APOCALIPSIS 4

1Mi³ca¹nang¹jni jǿg³ jøng², jøng² ca¹jái¹jni juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ma²chi³na¹ cøng² hag³hniú¹³. Jøng² ca¹hløah¹ calah dsa² ca¹hløah¹ lah¹ni³ héi², dsa² hløah¹² tí² ca¹lah¹cøng² ja³hein¹³ løg¹². Jǿg³ la² ca¹tsáih¹dsa jní²: ―Uøi¹² ja³la². Jøng² hé¹³jni hning² ha²lah lé² ja³na¹ bíh³ já¹² ―ca¹juúh²dsa. 2Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jiag¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹jái¹jni tsih¹² cøng² trono. Guǿ¹² jan² dsa² ni³ trono. 3Jøng² taih¹² hlaih¹³ quiah¹² dsa² héi², ju³lah taih¹² cang³ sih¹² nih¹², ju³lah lǿa¹² cang³ jaspe quianh¹³ cang³ cornalina. Tsenh¹² jan² mø¹jag³ lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³guǿ¹³dsa. Sih¹² nih¹² lǿ² mø¹jag³ ju³lah lǿa¹² cang³ esmeralda. 4Jøng² ni³tǿng² calah guieg²quiún² trono lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³guǿ¹³ dsa² héi², tiogh³ ma¹ján¹ dsa² canh¹³ ni³ lah¹cøng² lah¹cøng² trono. Ti³quieih¹² dsa² canh¹³ hmøah¹² tég¹. Tioh¹³ corona cog³niáng¹³ dsi³dsa. 5Ja³tsih¹² trono dsi²jo² jøng², cøng² hi² huøh¹² si² ŋíh¹, hi² hein¹³ tí² hlaih¹³ cu¹té¹². Hein¹³ gøg². Ni³ ja³tsih¹³ trono jøng² chi³hiúh² guio¹ si² dsíg² hi² ma²lǿa¹² guiog¹ jmi²dsí² quián¹² Diú¹³. 6Jø¹² bíh³ ni³ trono neng¹² cøng² ju³lah lǿa¹² cøng² dsieg¹² juøh¹² lǿa¹² jmáh¹lah hø¹² jní² ta¹niúh¹. Jøng² tiogh³ quión² jmi²dsí² lah¹jin² lah¹lǿih¹ lah¹cøng² lah¹cøng² quiuh¹³ ja³tsih¹³ trono dsi²jo². Ti³dsøa¹³ hliú² mø³ni³ jmi²dsí² héi², ta¹lah¹ni³dsa, ta¹lah¹cah³dsa calah. 7Jmi²dsí² lah¹ni³ jniá² ju³lah jniá² jan² hieh¹². Jmi²dsí² ja³ma²og¹ jniá² ju³lah jniá² jan² ca³ju² dsú². Jmi²dsí² ja³ma²úg² jní² ni³ ju³lah jní² ni³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmi²dsí² ja³ma²quión² jniá² ju³lah jniá² møin², jáh² han¹². 8Ta³quión² jmi²dsí² ti³dsøa¹³ jŋiéng² tsø³cog¹² lah¹jan² lah¹jan² jmi²dsí². Ti³ton¹² mø³ni³dsa ta¹coh¹³ ta¹niúh¹ quiah¹²dsa. Jøng² lah¹huu² lah¹jmø² tsa¹jŋi¹² juúh² jmi²dsí²: Dsa² han¹³, dsa² han¹³, dsa² han¹³ báh³ Juu¹³ jniang³, Diú¹³ juanh¹², dsa² të² ca¹lah¹jǿ¹, dsa² chian² na¹, dsa² chian² ja³ma²ca¹já¹, dsa² cøng² hi² chian² ja³na¹ bíh³ já¹², juúh² jmi²dsí². 9Jøng² lah¹cu²rón² ja³mi²juanh¹² jmi²dsí² dsa² guǿ¹² ni³ trono, ja³mi²dsiog¹dsa dsa² chian² tiá² héi², ja³cuø¹²dsa di³hmah³, 10lah¹cu²rón² jøng² báh³ chi²jné¹² ta³guiug²quión² dsa² canh¹³ ni³ dsa² héi². Jøng² dsii¹²dsa corona quiah¹²dsa ni³ dsa² héi². Juúh²dsa: 11Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián² jniang³, hiug¹² dsiogh¹hning. Dsio¹ báh³ mi³juanh¹³ jnieh³ hning², mi³dsiog¹ jnieh³ hning², hning² báh³ dsa² chi² bí². Di³ hning² báh³ dsa² ca¹jmoh³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². Hning² báh³ dsa² ca¹jmoh³ héh¹. Mi³jøng² ca¹lø¹chí¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²chi² na¹, juúh²dsa.

will be added

X\