APOCALIPSIS 18

1Ni³ jøng² ca¹jái¹jni ma²siog¹² jan² ángel juu¹² ni³ huø¹, ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Chi² hlaih¹³ bí² quiah¹² ángel. Jøng² cu¹dsie¹² ca¹lø¹taih¹² jmøi¹guǿi¹. Di³ hi² hiug¹² sih¹² quiah¹²dsa. 2Jøng² tí² ca¹hløah¹ ángel, ca¹juúh²dsa: ―Ma²ca¹hen¹. Ma²ca¹hen¹ jøa³juøi² Babilonia, juøi² hiug¹² juøh¹². Ma²tiogh³ jmáh¹lah dsa² hlanh³, quianh¹³ ca¹lah¹i³ ni³ jmi²dsí² hlaih¹³. Ja³jøng² tioh¹³ tsai³ jáh² han¹², ju³lah jáh² hlanh³, jáh² tsa¹dsiog¹. 3Di³ ma²ca¹can¹ dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ mai³¹ hlaih¹³ quiah¹² dsa² chian² ja³jøng². Jøng² ca¹lán¹dsa dsa² lø³hiug¹². Rai¹³ chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ma²ca¹jmo¹ lø³hiug¹²dsa quianh¹³ hio¹³ héi². Jøng² ca¹lø¹chí¹ ma¹dsio¹² quiah¹² dsa² chian² ja³jøng², ju³lah dsa² ca¹hnai¹ jmáh¹lah hi² hlaih¹³ ―ca¹juúh² ángel. 4Jøng² ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ dsa² siáh² juu¹² guiuh¹³. Ca¹juúh²dsa: ―Hniah¹² dsa² lanh¹² dsa² quian¹jni, hueh¹² hniah¹² jøa³juøi² jøng². Mi³jøng² tsa¹tiáh¹ hniah¹² dsag³ quiah¹² dsa² chian² ja³jøng². Mi³jøng² tsa¹cánh³ hniah¹² jmø³uai¹² hi² cán² dsa² héi². 5Ja¹² lah¹hiug¹² ma¹dsio¹² dsag³ ma²neng¹² quiah¹² dsa² héi², ca¹lah¹ca¹dsiég¹ ca¹tǿ² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Dsagh² dsǿa¹² Diú¹³ hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa. 6Cuøh¹³ hniah¹² quiah¹² dsa² héi² ju³lah lǿa¹² hi² hlaih¹³ ma²ca¹cuúh¹dsa dsa² siáh². Ta³tánh¹ rón² mi¹hmah¹³dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa. Ta³tánh¹ rón² jmóh³ hniah¹² hi² hiug¹² jmø³uai¹² hi² cán²dsa héi² ca¹lah¹cónh¹ ja³hiug¹² jmø³uai¹² ca¹cuúh¹dsa dsa² siáh². 7Cónh¹jøng² báh³ té¹² jmø³uai¹² cuøh¹³ hniah¹² dsa², ca¹lah¹cónh¹ ja³té¹² hi² ca¹jmo¹dsa lø³hiug¹²dsa, hi² ca¹ŋi¹nio¹dsa rú²dsa. Lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ dsa²jiag¹² dsǿa¹² dsa² héi²: “La² báh³ tiagh³ jniang³. Lán¹² jniang³ ju³lah lán¹² rai¹³. Ha¹chi² lán¹² jniang³ dsa² hnǿi². Tsa¹lǿih² jmai³ li¹chian² jniang³ ju²hí³ dsøa¹²,” lë́²dsa. 8Hi² jøng² quianh¹³ cøng² jmai³ tan¹dsa jmø³uai¹² quiah¹²: Dsiág¹ báh³ dsa². Cán²dsa jmø³uai¹². Ha¹chi² li¹gǿh¹dsa lé². Ni³ si² dsíg² dsa¹lé²dsa. Di³ dsa² chi² bí² báh³ Diú¹³, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² cuø¹ jmø³uai¹² quiah¹² dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² tø¹ho¹ rai¹³ chian² jmøi¹guǿi¹, dsa² ca¹jmo¹ lø³hiug¹² quianh¹³ hio¹³ héi², dsa² lán¹² jøa³juøi² Babilonia, na³ma²jái¹²dsa jmi³ŋi³ ja³ma²cúg² hio¹³. 10Ja³uǿin³ báh³ túgh² rai¹³. Di³ hi² goh¹²dsa ju³ná³ ca¹can¹dsa jmø³uai¹² ca¹can¹ hio¹³. Jøng² juúh² rai¹³: ―He³ báh³ hiug¹² juǿih²hning, juøi² Babilonia, juøi² hiug¹² juøh¹². Cu¹ŋieih¹³ ca²tí² lah¹la² ca¹quinh²hning jmø³uai¹² quiánh²hning ―juúh² rai¹³. 11Jøng² tø¹ho¹ calah dsa² hnai¹² lio¹³ chian² jmøi¹guǿi¹ ni³ huu¹³ juøi² jøng². Di³ ha¹chian²dsa ma¹lá¹ lio¹³ hi² hnai¹dsa, 12ju³lah cog³niáng¹³, quianh¹³ cog³teg², quianh¹³ cang³ sih¹² nih¹², quianh¹³ møi¹teg² jláh³, quianh¹³ hmøah¹² tég¹ jláh³, quianh¹³ hmøah¹² seda, ju³lah hmøah¹² mi³chiun³, hmøah¹² guiéng², quianh¹³ ca¹lah¹i³ ni³ hma² ma²ro², quianh¹³ marfil, quianh¹³ hma² jláh³, quianh¹³ ŋí³ bronce, quianh¹³ ŋí³ fierro, quianh¹³ cang³ jláh³, 13ju³lah canela, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ro² quiah¹² má¹, quianh¹³ chiun², quianh¹³ mirra, quianh¹³ jmøi² ma²juøi², quianh¹³ jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³, quianh¹³ nang³, quianh¹³ juu² hi³ŋíh¹ dsio¹, quianh¹³ cuøi² hi³ŋíh¹ calah, quianh¹³ jáh² quin¹² lio¹³, quianh¹³ jah¹chih², quianh¹³ cuø³, quianh¹³ hma² løh¹², quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa², ca¹tǿ² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa hnë¹²dsa. 14Jøng² jǿg³ la² juúh²dsa quiah¹² juøi² jøng²: ―Ha¹chi² ma¹chi² hi² hiug¹² mi³tøa¹² hoh¹²hning. Ma²ca¹ŋi¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hmóh³ hi² jláh³ hi² mi³chi² quiánh²hning. Ha¹chi² ma¹dsiagh¹ ca¹lah¹jin³ he² hi² jøng² ―juúh²dsa. 15Jøng² ja³uǿin³ dsa¹tiogh¹² dsa² hnai¹² lio¹³ héi², dsa² ca¹lø¹chí¹ ma¹dsio¹² quiah¹² jøa³juøi² jøng². Goh¹²dsa ju³ná³ ca¹të́²dsa jmø³uai¹² ma²quin¹² hio¹³ héi². Tø¹ho¹dsa hi² hlaih¹³ jenh¹²dsa. 16Jøng² juúh²dsa: ―He³ báh³ hiug¹² juǿi² juøi² Babilonia. Jláh³ mi³lǿa¹² juøi² ju³lah jan² hio¹³ quieih¹² hmøah¹² tég¹ jláh³, quianh¹³ hmøah¹² mi³chiun³, quianh¹³ hmøah¹² guiéng², hio¹³ quin¹² cog³niáng¹³ quianh¹³ cang³ sih¹²nih¹², quianh¹³ møi¹teg² jláh³. 17Jøng² cu¹ŋieih¹³ ca²tí² lah¹la² ca¹ŋi¹hén² jø² hi² mi³chi² quiah¹²dsa ―juúh²dsa. Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² quin¹² barco quianh¹³ dsa² dsa²lé² ni³ barco quiah¹²dsa, ca¹lah¹já¹ dsa² jmo¹² ta³ ni³ barco quianh¹³ ni³ jmø³ŋih¹³ ca¹ŋi¹lé² uǿin². 18Tí² ca¹hløah¹dsa mi³ca¹jái¹dsa jmi³ŋi³ hi² ma²cøg² juǿi². Ca¹juúh²dsa: ―Ha¹chi² juøi² siíh² ma²ca¹lø¹chí¹, juøi² jláh³ ju³lah mi³lǿa¹² juøi² jnung² ―juúh²dsa. 19Jøng² ca¹séi²dsa hleg² dsi³dsa ju³lah mi³lǿa¹² mai³¹ quiah¹² dsa² tiogh³ hlaih¹³ jenh¹². Ca¹tø¹ho¹dsa. Ca¹juúh²dsa: ―He³ báh³ hiug¹² juǿi² juøi² Babilonia, juøi² juøh¹² ja³ca¹lø¹chí¹ ma¹dsio¹² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quin¹² barco ni³ jmø³ŋih¹³. Jøng² cu¹ŋieih¹³ ca²tí² lah¹la² ma²ca¹hen¹ juøi² ―ca¹juúh²dsa. 20Jøng² hniah¹² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹, ju³lah hniah¹² dsa² quián¹² Diú¹³, quianh¹³ tsih² dsa² høh³ quián¹²dsa, quianh¹³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa, túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹². Di³ jǿg³ quiánh² hniah¹² báh³ ma²ca¹mi¹rø¹² Diú¹³ ja³ca¹cuø¹dsa jmø³uai¹² quiah¹² juøi² jøng². 21Jøng² jan² ángel bé² hlaih¹³ ca¹chio¹ cøng² cang³ pa³, ju³lah lǿa¹² cang³ to² juøh¹² hlaih¹³. Jøng² lah¹la² ca¹juúh² ángel mi³ca¹téng²dsa cang³ ni³ jmø³ŋih¹³: ―Lah¹jøng² báh³ li¹hén² juøi² Babilonia cu¹ŋieih¹³. Mi³jøng² cu¹dsie¹² ha¹chi² ma¹dsiagh¹. 22Ha¹chi² ma¹niúh² son¹³ jøa³cai³¹, ju³lah son¹³ tsá¹²dsa arpa, son¹³ jiég²dsa løg¹². Ha¹chian² dsa² jmo¹² ta³ ma¹chian² jøa³juøi². Tsa¹ma¹niúh² ja³ieih¹²dsa cuøi² hé¹². 23Tsa¹ma¹jní² si² jmøi² cøg². Tsa¹ma¹niúh² ja³jmo¹²dsa jmai³ hi² jénh² gug²dsa. Ha¹chi² hi² lǿa¹² dsa² canh¹³ mi³lán¹² dsa² hnai¹² lio¹³ jøa³cai³¹ juøi² jøng². Di³ dsa² chian² ja³jøng² ca¹mi¹gan¹² dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ―juúh² ángel. 24Di³ jøa³juøi² jøng² báh³ ca¹dsan¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² quián¹² Diú¹³, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹dsan¹ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², hi² ca¹mi¹dsiag¹² dsa² chian² ja³jøng².

will be added

X\