ROMANOS 11

1¿Ha²lah lǿa¹² jøng²? ¿Ma³ca¹tiúg² Diú¹³ tsø³jong¹³ Israel, dsa² mi³lán¹² dsa² quián¹²dsa? A¹jáng² lah¹jøng² lǿa¹². Hŋiéng¹ báh³ jní² lán¹² tsø³jon² quiah¹² hlai³ Israel. Lán¹²jni tsø³jon² quiah¹² hlai³ Abraham quianh¹³ hlai³ Benjamín. 2Ma²lǿih² ca¹quiúgh² Diú¹³ tsø³jon² quiah¹² hlai³ Israel. Jøng² tsa¹lǿih² jmai³ ma²tég²dsa. ¿Tsa³ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² hlai³ Elías, quianh¹³ jǿg³ tioh¹³ ni³ si²? Di³ ca¹cuø¹ hlai³ Elías dsag³ qui¹² quiah¹² dsa² israel, ca¹tsáih¹dsa Diú¹³. Ca¹juúh²dsa: 3“Juu¹³ jniang³, ma²ca¹mi¹dsian¹² dsa² israel dsa² hǿ² jǿg³ quiánh²hning. Ma²ca¹hén²dsa ni³hiég² calah. Jø² cu²hŋiéng¹ cøng² mǿi² báh³ jní² ŋøa¹². Jø¹² bíh³ hniu¹dsa jŋøih¹dsa jní²,” ca¹juúh²dsa. 4Jøng² lah¹la² ca¹ŋai¹ Diú¹³: “Tiogh³ báh³ guio¹ mei¹³ dsa² ma²ca¹chiog³jni, dsa² tsa¹ma¹ca¹chi¹jné¹ ja³ta¹ni¹ diú¹³ siáh², ju³lah diú¹³ tsen² Baal,” ca¹juúh² Diú¹³. 5Jø¹² bíh³ lah¹jøng² na¹. Ma²ca¹chiúg² Diú¹³ ca²dsiog³ dsa² quián¹² Israel. Dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³ ma²ca¹quiúgh²dsa dsa² héi². 6A¹jáng¹ ju³ chi² hi² ca¹jmo¹ dsa² héi² huu¹³ hi² mi³lég² Diú¹³. Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ca¹hǿ² dsǿa¹² lah¹jøng². Ca¹jmo¹dsa hi² dsio¹ dsǿa¹²dsa. Di³ tsa¹lé² juúh²dsa: “Diú¹³ ca¹jmo¹,” ju³ná³ ca¹jmo¹dsa guiog¹³dsa. 7¿Ha²lah lé² jøng²? Jue¹² dsa² quián¹² Israel tsa¹ca¹jniúh² jin³ he². Cu¹dsie¹² ca¹jmo¹ Diú¹³ tsa¹ma¹nang¹dsa. Jmáh¹lah ca²dsiog³dsa ca¹lø¹chián¹ hi² dsio¹, jmáh¹lah dsa² ca¹quiúgh² Diú¹³ héi² báh³. 8Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹ŋi¹hén² dsǿa¹²dsa. Jái¹² báh³ dsa² ha²lah jmo¹² Diú¹³. Nang¹²dsa jǿg³. Cónh¹jøng² tsa¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa ca¹lah¹jin³ na¹ ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³,” rø²juúh² si². 9Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si² ca¹jmo¹ hlai³ Davíd: Ju³dsi³hén³dsa ja³jmo¹²dsa jmai³, ju³hí³dsa juu¹² siíh² ja³jmo¹²dsa hioh¹². Jøng² dsi³qui² dsi³jnah¹²dsa ja³hlaih¹³, ja³ta¹canh¹³dsa dsag³ qui¹² quiah¹². 10Ju³dsi³qui² dsi³jløa¹² mø³ni³dsa. Mi³jøng² tsa¹ma¹li¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa. Ju³li¹chi² jmø³uai¹² quiah¹²dsa ju³lah ŋi²nio³ dsa² cán² lio¹³ hii² ca¹lah¹bong³ cah³dsa, ca¹juúh²dsa. 11¿Ha²lah lǿa¹² jøng²? ¿Ton³dsóh² tsa¹ma¹liúg² dsa² quián¹² Israel mi³ca¹ŋi¹hén² dsǿa¹²dsa juu¹² jøng²? Ha¹chi². A¹jáng¹ lah¹jøng² juúh³ jniang³ mi³né³. Di³ dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío ca¹ŋi¹togh¹ juu¹² dsio¹ mi³tsa¹ma¹niúh² dsa² quián¹² Israel héi². Mi³jøng² len¹ báh³ dsǿa¹² dsa² quián¹² Israel. Li¹hniu¹dsa dsa¹togh¹dsa juu¹² dsio¹ quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío héi². 12Dsio¹ báh³ ca¹løa¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹ŋi¹togh¹ juu¹² quiah¹² Diú¹³ mi³tsa¹ma¹niúh² dsa² quián¹² Israel. Dsio¹ báh³ ca¹ŋi¹ŋë́² dsa² tsa¹lán¹² judío, mi³ca¹lø¹gán¹ dsǿa¹² dsa² quián¹² Israel. Cónh¹ bíh³ hi² dsio¹ tsa¹lé² jmai³ dsa¹togh¹ dsa² quián¹² Israel juu¹² dsio¹ calah ni³ hmë́². 13Jøng² hniah¹² dsa² tsa¹lanh¹² dsa² judío, lah¹la² juǿi³jni hniah¹²: Ca¹tsei¹ Diú¹³ jní² ja³hé¹³jni hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Dsio¹ báh³ ta³ jøng² lë́²jni cu²hŋiéng¹. 14Di³ mi³hno¹jni ju³ ca¹tǿ² dsa² go²jni ca¹lø¹hniu¹ juu¹² ma²tiogh³ hniah¹². Mi³jøng² liúg² ca²dsiog³dsa. 15Ca¹lø¹rǿ¹ jǿg³ quiah¹² dsa² jue¹² ja³cog² Diú¹³ mi³tsa¹ca¹tónh² dsa² judío juu¹² jǿg³ quiah¹² Cristo. ¡He³ báh³ dsio¹ lé² ju³ná³ ca¹ŋi¹togh¹ calah dsa² judío juu¹² quiah¹² Diú¹³! Ca¹lah¹jan² dsa² ca¹hiog² jmøi¹guǿi¹ ni³ hmë́² lén²dsa, ju³ná³ ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². 16Dsio¹ báh³ ta³cøng² mǿi² can³ hé¹³, ju³ná³ dsio¹ ca¹cág¹ hé¹² lah¹ni³. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² hma² calah. Dsio¹ báh³ ta³cøng² hma² ju³ná³ dsio¹ jmó³ quiah¹². Hi² jøng² ma²ne³ jniang³. Li¹quián¹² báh³ Diú¹³ dsa² israel. Di³ mi³lán¹³dsa dsa² quián¹²dsa jmai³ lah¹ni³. 17Lah¹jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ quiah¹² ca²dsiog³ dsa² judío, ju³lah jan² dsa² quiúh¹ goh¹² hma² olivo, jøng² chionh¹dsa goh¹² hma² siíh² ja³mi³dsi¹³ goh¹² quiah¹² hma² olivo jøng². Di³ ca¹ŋi¹togh¹ hniah¹² ja³cog² Diú¹³ ja³ca¹hue² dsa² judío. Ca¹të́h² hniah¹² ma²lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹² Diú¹³, ju³lah ca¹ŋi¹ŋë́² dsa² judío ma²dsi¹jo¹. 18Jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² hi² dsiogh¹ hniah¹² cónh¹ jín³ dsa² ma²ca¹huan¹ Diú¹³ lah¹jiá¹². A¹jáng¹ goh¹²hmá¹ cuø¹² bí² quiah¹² hma². Chiúh³ jmó³ quiah¹² báh³ cuø¹² bí². Jøng² ju³dsiagh¹² hoh¹² hniah¹². Diú¹³ báh³ dsa² qui²jiag¹² jniang³ chi²júh² dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² hi² dsiogh¹ hniah¹². 19Dsi¹³ báh³ juu¹² juúh³ hniah¹² hi² ca¹huan¹ Diú¹³ dsa² héi². Mi³jøng² túgh³ hniah¹² ni³ quiah¹² dsa² héi². 20Lah¹dsóh² ca¹løa¹ báh³ lah¹jøng² quiánh² hniah¹², ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² hma². Jŋíh²dsa goh¹² quiah¹². Mi³jøng² hliog¹dsa hi² siíh². Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² jmáh¹lah goh¹² tsa¹dsio¹ jŋíh²dsa. Jø¹² bíh³ jmáh¹lah dsa² tsa¹hé² jǿg³ ca¹huan¹dsa. Huu¹³ hi² lah¹jøng² ca¹hiéh² Diú¹³ hniah¹². Di³ hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² tsa¹gøg² jmóh³ hniah¹² hiug¹² rúh² hniah¹². Quinh² hniah¹² mih² ju²hí³ dsøa¹². 21Ha¹chi² hén² Diú¹³ dsag³ quiánh² hniah¹², ju³ jøng² tsa¹ca¹hén²dsa dsag³ quiah¹² dsa² mi³quianh¹³dsa lah¹jiá¹². 22Jai³lah lah¹dsóh² dsiog¹ Diú¹³. Cónh¹jøng² tiog¹³ báh³ cuø¹dsa ju²lih¹³ dsøa¹² quiah¹² dsa² tsa¹niuh³. Ca¹tiúg² lah¹jøng² báh³ dsa² dsa² judío héi² ta³lah¹ca¹jmo¹dsa dsio¹ dsǿa¹² quianh¹³ hniah¹². Cøng² hi² nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. Mi³jøng² tsa¹tég²dsa. 23Jø¹² bíh³ lah¹jøng² dsi³ŋë́³ dsa² judío. Li¹quianh¹³ báh³ dsa² Diú¹³ calah, ju³ná³ ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Chi² báh³ bí² quiah¹² Diú¹³ hi² dsi³lia¹ dsa² héi² quianh¹³dsa calah, ju³lah lǿa¹² goh¹²hmá¹ ca¹hliog¹dsa ni³ hmë́². 24Ca¹løa¹ quiánh² hniah¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² cøng² goh¹²hmá¹ chi² niuh¹núng¹. Ca¹jmo¹ Diú¹³ quiánh² hniah¹² ju³lah jan² dsa² quiúh² goh¹²hmá¹. Jøng² hliog¹dsa goh¹² quianh¹³ chiúh³ hma² dsio¹, hma² olivo. Di³ ca¹mi³quianh¹³ hniah¹² Diú¹³. ¿He² bíh³ løa¹ tsa¹jmo¹ Diú¹³ lah¹jøng² calah ja³cog² dsa² mi³lán¹² dsa² quián¹²dsa lah¹jiá¹²? Mi¹quiangh¹³ báh³ Diú¹³ calah ni³ hmë́², ju³ná³ ca¹hé¹ dsa² héi² jǿg³. 25Dsa² roh¹³ jniang³, hno¹jni li¹ŋih³ hniah¹² jǿg³ ha¹chian² mi³ŋi¹². Mi³jøng² tsa¹ŋi³nioh³ hniah¹² hiug¹² rúh² hniah¹². Lah¹dsóh² ca¹løa¹ tsa¹ma¹niuh³ jue¹² dsa² quián¹² Israel cu²hna² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ta³lah¹li¹chi² jǿg³ quiánh² hniah¹², dsa² tsa¹lanh¹² dsa² quián¹² Israel. 26Di³ jøng² liúg² ca¹lah¹já¹ tsø³jon² quiah¹² Israel na³ma²ca¹hian¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³cogh² hniah¹². Lah¹la² rø²juúh² si²: Juu¹² jøa³juøi² Sion jií¹ dsa² lég² jniang³. Dsa¹hén²dsa dsag³ qui¹² quiah¹² dsa² quián¹² Jacob. 27Lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ jmo¹jni quianh¹³dsa, Na³ma²tǿ² ja³hén¹³jni dsag³ quiah¹²dsa, ca¹juúh² Diú¹³. 28Dsa² quián¹² Israel ma²tiogh³ dsa² hniu¹ li¹hian¹³ Diú¹³. Tsa¹hniu¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² li¹chi² jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Cónh¹jøng² hnio¹ báh³ Diú¹³ dsa² quián¹² Israel. Di³ ca¹lø¹quianh¹³dsa dsa² canh¹³ quián¹²dsa ma²lǿih². 29A¹jáng¹ hi² ma¹cang¹ Diú¹³ hi² ma²ca¹cuø¹dsa lah¹jiá¹². Ha¹chi² tiúg²dsa dsa² ma²ca¹quiáh²dsa. 30Jø¹² bíh³ lah¹jøng² mi³lanh¹³ hniah¹² ma²lǿih². Tsa¹mi³nǿngh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ huø³ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹², mi³tsa¹ma¹nang¹ dsa² quián¹² Israel jǿg³ quiah¹²dsa. 31Jøng² dsa² héi² ma²lán¹² ju³lah mi³lanh¹² hniah¹². Tsa¹hniu¹dsa jǿg³. Cónh¹jøng² jmo¹ báh³ Diú¹³ huø³ dsǿa¹² ja³cog² dsa² héi², ju³lah ca¹jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹². 32Ca¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ hi² lén² jniang³, ca¹lah¹jái¹ jniang³, hi³ tsa¹niuh³ jniang³. Mi³jøng² li¹chi² juu¹² ja³jmo¹dsa huø³ dsǿa¹² ja³cogh² ca¹lah¹jái¹ jniang³ calah. 33¡He³ báh³ hiug¹² të² Diú¹³! ¡Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ma²ŋi¹² ca¹lah¹jǿ¹ ha²lah jmo¹! A¹jáng¹ hi² lé² li¹ne³ jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Di³ hŋiah¹² bah³ dsa² ma²ŋi¹² juu¹² ja³ŋøa¹dsa. 34Ca¹lah¹jin³ hein² jniang³ tsa¹ne³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ neng¹² dsǿa¹² Diú¹³. Ca¹lah¹jin³ hein² ha¹chian² hi² tiúh¹ togh¹³ Diú¹³ jǿg³. 35Jin³ ca²juuh³ tsa¹chi² chi² quián² jniang³, hi² li¹cuǿ¹³ jniang³ Diú¹³. Mi³jøng² lǿi² jniang³ quíg¹dsa hiá¹ hiég¹. 36Hŋiah¹² báh³ Diú¹³ ma²neng¹² gug² jmøi¹guǿi¹ quiah¹². Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² hi² jní². Jan² dsa² héi² dsa² juanh¹² hi² hen¹² dsǿa¹² jniang³ hiá¹ hiég¹. Di³ lah¹jøng² báh³ dsio¹.

will be added

X\