APOCALIPSIS 3

1’Jøng² jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Sardis: “Lah¹la² juúh² dsa² jian¹² ta³guiog¹ jmi²dsí² quián¹² Diú¹³, dsa² quián¹² ta³guiog¹ chi³neng¹²: Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Chi² báh³ jǿg³ hi² chianh² hniah¹². Cónh¹jøng² lanh¹² hniah¹² lah¹cøng² hi² ma²ca¹dsánh¹ hniah¹². 2Ju³jáih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² hi² ma²dsø²hén². Jøng² ju³jmógh³ hniah¹² calah. Di³ léi¹³jni hi² tsa¹jmoh² hniah¹² cu²rø² ja³ta¹ni¹ Diú¹³ quian¹jni. 3Ju³dsiágh¹ hoh¹² hniah¹² jǿg³ ma²ca¹nengh² hniah¹² ma²ca¹hieih³ hniah¹². Tí² jmáh³ hniah¹² jǿg³ jøng². Jøng² ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹². Di³ dsianh¹³jni ja³tiogh³ hniah¹² cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³, ju³lah dsiég¹² dsa² høin² cónh¹ ja³tsa¹leh¹³ hniah¹², ju³ná³ tsa¹ca¹tiunh¹³ hniah¹² juu¹² jǿg³. 4Cónh¹jøng² tiogh³ báh³ jan² og¹ dsa² quianh¹³ hniah¹², dsa² tsa¹ma²ca¹hen¹ gug² tai³. Dsa² héi² báh³ ŋi¹nio¹ quianh¹³ jní² ti³quieih¹² hmøah¹² tég¹. Di³ hi² dsiog¹dsa. 5Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, dsa² héi² cáih¹ hmøah¹² tég¹. Jøng² ha¹chi² hén¹³jni jmai³dsa ni³ si² ja³ti³ton¹² dsa² li¹chian² tiá². Jøng² juǿi³jni ti²ŋieh¹jni quianh¹³ ángeles quián¹²dsa hi² lán¹² dsa² héi² dsa² quian¹jni. 6Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quian¹dsa.” 7’Jøng² jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Filadelfia: “Lah¹la² juúh² dsa² han¹³, dsa² ti³té¹³ jǿg³, dsa² chi² bí² ja³cog² dsa² quián¹²dsa ju³lah mi³chi² quiah¹² rai¹³ David. Ha¹chian² dsa² lé² jnái¹ juu¹² ma²ca¹ná¹ jní². Ha¹chian² dsa² lé² ní¹ juu¹² ma²ca¹jnái¹ jní². 8Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Ma²ca¹ná¹ báh³ jní² juu¹² ja³gu³noh³ hniah¹². Ha¹chian² dsa² lé² jnái¹ juu¹² jøng². Guiang³jni ha¹chi² ma¹dsio¹² bí² chi² quiánh² hniah¹². Cónh¹jøng² ma²ca¹mi³tih³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Ha¹chian² dsa² ma²ca¹tseih³ hniah¹² hi² tsa¹hnøngh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. 9Jøng² jmo¹³jni chi¹jné¹ dsa² quián¹² dsa² hlanh³ ja³ta¹neih¹² hniah¹², ju³lah dsa² mi²gag¹³, dsa² juúh² hi² lán¹²dsa dsa² judío. Mi³jøng li¹ŋi¹²dsa hi² lah¹dsóh² hnó¹jni hniah¹². 10Ca¹quinh² hniah¹² hí³ jǿg³ ca¹juǿi²jni hniah¹² hi² mi³bíh³ hniah¹² hoh¹². Hi² jøng² jmo¹³jni hi² ha¹chi² hi² jénh³ hniah¹² ja³jí¹ jmø³uai¹² quiah¹² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². 11Ha¹chi² li¹hai² dsianh¹³jni. Tí² jmáh³ hniah¹² jǿg³ ma²héh² hniah¹². Mi³jøng² tsa¹chian² jŋíh² hi² dsio¹ li¹chi² quiánh² hniah¹². 12Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, jmo¹³jni lén²dsa dsa² canh¹³ ja³guǿ¹³ Diú¹³ quian¹jni. Tsa¹lǿih² jmai³ ma¹huanh¹dsa ja³jøng². Ni³ quiah¹² dsa² héi² téng³jni jmai³ Diú¹³ quian¹jni, quianh¹³ jmai³ juøi² quiah¹² Diú¹³, Jerusalén hmë́², juøi² já¹² juu¹² guiuh¹³ ja³guǿ¹³ Diú¹³ quian¹jni. Jøng² téng³jni ni³ quiah¹² dsa² héi³ jmai³ jní² calah, jmai³jni hmë́². 13Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quián¹²dsa.” 14’Jøng² jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Laodicea: “Lah¹la² juúh² dsa² ti³té¹³ jǿg³, dsa² tsih¹² lah¹dsóh² jǿg³ dsøg¹², dsa² ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² ca¹jmo¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi²: 15Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Ha¹chi² chinh³ hniah¹² tí² jǿg³ quieg¹jni. Jøng² ha¹chi² gøg² hianh³ hniah¹² jǿg³. Mi³dsio¹ hi³méh¹ ju³ lah¹la² mi³chinh³ hniah¹² tí² jǿg³, ju³ lah¹la² mi³hianh³ hniah¹² jǿg³. 16Cónh¹jøng² tsa¹lanh¹² hniah¹² dsa² cøng² jǿg³. Hi² jøng² cu¹ŋieih¹³ guianh¹³jni hniah¹² ju³lah jan² dsa² ŋiú² jmøi² hei¹² tsa¹jmá². 17Juúh² hniah¹² hi² chi² ma¹dsio¹² quiánh² hniah¹², hi² dsio¹ ma²ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹². Ha¹chi² hi² chi³quianh¹³ hniah¹² jmai³, juúh² hniah¹². Tsa¹lø²leh¹³ hniah¹² hlaih¹³ ma²ca¹ŋi¹jénh² hniah¹², juǿih² hniah¹², ti²ŋiéh² hniah¹², tsa¹jáih² hniah¹², ha¹chi² chi² li¹cáih³ hniah¹². 18Hi² jøng² jǿg³ la² togh¹³jni hniah¹²: Cog³niáng¹³ quieg¹ jní², hi² ca¹løa¹ dsio¹ quianh¹³ si², dsio¹ láh³ hniah¹². Mi³jøng² li¹chi² ma¹dsio¹² quiánh² hniah¹². Jøng² láh³ hniah¹² hmøah¹² tég¹ quieg¹ jní². Mi³jøng² tsa¹li¹hieh³ hniah¹², ha¹chi² chi² li¹cáih³ hniah¹². Mǿa¹² quieg¹ jní² láh³ hniah¹² hi² táh³ hniah¹² mø³neih³ hniah¹². Mi³jøng² báh³ li¹jniah¹ hniah¹². 19Jé² báh³ jní² ca¹lah¹já¹ dsa² hnó¹jni. Dsa² héi² cúø¹²jni ju²lih¹³ dsøa¹². Hi² jøng² jmóh³ hniah¹² hiug² hoh¹² hniah¹². Jeinh¹³ hoh¹² hniah¹². 20Jai³lah. Tsenh¹²jni hag³hniú¹³. Tøa¹²jni hniah¹². Ju³ná³ hein² dsa² nang¹ jǿg³ quieg¹, jøng² ní¹dsa hag³hniú¹³, hú¹³jni dsi²néi² quiah¹²dsa. Gøah¹³jni quianh¹³dsa. Jøng² gǿh¹dsa quianh¹³ jní². 21Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, dsa² héi² dsa² cuǿ¹³jni li¹chi² bí² quiah¹²dsa, gú¹dsa ni³ quianh¹³ jní², ju³lah ca¹lø¹chí¹ bí² quieg¹jni mi³ca¹tiag¹jni. Di³ ca¹guø¹jni ni³ trono quianh¹³ ti²ŋieh¹jni calah. 22Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quián¹²dsa,” ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\