APOCALIPSIS 7

1Ni³ jøng² ca¹jan³jni quión² ángeles tiogh³ lah¹jan²dsa lah¹cøng² lah¹cøng² quiuh¹³ jmøi¹guǿi¹. Ma²jmo¹² ángeles hi² tsa¹ŋøa¹ dsí² ni³ huø¹ quianh¹³ ni³ jmø³ŋih¹³. Mi³jøng² tsa¹ŋøa¹ dsí² ni³ ca¹lah¹jin³ cøng² hma². 2Jøng² ca¹jan³jni jín³ jan² ángel, ma²já¹² juu¹² ja³hian² hieg². Quin¹² ángel sello quiah¹² Diú¹³, dsa² chian² tiá². Jøng² tí² ca¹hløah¹ ángel, ca¹tsáih¹dsa quión² ángeles héi², dsa² ca¹lø¹chí¹ bí² hi² hén²dsa ni³ huø¹ quianh¹³ ni³ jmø³ŋih¹³. Ca¹juúh² ángel: 3―Tsa¹henh¹³ hniah¹² ni³ huø¹ quianh¹³ ni³ jmø³ŋih¹³. Tsa¹henh¹³ hniah¹² hma² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ma²ca¹quiég³ jnieh³ sello dsi³quí¹² dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ quián² jniang³ ―ca¹juúh² ángel. 4Jøng² ca¹nang¹jni jǿg³ ha²cónh¹ dsa² té¹² hi² ca¹quieg² Diú¹³ sello quiah¹²: Cøng² ŋi²lǿg² rø²dsǿ² ton¹lág¹ rø²dsǿ² quiún² mei¹³ dsa², dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi² dsa² israel. 5Ca¹hia¹dsa guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jøng¹³ Judá, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsøjong¹³ Rubén, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Gad, 6quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Aser, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Neftalí, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Manasés, 7quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Simeón, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Leví, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Isacar, 8quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Zabulón, quianh¹³ quie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ José, quianh¹³ guie¹tǿn² mei¹³ tsø³jong¹³ Benjamín. 9Ni³ jøng² ca¹jái¹jni hi² ma²tiogh³ jue¹² hlaih¹³ dsa², ju³lah dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ca¹lah¹i³ ni³ dsa², dsa² hløah¹² ca¹lah¹i³ ni³ jǿg³, dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi². Ma²tiogh³ dsa² héi² ni³ ja³tsih¹³ trono, ja³tsenh¹³ jah¹chih². Jue¹² dsa² tiogh³ ca¹lah¹jin³ tsa¹lé² li¹hí³ quiah¹²dsa. Ti³quieih¹²dsa hmøah¹² tég¹. Ti³chinh¹²dsa moh¹³ hma² tsǿn¹². 10Jøng² tí² ca¹hløah¹dsa, ca¹juúh²dsa: Dsa² héi² báh³ lég² jniang³, Diú¹³ quián² jniang³, dsa² guǿ¹² ni³ trono, quianh¹³ jah¹chih², ca¹juúh²dsa. 11Jøng² ti³tón² ángeles lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³tsih¹³ trono, quianh¹³ ja³tiogh³ dsa² canh¹³, quianh¹³ ja³tiogh³ jmi²dsí² quión². Jøng² ca¹guianh¹dsa huø¹, ti³hai¹² ni³dsa ta¹lah¹huø¹, ni³ ja³tsih¹³ trono. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 12Ca¹juúh²dsa: Lah¹jøng² ju³lé³. Hí³ jniang³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Mi³dsiog¹ jniang³ dsa² héi², dsa² ma²ŋi¹² ca¹lah¹jǿ¹. Ma²ca¹jmo¹dsa hi² dsio¹ ja³cog² jniang³. Mi³juanh¹³ jniang³ dsa². Ju³jmo¹³dsa héh¹. Ju³li¹chi² bí² quiah¹²dsa, jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Lah¹jøng² ju³lé³, ca¹juúh²dsa. 13Jøng² jan² dsa² juanh¹² ca¹juúh², ca¹tsáih¹ jní²: ―¿Hein² dsa² lang¹², ti³quieih¹² hmøah¹² tég¹? ¿Ha² juu¹² ma²ja²lé²dsa? ―ca¹juúh²dsa. 14Jøng² ca¹juǿi²jni dsa²: ―Hning² báh³ dsa² ma²ŋih³, Guiuh¹³ ―ca¹juúh¹jni. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa jní²: ―Dsa² lang¹² báh³ ca¹ŋi¹ŋë́² jmø³uai¹², mi³ca¹niu¹ cøng² jmø³uai¹² hiug¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Quianh¹³ jmø³ jah¹chih² ca¹mi¹jŋiéi¹²dsa, ca¹jmo¹dsa teg² hmøah¹² hi² ti³quieih¹²dsa. 15Hi² jøng² ma²tiogh³dsa ja³tsih¹³ trono quiah¹² Diú¹³. Ma²mi²ti¹dsa ni³ Diú¹³ lah¹hu² lah¹jmø². Jøng² dsa² guǿ¹² ni³ trono ma²jmo¹² hí³ ca¹lah¹já¹ dsa² héi², dsa² tiogh³ cog²dsa. 16Ha¹chi² jmø³uai¹² ma¹cán²dsa hi² ha¹chi² li¹hǿnh² li¹gǿh¹dsa. Ha¹chi² ma¹quióg¹dsa quianh¹³ hieg². Ha¹chi² ma¹jenh¹³dsa hi² dsíg² neng¹². 17Jøng² jah¹chih² tsenh¹² ni³ trono jmo¹ hí³ dsa² héi². Dsa¹jiag¹dsa juu¹² ja³hii² jmøi² jmo¹ li¹chian²dsa tiá². Jøng² tsíg¹ Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ jmøi² ma²ca¹lah¹ ni³dsa.

will be added

X\