ROMANOS 9

1Lah¹té¹² jǿg³ juǿi²jni hniah¹². Di³ ma²lán¹²jni dsa² quián¹² Cristo. Ha¹chi² mi²gag¹³jni. Cøng² báh³ neng¹² dsøa¹jni hi² juǿi²jni hniah¹² jǿg³ té¹². Di³ quin³jni jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. 2Lah¹dsóh² quin³jni ju²quí³ ju²hí³ dsøa¹². Chian²jni ju²cǿh¹ dsøa¹². 3Mi³hno¹ ju³lah dsa¹hén² jǿg³ quieg¹ hi² lég² Cristo jní² ju³ mih² dsa² go²jni hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 4Tsø³jon² quiah¹² hlai³ Israel báh³ lán¹² dsa² go²jni. Juøi² quiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹lán¹dsa ma²lǿih². Ca¹gú² Diú¹³ jøa³ ja³tiogh³dsa. Ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ quianh¹³dsa. Dsa² héi² ca¹hiei¹ lei¹³ ca¹cuø¹ Diú¹³. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Ca¹juúh² Diú¹³ li¹chi² hi² dsio¹ quiah¹²dsa. 5Lán¹²dsa tsø³jon² quiah¹² dsa² ma²canh¹³ mi³chian² ma²lǿih². Ca¹tǿ² hŋiah¹² Cristo ca¹lán¹ tsø³jon² quiah¹² hlai³ Israel ja³ca¹lø¹chián¹dsa ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Dsa² héi² báh³ Diú¹³ juanh¹² quián² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³. Mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³ jmai³ ŋi² ja³já¹³ ca¹lah¹quianh¹³ jmai³ ŋi² ja³dsǿg³ jniang³. Ju³lé³ lah¹jøng². 6A¹jáng¹ hi² jøng² hi² tsa¹ca¹mi¹ti¹ Diú¹³ jǿg³ ca¹jmo¹dsa quianh¹³ hlai³ Israel. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹të́² ca¹lah¹já¹ dsa² tsø³jong¹³ hlai³ Israel jǿg³ dsio¹ jøng². 7Jø¹² bíh³ tsa¹ca¹të́² ca¹lah¹já¹ dsa² tsø³jong¹³ hlai³ Abraham jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa. Lah¹la² báh³ ca¹juúh² Diú¹³: “Ta¹lah¹ja³cog² Isaac li¹chian² tsø³jon² quiánh²hning,” ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa Abraham. 8Jøng² ma²ne³ jniang³ tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² hi² tiog¹³, hi² lán¹² tsø³jon² quiah¹² hlai³ Isaac tsø³jon² quiah¹² Diú¹³. Dsa² héi² báh³ lén² tsø³jon² quiah¹² Diú¹³ lah¹dsóh², dsa² ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ quiah¹². 9Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹tsáih¹dsa hlai³ Abraham: “Guio¹jni jmai³ na¹ ji²ŋi² cøng². Ma²chian² jonh¹²hning quianh¹³ Sara jmai³ jøng²,” ca¹juúh² Diú¹³. 10Cónh¹ calah lah¹la² ca¹løa¹. Og¹ guing² ca¹lø¹chián¹ quián¹² Rebeca, hio¹³ quián¹² Isaac, dsa² hóg¹ quián² jniang³. 11Jøng² lah¹la² ca¹løa¹ niúh¹ jín³ ca¹lø¹chián¹ guing² og¹ héi². Ha¹chi² ma²ca¹jmo¹ guing² ca¹lah¹jin³ he² cu¹té¹². Ha¹chian² guing² ma²chian². Jøng² hŋiah¹² Diú¹³ ca¹jmo¹ dsǿa¹² ha²lah lé² quiah¹² guing², lǿa¹² ju³ he² ca¹jmo¹ guing² guiog¹³. Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ hi² jmo¹² Diú¹³ héh¹ hein² jniang³ li¹quián¹²dsa, lǿa¹² ju³ he² hi² ca¹jmó³ jniang³. 12Jøng² ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa Rebeca: “Hi² lán¹² guing² meh² cán² ni³ quiah¹² guing² lán¹² guing² ma²juanh¹²,” ca¹juúh² Diú¹³. 13Ju³lah lǿa¹² si² siíh² calah: “Hlaih¹³ báh³ jan³jni Esaú. Jacob báh³ hnó¹jni,” ca¹juúh² Diú¹³. 14¿He² jǿg³ lé² li¹juúh³ jniang³ jøng²? ¿Lé³ juúh³ jniang³ hi² tsa¹dsiog¹ Diú¹³? Tsa¹lé² juúh³ jniang³ lah¹jøng². 15Lah¹la² ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa Moisés: “Hŋiéng¹ báh³ jní² ma²guiang³ hein² jmo³jni huø³ dsøa¹ ja³cog². Jní² ma²guiang³ hein² jmo³jni dsio¹ dsøa¹ ja³cog²,” ca¹juúh² Diú¹³. 16Hi² jøng² ha¹chi² lǿa¹² he² hi² hneng² jniang³, he² hi² mi³jmó³ jniang³. Diú¹³ ma²ŋi¹² hein² ja³cog² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹². 17Lah¹la² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³, jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ ca¹tsáih¹ rai¹³ chian² Egipto: “Ca¹jmo¹jni ma²lanh¹²hning rai¹³. Mi³jøng² li¹chi² jǿg³ hi² chi² bí² quieg¹ jní² quianh¹³ hi² jmoh²hning. Mi³jøng² jue¹² dsa² chian² guøh³ huø¹ la² li¹cuai¹² jní²,” ca¹juúh² Diú¹³. 18Hi² jøng² hŋiah¹² Diú¹³ ma²ŋi¹² hein² jmo¹dsa huø³ dsǿa¹² ja³cog². Jø¹² bíh³ hŋiah¹² Diú¹³ ma²jái¹² hein² jmo¹dsa huh² dsǿa¹² ja³cog². 19¿He² juúh³ jniang³ jøng²? ¿Tsa³dsio¹ juúh³ jniang³ hi² tsa¹lé² jmo¹ Diú¹³ dsag³ quián² jniang³ chi²júh² lah¹jøng² lǿa¹²? Di³ tsa¹lé² jmó³ jniang³ ju³ná³ tsa¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ hi² jmó³ jniang³. 20¿Hein² báh³ hning² dsa² ŋioh¹², hning² hnøngh² hlanh¹³ Diú¹³? Tsa¹lé² li¹juúh² tøh¹² tsáih¹ dsa² ca¹jmo¹: “¿He² løa¹ lah¹la² ca¹jmoh³hning, hi² lah¹la² ma²lǿa¹² quieg¹?” 21Cøng² hi² lé² jmo¹ báh³ dsa² jmo¹ tøh¹² ha²lah hniu¹ jmo¹ báh³ dsa² tøh¹². Lé² báh³ jmo¹dsa hi² jláh³ hi² hmóh³. Lé² báh³ jmo¹dsa hi² siog¹² hmah³ calah. 22Ha¹chi² lǿa¹² ju³ná³ ca¹jmo¹ Diú¹³ juanh¹² dsǿa¹² ja³cog² dsa² hniu¹ mi³dsa¹hén². Lé² báh³ jmo¹² Diú¹³ lah¹jøng² chi²júh² hniu¹dsa. Chi² báh³ jmai³ ja³he¹ Diú¹³ ju²lih¹³ dsøa¹² quiah¹² dsa² héi². 23Ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ lah¹jøng² quiah¹² ca²dsiog³dsa. Mi³jøng² li¹léi¹³ ha²cónh¹ té¹² ja³ca¹jmo¹dsa huø³ dsǿa¹² ja³cog² jniang³. Ma²lǿih² tsa¹ca¹hei¹dsa jniang³. Mi³jøng² lén² jniang³ dsa² canh¹³. 24Ca²dsiog³ jniang³ lán¹² dsa² judío. Ca²dsiog³ jniang³ lán¹² dsa² siáh² calah. 25Ju³lah lǿa¹² ni³ si² quiah¹² hlai³ Oseas: Ca¹jmo¹jni ca¹lán¹dsa dsa² quian¹jni, dsa² tsa¹mi³lán¹². Li¹chi² jǿg³ hi² hnó¹jni dsa² tsa¹mi³hnó¹jni lah¹jiá¹². 26Li¹chi² jǿg³ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Diú¹³, dsa² chian², hniah¹² dsa² ca¹juǿi²jni jmai³ lah¹jiá¹² hi² tsa¹lanh¹² hniah¹² dsa² quian¹jni, ca¹juúh² Diú¹³. 27Jøng² lah¹la² rø²juúh² si² ca¹jmo¹ hlai³ Isaías ja³cog² dsa² israel: Ju³ he² jín³ ma²jue¹² dsa² tsø³jong¹³ Israel ju³lah lǿa¹² tsai³ quiah¹² jmø³ŋih¹³, cónh¹jøng² mih³ báh³ dsa² héi² liúg². 28Di³ cu²té² mi¹ti¹ Juu¹³ jniang³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹²dsa hi² quiah¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la², rø²juúh² si². 29Jø¹² bíh³ lah¹la² ca¹juúh² Isaías lah¹jiá¹², jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹²dsa: Ca¹løa¹ quián² jniang³ ju³lah ca¹ŋi¹ŋë́² dsa² chian² jøa³juøi² Sodoma quianh¹³ jøa³juøi² Gomorra, ju³ jøng² tsa¹ca¹chiúg² Diú¹³ ca²dsiog³ jniang³, rø²juúh² si². 30¿He² jǿg³ chi² li¹juúh³ jniang³ jøng²? Jue¹² dsa² tsa¹lán¹² judío, dsa² tsa¹ca¹hnangh¹² mai³¹ ha²lah lén²dsa dsa² tsa¹re² dsag³, ca¹lán¹ dsa² tsa¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Di³ ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 31Jøng² tsa¹ca¹tiúh¹ dsa² judío mi¹ti¹ lei¹³ hi² mi³lén²dsa dsa² tsa¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 32Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹. Di³ tsa¹lë́² dsa² judío hi² hniuh¹² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jmáh¹lah hi² hniuh¹² mi¹ti¹dsa lei¹³ báh³ lë́²dsa. Hi² lah¹jøng² ca¹qui² ca¹niá¹ dsa² héi². Di³ tsa¹ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Cristo, 33ju³lah lǿa¹² jǿg³ la² lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³: Jmó¹³jni li¹chian² jan² dsa² jøa³juøi² Sion, dsa² lán¹² ju³lah lǿa¹² cøng² møi¹cang³ quia¹ tai³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmo¹ dsa² héi² hi² la³qui² la³niá¹dsa. Jøng² ha¹chi² ju²hiíh¹ li¹chian² dsa² hé² jǿg³ quiah¹² dsa² héi², rø²juúh² sí².

will be added

X\