APOCALIPSIS 5

1Jøng² ca¹jái¹jni hiu³ cøng² si² rø²ban¹² gug²dsa dsio¹, dsa² guǿ¹² ni³ trono. Rø²hløah¹² si² rø²ban¹² jøng² ta¹lah¹niúh¹ quianh¹³ ta¹coh¹³ calah. Rø²jnái¹² si² ja³rø²ban¹² quianh¹³ guio¹ sellos hi² ti³ton¹². 2Jøng² ca¹jan³jni jan² ángel bé², dsa² ca¹juúh² tí² jǿg³ la²: ―¿Hein² dsa² lé² ní¹ si² rø²ban¹²? ¿Hein² dsa² lé² ní¹ sellos? ―ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ha¹chian² dsa² ca¹lø¹chián¹ dsa² tiúh¹ ní¹ si², ju³lah dsa² chian² ŋi¹juǿi¹, ju³lah dsa² chian² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² chian² guio¹juǿi¹ calah. Ca¹lah¹jin³ tsa¹ca¹tiúh¹dsa jái¹dsa si². 4Jøng² ca¹ho¹ hlaih¹³jni. Di³ ha¹chian²dsa ca¹lø¹chián¹ dsa² ní¹ si², dsa² høa¹ si². Ca¹lah¹jin³ tsa¹ca¹tiúh¹dsa jái¹dsa si². 5Ni³ jøng² jan² dsa² juanh¹² héi² ca¹juúh² ca¹tsáih¹ jní²: ―Tsa¹ma¹høg². Di³ ma²ca¹tiúh¹ báh³ dsa² ma²lán¹² dsa² juanh¹² quián¹² tsø³jong¹³ Judá, dsa² lán¹² tsø³jong¹³ rai¹³ David hŋiah¹². Ma²lé² ní¹ dsa² héi² si² rø²ban¹² quianh¹³ ta³guio¹ sellos quiah¹² ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² ca¹jái¹jni ma²tsenh¹² jan² jah¹chih², jáh² meh², dsi²jo² ja³tsih¹³ trono, jøa³ ja³tiogh³ quión² jmi²dsí² héi² quianh¹³ dsa² canh¹³. Jniá²jah ju³lah jan² jáh² ma²ca¹jon¹. Ti³dsøa¹³ guio¹ mu² juú³jah. Ti³ton¹² guio¹ mø³ni³jah hi² lǿa¹² guiog¹ jmi²dsí² quián¹² Diú¹³ hi² ma²ca¹tsei¹ Diú¹³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 7Jøng² ca¹ŋó¹ jah¹chih². Ca¹ŋi¹can¹²jah si² hiu³ gug²dsa dsio¹, dsa² guǿ¹² ni³ trono. 8Mi³ca¹ŋi¹can¹²dsa si², jøng² ca¹chi¹jné¹ ta³quión² jmi²dsí² quianh¹³ ta³guiug²quión² dsa² canh¹³, hi² ca¹chi¹jné¹dsa ni³ jah¹chih². Chinh¹² dsa² canh¹³ cøng² arpa, lah¹jan² lah¹jan²dsa. Ti³chinh¹²dsa cuøh³ lǿa¹² cog³niáng¹³ hi² tioh¹³ chiun². Chiun² jøng² báh³ lǿa¹² jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹² Diú¹³, jǿg³ hi² ma²ca¹hlanh¹dsa Diú¹³. 9Jøng² jǿg³ hmë́² la² ca¹hǿ² dsa² tiogh³ ti³jné¹³: Hiug¹² dsiogh¹hning. Lé² báh³ cánh³hning si². Lé² báh³ náh³hning sellos quiah¹². Di³ ma²ca¹jŋëh¹dsa hning². Quianh¹³ jmø² quiánh²hning ma²ca¹lianh¹hning dsa² jmøi¹guǿi¹, hi² ca¹lø¹quianh¹³dsa Diú¹³, dsa² lán¹² ca¹lah¹i³ ni³ dsa², dsa hløah¹² ca¹lah¹i³ ni³ jǿg³, dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi², dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 10Ma²ca¹jmoh³hning hi² ma²lán¹²dsa dsa² canh¹³ quián¹² Diú¹³, dsa² mi²ti¹ ni³dsa. Ma²ca¹jmoh³hning hi² jmo¹ báh³ dsa² héh¹ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ca¹hǿ²dsa. 11Jøng² ca¹jan³jni jue¹² hlaih¹³ ángeles ma²tiogh³ lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³tsih¹³ trono, quianh¹³ ja³tiogh³ jmi²dsí² quianh¹³ dsa² canh¹³. Jue¹²dsa tiogh³ ca¹lah¹jin³ tsa¹lé² li¹hí³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹nang¹jni. 12Tí² ca¹hløah¹dsa: Dsiog¹ báh³ jah¹chih², dsa² ma²ca¹jon¹. Jøng² juúh³ jniang³ dsio¹ báh³ li¹chi² bí² quiah¹²dsa. Ju³li¹chi² ma¹dsio¹² quiah¹²dsa. Ma²ŋi¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹. Hiug¹² chi² bí² quiah¹²dsa. Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa². Ju³mi³dsiog¹ jniang³ dsa². Hí³ jniang³ jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa, ca¹juúh² ángeles. 13Jøng² ca¹nang¹jni hi² hløah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian², dsa² ca¹jmo¹ Diú¹³, ju³lah dsa² chian² ŋi¹juǿi¹, ju³lah dsa² chian² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² chian² guio¹juǿi¹, ju³lah ca¹lah¹jǿ¹ hi² tioh¹³ jmø³ŋih¹³. Lah¹la² ca¹juúh² ca¹lah¹já¹ dsa² héi²: Hí³ jniang³ jǿg³ dsio¹ quiah¹² dsa² guǿ¹² ni³ trono quianh¹³ jah¹chih². Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa² héi². Ju³mi³dsiog¹ jniang³ dsa² héi². Ju³li¹chi² bí² quiah¹²dsa jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹, ca¹juúh²dsa. 14Jøng² ca¹juúh² ta³quión² jmi²dsí² héi²: ―Lah¹jøng² ju³lé³ ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹chi¹jné¹ ta³guiug²quión² dsa² canh¹³. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³.

will be added

X\