APOCALIPSIS 21

1Jøng² ca¹jái¹jni ŋi¹juǿi¹ hmë́² quianh¹³ jmøi¹guǿi¹ hmë́². Di³ ma²ca¹ŋi¹hén² ŋi¹juǿi¹ mi³chi² lah¹ni³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jmøi¹guǿi¹. Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹chi² jmø³ŋih¹³. 2Jøng² ca¹jái¹jni jøa³juøi² Jerusalén hmë́², juøi² han¹³. Ma²siag² juøi² ŋi¹juǿi¹ ja³guǿ¹³ Diú¹³. Jláh³ báh³ lǿa¹² juøi² ju³lah lán¹² jan² hio¹³ jmai³ ja³jénh² gug²dsa. 3Jøng² ca¹nang¹jni jan² dsa² ca¹hløah¹ tí² ŋi¹juǿi¹. Ca¹juúh²dsa: ―Jai³lah. Ma²guǿ¹² Diú¹³ jøa³ ja³tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Gú¹dsa quianh¹³dsa. Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ lén² juøi² quián¹² Diú¹³. Jøng² hŋiah¹² báh³ Diú¹³ gú¹ quianh¹³dsa. 4Tsíg¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ jmøi² ma²ca¹lah¹ ni³ dsa² quián¹²dsa. Jøng² ha¹chi² ma¹dsián¹ dsa² quián¹²dsa. Ha¹chi² ma¹ho¹dsa. Ha¹chi² ma¹jén² dsǿa¹²dsa. Ha¹chi² jmø³uai¹² ma¹li¹chi² quiah¹²dsa. Di³ ma²ca¹ŋi¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³chi² lah¹jiá¹² ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² lah¹la² ca¹juúh² dsa² guǿ¹² ni³ trono: ―Jai³lah. Hmë́² jmo¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² ―ca¹juúh²dsa. Jø¹² bíh³ lah¹la² ca¹juúh²dsa: ―Jǿg³ la² teng¹² si². Di³ jǿg³ té¹² báh³. Lé² báh³ jmáh³hning tí² jǿg³ ―ca¹juúh²dsa. 6Jøng² jǿg³ la² ca¹tsáih¹dsa jní²: ―Ma²ca¹løa¹ báh³. Lán¹²jni ju³lah lǿa¹² A quianh¹³ Z. Di³ lán¹²jni dsa² lah¹ni³ quianh¹³ dsa² ja³ca¹tóh² jø². Ju³ná³ hein² dsa² lǿ² lø¹i³hǿnh² jmøi², dsa² héi² cuǿ¹³jni jmøi² hii² jmo¹² hi² li¹chian²dsa tiá². Hi² la³cuø¹³ báh³ jní². 7Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, dsa² héi² tan¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Jøng² lén²jni Diú¹³ quián¹²dsa. Di³ jøng² dsa² héi² lén² tsih² quian¹jni. 8Cónh¹jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² goh¹², dsa² tsa¹hé² jǿg³ quieg¹, dsa² hiag¹³, dsa² jŋëh¹² roh¹³, dsa² lø³hiug¹², dsa² tí² gug² tai³ jǿg³ quiah¹² dsa² hlanh³, dsa² mi²juanh¹² dsa² lan³, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² juúh² jǿg³ ta³jǿg³, ca¹lah¹já¹ dsa² lah¹héi² dsa¹lia¹ ni³ dsieg¹² lǿa¹² si² dsíg² rø²guian¹² azufre. Ja³jøng² dsián¹dsa ca¹tǿ² tánh¹ ―ca¹juúh² Diú¹³. 9Jøng² ca¹já¹ jan² ángel, dsa² quianh¹³ guiog¹ ángeles héi², dsa² mi³chinh¹² cuøh³ ja³mi³tioh¹³ guio¹ jmø³uai¹² jøng². Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Ŋi². Jøng² ŋi³hiá¹jni hning² tsih²mǿ², dsa² lén² jin²gug² jah¹chih² ―ca¹juúh²dsa. 10Jøng² ja³ma²he¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ jǿg³, ca¹jiag¹ ángel jní² cøng² guiuh¹³ máh² juøh¹², máh² ŋiei¹² hlaih¹³ cu¹té¹². Ja³jøng² ca¹he¹dsa jøa³juøi² Jerusalén, juøi² han¹³. Ma²siag² juøi² ŋi¹juǿi¹ ja³guǿ¹³ Diú¹³. 11Dsio¹ hlaih¹³ jní² juøi², ju³lah jniá² Diú¹³ hŋiah¹². Ca¹lah¹sih¹² lǿa¹² juøi² ju³lah cøng² cang³ jláh³, cang² sih¹² nih¹², ju³lah cøng² møi¹cang³ jaspe, ju³lah lǿa¹² hø¹² jláh³ hi² jní² ta¹niúh¹. 12Tsih¹² cøng² jnǿ³ ŋiei¹² lah¹jin² lah¹lǿih¹ juøi². Jøng² lǿa¹² guie¹tǿn² hag³jnǿ³. Tsenh¹² jan² ángel lah¹cøng² lah¹cøng² hag³jnǿ³. Jøng² ti³ton¹² hag³jnǿ³ hi² tsen² ta³guie¹tǿn² juøi² tsø³jong¹³ Israel. 13Lǿa¹² hnøa¹² hag³jnǿ³ ta¹lah¹juu¹² ja³hian² hieg². Jøng² lǿa¹² hnøa¹² ta¹lah¹norte, hnøa¹² ta¹lah¹sur, hnøa¹² ta¹lah¹ja³ta¹dsë́³ hieg². 14Jøng² huu¹³ jnǿ³ tioh¹³ guie¹tǿn² mǿi² cang³ cah³, hi² cuø¹² bí² tsih¹² tí² jnǿ³. Ti³ton¹² cang³ jøng² hi² tsen² ta³guia¹tón² tsih² dsa² høh³ quián¹² jah¹chih². 15Jøng² ángel héi², dsa² ca¹hlaih¹ jní², chinh¹² cøng² hma² tig² lǿa¹² cog³niáng¹³. Mi³jøng² dsii¹dsa héh¹ juøi², quianh¹³ jnǿ³, quianh¹³ hag³jnǿ³ calah. 16Lǿa¹² quiún² quiuh¹³ juøi². Cu²rø² ti³té¹² lah¹cøng² lah¹cøng² chiuh³. Jøng² ca¹dsii¹ ángel héh¹ juøi² quianh¹³ hma² quiah¹². Jøng² cu²rø² té¹² juøi², ton¹ mei¹³ rø²dsǿ² ton¹ ŋi²lǿg² kilometros, lah¹cøng² lah¹cøng² chiuh³ juøi². Jø¹² bíh³ cónh¹ jøng² té¹² ta¹lah¹cug² calah. 17Jøng² ca¹can¹dsa héh¹ jnǿ³. Té¹² jnǿ³ to¹lu¹guií² rø²dsǿ² guie¹quiún² metros ta¹lah¹ŋiei¹², ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² héh¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ ángeles calah. 18Cang³ jaspe báh³ lǿa¹² jnǿ³. Jøng² jmáh¹lah cog³niáng¹³ lǿa¹² ta³cøng² juøi², cog³niáng¹³ sih¹² hlaih¹³ lǿa¹² ju³lah lǿa¹² hø¹² jní² ca¹tǿ² niúh¹. 19Jøng² cang³ cah³ tioh¹³ huu¹³ jnǿ³ jøng², ti³buh¹² ca¹lah¹i³ ni³ cang³ jláh³. Cang³ cah³ lah¹ni³ ti³buh¹² cang³ jaspe. Cang³ ja³ma²ton¹ ti³buh¹² cang³ zafiro. Cang³ ja³ma²hnøa¹² ti³buh¹² cang³ ágata. Cang³ ja³ma²quiún² ti³buh¹² cang³ esmeralda. 20Cang³ ja³ma²hŋí² ti³buh¹² cang³ ónice. Cang³ ja³ma²jŋiéng² ti³buh¹² cang³ cornalina. Cang³ ja³ma²guio¹ ti³buh¹² cang³ crisólito. Cang³ ja³ma²jŋi¹ ti³buh¹² berilo. Cang³ ja³ma²ŋiu¹ ti³buh¹² topacio. Cang³ ja³ma²guie¹ ti³buh¹² crisoprasa. Cang³ ja³ma²guie¹cáng¹ ti³buh¹² cang³ jacinto. Cang³ ja³ma²guie¹tǿn² ti³buh¹² cang³ amatista. 21Jøng² ta³guie¹tǿn² hag³jnǿ³ lǿa¹² guie¹tǿn² mǿi¹ perlas. Cøng² mǿi² perla lǿa¹² ta³cøng² hag³jnǿ³, lah¹cøng² lah¹cøng² hag³jnǿ³. Jøng³ jøa³cai³¹ juøh¹² quiah¹² juøi² lǿa¹² jmáh¹lah cog³niáng¹³ sih¹², ju³lah lǿa¹² hø¹² jní² ta¹niúh¹. 22Ha¹chi² guøh¹² ca¹jái¹jni jøa³juøi². Tsa¹ma¹hniuh¹² guøh¹². Di³ hŋiah¹² Diú¹³, dsa² hiug¹² juanh¹², dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, ma²guǿ¹² jøa³juøi² quianh¹³ jah¹chih². 23Jø¹² bíh³ tsa¹ma¹hniuh¹² taih¹² si² quiah¹² hieg² quianh¹³ tsøh² jøa³juøi² jøng². Di³ hi² sih¹² quiah¹² hŋiah¹² Diú¹³ ma²jmo¹² taih¹² ta³cøng² juøi². Jø¹² bíh³ jmo¹² jah¹chih² hi² taih¹² jøa³juøi². 24Jøng² juu¹² ja³jní² si² jøng² ŋi¹nio¹ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² ma²ca¹lúg². Jøa³juøi² jøng² dsa¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² canh¹³ hi² jláh³ hi² chi² quiah¹²dsa. 25Jøng² tsa¹lǿih² jmai³ jnéi¹dsa hag³jnǿ³ ŋi²jmø². Cónh¹jøng² ha¹chi² ja³neng² chi² lé² ja³jøng² calah. 26Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ dsa¹can¹ ja³jøng² ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹ hi² jláh³ hi² chi² quiah¹²dsa. 27Jøng² ca¹lah¹jin³ he² hi² hlaih¹³ tsa¹dsa¹lé² juøi² jøng². Jin³ hein² dsa² hiag¹³ quianh¹³ dsa² mi²gag¹² tsa¹dsa¹lé² ja³jøng². Jmáh¹lah dsa² héi² báh³ dsa¹lé² jøa³juøi², dsa² ma²ti³ton¹² ni³ si² quiah¹² jah¹chih², si² li¹chian²dsa tiá².

will be added

X\