ROMANOS 7

1Dsa² roh¹³ jniang³, hniah¹² dsa² ma²ŋih³ ha²lah lǿa¹² lei¹³. Ma²ŋih³ hniah¹² jmáh¹lah cónh¹ jmai³ ja³chian² jniang³ quien¹² lei¹³ ja³cog² jniang³. 2Ju³lah lǿa¹² quiah¹² hio¹³ dsa² ma²jenh² gug². Ma²quián¹² dsa² ŋioh¹² hio¹³ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³chian² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Di³ lah¹jøng² rø²juúh² lei¹³. Jøng² ha¹chi² ma¹quien¹² lei¹³ jøng², na³ma²ca¹jon¹ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. 3Dsag³ báh³ hno¹ hio¹³ ju³ná³ jian¹dsa dsa² ŋioh¹² siáh² ta³lah¹chian² ji²gug²dsa. Jøng² ha¹chi² dsag³ chi² li¹hno¹dsa, ju³ná³ ca¹jian¹dsa dsa² siáh² na³ma²ca¹jon¹ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. 4Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² quiánh² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹dsanh¹ hniah¹² ja³cog² lei¹³, mi³ca¹jon¹ Cristo ni³ crǿg¹³. Tsa¹ma¹quien¹² lei¹³ ja³cogh² hniah¹². Jøng² ma²quián¹² Cristo hniah¹², dsa² ca¹hiog² mi³ca¹jon¹dsa. Mi³jøng² ma²lé² jmóh³ hniah¹² hi² hniu¹ Diú¹³. 5Ca¹jmo¹ lei¹³ hi² ca¹hnéng³ jniang³ hi² hlaih¹³, jmai³ mi³jmo² jniang³ lah¹lǿ² dsǿa¹² jniang³, jmai³ mi³ŋi²niang³ juu¹² ja³dsiág¹ jniang³. 6Jøng² na¹ jín³ ma²lán¹² jniang³ ju³lah dsa² ma²ca¹dsan¹ ja³cog² lei¹³ hi² mi³quien¹² ja³cog² jniang³. Tsa¹ma¹hniuh¹² mi³ti³ jniang³ lei¹³ guiúgh² jøng² lǿa¹² ni³ si². Ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ jmi²dsí² hmë́² quián² jniang³. Jøng² ma²lé² mi³ti³ jniang³ ja³cog² Diú¹³ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹² jniang³. 7¿Ha²lah juúh³ jniang³ jøng²? ¿Hi³ lǿa¹² hlaih¹³ lei¹³? Ha¹chi² hi² hlaih¹³ lei¹³. Dsio¹ báh³ lei¹³. Cónh¹jøng² tsa¹ne³ jniang³ ha²lah lǿa¹² hi² hlaih¹³, ju³jøng² tsa¹ca¹juúh² lei¹³. Tsa¹mi³ne³ jniang³ tsa¹dsio¹ jmó³ jniang³ hen¹² dsǿa¹² jniang³ hi² chi² quiah¹² dsa², ju³jøng² tsa¹ca¹juúh² lei¹³ lah¹jøng². 8Jøng² ca¹ŋi¹ja¹ hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹² jniang³ mi³ca¹jmo¹ lei¹³ ma²ne³ jniang³ ha²lah løa¹² hi² hlaih¹³ jøng². Di³ ha¹chi² dsag³ mi³li¹chi² ju³ tsa¹chi² lei¹³. 9Hiug² dsǿa¹² jniang³ tiagh³ jniang³ cónh¹ jmai³ tsa¹ma²ca¹lø¹ne¹ jniang³ ha²lah juúh² lei¹³. Ni³ jøng² ca¹tiágh³ jniang³ juu¹² hlaih¹³ mi³ca¹lø¹ne¹ jniang³ lei¹³. Lei¹³ báh³ ca¹he¹ juu¹². Jøng² ca¹quín³ jniang³ ju²hí³ dsøa¹². 10Lei¹³ mi³he¹ juu¹² ja³ŋi³ti³ ŋi³niang³ jniang³ dsio¹ ca¹he¹ juu¹² hlaih¹³, juu¹² ja³dsiág¹ jniang³. 11Ca¹quieg² lei¹³ juu¹² ja³li¹gan² jniang³, jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Mi³jøng² qui¹dsiág¹ jniang³. 12Dsio¹ báh³ lei¹³ hŋiah¹². Té¹² báh³ jǿg³ juúh² lei¹³. Rø² jǿg³. 13A¹jáng¹ lei¹³ hŋiah¹² ca¹jmo¹ hi² mi³dsiág¹ jniang³. Dsio¹ báh³ lei¹³. Dsag³ báh³ ca¹jmo¹ hi² mi³dsiág¹ jniang³. Ca¹jmo¹ lei¹³ dsio¹ hi² ca¹lø¹jní¹ dsag³. Ca¹lø¹ne¹ jniang³ ha²cónh¹ ja³té¹² hi² hlaih¹³ hi² mi³jmo² jniang³. 14Ma²ne³ jniang³. Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ lǿa¹² lei¹³. Siíh² báh³ dsa²jiag¹² dsǿa¹² jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmáh¹lah hi² hlaih¹³ báh³ neng¹² dsǿa¹² jniang³. 15Tsa¹ne³ jniang³ cu²rø² ha²lah lǿa¹² hi² dsa²ŋë́² jniang³. Tsa¹jmó² jniang³ hi² mi³hnéng³ jniang³ jmó³ jniang³. Hi² lah¹dsóh² hioh³ jniang³ jmo² jniang³. 16Jøng² ma²ne³ jniang³ hi² dsio¹ lei¹³. Di³ ma²ne³ jniang³ hi² jmo² jniang³ hi² hlaih¹³ tsa¹hneng² jniang³ hi² mi³jmó³ jniang³. 17A¹jáng¹ jniang³ guiag¹³ jmo² hi² hlaih¹³ jøng². Dsag³ hi² hiu³ dsǿa¹² jniang³ jmo¹². 18Ma²ne³ jniang³ ha²lah lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Tsa¹dsiog¹ jniang³. Hneng² jniang³ jmó³ jniang³ hi² dsio¹. Di³ tsa¹tiúh¹ jniang³. 19Tsa¹jmo² jniang³ hi² dsio¹ hneng² jniang³ jmó³ jniang³.Cøng² hi² tiagh³ jniang³ juu¹² hlaih¹³ tsa¹hneng² jniang³. 20Hi² jøng² juøh¹³jni: “A¹jáng¹ jniang³ guiag¹³ jmo² ju³ná³ jmo² jniang³ hi² hlaih¹³ tsa¹hneng² jniang³. Dsag³ hiu³ dsǿa¹² jniang³ báh³ jmo¹².” 21Lah¹la² jenh¹² jniang³: Jmáh¹lah hi² hlaih¹³ dsa²qui² dsa²jiag¹² dsǿa¹² jniang³ ja³mi³jmó³ jniang³ hi² dsio¹. 22“Dsio¹ báh³ lei¹³ quiah¹² Diú¹³,” dsa²jiag¹² dsǿa¹² jniang³. 23Di³ jǿg³ siíh² báh³ jmo¹² héh¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Jǿg³ jøng² báh³ tsa¹cuø¹ jmó³ jniang³ hi² dsio¹ hneng² jniang³ jmó³. Dsag³ báh³ ma²jmo¹² héh¹ quián² jniang³. 24Ha²lah hiug¹² ué² quián² jniang³. Hŋiah¹² jmø²ŋǿ¹² hniu¹ ŋi¹qui² ŋi¹jiag¹² juu¹² ja³dsiág¹ jniang³. Tsa¹ne³ hein² tiúh¹ lég² jniang³. 25Di³hmah³ Diú¹³. Di³ tiúh¹ báh³ Jesucristo Juu¹³ jniang³. Dsa² héi² lég² jniang³. Hniu¹ jmi²dsí² quián² jniang³ mi²ti¹ lei¹³ quiah¹³ Diú¹³ ta³lah¹hniu¹ jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ hno¹ dsag³.

will be added

X\