1 Kol/ent"o 12

1-Kwa =si"e'- 'wun '"o -gban -Zuu 'sl"o"osl"o -bha gba/c -nu bh"e -an 'pi"o 'sabla. N dhegluz"e -nu, a- 'pi"o k"o 'wun '"o -gban 'wun bh"e -a -bha -y"o k"e ka 'yaan. 2Ka gia- -y"o ka 'yaan =n/e =dh/e '"o =tun -be k"o ka =tun m/e '"o waa Yesu -wun -dh/e 'wun gia- -an 'ka bh"e, -zuu yaa -nu -wo k"e ka 'gbee- -ta bho =dhia '"o gbap"e -nu '"o 'waa 'we bh"e 'ka -an -gba; 'k/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, -a 'sl"e gb/e yaa k"e ka -g/c. 3-A -wun 'g"u, a- 'pi"o k"o -y"o k"e ka 'yaan =n/e: -A m/e gb/e 'yaa -dh"o k"o -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o bh"e -y"o 'dhi"o 's"u -a 'ka, 'go m"u k"o -ya p"o: “'Dhangga -y"o 'kp/c Yesu 'ka!” 'iin m/e gb/e 'yaa -dh"o k"o -ya p"o Yesu t/c/c "o D"em/e, k"o -Zuu 'sl"o"osl"o 'yaa- 'g"u. 4Gba/c -nu 'wo bh"e -an -gwaa -y"o =pl"e"ez"e. 'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e -Zuu 'sl"o"osl"o do bh"e =n/e '"o -an 'pl/e -wo go -a kw/e/e. 5Yu"o k"e -k/c =pl"e"ez"e -y"o -dh"o, 'k/e/e kwa D"em/e do =n/e 'wo- -k"e -a -dh"e. 6Yu"o -k"e -Zlan -dh"e -s"u bh"e, -a k"e -k/c -gwaa -y"o =va. 'K/e/e m/e '"o -an k"e =faan' -da m/e 'pl/e 'g"u bh"e, -y"o 'dh"o do -Zlan 'ka. 7-Zuu 'sl"o"osl"o -y"o m/e '"o -dh"o -a -bha yu"o '"o dho k"e m/e 'pl/e -bha 'wuns"e 'ka bh"e -a -nu -a -dh"e. 8'"O t/c/c -Zuu -y"o m/e 'bhaa -bha -k"e 'kpaakpadh/e 'ka '"o- gba/c -a -g/c, '"o m/e 'bhaa -bha -y"o -k"e 'wund/cdhe 'ka 'k/e/e k"o -Zuu "o bh"e -y"o 'dh"o do 'sa. 9-Zuu do gia- bh"e 'z"u =n/e '"o m/e gbaa -zo -y"o -Zlan -bha -s"u ('"o =ya k"e m/e -g/c 'wo 'wun -nu k"e -na -a 'ka bh"e -a) 'ka; 'go m"u 'z"u '"o m/e gbaa -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'ka k"o -yaan 'yua -nu bho -a 'ka m/e -nu -bha. 10-Zuu -y"o m/e 'bhaa -nu gbaa -na -k/c -m/c 'wu"en- -s"u 'ka k"o -waan -dhidhaap"e -nu kaa k"o m/e 'bhaa -nu -bha -y"o k"e -na -Zlan 'dhi -wo p"o -s"u 'ka; k"o m/e 'bhaa -nu -bha -y"o k"e -na -Zuu '"o go -Zlan 'pi"o waa- -zuu yaa -an -bho 'kou k"e -s"u 'ka. M/e 'bhaa -nu -bha -y"o k"e -na 'wun -nu -bl/e/e -wo 'waa gb/e '"o 'waa- =daan' -a 'g"u -s"u 'ka, k"o m/e 'bhaa -nu -bha -y"o k"e -na -wo gb/e '"o 'dh"o bh"e -a 'dhi"o -lo -s"u 'ka. 11-Zuu do '"o 'dh"o bh"e =n/e '"o p"e -nu 'wo bh"e '"o -an 'pl/e -k"e. M/e '"o -dh"o gba/c -de -dh"e -z"e =n/e 'y"o- nu -a -dh"e =n/e -k/c '"o -dhi -a 'ka -a -dh"e -a 'dh"o. 12'Wun -nu bh"e -wo 'dh"o bhii -k/c do '"o kwa bun 'dho"e- 'ka do '"o kwa d/c -nu 'dh"o k"e -na 'ka =pl"e"ez"e 'ka kwa bun -bha bh"e =n/e '"o Klito -bha 'dho"e- 'ka. 13Kwa 'saadh"o, Zuif"o -nu, m/e 'waa Zuif"o 'ka, m/e 'wo 'gan 'g"u, m/e 'waa 'gan 'g"u -nu, 'kwa pa -Zuu 'sl"o"osl"o bh"e -a 'ka k"o -yaan kwa k"e bun do 'ka -a =kwaa', '"o -dh/e 'kwa- -bha 't"o"udh"o '"o -Zuu do '"o bh"e 'kwa- y"o (=n/e -k/c '"o m/e 'dh"o 'yi m"u -na -a 'ka '"o- 'gu 'dh"o d/c -na bh"e -a 'dh"o). 14Kwa bun '"o 'ka- -ga -na bh"e, -a d/c -nu 'wo- -bha -wo =pl"e"ez"e; yaa k"e =n/e p"e 'wo- p"o -y"o do y"o -m"u. 15=Ya k"e =n/e -g/en =yaa- p"o -be: “-K/c 'dh/e 'yaa -m"u n 'ka, k"o 'maa bun -bha.” K"o p"e '"o dho -a kan bun -bha y"o 'p"o bh"e =ee? 16'"O 'ton"ega =yaa- p"o: “'Yan kun n 'ka; =dh/e '"o 'p"o, k"o 'maa bun -bha.” K"o p"e 'p"o bh"e '"o dho -a kan bun -bha bh"e =ee? 17=Ya k"e =n/e bun -dh/e 'saadh"o =ya k"e 'yan 'ka, k"o -y"o -dho 'wun ma "o -m"e 'ka /e/e? 'Iin =ya k"e 'z"u =n/e -a -dh/e 'saadh"o =ya k"e 'ton"e 'ka, k"o -y"o -dho p"e 't"e"e ma -k/ckl"e =/e? 18'"O t/c/c d/c m/e '"o -dh"o, -Zlan -ya -ya -a -yadh/e -bha =n/e -k/c '"o -dhi -a 'ka -a -dh"e -a 'dh"o. 19=Ya k"e 'z"u =n/e d/c do '"o -dh"o -be, k"o bun 'ka 'dho k"e -dh"o. 20'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e bun -y"o do '"o- d/c -nu 'wo =pl"e"ez"e. 21-A m/e gb/e yaa zi"o "o 'bha -ta. -A -wun 'g"u 'yan yaa -m/c -a -bha =ya p"o =n/e "o -mawun 'yaa bun -bha; 'iin -g/c yaa -m/c -a -bha k"o -ya p"o -g/en -nu -dh"e =n/e "o -mawun 'yaa -g/en -bha. 22=Ya 'go m"u bun -gbaan m/e '"o =faan' 'yaa- -g/c bh"e, -a -bha k"ep"e -nu -wo -dh"o 'p"o. 23D/c -dh/e m/e -nu '"o -an -to plaan -s"u 'yaa -s"e bh"e =n/e '"o 'kwa kwa -zo -k"e -an 'pi"o -s"e 'ka '"o =zi"e' -an m/e -nu 'wo to -an -ta. -An m/e -nu '"o -an -wun =bl/e/e' -dh/e 'yaa -dh"o bh"e =n/e '"o 'kwa kwa -zo -k"e -an 'pi"o =du"o. 24'K/e/e k"o -an m/e -nu '"o 'waa l"e- -p"e 'ka bh"e, '"o 'kwaa s/c -nu k"e -an -bha. K"e- wo 'dh"o bh"e, -Zlan -y"o bun -k"e, k"o -a d/c -nu m/e '"o -an -zo -k"e -an 'pi"o -s"u -y"o -an -ma kun =du"o 'k/e/e k"o -an =bhl"e 'yaa -dh"o bh"e -y"o k"e -a -bha. 25=Ya k"e =n/e -k/c bh"e -a 'dh"o, 'g"ugludhe yaa 'dho -da d/c -nu zi"en bun 'g"u. P"e 'wo dho -a k"e '"o t/c/c, d/c 'wo dho -a wo wo 'ko -nu -wun =z/cnng' -ta. 26=Ya k"e =n/e bun -gbaan do -y"o b/c -na 'wun 'gbee- 'g"u, -an m/e 'wo to -an 'pl/e -wo -kpa -a -bha 'wo b/c -a 'g"u. -A m/e do =bhl"e =ya 'kp/c, -an m/e -nu 'wo to -wo -kpa -a -bha 'wo 'gludhi -k"e. 27Ka 'saadh"o, ka -dho 'ku"e- -s"u -y"o Klito bun 'ka, '"o m/e '"o -dh"o '"o bun bh"e '"o -a -gbaan do 'ka. 28-A -wun 'g"u =n/e '"o -Zlan -bha m/e -nu zi"en, '"o -Zlan -y"o Yesu -bha b/cm/e -nu -ya -bl/e/ez"e 'ka; 'y"o "o 'dhiwop"om/e -nu -ya =pl/e -naa 'ka, '"o m/e -nu '"o -an -ya -yaaga -naa 'ka, 'wo -k"e m/e =daan' -m/e -nu 'ka. '"O =ya 'go m"u zl"o"o, '"o m/e -nu '"o 'wo -dhidhaak"ep"e -nu gba/c y"o, -a m/e 'wo m/e -nu -dh/e bo gba/c y"o, -nu m/e -dh"e -m/e -nu, 'dhi"o -s"u m/e 'ka -m/e -nu waa- m/e -nu 'wo 'wun =bl/e/e -wo gb/e 'g"u 'wo bh"e 't"o"udh"o 'wo y"o m"u. 29M/e -nu 'wo bh"e -an 'pl/e 'waa Yesu -bha b/cm/e -nu 'ka, 'waa -Zlan 'dhiwop"om/e -nu 'ka 'iin 'waa m/e =daan' -m/e -nu 'ka. -An 'pl/e waa -k/c -m/c 'wu"en- -s"u y"o k"o -waan -dhidhaap"e -nu k"e, 30'iin k"o -waan 'yuam/e -nu -dh/e bo, 'iin k"o -waan 'wun -nu =bl/e/e'- -wo gb/e -nu 'g"u, 'iin k"o 'wun '"o =bl/e/e -wo gb/e 'g"u bh"e k"o -waan -a 'dhi"o -lo. 31Yu"o -nu 'wo -gban gba/c -nu '"o -Zuu 'sl"o"osl"o -ya k"e bh"e -a -bha bh"e, -an m/e -nu '"o -an -wun 'dh"o 'gbee-, -ka -ya -an =wu"en', 'ka -an =m/e/e'-! Gba/c -nu 'wo bh"e -wo -k"e 'dh"o 'k/e/e -ka d/c! A -dho p"e do '"o- -wun 'dh"o 'gbee- -a -wun =bl/e/e' ka -dh"e.

will be added

X\