ROMANOS 6

1¿He² jmó³ jniang³ jøng²? ¿Tsa³dsio¹ cøng² hi² hnéng³ jniang³ dsag³? Mi³jøng² hi² ma¹dsio¹² jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹² quián² jniang³. 2Tsa¹lé² lah¹jøng². Ju³lah jan² dsa² ma²ca¹jon¹ ma²lán¹² jniang³, ju³ná³ ma²hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² tsa¹ma¹lé² hnéng³ jniang³ dsag³. 3¿Tsa³ŋih³ hniah¹² ha²lah ma²lán¹² jniang³, dsa² ca¹jŋó² jmøi²? Ma²ca¹lø¹quianh¹³ jniang³ Cristo Jesús mi³ca¹jŋó² jniang³ jmøi². Cøng² báh³ ca¹dsan¹ jniang³ quianh¹³ Cristo, lǿa¹² jǿg³, mi³ca¹jon¹dsa. 4Cu¹dsie¹² ca¹hóg¹ jniang³ quianh¹³ Cristo, lǿa¹² jǿg³, ja³ca¹jŋó² jniang³ jmøi². Mi³jøng² ca¹lø¹chí¹ jmi²dsí² hmë́² quián² jniang³, ju³lah ca¹løa¹ quiah¹² Cristo. Di³ ca¹cuø¹ Jmi² jniang³ bí². Ca¹jmo¹dsa ca¹hiog² Cristo quián² jniang³. 5Cøng² ni³ lán¹² báh³ jniang³ quianh¹³ Cristo ja³ca¹jon¹dsa. Hi² jøng² hiog¹ báh³ jniang³ calah, ju³lah ca¹hiog² héi². 6Ma²ne³ jniang³ ca¹dsan¹ jmi²dsí² hóg¹² quián² jniang³ ja³ca¹jon¹ Cristo ni³ crǿg¹³. Ma²ca¹ŋi¹hén² jǿg³ quiah¹² hi² hlaih¹³ hi² mi³lán¹² jniang³. Tsa¹ma¹hniuh¹² jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ mi³møa¹² dsǿa¹² jniang³ lah¹jiá¹². 7Ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma²møa¹² dsa² ma²ca¹dsan¹. 8Ca¹dsag¹ jniang³ ja³ca¹jon¹ Cristo lǿa¹² jǿg³. Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ li¹chi² jmi²dsí² hmë́² quián² jniang³ ju³lah ca¹hiog² dsa² héi². 9Di³ ma²ne³ jniang³ tsa¹lǿih² jmai³ ma¹jón² Cristo mi³ca¹hiog²dsa. Ha¹chi² bí² ma¹chi² hi² jií¹ hmó¹ siíh² quiah¹²dsa calah. 10Cu²rón² ca¹jon¹ Cristo huu¹³ quiah¹² dsǿg³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Cu¹ŋieih¹² jøng² báh³ ca¹hen¹ jǿg³ quiah¹² dsag³ ja³cog²dsa. Jøng² jmáh¹lah juu¹² quiah¹² Diú¹³ ma²chian² dsǿa¹²dsa mi³ca¹hiog²dsa ni³ hmë́³. 11Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jniang³. Dsio¹ báh³ jmó³ jniang³ dsǿa¹² hi² ma²ca¹hen¹ jǿg³ quiah¹² dsag³ ja³cog² jniang³. Cøng² hi² jmó³ báh³ jniang³ hi² ŋi³niang³ jniang³ juu¹² quiah¹² Diú¹³ cu¹dsie¹² quianh¹³ Cristo Jesús, Juu¹³ jniang³. 12Hi² jøng² tsa¹ma¹ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² hlaih¹³. Tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² nǿngh³ hniah¹² jǿg³ siíh² hi² mi³møa¹ hoh¹² hniah¹². 13Tsa¹tieh¹³ hniah¹² gugh² taih³ ja³mi³jmóh³ hniah¹² hi² tsa¹dsio¹. Cónh¹jøng² jëh¹³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah ŋi²nio³ dsa² ma²chi² jmi²dsí² hmë́² quiah¹². Jmáh¹lah hi² dsio¹ hi² hniu¹ Diú¹³ tieh¹³ hniah¹² gugh² taih³. 14Ha¹chi² bí² ma¹chi² hi² tiog¹³ jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³. Diú¹³ ma²ca¹jmo¹ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Jøng² ha¹chi² ma¹quien¹² lei¹³ hóg¹² ja³cogh² hniah¹². 15¿Ha²lah lé² jøng²? ¿Tsa³dsio¹ jmó³ jniang³ dsag³ huu¹³ jøng² ha¹chi² ma¹quien¹² lei¹³, huu¹³ ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³? Ha¹chi². Tsa¹lé² lah¹jøng². 16Ma²ŋih³ hniah¹² cónh¹jøng² li¹hmah¹³ quián² jniang³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²chinh³ jniang³. Li¹chi² jǿg³ hi² dsiág¹ jniang³ ju³ná³ chinh¹³ jniang³ juu¹² hlaih¹³. Jøng² li¹ti¹ hi² lán¹² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³, ju³ná³ néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 17Di³hmah³ Diú¹³. Ma²nøngh² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹² jǿg³ ca¹he¹ Diú¹³ hi² mi³tih³ hniah¹², hniah¹² dsa² mi³ŋi²nioh³ juu¹² hlaih¹³. 18Jmáh¹lah juu¹² dsio¹² ma²tiogh³ hniah¹² mi³ca¹liúg² Diú¹³ hniah¹² juu¹² hlaih¹³. 19Quianh¹³ jǿg³ tsa¹ué² jøng² juǿi²jni hniah¹². Mi³jøng² li¹ŋë́h² hoh¹² hniah¹². Di³ tiog¹³ báh³ ué² li¹ŋë́² dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lah¹jiá¹² ca¹tieh³ hniah¹² gugh² taih³ hniah¹² hi² hlaih¹³, hi² tsa¹dsio¹. Jøng² dsio¹ tieh¹³ hniah¹² gugh² taih³ jmáh¹lah jǿg³ dsio¹. Mi³jøng² túgh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 20Tsa¹mi³tónh² hniah¹² juu¹² jǿg³ dsio¹ jmai³ mi³ŋi²nioh³ hniah¹² juu¹² hlaih¹³. 21Ha¹chi² hi² dsio¹ ca¹leh¹ hniah¹² ca¹ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² hlaih¹³ jøng². Juu¹² ja³mi³dsa¹hénh² báh³ hniah¹² juu¹² jøng². Quinh³ hniah¹² ju²hiíh¹. Di³ dsagh² hoh¹² hniah¹² lah¹mi³ŋi²nioh³ hniah¹² ma²lǿih². 22Jøng² jmáh¹lah juu¹² quiah¹² Diú¹³ ma²ŋi²nioh³ hniah¹² mi³ca¹liúg²dsa hniah¹² juu¹² hlaih¹³. Lah¹dsóh² dsio¹ tanh¹ hniah¹² ma²ŋi²nioh³ hniah¹² juu¹² quiah¹² Diú¹³. Di³ lénh² hniah¹² dsa² ti³jan¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Li¹chian² hniah¹² tiá² ja³cog²dsa. 23Jø² hmó¹ báh³ lǿh² dsa² ŋi²nio³ juu¹² hlaih¹³. Jøng² la³cuø¹² Diú¹³ hi² li¹chian² jniang³ tiá², jniang³ dsa² ca¹lø¹quianh¹³ Cristo Jesús, Juu¹³ jniang³.

will be added

X\