ROMANOS 15

1Jøng² jniang³ dsa² ma²quin¹² tí² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsio¹ mi³hog³ jniang³ ju³lah dsa² tsa¹ŋi¹² cu²rø² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ha²lah jmo¹. Tsa¹jmó³ jniang³ lah¹hneng² jniang³ guiag¹³. 2Hi² dsio¹ jmó³ jniang³ ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³. Mi³jøng² tí² ju³chính³dsa juu¹² quiah¹² Diú¹³. 3Ca¹lah¹jin³ hŋiah¹² Cristo tsa¹ca¹jmo¹ lah¹hniu¹ hŋiah¹². Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹ ju³lah lǿa¹² ni³ si²: “Jní² báh³ ca¹të́² jǿg³ uai¹² mi³tsáih¹ dsa² hiag¹³ hning²,” ca¹juúh² Cristo, tsaih¹²dsa Jmi² jniang³. 4Hi² lah¹jøng² báh³ ca¹lø¹chí¹ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ tioh¹³ ni³ si² quiah¹² Diú¹³. Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ cu²rø² ha²lah hniu¹ Diú¹³. Mi³jøng² léi¹ dsǿa¹² jniang³. Tei³ tiágh³ jniang³ ma²ne³ jniang³ hi² jií¹ jmai³ ja³lé² dsio¹ quián² jniang³. 5Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² hi² tiágh³ jniang³ tei³, dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹². Ju³mi¹hog¹³ dsa² héi² hniah¹². Mi³jøng² túgh³ hniah¹² cøng² jǿg³ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹², ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Cristo Jesús. 6Mi³jøng² túgh² hniah¹² cøng² ni³ hi² mi³juanh¹³ hniah¹² Diú¹³, dsa² lán¹² ti³jmi² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. 7Jøng² hieh¹³ hniah¹² ju²rúh² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹², ju³lah ca¹jmo¹ Cristo ca¹hiei¹ quianh¹³ jniang³. Jøng² juai¹² jniang³ mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³. 8Di³ lah¹la² juǿi³jni hniah¹²: Ca¹guøn¹ Cristo juu¹² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² ca¹mi¹ti¹dsa cah³ ni³ dsa² judío. Jøng² ca¹hian¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²lǿih² quianh¹³ dsa² hóg¹ quián¹² dsa² judío. Hi² jøng² ca¹mi¹léi¹³dsa lán¹²dsa dsa² ti³té¹³ jǿg³ quiah¹². 9Jø¹² bíh³ huu¹³ jøng² calah ca¹guøn¹ Cristo juu¹² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² jmo¹ dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío hi² juanh¹² Diú¹³ ni³ huu¹³ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog²dsa. Ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Hi² jøng² báh³ jmó¹³jni juanh¹²hning jøa³ ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío. Jmó¹³ báh³ jní² dsiogh¹hning ca¹lah¹quianh¹³ canto hǿa¹³jni, rø²juúh² si². 10Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si²: Hniah¹² dsa² tsa¹lanh¹² judío, cu²rø² túgh³ hniah¹² hioh¹² jenh¹² hniah¹² cu¹dsié¹² quianh¹³ dsa² quián¹² Diú¹³, rø²juúh² si². 11Cónh¹ calah siíh² lah¹la² báh³ rø²juúh² si²: Jmóh³ hniah¹² dsiog¹ Juu¹³ jniang³, ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² dsa² tsa¹lanh¹² judío; Ju³juúh³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹: “¡He³ lah¹hiug¹² juanh¹² Diú¹³!” rø²juúh² si². 12Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² hlai³ Isaías: Li¹chi² cøng² tsø³jon² quiah¹² hlai³ Isaí, dsa² lén² dsa² juanh¹² quián¹² dsa² tsa¹lán¹² judío. Di³ hé² dsa² tsa¹lán¹² judío jǿg³ quiah¹² dsa² héi², rø²juúh² si². 13Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² hi² ma²ne³ jniang³ tan¹ jniang³ hi² dsio¹. Ju³jmo¹³ dsa² héi² hi² túgh³ hniah¹² tei³, hiug¹² hoh¹² hniah¹². Di³ héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² jmo¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ hi² li¹dsøg¹² hoh¹² hniah¹² hi² tanh¹ hniah¹² hi² dsio¹. 14Jøng² ma²guiang³jni, dsa² roh¹³ jniang³, hi² lanh¹² hniah¹² dsa² dsiog¹. Ma¹dsio¹² jǿg³ ma²ŋih³ hniah¹². Ma²lé² juaih¹³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². 15Cónh¹jøng² ma²ca¹jmo¹jni tsa¹goh¹² dsøa¹ ja³ca¹hlanh¹³jni hniah¹² quianh¹³ si² la². Mi³jøng² tsa¹dsø¹gán² hoh¹² hniah¹². Di³ Diú¹³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ dsio¹ dsǿa¹² ca¹cuø¹dsa ta³ la² ca¹hiág¹jni, 16hi² mi³qui³ mi³ti³jni ni³ Cristo Jesús juu¹² ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Di³ jmó¹²jni ta³ tsø³ján¹³jni jǿg³ hi² liúg² dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³ qui¹² quiah¹². Mi³jøng² jëh¹³jni dsa² tsa¹lán¹² judío ju²gug² Diú¹³, ju³lah cøng² hi² la³cuø³jni. Ma²hiug² dsǿa¹² Diú¹³ hiéh²dsa dsa² héi². Di³ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ báh³ ca¹jmo¹ ma²ŋi²nio³dsa ti³jan¹dsa. 17Hi² jøng² dsi¹³ báh³ juu¹² lë́²jni dsio¹ ta³ ma³ca¹jmo¹jni ja³cog² Diú¹³. Di³ Cristo Jesús ca¹mi³hag¹³. 18Tsa¹tí² dsøa¹jni dsie¹³jni jǿg³ siíh². Jmáh¹lah jǿg³ jøng² báh³ jmó¹²jni dsøa¹, ha²lah ca¹mi³hag¹³ Cristo jní² ja³ca¹nǿng² dsa² tsa¹lán¹² judío jǿg³ quiah¹² Diú¹³, jǿg³ ca¹juǿi²jni dsa². Di³ lah¹dsóh² ca¹nǿng² báh³ dsa². A¹jáng¹ jǿg³ lǿ¹. 19Ca¹cuø¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ bí² ca¹jmo¹jni juu¹² juøh¹². Hi² lah¹jøng² báh³ ca¹ŋi³tiun¹jni jǿg³ dsio¹ quiah¹² Cristo ca¹tǿ² jøa³juøi² Jerusalén, ca¹lah¹tan¹³ juøi² tioh¹³ cøg¹², ca¹lah¹ca¹dsiég¹jni guøh³ huø¹ Ilírico. 20Ma²ca¹jmo¹jni bí² hi³ ŋi³tiun¹jni jǿg³ ja³tsa¹lǿih² jmai³ tsa¹ma²ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² Cristo. Jøng² tsa¹jmó¹³jni ta³ ni³ hnang¹³ ca¹mi¹liág¹ dsa² siáh². 21Hno¹jni lé² ju³lah rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Li¹ŋi¹² dsa² héi² jǿg³, dsa² tsa¹ma²nǿng² jin³ cónh¹ jǿg³ quiah¹² Cristo; Li¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa jǿg³, dsa² tsa¹lǿih² jmai³ ma²ca¹nǿng² jǿg³, rø²juúh² si². 22Hi² jøng² hliú² rón² ca¹hú¹jni juu¹² mi³nei³jni ja³tiogh³ hniah¹². Jøng² tsa¹lǿih² jmai³ ca¹løa¹ hi² nei³jni. 23Jøng² na¹, ma²ca¹hian¹² báh³ ta³ quieg¹ jag¹³ tø¹la². Jø¹² bíh³ ma²ni³ŋó¹³ ji²ŋi² hno¹jni nei³jni ja³tiogh³ hniah¹². 24Hi² jøng² lë́²jni tiog¹³ tsø¹jue¹³jni, hi² ŋi³jan¹³ jní² hniah¹², na³ma²tǿ² ja³nei³jni juu¹² huø¹ España. Jøng² hno¹jni cuúh³ hniah¹² mih² bí² quiah¹² dsi²juu¹² jøng², na³ma²ca¹jan³jni cu²hna² quianh¹³ hniah¹². 25Di³ na¹ ma²tǿ² ja³nei³jni juu¹² jøa³juøi² Jerusalén, hi² can³jni ca²juuh³ hi² li¹hog³ dsa² roh¹³ jniang³ chian² ja³jøng². 26Dsa² roh¹³ jniang³ chian² guøh³ huø¹ Macedonia quianh¹³ Acaya ma²ca¹hǿ²dsa dsǿa¹²dsa, hi² jmo¹dsa mih² hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³ chian² jøa³juøi² Jerusalén, ju³lah dsa² tsa¹chi² chi² quiah¹². 27Rø² jmo¹dsa lah¹jøng², lë́²dsa. Lah¹dsóh² hi² ti³té¹³ jmo¹dsa lah¹jøng². Di³ re²dsa mih² ja³cog² dsa² chian² Jerusalén. Ca¹jmo¹ dsa² chian² ja³jøng² ma¹méh¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ mi³chi² quiah¹²dsa. Ca¹tsǿ² ca¹já¹dsa jǿg³ dsio¹ ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Hi² jøng² dsio¹ báh³ mi¹hag¹³ dsa² héi² quiah¹² dsa² judío calah, jmo¹dsa ma¹méh¹ he² ca²juuh³ hi² chi² quiah¹²dsa. 28Ŋó¹³jni juu¹² jøng², juu¹² España, na³ma²ca¹jáinh¹jni hi² jøng² jøa³juøi² Jerusalén quiah¹² dsa² héi². Jøng² ŋi³jan¹³jni hniah¹², ca¹lah¹cónh¹ hiúg³jni juu¹² jøng². 29Jøng² ma²guiang³jni. Quin³jni ma¹dsio¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Cristo hi² li¹quiánh² hniah¹², na³ma²dsiég¹jni ja³tiogh³ hniah¹². 30Ni³ huu¹³ quiah¹² Jesucristo Juu¹³ Jniang³, mǿa¹³jni hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, hi² tiágh³ jniang³ cøng² juu¹² cu¹dsié¹², hi² hlanh¹³ jniang³ Diú¹³ ta³ hi² hiúg³jni juu¹² ma¹guio¹jni. Di³ ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ hi² tiagh¹³ jniang³ cøng² ni³, hi² hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. 31Møah³ hniah¹² ju³lég² Diú¹³ jní² ta¹lah¹jø³cog² dsa² chian² Judea, ju³lah dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² møah³ hniah¹² Diú¹³ ju³dsianh¹³jni hi² dsio¹ hi² hiéih¹ dsa² chian² Jerusalén hi² quieng²jni quiah¹²dsa. 32Mi³jøng² dsiég¹³jni ŋi³jan¹³jni hniah¹² ca¹lah¹hiu³ dsøa¹, chi²júh² hniu¹ Diú¹³ lah¹jøng². Jøng² teh³jni bí² ta³lah¹dsií³ jniang³ jǿg³. 33Ju³ túgh³ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² ju²gug² tai³ Diú¹³, dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹² quián² jniang³. Lah¹jøng² ju³lé³.

will be added

X\