APOCALIPSIS 19

1Ni³ jøng² ca¹nang¹jni ju³lah lǿa¹² hi² hløah¹² jue¹² hlaih¹³dsa tí². Ca¹juúh²dsa: Dsa² juanh¹² báh³ Diú¹³. Dsa² héi² báh³ dsa² dsiog¹, dsa² chi² bí², dsa² liúg² dsa² quián¹²dsa. 2Cu²rø² mi²rø¹² dsa² héi² jǿg³ quianh¹³ jǿg³ dsøg¹². Di³ ca¹jmo¹dsa hi² ca¹ta³canh¹³ hio¹³ lø³hiug¹², dsa² ca¹jmo¹ quianh¹³ mai³¹ hlaih¹³ quiah¹² hi² ca¹tánh² dsa² jmøi¹guǿi¹ dsag³. Ma²ca¹jéinh¹dsa dsǿg³ hio¹³ ja³ca¹mi¹dsian¹² hio¹³ dsa² mi³mi²ti¹ ni³ Diú¹³, ca¹juúh²dsa. 3Jøng² ca¹juúh²dsa calah: ―Dsa² juanh¹² báh³ Diú¹³. Cøng² hi² tsøg² jmi³ŋi³ ja³hiúg³ hio¹³ ni³ si², jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹ ―ca¹juúh²dsa. 4Jøng² ta³guiug²quión² dsa² canh¹³ quianh¹³ ta³quión² jmi²dsí² ca¹ti³guianh¹dsa huø¹ ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³, dsa² guǿ¹² ni³ trono. Ca¹juúh²dsa: ―Lah¹jøng² báh³ lǿa¹². Juanh¹² báh³ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ca¹niúh² jǿg³ la² ta¹ja³tsih¹³ trono: Mi³juanh¹³ hniah¹² Diú¹³ quián² jniang³, hniah¹² dsa² mi²tih³ ni³dsa, hniah¹² dsa² hnøngh² jǿg³ quiah¹²dsa, cu¹dsie¹² dsa² meh² quianh¹³ dsa² canh¹³, ca¹juúh² jǿg³. 6Jøng² ca¹nang¹jni ju³lah lǿa¹² hi² hløah¹² dsa² jue¹² hlaih¹³. Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² hein¹³ hliú² jmøi², quianh¹³ hi² hein¹³ hliú² ŋíh¹. Ca¹juúh²dsa: Juanh¹² báh³ Diú¹³. Di³ ma²mi²liág¹dsa hi² jmo¹²dsa héh¹, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² hiug¹² të² ca¹lah¹jǿ¹. 7Ju³tiágh³ jniang³ hi² hioh¹² jenh¹² jniang³, hiug² dsǿa¹² jniang³. Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa² héi². Di³ ma²tø² jmai³ ja³jénh² jah¹chih² gug². Ma²guǿ¹² ju³jŋia¹³ hio¹³ quián¹²dsa. 8Ma²ca¹cuø¹dsa jǿg³ hi² cáih¹ hio¹³ hmøah¹² jláh³, hmøah¹² teg², hmøah¹² sih¹², ca¹juúh²dsa. Hi² cáih¹dsa hmøah¹² jláh³ jøng² hniu¹dsa juúh²dsa hi² ŋi¹nio¹dsa ti³jan¹dsa, dsa² ma²quián¹² Diú¹³. 9Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Teng¹² si² jǿg³ la²: “Hioh¹² jenh¹² dsa² héi², ju³lah dsa² tǿh² Diú¹³ hi² dsa¹lé²dsa jmai³ ja³jénh² jah¹chih² gug²,” ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹tsáih¹ ángel jní² calah: ―Jǿg³ dsøg¹² jǿg³ té¹² quiah¹² Diú¹³ báh³ la² ―ca¹juúh²dsa. 10Jøng² ca¹chi¹jné¹jni hi² mi³mi³juanh¹³jni ángel. Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Tsa¹jmo² lah¹ná¹². Cøng² ni³ báh³ lán¹²jni dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³ ju³lah lanh¹²hning quianh¹³ ju²rúh²hning, dsa² ti³chinh¹² tí² jǿg³ quiah¹² Jesús. Diú¹³ báh³ mi³juanh¹³hning ―ca¹juúh² ángel. Di³ jǿg³ quiah¹² Jesús báh³ jøng², jǿg³ hǿ² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 11Jøng² ca¹jái¹jni ma²chi³na¹ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ma²tsenh¹² jan² cuø³ tiug². Dsa² guǿ¹² cah³ jáh² tsen² DSA² TI³Tɹ³ JǾG³, DSA² DSØG¹² CU²Rز JǾG³ QUIAH¹². Di³ quianh¹³ jǿg³ dsøg¹² mi²rø¹² dsa² héi² jǿg³. Quianh¹³ jǿg³ dsøg¹² jmo¹²dsa hning². 12Jní² mø³ni³ dsa² héi² ju³lah jní² si² dsíg². Hliú² corona tioh¹³ dsi³dsa. Jø¹² bíh³ rø²ton¹² cøng² jmai³dsa. Cønh¹jøng² jmáh¹lah hŋiah¹² báh³ dsa² ŋi¹² ha³lah lǿa¹² jmai³dsa jøng². 13Quieih¹²dsa cøng² hmøah¹² ti³dso¹ jmáh¹lah jmø². Jøng² JǾG³ QUIAH¹² DIÚ¹³ báh³ tsen²dsa. 14Jøng² hlég² chian² ŋi¹juǿi¹ ma²ti³dsë¹² cah³ dsa² héi², ti³quieih¹² hlég² hmøah¹² tég¹ jláh³, hmøah¹² teg² ti³jai¹. Ti³tiogh³ hlég² cah³ cuø³ tiug² calah. 15Dsi¹³ ŋi³tǿi¹ hmo¹ hag³ dsa² héi², ŋí³ quiúgh²dsa dsa² jmøi¹guǿi¹. Jmo¹dsa héh¹ ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ ju³lah jan² dsa² chi² ma¹dsio¹² hlaih¹³ bí². Cuúh¹dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ jmø³uai¹² ma¹dsio¹², ju³lah jan² dsa² sianh¹² møi¹gu²jøah¹³ quianh¹³ tai³dsa. Di³ hiug¹² hne² Diú¹³ dsa² juanh¹², dsa² të² ca¹lah¹jǿ¹. 16Jøng² jmai³ la² rø²ton¹² tsǿnh³dsa quianh¹³ ni³ quiu³dsa: RAI¹³ QUIÁN¹² CA¹LAH¹JÁ¹ RAI¹³, DSA² QUIN¹² NI³ QUIAH¹² CA¹LAH¹JÁ¹ JUU¹³ DSA² JMØI¹GUǾI¹. 17Jøng² ca¹jan³jni jan² ángel tsenh¹² ni³ ja³hen¹² hieg². Tí² hlaih¹³ ca¹hløah¹dsa. Ca¹tǿh¹dsa ca¹lah¹já¹ jáh² ŋi²nio³ dsi³guøi². Ca¹juúh²dsa: ―Ŋi²noh¹². Di³ jøng² cǿh³ hniah¹² má¹ cuø¹ Diú¹³, ja³jmo¹ Diú¹³ jmai³ juøh¹². 18Mi³jøng² cǿh³ hniah¹² jmø³ŋø³ rai¹³ quianh¹³ jmø³ŋø³ juu¹³ hlég², quianh¹³ jmø³ŋø³ dsa² bé², quianh¹³ jmø³ŋø³ cuø³ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jmø³ŋø³ dsa² tiogh³ cah³ jáh², jmø²ŋǿ¹² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa², cu¹dsie¹² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa² siáh², quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² guiog¹³, cu¹dsie¹² dsa² meh² quianh¹³ dsa² canh¹³ ―ca¹juúh² ángel. 19Jøng² ca¹jan³jni jáh² hlanh³, quianh¹³ rai¹³ chian² jmøi¹guǿi¹, quianh¹³ hlég² quián¹²dsa. Ma²tiogh³dsa mi³jøng² jmo¹dsa hning² quianh¹³ dsa² guǿ¹² cah³ jáh² héi² ca¹lah¹ma¹quianh¹³ hlég² quián¹²dsa. 20Jøng² ca¹chiánh²dsa jáh² hlanh³ cu¹dsie¹² quianh¹³ roh¹³jah, jáh² ca¹jmo¹ juu¹² juøh¹² ja³ta¹ni¹ roh¹³. Jáh² héi² ca¹mi¹gan¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² ca¹hiei¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ sello quiah¹² roh¹³jah. Mi³jøng² ca¹mi¹juanh¹²dsa hi² lai³ quiah¹² roh¹³jah calah. Ta³og¹ jáh² héi² ca¹guianh¹dsa ni³ dsieg¹² lǿa¹² si² dsíg² rø²guian¹² azufre. 21Jøng² ca¹mi¹dsian¹² dsa² guǿ¹² cah³ cuø³ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³quianh¹³ jáh² hlanh³ héi². Ca¹mi¹dsiag¹²dsa quianh¹³ ŋi³tǿi¹ dsi¹³ hag³dsa. Jøng² ca¹lah¹já¹ jáh² ŋi²nio³ juu¹² guiuh¹³, ca¹cøgh²jah jmø²ŋǿ¹² quiah¹² dsa² ca¹dsan¹ ca¹lah¹tsa¹ma¹lé² cǿgh¹jah.

will be added

X\