'go ga 'g"u =n/e bh"e 'sa. 17'"O =ya k"e =n/e Klito yaa 'go ga 'g"u, k"o ka -bha -zo -y"o -Zlan -bha -s"u bh"e -y"o 'kpaan, 'iin k"o ka =tun ka -bha =s/c/cn yaa 'g"u =n/e bh"e. 18=Ya k"e 'dh"o, k"o m/e -nu 'wo ga -zo -y"o Klito -bha -s"u 'g"u bh"e k"o waa dha =n/e bh"e 'sa! 19K"o k"e- wo bh"e, =ya k"e =n/e kwa -bha -zo -y"o Klito -bha -s"u '"o bh"e, p"e '"o- 'dhi"o dho to 'kpongtaa z"o y"o -m"u, k"o kwa 'kwa t/c/c m/e -nu 'wo 'kpongtaa z"o -an 'yenaz"e. 20'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, 'wun gia- -m"u =n/e Klito -y"o -go ga 'g"u, '"o -k"edh"os"u -y"o -k"e -a -g/c -a -z/cn -s"u 'ka =n/e m/e -nu 'wo ga bh"e, wo -de 'p"o -wo -dho go ga 'g"u. 21'"O t/c/c -k/c do '"o ga -y"o b/ca m/e do 'g"u '"o =daa' 'kpongtaa z"o bh"e =n/e '"o gam/e -nu -bha -go ga 'g"u -s"u -y"o b/ca m/e do 'bhaa gb/e 'g"u 'p"o. 22-K/c do '"o m/e -nu 'saadh"o -an -bha -k"e Adan =suu'- 'ka -s"u -wun 'g"u, '"o 'wo ga -a 'ka bh"e =n/e '"o m/e -nu dho go -a 'ka ga 'g"u -an -bha -klu Klito -bha -s"u -wun 'g"u. 23'K/e/e k"o m/e '"o -dh"o, -a -bha -d/cdh/e -y"o -dh"o. Klito =n/e '"o m/e -bl/e/ez"e 'ka m/e 'pl/e -ta; =ya 'go m"u, m/e -nu 'wo Klito -bha 'ka, 'wo y"o m"u -a nu -yi 'ka. 24=Ya 'go m"u zl"o"o '"o yi -kaanta -y"o -lo. Yi bh"e -a 'ka, Klito -dho -wogbiindh/e -nu, -k/c -m/c 'wu"en- -s"u waa- 'piigbeedh/e -nu -an 'pl/e 'g"u =si"o'-. =Ya k"e 'dh"o, '"o -glud"edh/e k"e -s"u -lo "o D"e -Zlan kw/e/e. 25'"O t/c/c -gb/cgb/cdh"o Klito -y"o -dh"o -glud"edh/e k"e '"o dho '"o y"o"e -Zlan -bha -a -to -a yaag"um/e -nu -ta 'gbee- 'ka -s"u, waa- -an -lo Klito -g/en =l"o"o -s"u -yi -bha. 26Yaag"um/e -kaanta '"o Klito dho -a 'g"u =si"o'- '"o t/c/c ga. 27'"O t/c/c p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |i-Zlan =ya p"e 'pl/e -lo -a -g/en =l"o"o.|d 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e yaa k"e =n/e -wo kp"o '"o -k"e “p"e 'pl/e 'saadh"o” 'ka, '"o 'kwa- p"o bh"e '"o t/c/c -Zlan '"o p"e 'pl/e -lo Klito -g/en =l"o"o bh"e, y"o -de 'p"o -y"o -dho k"e Klito -g/en =l"o"o 'p"o 'yaa -m"u. 28=Ya k"e =n/e p"e 'saadh"o 'pl/e -g/c =ya 'dho Klito -dh"e sia- =sia, '"o Klito gia- -de '"o -Zlan Gb"o 'ka bh"e, '"o "o -g/c dho sia- -Zlan '"o p"e 'pl/e -lo -a -g/en =l"o"o bh"e -a -dh"e; k"o -dh/e 'saadh"o 'g"u -Zlan -y"o -ya p"e 'pl/e -g/c -ta. 29-Ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! M/e -nu 'wo -an 'm"e -na yi"o Yesu 't/c 'g"u m/e -nu '"o =waa- wo '"o =wa ga -an pin =taa bh"e, -ka ka -zo 'ta -an -wun 'g"u! P"e -nu 'wo- k"e -na 'dh"o bh"e -a -y"o -a -bha -p"e -dho k"e -m"e 'ka /e/e? '"O =ya k"e =n/e m/e '"o =wa ga bh"e 'waa go ga 'g"u k"o -m"e -k"e '"o 'wo b/c yi"o -an pi"en =/e/en? 30=/E/e, =ya k"e 'dh"o k"o -m"e -wun '"o =ya k"e 'yi yi -de -da -a -dh"e 'wun 'gbee- 'g"u 't"ong 'saadh"o 'ka =n/e/e? 31N dhegluz"e -nu, a- -p"o ka -dh"e, yi 'saadh"o 'ka, 'wun =wa b/c -a -ta 'wo ga bh"e, a -b/c -a 'g"u; (-y"o k"e ka 'yaan =n/e,) -a p"o 'a- wo 'dh"o bh"e '"o t/c/c n -ma -k"e 'g/cug/c -s"u bh"e -a -g/en -y"o -gban ka 'g"u, ka -bha -k"e kwa D"em/e Yesu Klito -bha zian -ta -s"u -wun 'g"u. 32'"O =ya k"e =n/e m/e =wa ga, 'waa 'go ga 'g"u gb/c, k"o -Zlan -wo -ta -ko 'a- z"e Ef/ez"o -p"o =n/e -a 'g"u =n/e m/e p"e z"e w"u 'dhi"o -nu 'ka bh"e, -a =tru"en -dho k"e -m"e 'ka /e/e? '"O =ya k"e =n/e 'ko =suu'- bh"e, a- -z"e 'kpongtaap"e -wun 'g"u k"o -a z"e -g/en 'yaa 'dh"o. =Ya k"e 'dh"o k"o a -dho -a p"o 'p"o 'wun =zuan' 'ka =n/e/e: “=Dh/e '"o -k"e =n/e kwa ga -wun -y"o -dh"o =dhia' bh"e, k"o -kwa p"e -nu -bh"o, 'kwa y/c -nu m"u 'sa!” ('"O bhii -go ga 'g"u -s"u 'yaa 'dh"o k"o 'kwaan- d/c kwa -de -wun =z/cnng' -ta -dh/ekpa/c =dhia' -bha.) 33-Ka ka -zo k"e ka -de 'pi"o, '"o t/c/c -ta 'ku"e -m/e yaa -y"o m/e -g/c bho zian -s"e -ta. 34K"o -ka ka -zo 'ta giagiawo 'wun -nu 'pi"o k"o 'ka p"e -nu k"e -a k"e -k/c 'ka; -ka ka bo =s/c/cn yaa k"e -s"u 'ka /e! -Ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e! M/e 'bhaa -nu -wo ka zi"en '"o 'waa -Zlan d/c; 'wun bh"e 'yaa ka -bha l"e- -wun 'ka a? 35=Dh/e -k"e 'dh"o, 'wun bh"e 'kwa 'to -a =ii -ta =n/e gam/e -nu -bha -go ga 'g"u -s"u bh"e 'wun gia- -m"u, k"o =dh/e '"o =dh/e/e' dho go m"u bh"e, k"o =ya k"e n 'yaan 'saadh"o. M/e -dho k"e m"u '"o- p"o: “-Wo -go ga 'g"u -k/ckl"e =/e? Bun -ml"e 'wo dho go -a 'ka ga 'g"u i?” 36M/e '"o 'dh"o bh"e 'wund/cdhe gb/e 'yaa- -g/c. 'Bha p"ega -da 's/eidh"o, -a 'ke yaa 'bu, -a 'pl"u"un 'yaa bh/c, 'yaa 'dh"o a? 37P"ega '"u- -da 's/eidh"o bh"e, -y"o -dho k"e -ml"uga 'iin p"ega gb/e 'kpaan 'ka, '"o =ya k"e '"o bh/c; yaa k"e =n/e -a 'n"e '"o yaa bh/c =kun =n/e "u- -da 's/eidh"o. 38'"O =ya k"e 'dh"o '"o -Zlan -y"o -a m/e '"o -dh"o -a k"e -k/c '"o dho kaa -a -nu -a -dh"e =n/e -k/c '"o- 'ka -a -dh"e -s"e bh"e -a 'dh"o. P"ega m/e '"o -dh"o, -a bun '"o- -ma kun =n/e '"o- nu -a -dh"e. 39'T"e -p"e -nu 'kwa -an -ga -na 'saadh"o bh"e -an bun k"e -k/c 'yaa do. M/e 'bhee- bun -y"o -de -ta, '"o w"u -nu -bha -y"o -k"e -de -ta 'p"o; -ma -nu -bha -y"o -de -ta, '"o 'yu"o- -nu 'wo yi"o '"o -an -bha -y"o -k"e -de -ta 'p"o. 40P"e -nu -wo -dh"o dhang- 'g"u, '"o -an bun 'dh"o -dh"o, '"o p"e -nu 'dh"o -dh"o 'kpongtaa. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e p"e -nu 'wo dhang- 'g"u bh"e -an bun -bha -s"edh/e -y"o -de -ta; '"o 'kpongtaap"e -nu -bha 'dh"o -de -ta. 41Lan- -bha -s"edh/e -y"o -dh"o, '"o 'dh"o -de -ta 's"u -z"e 'ka. '"O 'susongga -bha 'dh"o -de -ta; -a -de 'susongga -nu 'wo bh"e, -a m/e '"o -dh"o -y"o -de -ta. 42-K/c do bh"e '"o dho kaa -go ga 'g"u -yi 'ka. =Wa 'dho m/e bun 'ka =waa- -bin, k"o m/e bh"e =ya ga; yi '"o dho go -a 'ka ga 'g"u bh"e =ya -lo, k"o =ya k"e zl"o"o m/e '"o "o 'ka 'dho ga gb/c -a 'ka. 43-Wa -da 's/eidh"o k"o =ya k"e ya 'iin k"o =faan' 'yaa- -g/c gb/c. 'K/e/e -a -bha -go ga 'g"u -yi 'ka, -y"o -dho k"e -s"e '"o- 'g"u -y"o -k"e 'gbee-. 44-Wa -da -na 's/eidh"o -a bun '"o- -g/c bh"e '"o t/c/c bun '"o =ya k"e '"o- 'g"u -y"o =si"o'-, '"o 'kpongtaa z"o. 'K/e/e =ya 'go ga 'g"u, -y"o -k"e bun '"o go -Zlan 'pi"o -a 'ka. =Ya k"e 'dh"o k"o bun '"o 'kpongtaa z"o, -y"o -dh"o, '"o- m/e '"o -Zlan 'pi"o 'p"o, '"o -dh"o. 45Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -ya -p"o: |iM/e -bl/e/ez"e '"o -da Adan 'ka bh"e, 't"e -s"u -y"o -nu -a -dh"e '"o -k"e 'bhee-.|d 'K/e/e Adan m/e '"o nu zl"o"o bh"e, -Zuu '"o -k"edh"os"u nu m/e -nu -dh"e, y"o -m"u -a 'ka. 46M/e '"o go -Zlan 'pi"o bh"e kun '"o nu 'dhi"o, 'k/e/e -a m/e '"o go 'kpongtaa z"o bh"e y"o =n/e '"o y"o 'dhi"o; =ya 'go m"u '"o m/e '"o go -Zlan 'pi"o bh"e '"o y"o -m"u. 47M/e -bl/e/ez"e '"o -k"e bh"e -y"o -k"e 's/e 'ka, 'k/e/e m/e k"e =pl/e -naa bh"e -y"o -go dhang- 'g"u. 48M/e -nu 'wo 'kpongtaadh/e -bha 'ka bh"e -wo -k"e =n/e m/e '"o -k"e 's/e 'ka -a 'dh"o. '"O- m/e -nu 'wo dhang- 'g"u -dh/e -bha 'ka bh"e, 'wo -k"e =n/e m/e '"o go dhang- 'g"u 'p"o -a 'dh"o. 49-K/c do '"o 'kwa bh/c -a 'ka m/e '"o 'kpongtaa -a -bha bh"e, '"o 'kwa dho bh/c -a 'ka m/e '"o go dhang- 'g"u bh"e -a -bha 'p"o. 50N dhegluz"e -nu, 'wun 'a- 'pi"o k"o 'a- p"o '"o t/c/c: Bun '"o kwa -g/c 'kpongtaa z"o '"o -k"e =n"eng waa- f/ei -an 'ka bh"e, "o 'ka 'dho -da -Zlan -bha -glud"edh/e -p"o 'g"u; 'iin p"e '"o gap"e 'ka waa- p"e '"o 'yaa gap"e 'ka waa -m/c -a -bha k"o -wo k"e wo 'ko =bhaa. 51-Ka d/c, 'a 'dh/e bho -bin -wun do -ta ka -dh"e 'dh/e: M/e 'pl/e kwa 'ka 'dho ga; 'k/e/e p"e dho k"e '"o t/c/c kwa 'saadh"o kwa -dho =dhi"e' -kwaa bun gb/e 'g"u. 52-Y"o -dho k"e =n/e -dh/e 'wo wo 'yan z"e -a -bha -a 'dh"o, 'truu -kaanta -bha 'we -s"u 'ka. '"O t/c/c 'truu bh"e =ya 'we, gam/e -nu -dho go ga 'g"u, -waan =dhi"e'- -kwaa bun '"o 'yaa ga bh"e -a 'g"u; 'k/e/e kwa -z"e, vin 'kwa dho"e- wo k"o 'kwa =dhi"e' -kwaa 'saadh"o. 53Bhii '"o t/c/c p"e '"o gap"e 'ka bh"e, -y"o -dho p"e '"o 'yaa ga bh"e -a -da "o -bha 'iin k"o p"e '"o dho bu 's/e =kwaa' bh"e, -y"o p"e '"o "o 'ka 'dho bu bh"e -a -da "o -bha (=n/e -k/c '"o s/c 'dh"o k"e -na -a 'ka m/e bun -bha bh"e -a 'dh"o). 54=Ya k"e =n/e p"e '"o gap"e 'ka bh"e =ya p"e '"o 'yaa ga -a -da "o -bha, k"o p"e '"o 'bup"e 'ka -y"o p"e '"o 'yaa 'bu -a -da "o -bha, -a yi bh"e -a 'ka =n/e '"o p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u bh"e '"o- -de 'dhi"o dho -m/c -a 'ka 'ku"e. Bhii -y"o =b/e/en' -s"u 'ka m"u =n/e: |iGa 'g"u =ya =si"o'-; -k"edh"os"u =ya 'to -a 'gbee- 'ka ga -ta.|d 55|i'Y"o, ga, -to -a 'gbee- 'ka -s"u '"o -k"e "u -g/c bh"e =ya dho 'm"e '"u d/ca bh"e =/e? "U -bha p"e '"u b/c -na -a -ta '"u m/e -nu z"e -na -a 'ka bh"e =ya 'to 'm"e =/e?|d 56Ga -bha p"e '"o b/c -na -a -ta '"o m/e -nu z"e -na -a 'ka bh"e '"o t/c/c =s/c/cn yaa. '"O =s/c/cn yaa -de 'p"o, '"o- -bha -k/c -m/c 'wun -bha -s"u -y"o -k"e -dh"o t/cng -bha -k"edh"os"u -wun 'g"u. 57'K/e/e -Zlan 't/c- k"e =va, bhii '"o t/c/c -y"o -to -a 'gbee- 'ka -s"u -nu kwa -dh"e =s/c/cn yaa -ta =b/ca' kwa D"em/e Yesu Klito -ta -s"u 'ka. 58=Dh/e '"o 'p"o, n dheglu -wungbeez"e -nu, -ka d/c g/enngdh"o, k"o =kun 'ka 'z"ez"e kun! -Ka k"e 'si"oz"e, 'ka kwa D"em/e -bha yu"o k"e! 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -y"o k"e ka 'yaan =n/e yu"o 'ka- k"e -na kaa- kwa D"em/e -nu ka -bha -klu 'ku"e- -s"u -wun 'g"u bh"e, yaa 'dho to 'kpaan.

will be added

X\