ROMANOS 4

1¿He² jǿg³ chi², jǿg³ li¹juúh³ jniang³ hi² ca¹ŋi¹ŋë́² hlai³ Abraham, dsa² hóg¹ quián² jniang³? 2Lé² báh³ mi³ŋøa¹dsa rú²dsa ju³jøng² ca¹mi¹rø¹²dsa jǿg³ quiah¹² hŋiah¹²dsa quianh¹³ hi² dsio¹ ca¹jmo¹dsa. Tsa¹ca¹tiúh¹dsa jmo¹dsa lah¹jøng² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 3Lah¹la² báh³ rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Hé² Abraham jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹²dsa dsa² tsa¹re² dsag³,” rø²juúh² si². 4Lø²hmah¹³ quiah¹² dsa² jmo¹² ta³. Tsa¹lé² juúh³ jniang³ hi² la³ŋë²dsa cog³, ju³lah dsa² jmo¹² ta³. Ca¹hnǿng² báh³ dsa² lah¹héi² cog³ quiah¹². 5Tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² quiah¹² dsa² tsa¹jmo¹ jin³ he², ju³lah dsa² jmáh¹lah hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jmo¹² Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹² dsa² re² dsag³ héi² ju³lah jan² dsa² tsa¹re² dsag³, ni³ huu¹³ hi² hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹²dsa. 6Jø¹² bíh³ ca¹jmo¹ hlai³ David jǿg³ ha²lah li¹chian² jniang³ ju²hiúg¹ dsǿa¹² ju³ná³ ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³, hi² tsa¹tónh² Diú¹³ juu¹² he² hi² ca¹jmó³ jniang³. 7Lah¹la² báh³ ca¹juúh² hlai³ David: Dsio¹ báh³ tiogh³ dsa² ca¹hén² Diú¹³ dsag³ quiah¹², cøng² hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² ca¹lah¹cøng² ha¹chi² hi² ca¹jmo¹dsa jin³ he². 8Hioh¹² jenh¹²dsa tiogh³dsa ju³lah dsa² tsa¹tónh² Diú¹³ juu¹² dsag³ re²dsa, ca¹juúh² David. 9A¹jáng¹ jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² dsa² ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹² hi² li¹chian²dsa ju²hiúg¹ dsøa¹² lah¹jøng². Jø¹² bíh³ ca¹të́² dsa² héi² calah, dsa² tsa¹ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹². Ma²ca¹juúh¹ báh³ jní² hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹² hlai³ Abraham dsa² tsa¹re² dsag³ huu¹³ jøng² hi² ca¹hé¹ hlai³ Abraham jǿg³ quiah¹²dsa. 10¿Ha²lah mi³lán¹² hlai³ Abraham jmai³ ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² lah¹jøng²? ¿Ma³ca¹løa¹ circuncisión quiah¹²dsa jmai³ jøng²? Ha¹chi² ma²ca¹løa¹. 11Ta¹chi³quë́¹ báh³ ca¹løa¹ circuncisión quiah¹²dsa. Hi² jøng² ca¹mi¹léi¹³dsa hi² ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² lah¹jiá¹² hi² lán¹² Abraham dsa² tsa¹re² dsag³ ni³ huu¹³ hi² hé²dsa jǿg³. Hi² jøng² báh³ ca¹lán¹ Abraham dsa² juanh¹² quián¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³, ju³lah dsa² tsa¹ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹², dsa² la³jmo¹² Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹²dsa dsa² tsa¹re² dsag³. 12Jø¹² bíh³ ma²lán¹² Abraham dsa² juanh¹² quián¹² dsa² ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹², ju³lah dsa² hé² jǿg³ lah¹hé² Abraham hŋiah¹² cónh¹ jmai³ tsa¹ma²ca¹løa¹ circuncisión quiah¹²dsa. 13Ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ hi² cuø¹dsa ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ quiah¹² Abraham quianh¹³ tsø³jon² quiah¹²dsa. A¹jáng¹ huu¹³ ca¹mi¹ti¹ Abraham lei¹³ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ jøng². Ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² lán¹² Abraham dsa² tsa¹re² dsag³ ni³ huu¹³ hi² hé² Abraham jǿg³ quiah¹²dsa. Huu¹³ jøng² báh³ ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ jøng² hi² cuø¹dsa ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 14Ha¹chi² ta³ mi³jmo¹ hé² jniang³ jǿg³ ju³jøng² li¹chi² ju²hén² dsag³ quiah¹² dsa² mi²ti¹ lei¹³. Tsa¹quien¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ju³jmai³ ca¹løa¹ lah¹jøng². 15Ta¹canh¹³ báh³ jniang³ dsag³ ja³ron¹² lei¹³ quián² jniang³. Cøng² juu¹² jøng² báh³ dsi¹³ hi² tsa¹mi³ta¹canh¹³ jniang³ dsag³, ju³jmai³ jøng² ha¹chi² lei¹³ chi². 16Hi² jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² dsio¹ dsǿa¹². Ca¹jmo¹dsa jǿg³ hi² la³cuø¹dsa hi² dsio¹ jøng² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³, dsa² ma²lán¹² tsø³jon² quiah¹² Abraham. Mi³jøng² lé² li¹ti¹ jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³, a¹jáng¹ quiah¹² jmáh¹lah dsa² mi²ti¹ lei¹³. Ca¹hé¹ Abraham jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ja³ta¹ni¹ Diú¹³ ma²lán¹²dsa dsa² juanh¹² quián² ca¹lah¹jái¹ jniang³, dsa² hé² jǿg³. 17Di³ lah¹la² báh³ ca¹juúh² Diú¹³ ca¹tsáih¹dsa Abraham, jǿg³ lǿa¹² ni³ si²: “Ca¹hia¹jni hning² hi² lénh²hning dsa² juanh¹² quián¹² hliú² juøi²,” ca¹juúh² Diú¹³, dsa² jmo¹ hi² hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹, dsa² ma²të² jmo¹ hi² li¹chi² hi² tsa¹chi². 18Ŋi¹² báh³ Abraham ué² hi² li¹ti¹ jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² lén²dsa dsa² juanh¹² quián¹² hliú² juøi². Tiog¹³ báh³ hé²dsa jǿg³. Jøng² ca¹lø¹ti¹ jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² li¹chian² jue¹² hlaih¹³ tsø³jong¹³dsa. 19Ca²juuh³ tsa¹ma²ca¹dsiég¹ Abraham ŋi²lǿg² ji²ŋi². Jø¹² bíh³ ha¹chian² guing² ma²ca¹cán¹ Sara, dsa² guiúgh² quián¹²dsa, ja³ma²ca¹já¹. Tsa¹ca¹tónh¹ Abraham juu¹² lah¹jøng². Cøng² hi² hé² báh³ dsa² jǿg³ hi² li¹chian² guing² quián¹²dsa, ju³lah ca¹juúh² Diú¹³. 20Ha¹chi² ca¹jmo¹dsa dsǿa¹² jin³ cøng² hi² tsa¹dsøg¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² hé² báh³ dsa² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 21Cu²rø² ma²ŋi¹²dsa hi² tiúh¹ Diú¹³ ca¹lah¹cónh¹ ja³ca¹juúh²dsa. 22Huu¹³ jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹² hi² tsa¹re² Abraham dsag³. 23A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah huu¹³ quiah¹² Abraham ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² lah¹jøng². 24Hi² quián² ca¹lah¹jái¹ báh³ jniang³ ca¹jmo¹ Diú¹³ lah¹jøng², jniang³ dsa² hé² jǿg³ hi² ca¹hiog² Jesús, Juu¹³ jniang³, 25dsa² ca¹jon¹ ni³ dsag³ quián² jniang³, dsa² ca¹hiog² calah. Mi³jøng² lén² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³.

will be added

X\