APOCALIPSIS 6

1Jøng² ca¹jái¹jni mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello lah¹ni³ quiah¹² guio¹ sellos jøng². Ca¹nang¹jni mi³ca¹hløah¹ jan² jmi²dsí², dsa² lán¹² quión² héi². Tí² hlaih¹³ ca¹hløah¹ jmi²dsí² ju³lah lǿa¹² hi² hein¹³ ŋíh¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ŋi² ja³la². 2Jøng² ca¹jan³jni jan² cuø³ tiug². Chinh¹² dsa² guǿ¹² cah³ cuø³ hma² téng²dsa, hma² chiunh². Jøng² ca¹tí²dsa corona dsi³ dsa² héi². Di³ hi² lán¹²dsa dsa² lǿh². Jøng² ŋó¹²dsa hi² líh²dsa hi³méh¹. 3Jøng² mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello ja³ma²ton¹, ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ jmi²dsí² ja³ma²og¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ŋi² ja³la². 4Jøng² ca¹gu¹hái¹ jin³ jan² cuø³, jáh² guión². Jøng² ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² dsa² guǿ¹² cah³ cuø³ héi², hi² jŋíh²dsa jǿg³ hi² ma²neng¹² tei³ ni³ jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² mi¹dsian¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ roh¹³. Jøng² ca¹cuúh¹dsa dsa² héi² cøng² ŋi³tǿi¹ jain³. 5Jøng² mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello ja³ma²hnøa¹², ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ jmi²dsí² ja³ma²úg²: Ca¹juúh²dsa: ―Ŋi² ja³la². Jøng² ca¹jan³jni jan² cuø³ lianh². Chinh¹² dsa² guǿ¹² cah³ cuø³ cøng² ŋí³ dsii¹²dsa héh¹. 6Jøng² ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ jan² dsa² jøa³ ja³tiogh³ jmi²dsí². Ca¹juúh²dsa: ―Guie¹ héh¹ cog³ cán²dsa cøng² kilo juu² hi³ŋíh¹. Guie¹ héh¹ cán²dsa hnøa¹² kilo cebada. Jøng² tsa¹cuúh³hning hi² dsa¹hén² nang³ quianh¹³ jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ ―ca¹juúh²dsa. 7Jøng² mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello ja³ma²quiún², ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ jmi²dsí² ja³ma²quión². Ca¹juúh²dsa: ―Ŋi² ja³la². 8Jøng² ca¹jan³jni jan² cuø³ nió². HMÓ¹ báh³ tsen² dsa² guǿ¹² cah³ cuø³. Jøng² dsa² tsen² GUIO¹JUǾI¹ ma²já¹² chi³dsen¹³ cah³dsa. Jøng² ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² dsa² og¹ héi² ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² cøng² quiuh¹³ jmøi¹guǿi¹. Jøng² mi¹dsian¹²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ hning², quianh¹³ hag³cón², quianh¹³ hi² li¹dsoh³dsa, quianh¹³ jah²núng³ chian² jmøi¹guǿi¹. 9Jøng² mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello ja³ma²hŋí², ca¹jái¹jni niúh¹ ja³lǿa¹² ni³hiég² hi² tiogh³ jmi²dsí² quián¹² dsa² ma²ca¹dsan¹ ni³ huu¹³ hi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ni³ huu¹³ hi² ca¹chính²dsa tí² jǿg³ jøng². 10Tí² ca¹hløah¹ jmi²dsí² héi²: ―Juu¹³ jniang³, dsa² han¹³ báh³ hning², dsa² ti³té¹³ jǿg³. ¿Ha²lǿih² cángh³hning jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹? ¿Ha²lǿih² jeinh¹³hning dsag³ quiah¹² dsa² ca¹mi¹dsiag¹² jnieh³? ―ca¹juúh² jmi²dsí² héi². 11Jøng² ca¹ŋë² dsa² héi² hmøah¹² tég¹ hi² ca¹cáih¹dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa. Ca¹lø¹chí¹ jǿg³ hi² mi³mi¹tián² dsa² héi² dsǿa¹² jín³ cu²hna², ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹hian¹² dsa² dsan² ni³ huu¹³ hi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 12Jøng² mi³ca¹ní¹ jah¹chih² sello ja³ma²jŋiéng², jøng² ca¹jái¹jni ca¹táh² onh¹² tí² hlaih¹³ cu¹té¹² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹øg² si² quiah¹² hieg². Ca¹nioh¹², ju³lah lǿa¹² hmøah¹² lih² caih¹² ca²dsiog³dsa na³ma²ca¹jon¹ dsa² quián¹²dsa. Ca¹lø¹guión² tsøh² ju³lah lǿa¹² jmø². 13Jøng² chi³neng¹² ti³buh¹² guiuh¹³ ca¹siúgh² ni³ huø¹, ju³lah quian¹² møi¹higo røh² jmai³ hei¹² dsí² tí². 14Jøng² ca¹ŋi¹hén² guiuh¹³ jmøi¹guǿi¹, ju³lah jan² dsa² ca¹bán² mu³si². Jøng² ca¹jŋih¹² ja³mi³ti³neng¹² ca¹lah¹jǿ¹ máh², quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ huø¹ ti³neng¹² dsi²jo² jmø³ŋih¹³. 15Jøng² ca¹hmóh¹ dsa² canh¹³ ti³quin¹² ni³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Ca¹hmóh¹dsa niúh¹ tøg²hløg² máh². Quianh¹³dsa ca¹lah¹i³ ni³ dsa², ju³lah hlég² canh¹³, ju³lah dsa² chi² cog³, ju³lah dsa² chi² bí², ju³lah dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa², quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² guiog¹³. 16Ca¹juúh² dsa² héi², ca¹hlanh¹dsa máh², ca¹hlanh¹dsa cang³: ―Siog² ni³ quián² jnieh³. Hma³ jnieh³. Mi³jøng² tsa¹jǿi² dsa² guǿ¹² ni³ trono, quianh¹³ jah¹chih². Di³ ma²hiag¹³dsa jnieh³. 17Di³ ca¹dsiég¹ jmai³ ja³li¹hiag¹³ jah¹chih² quianh¹³ dsa² guǿ¹² ni³ trono. Jøng² jin³ hein² tsa¹chian² tiúh¹ quianh¹³ dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\