ROMANOS 14

1Cu²rø² hieh³ hniah¹² dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah dsa² tsa¹ŋi¹² cu²rø² ha²lah lǿa¹² jǿg³. Jøng² tsa¹ŋaih³ ma¹dsio¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 2Chian² ca²dsiog³dsa, lë́²dsa hi² lé² báh³ gǿh¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ ni³ má¹ hi² chi² jmøi¹guǿi¹. Jø¹² chian² báh³ ca²dsiog³dsa calah, dsa² tsa¹ŋi¹² cu²rø² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lë́²dsa jmáh¹lah høg² nung² báh³ li¹gǿh¹dsa. 3Jøng² dsa² gøah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ni³, tsa¹hniuh¹² juúh²dsa jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² dsa² tsa¹gøah¹². Jø¹² bíh³ dsa² tsa¹gøah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ni³ calah, tsa¹hniuh¹² juúh²dsa jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² dsa² gøah¹² calah. Ca¹hiéh² Diú¹³ ta³og¹ dsa² héi². 4Ha¹chian² jniang³ ca¹tǿi² hi² jmó³ jniang³ héh¹ jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹² Juu¹³ jniang³. Jǿg³ ca¹të́² Juu¹³ báh³ jniang³ hi² jmo¹dsa héh¹ quián² jniang³, lah¹jan² lah¹jan² jniang³, ju³ lah¹la² ca¹jmó³ jniang³ hi² dsio¹, ju³ lah¹la² ca¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Dsio¹ báh³ jøng². Di³ chi² báh³ bí² quiah¹² Juu¹³ jniang³. Mi¹hag³dsa. Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ dsio¹. 5Chian² ca²dsiog³ dsa², lë́²dsa juøh¹² báh³ ca²dsieg³ jmai³. Jø¹² bíh³ chian² ca²dsiog³dsa, lë́²dsa cu²rø² báh³ jmai³ ca¹lah¹jǿ¹. Dsio¹ báh³ jøng². Ju³tiogh³dsa naih¹² juu¹² lë́²dsa juu¹² dsio¹ lah¹jan² lah¹jan²dsa. 6Ju³lah dsa² jmo¹² juøh¹² ca²dsieg³ jmai³, hi² mi²juanh¹² Juu¹³ jniang³ báh³ dsa² jmo¹²dsa lah¹jøng². Jø¹² bíh³ dsa² jmo¹² cu²rø² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³, cónh¹jøng² mi²juanh¹² Juu¹³ jniang³ dsa² héi² calah hi² jmo¹²dsa lah¹jøng². Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsa² gøah¹² ca¹lah¹i³ ni³, ca¹lah¹quianh¹³ dsa² tsa¹gøah¹² calah, cu¹dsié¹² báh³ dsa² mi²juanh¹²dsa Juu¹³ jniang³. Cu¹dsié¹² báh³ dsa² juúh²dsa di³hmah³ quiah¹² Diú¹³, dsa² cuø¹² hi² gøah¹²dsa. 7Jin³ hein² jniang³ tsa¹li¹jmó³ héh¹ guiag¹³ cónh¹ jmai³ ja³chiang² ja³hén¹³ jniang³ jmøi¹guǿi¹. 8Huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ chiang² jniang³ cónh¹ jmai³ ja³chiang² jniang³. Huu¹³ quiah¹² dsa² héi² báh³ hi² dsiág¹ jniang³ calah. Cónh¹jøng² ti³lán¹² jniang³ dsa² quián¹²dsa, ju³ lah¹la² chiang² jniang³, ju³ lah¹la² ca¹dsag¹ jniang³. 9Di³ ca¹jon¹ báh³ Cristo. Jǿ¹² bíh³ ca¹hiog²dsa calah. Mi³jøng² ca¹lán¹dsa Juu¹³ jniang³, ca¹lah¹jái¹ jniang³, cu¹dsié¹² jniang³ dsa² chiang², quianh¹³ dsa² ma²ca¹dsan¹. 10¿He² løa¹ hning² jøng² hnángh² dsag³ quiah¹² rúh²? ¿He² løa¹ tsa¹hnóh¹hning dsa² jøng²? Di³ hŋiah¹² báh³ Cristo cán² jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³, ca¹lah¹jái¹ jniang³. 11Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: Lah¹cøng² jǿg³ dsøg¹² juǿi³jni hniah¹², juúh² Juu¹³ jniang³: Lah¹dsóh² dsiég¹ báh³ jmai³ ja³chi¹jné¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ne¹jni. Lah¹dsóh² juúh² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmai³ jøng² hi² lán¹²jni Diú¹³ dsa² juanh¹², juúh² Diú¹³. 12Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ tsih¹³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 13Jøng² tsa¹hniuh¹² jmó³ jniang³ tsa¹jih³ jniang³ jǿg³ quiah¹² ju³roh¹³ jniang³ lah¹jan² lan¹jan² jniang³. Dsio¹ jmó³ jniang³ dsǿa¹² hi² ha¹chi² jmó³ jniang³ jin³ he². Mi³jøng² ha¹chi² tiáh¹ roh¹³ jniang³ dsag³. 14Ma²guiang³jni jin³ cøng² hi² hlaih¹³ ha¹chi² tsa¹li¹gǿh¹dsa. Jesús, Juu¹³ jniang³, ca¹jmo¹ ma²dsøg¹² dsøa¹jni. Cónh¹jøng² lǿ² báh³ tsa¹dsio¹ gǿh¹dsa má¹, ju³ná³ lë́²dsa tsa¹hniu¹ Diú¹³ hi² gǿh¹dsa má¹ jøng². 15Jøng² tsa¹hnio¹ jniang³ roh¹³ jniang³ ju³ná³ ca¹táh² uai¹² dsǿa¹²dsa ni³ huu¹³ hi² ti³quie¹² jniang³ cøng² ni³ má¹ hi² lë́²dsa tsa¹dsio¹ quie¹³ jniang³. Ca¹jon¹ Cristo ni³ huu¹³ quiah¹² roh¹³ jniang³. Jøng² tsa¹ju³quie¹³ jniang³ lǿa¹² ju³ he² hi² jmo¹ hi² tiáh¹dsa dsag³. 16Tsa¹mi³cuǿ³ jniang³ juu¹² hi² li¹chian² dsa² juúh² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² hi² ma²lǿa¹² dsio¹ quián² jniang³. 17Jøng² ha¹chi² quien¹² hi² qui³ hi² quie¹³ jniang³, ja³ŋi³niang³ juu¹² quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² báh³ quien¹², hi² ŋi³niang³ jniang³ tsa¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Hi² ŋi³niang³ jniang³ cøng² hei¹² dsǿa¹² jniang³ hioh¹² jenh¹² jniang³. Di³ jiag¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. 18Lah¹jøng² báh³ dsio¹ mi³ti³ jniang³ ni³ Cristo. Jøng² hiug² dsǿa¹² Diú¹³ ja³cog² jniang³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsio¹ ni³jǿi² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. 19Lah¹jøng² báh³ jmó³ jniang³. Hnángh³ jniang³ juu¹² ja³tiágh³ jniang³ tei³ hi² chinh³ jniang³ tí² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ cu¹dsié¹² báh³ jniang³. 20Tsa¹dsio¹ hén¹³ jniang³ hi² dsio¹ ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹lah¹quianh¹³ hi² qui³ hi² quie¹³ jniang³. Jǿg³ dsøg¹² báh³ jøng², hi² dsio¹ ca¹lah¹jǿ¹ ni³ má¹. Cónh¹jøng² tsa¹jín³ quie¹³ jniang³ tiog¹³, ju³ná³ uai¹² tah² dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³. 21Dsio¹ hi³méh¹ lah¹jøng² tsa¹quiégh³ jniang³ ŋǿ¹². Tsa¹hniúh³ jniang³ jmøi² vino. Jin³ ha¹chi² jmó³ jniang³ jin³ cøng². Mi³jøng² ha¹chi² hi² jenh¹³ roh¹³ jniang³ jin³ he². 22Jøng² tsa¹tséih³ jniang³ dsa² roh¹³ jniang³ jin³ he² ju³ná³ ma²ne³ jniang³ dsio¹ ca¹lah¹jǿ¹ má¹. Cónh¹jøng² tiágh³ báh³ jniang³ tei³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³, dsa² ma²ŋi¹² ha²lah chiang² jniang³, dsa² jmøi¹guǿi¹. Hioh¹² jenh¹² jniang³ tiagh³ jniang³ ju³ná³ ha¹chi² lǿa¹² dsǿa¹² jniang³ jin³ he² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmo² jniang³. 23Ju³ná³ jan² dsa², ton¹ jǿg³ lë́²dsa: “¿Dsio³¹, ho¹ ju³ tsa¹dsio¹ má¹?” Cónh¹jøng² ta¹canh¹³ dsa² héi², ju³ná³ ca¹gǿh¹dsa quianh¹³ hi² tiog¹³ má¹ jøng². Di³ tsa¹dsøg¹² dsøa¹dsa hi² dsio¹. Dsag³ báh³ hno¹dsa, ju³lah dsa² jmo¹² lǿa¹² ju³ he² hi² jmo¹dsa, ju³ná³ tsa¹dsøg¹² dsǿa¹²dsa hi² dsio¹ jmo¹dsa lah¹jøng².

will be added

X\