ROMANOS 5

1Jøng² ma²neng¹² tei³ jǿg³ hi² mi³li¹hiag¹³ Diú¹³ jniang³ mi³ca¹jmo¹dsa dsǿa¹² tsa¹ma¹røi² jniang³ dsag³, ni³ huu¹³ hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³. 2Jesucristo ma²ca¹jmo¹ hi² ma²tiagh³ jniang³ ja³jmo¹² Jmi² jniang³ hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³. Hioh¹² jenh¹² jniang³ hi² ma²tiagh³ jniang³ juu¹² ja³dsa³tiágh³ jniang³ quianh¹³ Diú¹³ dsa² dsiog¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³høa¹² dsǿa¹² Diú¹³. 3Jø¹² bíh³ hioh¹² jmo² jniang³ hi² quin³ jniang³ jmø³uai¹². Di³ ma²ne³ jniang³ li¹juanh¹² dsǿa¹² jniang³ ju³ná³ quín³ jniang³ jmø³uai¹². 4Jøng² chian² dsǿa¹² jniang³ ju³ná³ ca¹lø¹juánh¹ dsǿa¹² jniang³. Di³ jøng² hiug¹² jín³ ma²dsøg¹² dsǿa¹² jniang³ hi² lén² jniang³ dsa² dsiog¹ jmai³ jøng². 5Jøng² ha¹chi² li¹gan² jniang³ quianh¹³ jǿg³ jøng². Di³ ma²ca¹tí² Diú¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² quián² jniang³. Jmi²dsí² jøng² báh³ jmo¹² hi² ma²ne³ jniang³ ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³ hi² hniang¹ Diú¹³ jniang³. 6Jøng² mi³ca¹tǿ² hora, cónh¹ jmai³ tsa¹tiúh¹ jniang³ liúg² jniang³ guiag¹³, ca¹jon¹ Cristo ni³ quián² jniang³, dsa² re² dsag³. 7Ju³jøng² mi³lán¹² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³, tiog¹³ báh³ ué² lǿa¹² hi² jón² dsa² siáh² ni³ quián² jniang³. Di³ lé² báh³ hie¹ jan² dsa² hmó¹ quiah¹² ni³ quián² jniang³ ju³jøng² hi² lán¹² jniang³ dsa² lah¹dsóh² dsiog¹. 8Jøng² ca¹mi¹léi¹³ Diú¹³ ha²cónh¹ té¹² ja³hniang¹dsa jniang³. Di³ ca¹jon¹ Cristo ni³ quián² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ mi³røi² jniang³ dsag³. 9Ma²ca¹ŋi¹hén² dsag³ quián² jniang³. Di³ ca¹hie¹ Cristo hmó¹ ni³ quián² jniang³. Hi² jøng² ha¹chi² ta¹canh¹³ jniang³ jmai³ mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 10Cónh¹ jmai³ mi³hian¹³ jniang³ Diú¹³, hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹jmo¹ ca¹niu¹ tei³ jǿg³ quián² jniang³ ja³ca¹jon¹ ja³ŋiúh³dsa. Jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ lé² quián² jniang³ mi³ma²neng¹² tei³ jǿg³. Di³ ca¹hiog² báh³ ja³ŋiúh³dsa calah. 11Jesucristo héi², dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³, ma²ca¹jmo¹ hi² ma²tiagh³ jniang³ hioh¹² jenh¹² jniang³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Jesucristo héi² báh³ ca¹jmo¹ hi² ca¹lø¹rǿ¹ jǿg³ quián² jniang³. 12Jan² dsa² báh³ ca¹jmo¹ hi² ca¹hí¹ dsag³ jmøi¹guǿi¹ ma²lǿih². Dsag³ jøng² báh³ ca¹jmo¹ hi² ca¹lø¹liág¹ dsan² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ma²chi² jǿg³ na¹ hi² dsiág¹ jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ dsa² ma²røi² dsag³ ca¹lah¹jái¹ jniang³. 13Ma²chi² báh³ dsag³ jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹cónh¹ niúh¹ jín³ ca¹quieg² Diú¹³ lei¹³ quiah¹². Cónh¹jøng² ha¹chian² dsa² rø²canh¹² dsag³ ja³tsa¹chi² lei¹³. 14Jøng² tiog¹³ báh³ ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³chian² jmai³ jøng², ca¹lah¹cónh¹ jmai³ mi³chian² hlai³ Adán, ca¹tǿ² ja³ca¹lø¹chián¹ hlai³ Moisés calah. Ha¹chi² lǿa¹² hi² tsa¹ca¹jmo¹dsa ju³lah ca¹jmo¹ hlai³ Adán. Tiog¹³ báh³ ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹dsa. Di³ cu²rø² báh³ lán¹² hlai³ Adán ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³lán¹² Cristo. 15Jøng² tiog¹³ báh³ siíh² ca¹jmo¹ hlai³ Adán cónh¹ jín³ Jesucristo. Hi² hlaih¹³ ca¹jmo¹ Adán. Jøng² jue¹² dsa² ca¹dsan¹. Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ ca¹jmo¹ Jesucristo cónh¹ jín³ dsa² héi². Di³ ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² dsa² jue¹². A¹jáng¹ ju³ hi² hlianh¹³dsa. La³ca¹jmo¹ báh³ dsa² dsio¹ dsǿa¹². 16Tsa¹lǿa¹² dsag³ quiah¹² dsa² jan² héi² ju³lah lǿa¹² hi² la³cuø¹ Diú¹³. Cøng² dsag³ ca¹jmo¹ Adán ma²lǿih² ma²ca¹ŋi¹ja¹ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Jøng² dsio¹ dsǿa¹² Jesucristo lég²dsa jniang³ ju³ lah¹la² ma¹dsio¹² dsag³ røi² jniang³. 17Ca¹løa¹ hi² dsan² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ cøng² dsag³ ca¹jmo¹ jan² dsa². Hi² jøng² hiug¹² jín³ hi² dsio¹ lé² quianh¹³ hi² ca¹jmo¹ jan² Jesucristo, dsa² ca¹jmo¹ hiug¹² dsio¹ dsǿa¹². Dsio¹ lé² quiah¹² dsa² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² tsa¹re²dsa dsag³. Li¹chian²dsa tiá² ja³cog² Diú¹³. 18Jøng² ca¹ta³canh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² quianh¹³ cøng² dsag³ ca¹jmo¹ jan² dsa². Jø¹² bíh³ ma²chi² ju²hén² dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa², quianh¹³ cøng² hi² dsio¹ ca¹jmo¹ jan² dsa². 19Lah¹la² rø²juúh² jǿg³: Jue¹² dsa² ca¹lán¹ dsa² ti³re² dsag³ quianh¹³ hi² ca¹jmo¹ jan² dsa² tsa¹ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² calah, jue¹² dsa² na¹ bíh³ lén² dsa² tsa¹ma¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³ quianh¹³ hi² ca¹jmo¹ jan² dsa² ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 20Ca¹lø¹chí¹ lei¹³. Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ha²cónh¹ ja³té¹² hi² hlaih¹³ hi² jmo¹²dsa. Ju³ lah¹la² ma¹dsio¹² dsag³ ca¹lø¹chí¹, tsug¹² jín³ ma¹dsio¹² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹². 21Hi² jøng² dsag³ ca¹jmo¹ hi² dsan² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ni³ jøng² hi² dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ ca¹jmo¹ hi² ma²dsi¹³ juu¹² hi² lén² dsa² jmøi¹guǿi¹ dsa² tsa¹re² dsag³. Jesucristo Juu¹³ jniang³ ma²ca¹quieg² juu¹² hi² li¹chian² jniang³ tiá².

will be added

X\