Přísloví 18

1Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc plete se. 2Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho. 3Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným útržka. 4Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti. 5Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu. 6Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví. 7Ústa blázna k setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho. 8Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života. 9Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače. 10Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen. 11Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli jeho. 12Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení. 13Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost. 14Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese? 15Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění. 16Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí jej. 17Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej. 18Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává. 19Bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobyté, a svárové jsou jako závora u hradu. 20Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů svých nasycen bude. 21Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho. 22Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od Hospodina. 23Poníženě mluví chudý, ale bohatý odpovídá tvrdě. 24Ten, kdož má přátely, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr.

will be added

X\