APOCALIPSIS 9

1Jøng² mi³ca¹jiég² ángel ja³ma²hŋiá² løg¹² quiah¹², ca¹jan³jni jan² chi³neng¹² hi² ca¹tánh² ni³ huø¹. Jøng² ca¹lø¹chí¹ quiah¹² chi³neng¹² héi² cøng² ju³ŋí³ hi² ní¹dsa hag³ tøg² nǿng² hi² ho¹² ca¹tǿ² guio¹juǿi¹. 2Mi³ca¹ní¹dsa hag³ tøg² jøng², ca¹jŋǿng² jmi³ŋi³ ju³lah lǿa¹² tøg² juøh¹² ja³to¹²dsa hi³ŋíh¹. Cu¹dsie¹² ca¹nioh¹² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ jmi³ŋi³ hi² tsa¹ma¹jniá² hieg². 3Jøng² ca¹huanh¹² chi³nøh² ja³hei¹² jmi³ŋi³ jøng². Ca¹ŋi³nio³jah ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² jáh² hi² cuø¹jah jmø³uai¹² ju³lah lán¹² chi³hniú¹² chian² jmøi¹guǿi¹. 4Ca¹lø¹chí¹ jǿg³ quiah¹² jáh² hi² tsa¹hén²jah høg² nung² quianh¹³ hma² hi² chi² ni³ jmøi¹guǿi¹. Jmáh¹lah dsa² báh³ cuø¹jah jmø³uai¹², ju³lah dsa² tsa¹ti³ton¹² sello quiah¹² Diú¹³ dsi³quí¹². 5Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹cuø¹dsa jǿg³ hi² mi¹dsiag¹²jah. Ca¹lah¹cónh¹ hi² cuø¹ jmø³uai¹²jah hŋiá² tsøh² jmai³, ju³lah lǿa¹² jmø³uai¹² cuø¹² chi³hniú¹². 6Jmai³ jøng² li¹hniu¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ hi² dsián¹. Cónh¹jøng² ha¹chi² dsoh¹²dsa ha²lah dsián¹dsa. Ha¹chi² dsoh¹²dsa hmó¹. 7Jniá² chi³nøh² ju³lah jniá² cuø³ tiogh³ ju²jŋia¹³ hi² dsa¹lé²jah hning². Tioh¹³ dsi³jah ju³lah jní² cøng² corona lǿa¹² cog³niáng¹³. Jní² ni³jah ju³lah jní² ni³ dsa². 8Jain³ jŋiu² dsi³jah ju³lah lǿa¹² jŋiu² dsi³ hio¹³. Lǿa¹² jan³jah ju³lah lǿa¹² jan³ hieh¹². 9Lǿa¹² tsø³cuúh³ quiah¹²jah ju³lah lǿa¹² ŋí³. Hein¹³ tsø³cog¹²jah ju³lah hein¹³ hliú² hma² løh¹² hi² tsøah¹² cuø³ ja³dsa¹lé²dsa hning². 10Dsi¹³ cong¹²jah hi² dsi¹³ tang¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² chi³hniú¹². Quianh¹³ cong¹²jah jøng² hi² chi² bí² quiah¹² jáh² hi² cuúh¹jah dsa² jmøi¹guǿi¹ jmø³uai¹² ca¹tǿ² hŋiá² tsøh² jmai³. 11Jøng² ángel quiah¹² tøg² nǿng² jøng² ma²lán¹² dsa² dsen¹³ quián¹² chi³nøh² héi². Abadón báh³ tsen² ángel héi² quianh¹³ jǿg³ hebreo. Apolión báh³ tsen²dsa quianh¹³ jǿg³ griego, hi² hniu¹dsa juúh²dsa “dsa² hén² ca¹lah¹jǿ¹.” 12Ma²ca¹tsø³jue¹³ cøng² jmø³uai¹² hiug¹². Hei¹² jín³ ton¹. 13Jøng² mi³ca¹jiég² ángel ja³ma²jŋió² løg¹² quiah¹², ca¹nang¹jni cøng² jǿg³ jøa³ ja³ti³dsøa¹³ mu² juú³ jáh², lah¹cøng² lah¹cøng² quiuh¹³ ni³hiég² lǿa¹² cog³niáng¹³ tsih¹² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 14Jøng² ca¹juúh² jǿg³ ca¹tsáih¹ ángel ja³ma²jŋió² chinh¹² løg¹² quiah¹²: ―Liog² ta³quión² ángeles ti³hŋio¹² chiuh³ jmøi² juøh¹² Eufrates ―ca¹juúh² jǿg³. 15Hi² jøng² ca¹lúg² ta³quión² ángeles héi², dsa² ma²tiogh³ ju³jŋia¹³ hi² mi¹dsian¹²dsa dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Di³ ma²lǿa¹² jǿg³ he² ji²ŋi², hein² tsøh², he² jmai³, he² hora tøa¹ ja³mi¹dsian¹² ángeles héi² ca¹lah¹cónh¹ cøng² dsoh¹³ ja³ma¹lǿa¹² hnøa¹² dsoh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 16Ca¹nang¹jni ha²cónh¹ hlég² mi³tiogh³ quián¹² dsa² héi², hlég² tiogh³ cah³ cuø³. Jøng² mi³té¹² ton¹ ŋi²lǿg² milliones jmáh¹lah hlég² quián¹²dsa. 17Jøng² lah¹la² lǿa¹² ca¹jan³jni cuø³ hi² ca¹he¹ Diú¹³: Rø²ton¹² ŋí³ ni³ dsǿa¹² dsa² tiogh³ cah³ cuø³. Lǿa¹² guiéng² quianh¹³ røh² quianh¹³ néng² ŋí³ jøng². Lǿa¹² dsi³ cuø³ ju³lah lǿa¹² dsi³ hieh¹². Jøng³ hag³ cuø³ huøh¹² si² dsíg² quianh¹³ jmi³ŋi³ quianh¹³ azufre. 18Jøng² quianh¹³ hi² hnøa¹² hi² hlaih¹³ jøng² hi² huøh¹² hag³ cuø³ ca¹dsan¹ ca¹lah¹cónh¹ cøng² dsoh¹³ ja³ma²lǿa¹² hnøa¹² dsoh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 19Di³ hag³jah quianh¹³ cong¹²jah chi² bí² hi² cuøh¹²jah dsa² jmøi¹guǿi¹ jmø³uai¹². Dsi³ møh² ti³dsøa¹³ cong¹²jah. 20Dsa² ca¹chióg¹, dsa² tsa¹ca¹dsan¹ quianh¹³ jmø³uai¹² jøng², ha¹chi² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa. Cøng² hi² ca¹hlanh¹ báh³ dsa² jmi²dsí² hlaih¹³. Ca¹mi¹juanh¹²dsa lah¹jøng² diú¹³ lan³ lǿa¹² cog³niáng¹³ cog³teg², lǿa¹³ ŋí³ bronce quianh¹³ cang³ quianh¹³ hma², diú¹³ lan³ tsa¹jniuh¹² tsa¹nang¹² tsa¹ŋøa¹². 21Ha¹chi² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa calah hi² mi¹dsian¹²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Cøng² hi² jmo¹²dsa hi² hlaih¹³ juu¹² dsǿa¹²dsa. Jmo¹²dsa lø³hiug¹²dsa quianh¹³ hio¹³. Høin¹²dsa hi² chi² quiah¹² dsa² juøi² jian¹²dsa.

will be added

X\