ROMANOS 16

1Juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³cog² jan² dsa² mǿ² roh¹³ jniang³, dsa² tsen² Febe, dsa² mi²hag¹³ quiah¹² guøh¹² jøa³juøi² Cencrea. 2Hieh³ hniah¹² dsa² cøng² hi² dsio¹, ca¹lah¹cónh¹ rø²juúh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² hieh³ jniang³ dsio¹ dsa² roh¹³ jniang³. Jøng² mi³hogh³ hniah¹² dsa² he² ca²juuh³ hi² hniuh¹² ja³cog²dsa. Di³ hiug¹² jue¹²dsa ma²ca¹mi³hog¹³dsa. Ca¹tǿ² hŋiéng¹jni ma²ca¹mi³hag¹³dsa. 3Tséih³ hniah¹² Priscila quianh¹³ Aquila hi² dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa, dsa² tiagh³ jnieh³ cøng² ta³ quianh¹³, hi² tsø³ján¹³ jnieh³ jǿg³ quiah¹² Cristo Jesús. 4Ca¹tǿ² jmi²dsí² quiah¹²dsa mi³cuø¹dsa ja³ca¹liúg²dsa jmi²dsí² quieg¹. Jøng² cuø¹²jni di³hmah³ quiah¹²dsa. A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah jní² dsa² cuø¹² di³hmah³. Ca¹lah¹jái¹ jnieh³, quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³, dsa² tsa¹lán¹² judío, cuø² jnieh³ di³hmah³. 5Jø¹² bíh³ dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah dsa² dsa²lé² dsa²hí¹ juøh¹² ja³quiah¹³ Priscila quianh¹³ Aquila. Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹³ Epeneto, ha²mei¹³ quian¹jni hiug¹² ja¹². Dsa² héi² báh³ dsa² lán¹² dsa² lah¹ni³ ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹² Cristo guøh³ huø¹ Acaya. 6Dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² María. Di³ hiug¹² juǿi²dsa ma²ca¹jmo¹dsa ta³ ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹². 7Dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Andrónico quianh¹³ Junias, dsa² go²jni ta³og¹, dsa² mi³tiagh³ jnieh³ quianh¹³ hni¹ŋí³. Dsa² canh¹³ ni³lán¹³dsa ja³ta¹ni¹ tsih² høh³ quián¹² Cristo. Ma²ca¹hé¹ dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Cristo mi³ca¹hé¹ jín³ jní². 8Dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Amplias, ha²mei¹³ dsiog¹ ja¹² quian¹jni ni³ huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 9Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹² Urbano, dsa² tiagh³ jnieh³ cøng² ta³ quianh¹³, ta³ quiah¹² Cristo. Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹² Estaquis, dsa² hnó¹jni. 10Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹² Apeles, quianh¹³ dsa² tiogh³ dsi²néi² quiah¹² Aristóbulo. Lah¹dsóh² tí² chinh¹² Apeles jǿg³ quiah¹² Cristo. 11Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹² Herodión, dsa² go²jni, quianh¹³ dsa² quián¹² Narciso, dsa² ti³hé² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 12Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹² Trifena, quianh¹³ Trifosa, dsa² ni³jmo¹² ta³ jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² Pérsida, dsa² dsiog¹. Hiug¹² ma²ca¹jmo¹dsa ta³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 13Dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Rufo, dsa² juanh¹² ja³cog² Juu¹³ jniang³, ca¹lah¹quianh¹³ mi³chiég³dsa, dsa² ma²lán¹² ju³lah lán¹² mi³chie¹jni hŋiéng¹. 14Dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Asíncrito, quianh¹³ Flegonte, quianh¹³ Hermas, quianh¹³ Patrobas, quianh¹³ Hermes, quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³ tiogh³ quianh¹³ dsa² héi². 15Dsianh¹³jni jǿg³ quiah¹² Filólogo, quianh¹³ Julia, quianh¹³ Nereo, quianh¹³ mǿ² roh¹³ Nereo, quianh¹³ Olimpas, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ tiogh³ quianh¹³ dsa² héi². 16Qui³hieh¹³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹² ca¹lah¹hiu³ hoh¹² hniah¹². Jøng² dsa² quián¹² Cristo chian² hliú² juøi², dsiánh²dsa jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². 17Jøng² lah¹la² juǿi³jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Cu²rø² jaih³ hniah¹² hein² dsa² hniu¹ jmo¹ hi² hlaih¹³, hi² tiágh³ jniang³ ma¹quién¹. Di³ ha¹chi² jǿg³ lah¹jøng² ca¹mi³tai¹³ jniang³. Ca²jag¹³ báh³ tiágh³ jniang³ ja³cog² dsa² hniu¹ jmo¹ lah¹jøng². 18Héi¹ dsa² héi² dsa² hniu¹ mi¹ti¹ ni³ Jesucristo Juu¹³ jniang³. Jmáh¹lah hi² møa¹² dsǿa¹² guiog¹³ báh³ dsa² jmo¹² dsa² héi². Mi²gan² dsa² héi² dsa² tsa¹ŋi¹² ma¹dsio¹² quianh¹³ jǿg³ jmá² rǿg² quiah¹²dsa. 19Tøa¹² dsøa¹jni. Di³ jue¹² dsa² ma²ŋi¹² ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² hno¹jni jmóh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² dsio¹. Cu¹dsié¹² jmóh³ hniah¹² hi² tsa¹cuéh² hniah¹² ha²lah jmo¹²dsa hi² hlaih¹³. 20Jøng² ta³tí³ jmo¹ Diú¹³, dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹², hi² cuøin¹ dsa² hlanh³ ja³cogh² hniah¹². Ju³jmo¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². 21Dsiánh² báh³ Timoteo jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Quianh¹³ jní² jmo¹²dsa ta³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² Lucio, quianh¹³ Jasón, quianh¹³ Sosípater, dsa² go²jni, dsiánh²dsa jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². 22Jøng² jní², Tercio, dsa² chi³jmo¹² si² la², dsianh¹³jni jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Di³ quianh¹³ báh³ jniang³ Juu¹³ jniang³. 23Dsiánh² báh³ Gayo jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Di³ ja³quiah¹³ dsa² héi² guø³jni. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² jmo¹² dsa² héi² dsio¹ dsǿa¹², cuø¹²dsa hniú¹² ja³høa¹² dsa² roh¹³ jniang³ juøh¹². 24Jø¹² bíh³ dsiánh² Erasto jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Lán¹² Erasto ta³. Jmo¹²dsa hí³ cog³ quiah¹² juøi². Jø¹² bíh³ dsiánh² Cuarto, dsa² roh¹³ jniang³, jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². 25Lé² báh³ jmo¹ Diú¹³ hi² jmáh³ hniah¹² tí² hi³méh¹ jǿg³ quiah¹² Jesucristo, jǿg³ hi² ŋi³he¹jni. Na¹ jín³ ca¹ná² jǿg³ jøng², jǿg³ mi³chi³jnøa¹² ma²lǿih² niúh¹ jín³ ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹. 26Na¹ jín³ ma²ne³ jniang³ jǿg³ cu¹dsié¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ lah¹jøng² rø²juúh² si² ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah lǿa¹² héh¹ ca¹quieg² Diú¹³, dsa² chian² tiá². Ca¹lø¹chí¹ jǿg³. Mi³jøng² hé² jniang³. Mi³jøng² mi³ti³ jniang³. 27Jan² báh³ Diú¹³ chian², dsa² ŋi¹². Ju³jmo¹³ Jesucristo hi² mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³ dsa² juanh¹², jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹. Lah¹jøng² ju³lé³.

will be added

X\