APOCALIPSIS 20

1Jøng² ca¹jái¹jni ma²siog¹² jan² ángel, já¹² juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Chinh¹² ángel ju³ŋí³ quiah¹² hag³ tøg² nǿng² hi² ho¹² ca¹tǿ² guio¹juǿi¹. Jø¹² bíh³ chinh¹² ángel cøng² cadena. 2Jøng² ca¹chiánh² ángel jáh² hlanh³ héi², dsa² chian² ma²lǿih², dsa² lán¹² ju³lah lán¹² møh², dsa² tsen² Diablo quianh¹³ Satanás. Jøng² ca¹hŋió² ángel jáh² héi² ca¹lah¹ca¹tǿ² cøng² mei¹³ ji²ŋi². 3Ca¹tiáng² ángel ca¹tǿ² niúh¹ tøg² nǿng². Jøng² mi³ca¹jnéi¹ ángel hag³ tøg², jøng² ca¹tiun¹dsa sello. Mi³jøng² tsa¹ma¹lé² mi¹gan¹² jáh² hlanh³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹ca¹tsø³jue¹³ cøng² mei¹³ ji²ŋi². Ni³ jøng² ma²hniuh¹² liúg²dsa jáh² hlanh³ cu²hna². 4Jøng² ca¹jái¹jni trono calah. Ma²tiogh³ dsa² ma²ca¹lø¹chí¹ bí² hi² mi¹rø¹²dsa jǿg³. Jøng² ca¹jan³jni jmi²dsí² quiah¹² dsa² ma²ca¹uǿnh² dsi³ ni³ huu¹³ ca¹he¹dsa jǿg³ quiah¹² Jesús, ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Dsa² héi² báh³ dsa² tsa¹ca¹mi¹juanh¹² jáh² hlanh³ quianh¹³ hi² lai³ quiah¹²jah. Tsa¹ca¹hiei¹dsa hi² tiun¹dsa sello quiah¹² jáh² hlanh³ ni³ gug²dsa quianh¹³ dsi³quí¹²dsa. Ma²chian² dsa² héi² calah ni³ hmë́². Cu¹dsie¹² quianh¹³ Cristo ca¹can¹ dsa² héi² ni³ juøi² ta³cøng² mei¹³ ji²ŋi². 5Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² siáh², ju³lah dsa² ma²ca¹dsan¹, tsa¹ca¹lø¹chián¹ dsa² héi² ni³ hmë́² ca¹lah¹ja³ca¹tsø³jue¹³ cøng² mei¹³ ji²ŋi² jøng². Jmai³ jøng² báh³ lé² jmai³ lah¹ni³ ja³hiog¹ dsa² ma²ca¹dsan¹. 6Dsio¹ báh³ quiah¹² dsa² ca¹hiog² jmai³ jøng². Di³ lán¹²dsa dsa² quián¹² Diú¹³. Ha¹chi² jenh¹³ dsa² héi² jmai³ ja³dsián¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹tǿ² tánh¹. Cónh¹jøng² lén² dsa² héi² dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ quianh¹³ ni³ Cristo. Jøng² cán²dsa ni³ juøi² cu¹dsie¹² quianh¹³ Cristo ta³cøng² mei¹³ ji²ŋi². 7Jøng² na³ma²ca¹tsø³jue¹³ cøng² mei¹³ ji²ŋi², liúg²dsa dsa² hlanh³ hni¹ŋí³ ja³hiúg³dsa. 8Jøng² ŋøa¹ dsa² hlanh³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² mi¹gan¹²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² mi¹gan¹² báh³ dsa² chian² juøi² tsen² Gog, ca¹lah¹ma¹quianh¹³ dsa² chian² juøi² tsen² Magog. Mi³jøng² dsa¹tiogh¹² dsa² héi² ja³jmo¹dsa hning². Jue¹² hlaih¹³ dsa² héi² chian², ju³lah lǿa¹² møi¹tsai³ neng¹² chiuh³ jmø³ŋih¹³. 9Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹túgh²dsa lah¹jin² lah¹lǿih¹ ja³tiogh³ dsa² quián¹² Diú¹³, jøa³juøi² hiug¹² hniu¹ Diú¹³. Jøng² ca¹quia¹ si² dsíg² ni³ quiah¹² dsa² hlanh³ héi². Cu¹ŋieih¹³ ca¹ŋi¹hén²dsa. 10Jøng² dsa² hlanh³, dsa² ca¹mi¹gag¹² héi², ca¹tiáng² Diú¹³ ni³ dsieg¹² lǿa¹² si² dsíg² rø²guian¹² azufre ja³ma²tiogh³ ta³og¹ jáh² hlanh³ héi². Ja³jøng² cøng² hi² cán² dsa² úg² héi² jmø³uai¹² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. 11Jøng² ca¹jái¹jni cøng² trono teg² quianh¹³ jan² dsa² guǿ¹² ni³ trono. Jøng² cu¹dsie¹² ca¹ŋi¹hén² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ hi² tioh¹³ guiuh¹³ ja³ta¹ni¹ dsa² héi². Cu¹dsie¹² tsa¹ma¹dsiagh¹ ca¹løa¹. 12Jøng² ca¹jan³jni dsa² ma²ti³dsan¹², dsa² meh² quianh¹³ dsa² canh¹³. Ma²tiogh³dsa ti³tón²dsa ni³ Diú¹³. Jøng² ca¹ná² si² lah¹ma¹quianh¹³ si² ja³ti³ton¹² dsa² li¹chian² tiá². Jøng² ca¹cang¹ Diú¹³ jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ma²ca¹dsan¹ héi², ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² hi² ma²ca¹jmo¹dsa, ju³lah lǿa¹² ni³ si². 13Jøng² ma²ca¹jë́h² jmø³ŋih¹³ dsa² ma²ca¹dsan¹ ja³jøng². Jøng² ca¹jë́h² hmó¹ dsa² ma²ca¹hóg¹ niúh¹ huø¹. Jøng² ca¹lø¹rǿ¹ jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹dsa ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² hi² ma²ca¹jmo¹dsa. 14Jøng² ca¹guianh¹dsa hmó¹ quianh¹³ ja³mi³tiogh³ dsa² ma²ca¹dsan¹ ni³ dsieg¹² lǿa¹² si² dsíg². Dsieg¹² jøng² báh³ lǿa¹² ja³dsián¹dsa ca¹tǿ² tánh¹. 15Ja³jøng² ca¹guianh¹dsa ca¹lah¹já¹ dsa² tsa¹ti³ton¹² si² hi² li¹chian²dsa tiá².

will be added

X\