APOCALIPSIS 2

1’Jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Efeso: “Lah¹la² juúh² dsa² tiogh³ guiog¹ chi³neng¹² gug² dsio¹, dsa² ŋøa¹² jøa³ ja³ti³tǿng² guio¹ ŋí³ lǿa¹² cog³niáng¹³ chi³hiúh² si² cø². 2Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Ta³ huh² ma²ca¹jmoh³ hniah¹². Juanh¹² hoh¹² hniah¹² ca¹mi³bíh³ hniah¹² hoh¹². Tsa¹hnóh¹ hniah¹² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³. Ma²ca¹quinh² hniah¹² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² juúh² hi² lán¹²dsa tsih² dsa² høh³ quian¹jni, ju³lah dsa² ha¹chi² lán¹². Jøng² ca¹lø¹leh¹³ hniah¹² hi² mi²gag¹²dsa. 3Guiang³jni ma²ca¹jmoh³ hniah¹² juanh¹² hoh¹². Ma²ca¹mi³bíh³ hniah¹² hoh¹² ja³ca¹quinh² hniah¹² jmø³uai¹² ni³ huu¹³ quieg¹ jní². Ha¹chi² ca¹hǿi² huø³ hoh¹² hniah¹². 4Cónh¹jøng² chi² báh³ cøng² jǿg³ tsa¹tøa¹² dsøa¹jni ja³cogh² hniah¹²: Ha¹chi² ma¹hnángh¹ hniah¹² jní² ju³lah mi³hnángh¹ hniah¹² lah¹jiá¹². 5Ju³dsiágh¹ hoh¹² hniah¹² ha²lah mi³jmoh² hniah¹² lah¹jiá¹². Ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹². Mi³jøng² jmóh³ hniah¹² ju³lah mi³jmoh² hniah¹² lah¹ni³. Di³ ta³tí³ la² báh³ nei¹³jni hi² ŋi³jŋíh¹jni ŋí³ chi³hiúh² cø² quiánh² hniah¹², ju³ná³ tsa¹ca¹jéinh¹ hoh¹² hniah¹². 6Cónh¹jøng² chi² báh³ cøng² jǿg³ dsio¹ la² quiánh² hniah¹², hi² hianh³ hniah¹² ha²lah jmo¹² dsa² nicolaítas, ju³lah hiag³jni hŋiéng¹. 7Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quián¹²dsa. Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, jøng² cuø¹³jni cǿgh¹ dsa² héi² mǿi² ti³hai¹² hma² jmo¹² li¹chian²dsa tiá², hma² tsih¹² ja³dsio¹, ja³guǿ¹³ Diú¹³.” 8’Jøng² jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Esmirna: “Lah¹la² juúh² dsa² lah¹ni³, dsa² ja³ca¹tóh² jø², dsa² ca¹hiog² mi²ca¹jon¹dsa: 9Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Ma²ca¹quinh² hniah¹² jmø³uai¹². Ti²ŋiéh² báh³ hniah¹². Cónh¹jøng² chi² ma¹dsio¹² quiánh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Guiang³jni hi² ma²ca¹juúh²dsa jǿg³ hlaih¹³ ja³cogh² hniah¹², ju³lah dsa² juúh² hi² lán¹²dsa judío. Di³ cónh¹jøng² ha¹chi² lán¹²dsa mi³né³. Dsa² quián¹² dsa² hlanh³ báh³ lán¹²dsa. 10Tsa¹jmóh³ hniah¹² ganh¹ hniah¹² jmø³uai¹² na¹ bíh³ cánh³ hniah¹². Na¹ bíh³ jmo¹ dsa² hlanh³ hi² tógh²dsa hniah¹² hni¹ŋí³, hi² hniu¹dsa hi² tiuh¹³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Jøng² guie¹ jmai³ cánh³ hniah¹² jmø³uai¹². Mi²ti³ jǿg³ quieg¹ ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³chianh² hniah¹². Jøng² cuø¹³jni hi² li¹chianh² hniah¹² tiá². 11Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quián¹²dsa. Jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, ha¹chi² hi² jenh¹³ dsa² héi² jmai³ ja³dsián¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹tǿ² tánh¹.” 12’Jøng² jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Pérgamo: “Lah¹la² juúh² dsa² quin¹² ŋí³ hmo¹ ta³ton¹ jag¹³: 13Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Tiogh³ hniah¹² ja³jmo¹² dsa² hlanh³ héh¹. Cónh¹jøng² ma²mi²tih³ báh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Ha¹chi² ma²ca¹tiúh¹ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni, ju³lah jmai³ ca¹jŋëh¹dsa Antipas jøa³ ja³tiogh³ hniah¹², ja³guǿ¹³ dsa² hlanh³. Dsa² ti³té¹³ jǿg³ báh³ Antipas ja³cog²jni. 14Jøng² chi² báh³ cøng² ton¹ jǿg³ tsa¹tøa¹² dsøa¹jni ja³cogh² hniah¹². Di³ chian² ca²dsiogh³ hniah¹², ju³lah dsa² hniu¹ jǿg³ ca¹he¹ hlai³ Balaam ma²lǿih², dsa² ca¹heh¹ hlai³ Balac ha²lah ca¹jmo¹dsa. Mi³jøng² ca¹tánh² dsa² israel dsag³ hi² ca¹gǿh¹dsa má¹ ca¹dsii¹ dsa² siáh² ni³ diú¹³ lan³ quián¹²dsa, quianh¹³ hi² ca¹jmo¹dsa lø³hiug¹²dsa quianh¹³ hio¹³. 15Jø¹² bíh³ tiogh³ ca²dsiogh³ hniah¹², dsa² hniu¹ jǿg³ he¹² dsa² nicolaítas, jǿg³ hi² hiag³jni. 16Ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹². Di³ ta³tí³ la² báh³ nei¹³jni juu¹² ja³tiogh³ hniah¹² hi² ŋi³jmo¹jni hning² quianh¹³ dsa² héi² quianh¹³ ŋí³ dsi¹³ ho¹jni, chi²júh² tsa¹jéinh¹ hoh¹² hniah¹². 17Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quián¹²dsa. Jøng² ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, cuø¹³jni hi² gǿh¹ dsa² héi² má¹ maná hi² ma²rø²hma¹. Cuø¹³jni cøng² cang³ teg² hi² rø²ton¹² cøng² jmai³ hmë́², jǿg³ tsa¹chian² dsa² li¹cuuh¹². Jan² dsa² héi² li¹ŋi¹², dsa² ca¹të́² cang³.” 18’Jøng³ jǿg³ la² dsianh¹³hning quiah¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni chian² jøa³juøi² Tiatira: “Lah¹la² juúh² ja³ŋiúh³ Diú¹³, dsa² lǿa¹² mø³ni³ ju³lah jní² si² dsíg², dsa² lǿa¹² lø³tai³ ju³lah lǿa¹² ŋí³ bronce ma²lǿa¹² uuh¹²: 19Guiang³jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹². Hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹². Héh² hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Mi²hogh³ hniah¹² dsa² chi³quian¹³ jmai³. Mi²bíh³ hniah¹² hoh¹² ja³cuø¹² dsa² hiag¹³ jmø³uai¹². Dsio¹ hi³méh¹ ma²mi²tih³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni cónh¹ jín³ ca¹mi³liagh¹³ hniah¹² lah¹ni³. 20Cónh¹jøng² chi² báh³ cøng² jǿg³ la² hi² tsa¹tøa¹² dsøa¹jni ja³cogh² hniah¹²: Cøng² hi² hiug² hoh¹² hniah¹² ha²lah jmo¹² hio¹³ tsen² Jezabel héi², dsa² juúh² hi² lán¹²dsa dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² mi²gan¹² hio¹³ dsa² mi²ti¹ ne¹jni. He¹² hio¹³ hi² lé² jmo¹dsa hi² lø³hiug¹²dsa, hi² lé² gǿh¹dsa hi² ma²ca¹dsii¹ dsa² siáh² ni³ diú¹³ lan³ quián¹²dsa. 21Ca¹cuø¹ báh³ jní² jmai³ hi² mi³jéinh¹ dsǿa¹² hio¹³ héi². Cónh¹jøng² tsa¹chi² ca¹lø¹hniu¹dsa jéinh¹ dsǿa¹²dsa hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa. 22Hi² jøng² jmo¹³jni hi² li¹dsoh³dsa. Jø¹² bíh³ cuø¹³jni ma¹dsio¹² jmø³uai¹² quiah¹² dsa² jmo¹² lø³hiug¹²dsa quianh¹³ hio¹³ héi², ju³ná³ tsa¹ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa. 23Jøng² mi³dsian¹³jni guing² quián¹² hio¹³ héi². Jøng² li¹lih¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² quian¹jni, ju³lah dsa² tiogh³ lah¹cøng² lah¹cøng² juøi², hi² ma²guiang³jni ha²lah lǿa¹² dsǿa¹²dsa, ha²lah dsa²jiag¹² dsǿa¹²dsa. Jøng² cuø¹³jni ja³cogh² hniah¹² ca¹lah¹cónh¹ lǿa¹² hi² ma²ca¹jmoh³ hniah¹². 24Jøng² hniah¹² dsa² chianh² juøi² Tiatira, ju³lah hniah¹² dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quiah¹² hio¹³ héi², ha¹chi² ma²ca¹lø¹ŋih³ hniah¹² jǿg³ hi² juúh² dsa² héi². Hi² lǿa¹² jǿg³ chi³jnøa¹² quiah¹² dsa² hlanh³, juúh²dsa. Dsio¹ báh³ jøng². Ha¹chi² jǿg³ siíh² juǿi³jni hniah¹². 25Cónh¹jøng² jmáh³ hniah¹² tí² jǿg³ ma²chi² quiánh² hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹dsiánh¹jni. 26Ju³ná³ hein² dsa² ca¹tiúh¹, dsa² cøng² hi² ca¹mi¹ti¹ jǿg³ quieg¹ ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ ja³chian²dsa, dsa² héi² cuø¹³jni jmo¹dsa héh¹ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. 27Ma¹dsio¹² bí² li¹chi² quiah¹²dsa ja³jmo¹dsa héh¹. Mi³jøng² niu¹ tei³ jǿg³. Cu¹dsie¹² dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² dsa² hiag¹³. Li¹chi² bí² quiah¹²dsa ju³lah lǿa¹² bí² ca¹të́²jni hŋiéng¹, hi² ca¹cuø¹ ti²ŋieh¹jni. 28Jøng² cuán¹³jni chi³neng¹² hian² ta¹ca¹jni¹ ja³cog² dsa² héi². 29Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² tsaih¹²dsa dsa² quián¹²dsa.”

will be added

X\