APOCALIPSIS 8

1Jøng² mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello ja³ma²guio¹, jøng² ca¹hǿi² tei³ ŋi¹juǿi¹ ca¹lah¹cónh¹ ca¹jag¹³ hora. 2Jøng² ca¹jan³jni guiog¹ ángeles, dsa² ti³tón² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Jøng² ca¹lø¹chí¹ guio¹ løg¹² hi² jiég²dsa quiah¹² ángeles héi², cøng² lǿg¹² lah¹jan² lah¹jan²dsa. 3Jøng² ca¹nung² jín³ jan² ángel ni³hiég², chinh¹²dsa cuøh³ lǿa¹² cog³niáng¹³ ja³tioh¹³ chiun². Jøng² ma¹dsio¹² chiun² ca¹lø¹chí¹ quiah¹²dsa hi² mi²guian¹²dsa quianh¹³ jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹² Diú¹³, jǿg³ ma²ca¹hlanh¹dsa Diú¹³. Mi³jøng² dsii¹dsa hi² jøng² ni³hiég² lǿa¹³ cog³niáng¹³ tsih¹² ni³ trono. 4Jøng² ca¹niu¹ jmi³ŋi³ quiah¹² chiun² quianh¹³ jǿg³ jøng², hi² neng¹² gug² ángel héi². Ca¹hǿi² ca¹tǿ² ni³ Diú¹³. 5Ni³ jøng² ca¹cán¹ ángel cuøh³ jøng² calah. Ca¹tóh²dsa si² dsíg² neng¹² ni³hiég². Jøng² ca¹guieh¹dsa ni³ jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹qui² ca¹ning² ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹siúgh² ca¹ning² si² ŋíh¹. Ca¹táh² onh¹². 6Jøng² ca¹jmo¹ guiog¹ ángel héi² ju²jŋia¹³ hi² jiég²dsa løg¹² quiah¹². 7Jøng² mi³ca¹jiég² ángel lah¹ni³ løg¹² quiah¹², ca¹quia¹ jneh³ dsøa³ ni³ jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ si² dsíg² rø²guian¹² jmø². Jøng² ca¹cǿg² ca²jneh³ ca¹lah¹cónh¹ ja³ma²lǿ¹² hnøa¹² jneh³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Ja³ca¹cǿg² jøng² ca¹cǿg² ca¹lah¹jǿ¹ hma² quianh¹³ nung² røh². 8Jøng² mi³ca¹jiég² ángel ja³ma²og¹ løg¹² quiah¹², ca¹táh² ca¹tǿ² ni³ jmø³ŋih¹³ cøng² hi² lǿa¹² ju³lah lǿa¹² máh² juøh¹² hiu³ si² dsíg². Jøng² ca¹løa¹ jmø² ca¹lah¹cónh¹ ca²jneh³ ja³ma²lǿa¹² hnøa¹² jneh³ ta³cøng² jmø³ŋih¹³. 9Ja³ca¹løa¹ jmø² jøng², ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ jáh² tiogh³ jmøi². Jø¹² bíh³ ca¹hen¹ ca¹lah¹jǿ¹ barco ŋi²nio³ ja³jøng². 10Jøng² mi³ca¹jiég² ángel ja³ma²úg² løg¹² quiah¹², ca¹tánh² jan² chi³neng¹² juanh¹², chi³hiúh² si² dsíg² hlaih¹³ cu¹té¹². Ca¹tánh² ni³ ca¹lah¹cónh¹ cøng² dsoh¹³ ja³ma²lǿa¹² hnøa¹² dsoh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jmøi² hiu³ jmøi¹guǿi¹, ju³lah jmøi² juøh¹², quianh¹³ jmøi² gu². 11Ajenjo báh³ tsen² chi³neng¹² héi². Hi² jøng² ca¹lø¹dsih¹ hlaih¹³ jmøi² ja³jøng², ju³lah dsih¹ høg² ajenjo. Jøng² jue¹² hlaih¹³ dsa² ca¹dsan¹ mi³ca¹løa¹ lah¹jøng². 12Jøng² mi³ca¹jiég² ángel ja³ma²quión² løg¹² quiah¹², ca¹hen¹ ca¹lah¹cónh¹ cøng² dsoh¹³ ja³ma²lǿa¹² hnøa¹² dsoh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ si² ti³buh¹² guiuh¹³, ju³lah hieg², quianh¹³ tsøh², quianh¹³ chi³neng¹². Jøng² ca¹nioh¹² ca¹lah¹cónh¹ cøng² dsoh¹³ ja²ma²lǿa¹² hnøa¹² dsoh¹³ ja³neng² quianh¹³ ŋi²jmø². 13Ni³ jøng² ca¹jan³jni jan² ángel han¹² guiuh¹³ dsi³guøi². Ca¹nang¹jni mi³ca¹hløah¹ ángel tí². Ca¹juúh² ángel: ―¡He³ lah¹hiug¹² juǿi² dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ na³ma²tǿ² ja³jiég² jin³ úg² ángel løg¹² quiah¹²! ―ca¹juúh² ángel.

will be added

X\