APOCALIPSIS 22

1Jøng² ca¹he¹ ángel ja³hiu³ cøng² jmøi² juøh¹², jmøi² jmo¹² hi² li¹chian²dsa tiá². Teg² hlaih¹³ jmøi² ju³lah lǿa¹² hø¹². Hii² jmøi² ja³tsih¹³ trono quiah¹² Diú¹³ quianh¹³ jah¹chih². 2Jøng² hiu³ jmøi² dsi²jo² jøa³cai³¹ juøh¹². Ti³dsøa¹³ hma² jmo¹² li¹chian²dsa tiá² ta³ton¹ jag¹³ jmøi². Guie¹tǿn² ni³ mǿi² lø²chi² hma² jøng² quianh¹³ cøng² ji²ŋi², ma¹cøng² ni³ mǿi² lah¹jan² lah¹jan² tsøh². Jøng² moh¹³ hma², jmo¹²dsa hí³ dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³ mi³lán¹²dsa lah¹jiá¹². 3Ha¹chi² jǿg³ hlaih¹³ ma¹chi² quiah¹² dsa² tiogh³ ja³jøng². Di³ ja³jøng² báh³ tioh¹³ trono quiah¹² Diú¹³ quianh¹³ jah¹chih². Ja³jøng² mi²juanh¹²dsa Diú¹³, dsa² mi²ti¹ ni³dsa. 4Jë́² dsa² héi² Diú¹³ ha²lah lah¹dsóh² jniá² Diú¹³. Ti³ton¹² jmai³ Diú¹³ dsi³quí¹²dsa. 5Jøng² ha¹chi² ja³neng² ma¹li¹chi². Tsa¹ma¹hniuh¹² si² jmøi² cøg² ja³jøng². Tsa¹ma¹hniuh¹² taih¹ hieg². Di³ hŋiah¹² Diú¹³ báh³ jmo¹ hi² taih¹² ja³jøng², dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ héi², cán²dsa ni³ juøi² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. 6Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Jǿg³ té¹² báh³ la². Lé² báh³ jmáh³hning tí² jǿg³. Jøng² hŋiah¹² Diú¹³, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² jmo¹² dsǿa¹² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa, ma²ca¹tse¹dsa ángel quián¹²dsa. Mi³jøng² heh¹ ángel dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ ha²lah na¹ bíh³ lé². 7Lah¹la² ca¹juúh² Jesús: Jai³lah. “Guiogh¹³ ta³tí³ báh³ jní²,” ca¹juúh²dsa ―ca¹juúh² ángel. Dsio¹ báh³ lé² quiah¹² dsa² tónh² juu¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ lǿa¹² ni³ si² la². 8Jní² báh³ Juan, dsa² ca¹jái¹ ca¹nang¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² la². Jøng² mi³ca¹jái¹jni, mi³ca¹nang¹jni, jøng² ca¹chi³jne³jni ni³ ángel ca¹he¹ jǿg³, hi² mi³mi³juanh¹³jni ángel. 9Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Tsa¹jmo² lah¹ná¹². Cøng² ni³ báh³ lán¹²jni dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ ju³lah lanh¹² hning² quianh¹³ ju²rúh²hning, dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hniah¹² dsa² ma²nengh² jǿg³ løa¹² ni³ si² la². Diú¹³ báh³ mi³juanh¹³hning ―ca¹juúh² ángel. 10Jøng² ca¹juúh²dsa calah, ca¹tsáih¹ jní²: ―Tsa¹hmah³hning jǿg³ quiah¹² si² la². Di³ ma¹quién¹ ja³li¹ti¹ jǿg³. 11Cónh¹jøng² cuúh³hning hi¹ jmo¹dsa hi² hlaih¹³, ju³lah dsa² hniu¹ jmo¹ hi² hlaih¹³. Ju³jmo¹³dsa lø³hiug¹²dsa, ju³lah dsa² hniu¹ lah¹jøng². Jøng² cøng² hi² ju³jmo¹³ dsa² dsiog¹ hi² dsio¹. Cøng² hi² mi²ti¹ dsa² quián¹² Diú¹³ ni³ Diú¹³ quián¹²dsa. Lah¹la² juúh² Jesús: 12“Jai³lah. Guiogh¹³ ta³tí³ báh³ jní². Quin³jni hi² cuǿ¹³jni lah¹jan² lah¹jan²dsa ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² hi² ma²ca¹jmo¹dsa. 13Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² A quianh¹³ Z. Di³ lán¹²jni dsa² lah¹ni³ quianh¹³ dsa² ja³ca¹tóh² jø², dsa² mi²liág¹³ quianh¹³ dsa² tug¹² jø²,” ca¹juúh²dsa ―ca¹juúh² ángel. 14Dsio¹ lé² quiah¹² dsa² ma²ca¹rang¹ tsǿnh³. Mi³jǿng² lé² cøgh¹dsa mǿi² hai² hma² jmo¹ hi² li¹chian²dsa tiá². Mi³jøng² lé² tsø³jue¹³dsa hag³jnǿ³ hi² dsa¹tiogh¹²dsa jøa³juøi². 15Di³ coh¹³ jnǿ³ báh³ togh¹² dsa² tsa¹hé² jǿg³, dsa² tí² gug² tai³ jǿg³ quiah¹² dsa² hlanh³, dsa² lø³hiug¹², dsa² jŋëh¹² roh¹³, dsa² mi²juanh¹² dsa² lan³, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² hniu¹ jǿg³ ta³jǿg³. 16―Jní² báh³ Jesús. Ma²ca¹tsë́²jni ángel quian¹jni, dsa² ca¹hǿ² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ la². Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² quian¹jni tiogh³ lah¹cøng² lah¹cøng² juøi². Lán¹²jni tsø³jong¹³ rai¹³ David. Lán¹²jni chi³neng¹² hian² ta¹ca¹jni¹ ―juúh² Jesús. 17Jøng² juúh² jmi²dsí² han¹³ quianh¹³ jin²gug² jah¹chih²: ―Ŋi² ―juúh²dsa. Jøng² ju³juúh³ dsa² nang¹² jǿg³ calah: ―Ŋi² ―juúh²dsa. Jøng² ju³ji¹lé² dsa² lǿ² lø¹i³hǿnh² jmøi². Ju³hính³dsa jmøi² chi²júh² hein² dsa² hniu¹ hǿnh² jmøi² jmo¹ li¹chian²dsa tiá², jmøi² ha¹chi² cán²dsa hliih³. 18Jøng² jǿg³ la² juǿi³jni ca¹lah¹já¹ dsa² nang¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ tioh¹³ ni³ si² la²: Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tóh² hi³méh¹ jǿg³ ni³ si² la², jøng² cuúh¹ Diú¹³ dsa² héi² jmø³uai¹² ti³ton¹² ni³ si² la². 19Jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹jŋíh² jǿg³ tioh¹³ ni³ si² la², jøng² tsa¹cuø¹ Diú¹³ cøgh¹ dsa² héi² mǿi² hai² hma² jmo¹ li¹chian²dsa tiá². Tsa¹dsiég¹³dsa jøa³juøi² han¹³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ni³ si² la². 20Lah¹la² juúh² dsa² ca¹tsih¹ jǿg³ la²: ―Lah¹dsóh² guiogh¹³ ta³tí³ báh³ jní² ―juúh²dsa. Lah¹jøng² ju³lé³. Ŋiah¹²hning, Jesús, Juu¹³ jniang³. 21Ju³jmo¹³ Jesús, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹². Lah¹jøng² ju³lé³.

will be added

X\