ROMANOS 12

1Jøng² lah¹la² mi³hno¹ jní², dsa² roh¹³ jniang³, hi² jëh¹³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² ju²gug² Diú¹³. Di³ hiug¹² huø³ dsǿa¹²dsa ma²ca¹jmo¹dsa ja³cog² jniang³. Cøng² hi² dsiíh³ hniah¹² hoh¹² hi² li¹quianh¹³ hniah¹² Diú¹³ cónh¹ jmai³ ja³chianh² hniah¹², hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹² juu¹² ja³qui³ ja³jénh² hniah¹². Lah¹jøng² báh³ hiug² dsǿa¹² Diú¹³ hi² jmó³ jniang³ ja³cog²dsa. 2Tsa¹ma¹cánh³ hniah¹² mai³¹ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Mi³qui² mi³tsëh¹³ hniah¹² juu¹² jmø³hiég¹ quiánh² hniah¹². Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah hniu¹ Diú¹³. Li¹ŋih³ hniah¹² juu¹² lah¹dsóh² juu¹² ja³dsio¹, heh¹² Diú¹³ hniah¹². 3Ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog²jni. Hi² hniu¹dsa hé¹³jni hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² juǿi³jni hniah¹² hi² ca¹lah¹jin³ hein² jniang³ tsa¹lë́² hi² quien¹² jniang³ ma¹dsio¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³ti³quien¹² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Cónh¹jøng² báh³ dsio¹ jmó³ jniang³ dsǿa¹² ca¹lah¹cónh¹ té¹² juu¹² jmø³hiég¹ ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ quián² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 4Hliú² báh³ ni³ lǿa¹² ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Dsi¹³ báh³ tai³ jniang³. Dsi¹³ báh³ gug² jniang³. Dsi¹³ báh³ dsi³ jniang³. Jøng² tsa¹cu²rø² chi² bí² quiah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ti³jneh³ quián² jniang³. 5Jø¹² bíh³ lah¹jøng² lǿa¹² quián² jniang³ dsa² ma²quianh¹³ Cristo. Juai¹² jniang³ lǿ². Lǿa¹² quián² jniang³ ju³lah lǿa¹² ti³jneh³ jmø³ŋø³ jan² dsa². 6Di³ ma¹quién¹ bí² ma²quin³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³, ca¹lah¹cónh¹ juu¹² jmø³hiég¹ ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² Diú¹³ ca¹cuø¹dsa quián² jniang³. Jøng² dsio¹ jmó³ jniang³ bí² ca¹lah¹cónh¹ bí² ma²ca¹cuø¹dsa. Hniuh¹² hí³ báh³ jniang³ jǿg³ he¹ Diú¹³, ju³ná³ ca¹ŋǿi² jniang³ bí² jøng². 7Hniuh¹² mi³hog³ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ té¹² juu¹² jmø³hiég¹ ca¹ŋǿi² jniang³ ca¹hiúh¹ jniang³. Ju³hé¹³ jniang³ dsa² jǿg³, ju³ná³ bí² jøng² ma²quin³ jniang³. 8Ju³lah dsa² ma²të² dsii¹² jǿg³ quianh¹³ dsa² chian² ju²hí³ dsøa¹², mi³jøng² lei¹ dsǿa¹²dsa, lah¹jøng² báh³ hniuh¹² jmo¹dsa. Dsa² ma²chi² hi² li¹cuø¹, hi² hniuh¹² cuø¹dsa hi² hiug² dsǿa¹² báh³ dsa². A¹jáng¹ hi² ma¹jŋiang¹³dsa. Jø¹² lah¹jøng² dsa² quin¹² ni³ calah, jmo¹dsa hí³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa. Jøng² dsa² jmo¹ hi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² dsa² chi³quian¹³ jmai³, ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹²dsa jmo¹dsa. 9Mi³qui³ mi³hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². Jmóh³ hniah¹² hi² hioh³ hoh¹² hniah¹² hi² hlaih¹³. Jmáh¹lah hi² dsio¹ ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hniah¹². 10Cu²rø² mi³hnóh¹ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² ca¹lah¹jan² dsa² hnio¹ roh¹³. Jmóh³ hniah¹² hi² juanh¹² dsa² siáh² cónh¹ jín³ guiogh¹³ hniah¹². 11Tí² tiúgh³ hniah¹². Tsa¹dsiih³ hniah¹² juuh¹² hoh¹² hniah¹². Mi³tih³ hniah¹² ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ jmi²dsí² quiánh² hniah¹². 12Túgh³ hniah¹² hioh¹² jmóh³ hniah¹². Di³ ma²ŋih³ hniah¹² lé² hi² dsio¹ quiánh² hniah¹² hiá¹ hiég¹. Mi³bíh³ hniah¹² hoh¹² ta³lah¹li¹chi² jmø³uai¹². Cøng² hi² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ tiá². 13Mi³hogh³ hniah¹² dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah dsa² chi³quian¹³ jmai³ hniuh¹² quiah¹². Hieh¹³ hniah¹² dsa² héi² cu²rø², ju³ hein² dsa² ca¹dsi¹lé² ju²gug² taih³ hniah¹². 14Jǿg³ dsio¹ juúh³ hniah¹² quiah¹² dsa² hniu¹ jmóh² hniah¹². Møa³ hniah¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² héi² ja³cog² Diú¹³. Tsa¹juúh³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³. 15Jmóh³ báh³ hniah¹² hioh¹² quianh¹³ dsa² tiogh³ ju²hiúg¹ dsøa¹². Jø¹² bíh³ cánh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² quianh¹³ dsa² quin¹² ju²hí³ dsøa¹². 16Túgh³ hniah¹² cøng² jǿg³ rø². Tsa¹jmóh³ hniah¹² gøg² bi³hiugh¹³ hniah¹². Cøng² ni³ jǿg³ túgh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² ti²ŋié². Tsa¹jmóh³ hniah¹² ŋih³ hniah¹² ma¹dsio¹². 17Tsa¹jeinh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ quiah¹² dsa². Jmáh¹lah hi² dsio¹ ti³jní² jmóh³ hniah¹², hi² lë́² ca¹lah¹já¹ dsa² hi² dsio¹. 18Jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ca¹lah¹cónh¹ ja³tiah¹ hniah¹² hi² túgh³ hniah¹² cøng² jǿg³ quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 19Tsa¹ŋaih³ hniah¹² guiogh¹³ hniah¹² hmah³ dsag³, dsa² roh¹³ jniang³. Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ cuø¹ ju²lih¹³ dsøa¹². Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Jní² báh³ ca¹të́² jmó¹³ hi² quíg¹ dsa² re² dsag³. Ŋái¹³ báh³ jní² hmah³ dsag³,” juúh² Juu¹³ jniang³. 20Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si²: “Ta³lah¹cuúh³ hniah¹² ca²juuh³ hi² gǿh¹dsa, ju³lah dsa² ma²hiag¹³ quiánh² hniah¹², ju³ná³ lǿ² lø¹i³cónh¹²dsa. Cuúh³ ca²juuh³ jmøi² hǿnh²dsa, ju³ná³ lǿ² lø¹i³hǿnh²dsa jmøi². Di³ jøng² cán² dsa² hiag¹³ ju²hiíh¹, ju³ná³ ca¹jmoh³ hniah¹² hi² dsio¹ hoh¹² hniah¹² ja³cog²dsa.” Lah¹jøng² juúh² si². 21Jøng² tsa¹ju³jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ ja³cog² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ ja³cogh² hniah¹². Jmáh¹lah hi² dsio¹ jmóh³ hniah¹² ja³cog² dsa² héi². Mi³jøng² tsa¹ma¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³.

will be added

X\