1 Kol/ent"o 1

1'S"e"edh/e '"o =n/e, ma P/cl"o '"o -Zlan -zo 'kun -wun 'ka, 'y"o n s"u k"o 'aan- k"e Yesu Klito -bha b/cm/e 'ka bh"e =n/e '"o yi"e- kwa dheglu 'n"eg/c/cnz"e S/ct/en"e 2'yi- b/c -Zlan -bha m/e -nu 'ka Kol/ent"o, dhegluz"e -nu 'saadh"o '"o -Zlan -bha =dh/c/c -y"o y"o ka -bha k"o 'kaan- k"e -a -bha 'ka '"o 'ka- -bha 'ka, kaa- Yesu Klito -nu ka -bha -k"e do -s"u 'g"u bh"e -a -wun 'g"u, waa- m/e -nu 'saadh"o '"o -dh/e 't"o"udh"o 'g"u '"o 'ka =bh/ea' D"em/e Yesu Klito, ka D"em/e '"o yi D"em/e 'ka 'p"o bh"e -a 't/c 'g"u bh"e ka -dh"e. 3K"o kwa D"e -Zlan, waa- kwa D"em/e Yesu Klito -wo 'dhu"e- 'kp/c ka -bha, -wo ka gbaa =zu"oyagluu 'ka. 4A ma -Zlan zu"o -p"o -kplawo ka -wun 'g"u 'wun -s"e -nu '"o- -k"e ka -dh"e =b/ca' Yesu Klito 'g"u -s"u 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 5'"O t/c/c kaa- Yesu Klito -nu ka -bha -k"e do -s"u 'g"u, 'ka k"e =bh/c/cz"e gba/c -nu -wun 'g"u; 'k/e/e gba/c -nu m/e 'wo -gban -a -wo =bl/e/e' -wo waa- 'wund/cdhe -an -bha bh"e wo -m"u. 6-T/cm/cdh/e '"o -k"e Klito -bha bh"e, -a -wun bh"e -gban '"o- wo kpinngdh"o ka 'g"u bh"e, 7y"o =ga '"o m/e -nu '"o 'ka -ya kwa D"em/e Yesu Klito -bha nu -yi -g/c bh"e '"o -Zlan -bha gba/c -nu bh"e '"o- gb/e yaa 'kun ka 'ka bh"e. 8Y"o =n/e '"o dho -a k"e k"o 'kaan- d/c g/enngdh"o k"o -y"o 'dho -y"o y"o"e -a 'dhi"otodh/e -bha; -y"o k"e 'p"o k"o =kun '"o m/e gb/e dho 'wun y"o ka -bha, kwa D"em/e Yesu Klito nu -yi 'ka. 9-Zlan 'y"o ka =dh/c/c -k"e k"o kaa- -a Gb"o Yesu Klito, kwa D"em/e 'kaan- k"e do bh"e, -y"o -Zlan '"o to "o -wo -ta "o -bha 't/c 'go -p"e -nu 'g"u -a 'ka. 10N dhegluz"e -nu, a- -dh/e ka -g/c kwa D"em/e Yesu Klito 't/c 'ka, k"o -k"e do -s"u -y"o k"e ka -g/c; k"o =kun '"o 'g"ugludhe -y"o -da ka zi"en. -K"e do -s"u -y"o k"e ka -g/c 'f/ef/edh"o, k"o ka -zo -ta -a 'g"u -wun waa- ka -bha 'wun 'dho 'gbloo -waan k"e do. 11'Wun 'a- =bl/e/e 'dh"o bh"e, n dhegluz"e -nu, '"o t/c/c m/e -nu 'wo go Kloe -g/c k/c/c =n/e 'wo nu '"o 'wun -nu 'wo -gban 'dhinaa '"o -k"e 'ma bh"e -a -bha 'wo- =bl/e/e n -dh"e. 12'"O t/c/c m/e =ya =luu' -de '"o- p"o: “A -b/c P/cl"o 'ka”; -a m/e 'bhaa =ya =luu' 'n"o '"o- p"o: “A -b/c Apol/cs"o 'ka”; '"o- m/e 'bhaa -y"o b/c -de '"o- p"o: “A -b/c Pi/e/e 'ka”; '"o m/e gb/e 'bhaa -y"o b/c -de =zian' 'z"u '"o- p"o: “A -b/c Klito 'ka.” 13K"o k"e- wo ka -g/c bh"e, Klito -y"o -glu -s"u 'ka 'pian =pl"e"ez"e 'ka e? 'Iin ma P/cl"o =n/e 'p"o 'a ga -gaatal"u -bha ka =wu"en' =e? 'Iin -wo ka -b/c yi"o n 't/c 'ka e? 14A -Zlan zu"o -p"o, m/e gb/e b/c '"o n 'ka- wo yi"o Yesu 't/c 'ka ka zi"en -a 'ke yaa k"e Klipus"o waa- Gayus"o -an 'ka bh"e -a -wun 'g"u. 15Bhii =ya k"e 'p"o m/e gb/e yaa 'dho -a p"o ma =n/e 'wo ka b/c yi"o n 't/c 'ka. 16M/e m/e '"o n -zl"o 'dho"e- tr"o -a 'ka bh"e '"o t/c/c Sefanas"o waa- "o -bha 'k/c/cm/e -nu. 'K/e/e =ya 'kan -a -bha n 'ka m/e 'waa gb/e b/c yi"o. 17K"e- wo 'dh"o bh"e, Klito yaa n b/c k"o 'aan- m/e b/c yi"o; -y"o n -b/c =zian' k"o 'aan- 'wunta/cs"e =bl/e/e'-; 'iin k"o =kun 'a- -gban m/ebheedhe -bha 'kpaakpadh/e -ta, -y"o k"e 'p"o k"o =kun '"o Klito -bha -ga -gaatal"u -bha -s"u '"o bh"e '"o- -wun dho to 'kpaan. 18'Wun =bl/e/e' -wo '"o -gban Klito -bha -ga -gaatal"u -bha -s"u -bha bh"e, m/e -nu '"o 'wo 'g"u =si"o' -zian -ta bh"e, -y"o -an -dh"e 'bl/c/cn- -wun 'ka. 'K/e/e m/e -nu '"o 'kwa dha -zian -ta bh"e, -y"o kwa -dh"e -Zlan -bha 'piigbeedh/e 'ka. 19Bhii p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka -Zlan -bha 's"e"edh/e 'g"u -ya -p"o: |iA -dho m/e -nu 'wo 'kpaakpa -an -bha 'kpaakpadh/e 'g"u =si"o'-, 'a 'wund/cm/e -nu -bha 'wunbhokoud/cdhe -zu"o -k/c =taa.|d 20=Ya k"e 'p"o -m"e 'kpaan '"o m/e '"o 'kpaakpa '"o dho -a p"o 'z"u i? -M"e 'kpaan '"o 'wund/cm/e -nu dho -a p"o 'p"o e? 'Iin '"o za/cdhek"em/e '"o 'kpongtaa z"o '"o dho -a p"o =e? Bhii '"o t/c/c 'kpaakpadh/e '"o 'kpongtaa z"o bh"e, -Zlan =ya -dh/e 'po -a -ta -a -z/cn -s"u 'ka =n/e -y"o 'bl/c/cn- -wun 'ka. 21'"O t/c/c 'kpongtaam/e -nu -bha 'kpaakpadh/e -k/c yaa -m/c -a -bha k"o -ya p"o -Zlan -bha 'kpaakpadh/e '"o =n/e, k"o -dh/e '"o -Zlan 'dho"e- -bha, -yaan -z/cn m/e -nu -dh"e. -A -wun 'g"u '"o -Zlan -ya -k"e '"o- -bha 'kpaakpadh/e '"o m/e -nu -wa -dh/e 'bl/c/cn- -wun bh"e '"o 'kwa- -wun =bl/e/e' -na k"o m/e -nu -waan dha -a -wun -dh/e 'wun gia- -s"u 'ka bh"e. 22'"O bhii p"e '"o Zuif"o -nu 'dho"e- 'pi"o '"o t/c/c -dhidhaap"e, k"o 'wo -gban -a -ta; y"o =n/e '"o Gl/ek"o -nu -bha -y"o -k"e 'kpaakpadh/e 'ka 'p"o. 23'K/e/e =ya k"e kwa -bha 'ka, Klito '"o d/c -gaatal"u -bha bh"e =n/e '"o 'kwa- -wun =bl/e/e'-. 'Wun bh"e -y"o -y"o yaan -s"u 'ka Zuif"o -nu -dh"e '"o 'bl/c/cn- -wun 'ka m/e -nu 'waa Zuif"o 'ka -an -bha 'ka. 24-Y"o 'dh"o, 'k/e/e m/e -nu '"o -Zlan -y"o -an =dh/c/c -k"e, -wo Zuif"o 'ka 'iin 'waa Zuif"o 'ka, Klito '"o bh"e, -y"o -an -dh"e -Zlan -bha 'piigbeedh/e waa- -a -bha 'kpaakpadh/e 'ka. 25Bhii -Zlan -bha 'wun '"o m/e -nu -dh"e 'bl/c/cn- -wun 'ka bh"e, -y"o 'kpaakpa -wun 'ka '"o =zi"e' m/e -nu -bha -ta; '"o- -bha p"e '"o 't"e"et"e m/e -nu w"o 'dhi"o bh"e, '"o =faanz"e '"o =zi"e' m/e -nu =faan' -ta. 26Ka gia-, -ka -dh/e -ga bh"e 'dh/e, n dhegluz"e -nu; m/e -nu '"o -Zlan -y"o ka =dh/c/c -k"e '"o ka kp"o 'dh"o do bh"e, -ka -an -ga m/e m/edh/e -bha bh"e 'dh/e! Ka zi"en 'wund/cm/e -nu, m/e -nu '"o -wogbiindh/e 'dh"o -an -g/c 'iin m/e -nu 'wo go 'gunng -g/c =vava -nu 'g"u 'waa =va. 27'K/e/e k"e- wo 'dh"o bh"e, p"e '"o 'kpongtaam/e -nu -wa -dh/e 'bl/c/cn- -p"e bh"e -Zlan -ya -s"u '"o l"e- kp/ca m/e -nu 'wo 'kpaakpa z"o bh"e -an -ta, '"o p"e '"o =faan' 'yaa- 'g"u 'kpongtaam/e -nu -dh"e bh"e, '"o- s"u 'y"o l"e- kp/ca 'g"u 'gbee- -m/e -nu -ta. 28P"e '"o 'kpongtaam/e -nu -dh"e p"e '"o- -wun 'yaa 'gbee-, '"o 'wo -m/ca -waan -zu"o wo -k/c =taa '"o 'yaa -an -dh"e p"e gb/e 'ka bh"e, -Zlan -ya -s"u '"o p"e '"o- -wun 'dh"o 'gbee- -a w"o 'dhi"o '"o- 'g"u =si"o -a 'ka. 29=Ya k"e 'dh"o k"o m/e gb/e yaa 'dh"o -m/ca k"o -y"o "o -de 's"u =va -Zlan w"o 'dhi"o. 30'K/e/e -Zlan =ya ka kpa Yesu Klito -bha, =ya ka k"e do; 'go m"u '"o =yaa- k"e kwa -bha 'kpaakpadh/e -go -a 'g"u -m/e 'ka; kwa -b/c Klito -ta '"o kwa -k"e kpengdh"o -Zlan w"o 'dhi"o, '"o kwa -k/c -m/c -a -bha k"o 'kwa -tosiadhe k"e -Zlan -bha 'ka; 'go m"u 'y"o kwa bho k"ep"eyaam/e -g/c 'gan 'g"u. 31-A -wun 'g"u p"e '"o =b/e/en' -s"u 'ka =ya p"o: |iM/e '"o- 'pi"o k"o 'y"o "o -de k"e 'g/cug/c, k"o -y"o -dho "o -de k"e 'g/cug/c p"e '"o kwa D"em/e -ya -k"e -a -wun 'ka.|d

will be added

X\