APOCALIPSIS 16

1Jøng² ca¹nang¹jni, tí² ca¹hløah¹ jan² dsa² hiúg³ guøh¹², ca¹tsáih¹dsa guiog¹ ángeles héi², ca¹juúh²dsa: ―Ni³ huø¹ gu²teng² ta³guio¹ jmø³uai¹² cuø¹² Diú¹³ ha³ cuøh³ quinh³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa. 2Jøng² ca¹ŋó¹ jan² ángel lah¹ni³. Ca¹ŋi³téng³dsa ni³ huø¹ jmø³uai¹² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa. Jøng² ca¹hii² hmih¹² hlaih¹³, hmih¹² uai¹², quiah¹² dsa² rø²ton¹² sello quiah¹² jáh² hlanh³, dsa² mi²juanh¹² hi² lai³ quiah¹²jah. 3Jøng² ca¹ŋi³téng³ ángel ja³ma²og¹ ni³ jmø³ŋih¹³ hi² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa. Jøng² jmáh¹lah jmø² ca¹løa¹ jmø³ŋih¹³, ju³lah jmø³ dsa² ca¹dsan¹. Jøng² ca¹dsan¹ ca¹lah¹já¹ hi² chian² jmø³ŋih¹³. 4Jøng² ca¹ŋi³téng³ ángel ja³ma²úg² hi² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa ni³ jmøi² juøh¹² quianh¹³ jmøi² gu². Jøng² jmáh¹lah jmø² ca¹løa¹ jmøi². 5Jøng² ca¹nang¹jni hi² ca¹juúh² ángel quiah¹² jmøi², ca¹tsaih¹dsa Diú¹³: ―Cu²rø² ma²ca¹jmoh³hning ja³ca¹cuøh³hning jmø³uai¹² jøng², hning² dsa² lanh¹² dsa² han¹³, hning² dsa² chian², dsa² mi³chian² ja³ca¹já¹. 6Di³ dsa² héi² ca¹jmo¹ hi² ca¹cuø¹ dsa² quiánh²hning jmø³dsa, quianh¹³ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiánh²hning. Hi² jøng² jmáh¹lah jmø² ma²ca¹cuøh³hning hi² hǿnh² dsa² héi². Hi² jøng² rø² li¹hmah¹³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh² ángel. 7Jøng² ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ ni³hiég². Ca¹juúh² ni³hiég²: ―Lǿa¹² báh³ lah¹jøng² Diú¹³, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² hiug¹² të² ca¹lah¹jǿ¹. Quianh¹³ jǿg³ dsøg¹² cu²rø² ma²ca¹mi³dsøgh¹³hning jǿg³ ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹ŋi³téng³ ángel ja³ma²quión² hi² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa ni³ hieg². Mi³jøng² ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² hieg² hi² jmo¹ hi² quiúg¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 9Jøng² ca¹cúg² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ si² dsíg² hlaih¹³ cu¹té¹². Jøng² jǿg³ hlaih¹³ ca¹juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹ ja³cog² Diú¹³. Di³ ca¹cuø¹ Diú¹³ jmø³uai¹² jøng². Ha¹chi² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa ja³cog² Diú¹³. Ha¹chi² ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 10Jøng² ca¹ŋi³téng³ ángel ja³ma²hŋiá² hi² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa ni³ trono quiah¹² jáh² hlanh³. Jøng² ca¹neng² ta³cøng² ja³jmo¹²jah héh¹. Jøng² ca¹lah¹cøgh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ tsøh³dsa. Di³ ja¹² lah¹hiug¹² chian²dsa jmø³uai¹². 11Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹jéinh¹ dsǿa¹²dsa hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa. Ca¹chi³hia¹²dsa Diú¹³ quianh¹³ jǿg³ hlaih¹³. Di³ ti³quin¹²dsa jmø³uai¹². Tiogh³dsa hmih¹². 12Jøng² ca¹ŋi³téng³ ángel ja³ma²jŋió² hi² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa ni³ jmøi² juøh¹² Eufrates. Jøng² ca¹lø¹quíng¹ jmøi². Mi³jøng² ca¹ná² juu¹² ja³tsø³jue¹³ rai¹³, dsa² ja¹lé² juu¹² ja³hian² hieg². 13Jøng² ca¹jái¹jni ca¹hian² úg² jmi²dsí² hlanh³ hag³ jáh² hlanh³, ma¹ján¹ jmi²dsí² lah¹jan² jáh² hlanh³, jáh² ca¹hian² ni³ tøg² nǿng², quianh¹³ jáh² ca¹hian² ni³ jmøi², quianh¹³ jáh² ca¹hian² ni³ huø¹. Jøng² jniá² jmi²dsí² hlanh³ héi² ju³lah jniá² jeh¹². 14Lán¹² jmi²dsí² héi² jmi²dsí² quiah¹² dsa² hlanh³. Ca¹jmo¹ jmi²dsí² juu¹² juøh¹². Jøng² ca¹ŋi¹lé² jmi²dsí² juu¹² ja³tiogh³ rai¹³ quián¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² dsa¹tiogh¹² rai¹³ ja³jmo¹dsa hning² na³ma²ca¹dsiég¹ jmai³ juøh¹² ja³jiúgh² Diú¹³, dsa² të² ca¹lah¹jǿ¹. 15Jøng² lah¹la² juúh² Diú¹³: ―Jai³lah. Guiogh¹³jni cónh¹ tsa¹ju³jŋiá³, ju³lah jmo¹² jan² dsa² høin². Dsio¹ báh³ lé² quiah¹² dsa² guǿ¹² ju³jŋia¹³, ju³lah dsa² jmo¹² hí³ hi² chi² quiah¹²dsa. Jøng² tsa¹li¹hiih³dsa na³ma²na²guønh¹²jni ju³lah lø²hiih³ dsa² ma²ca¹can¹ dsa² tsǿnh³ ―juúh² Diú¹³. 16Jøng² ca¹túgh² rai¹³ cøng² ja³tsen² Armagedón, hi² juúh²dsa quianh¹³ jǿg³ hebreo. 17Jøng² ca¹ŋi³téng³ ángel ja³ma²guiog¹ hi² ha³ cuøh³ quiah¹²dsa dsi³guøi². Jøng² tí² ca¹hløah¹ dsa² guǿ¹² ni³ trono dsi²néi² guøh¹² ŋi¹juǿi¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²ca¹løa¹ ―ca¹juúh²dsa. 18Jøng² ca¹quia¹ si² ŋíh¹. Tí² hlaih¹³ ca¹hein¹³ ca¹ning². Jøng² ca¹táh² onh¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Tí² hlaih¹³ cu¹té¹² ca¹táh² ca¹lah¹jín³ tsa¹ma²ca¹táh² cu²rón² ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³chian² dsa² jmøi¹guǿi¹ ni³ guøh³ ni³ huø¹. 19Jøng² ca¹løa¹ hnøa¹² jag¹³ jøa³juøi² Babilonia. Cu¹dsie¹² ca¹hen¹ ca¹lah¹jǿ¹ juøi² neng¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Dsagh² dsǿa¹² Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ ca¹jmo¹ dsa² chian² jøa³juøi² Babilonia. Hi² jøng² hne² hlaih¹³ Diú¹³ ca¹cuúh¹dsa dsa² héi² ma¹dsio¹² jmø³uai¹². 20Jøng² cu¹dsie¹² ca¹ŋi¹hén² máh² quianh¹³ huø¹ neng¹² dsi²jo² jmø³ŋih¹³. Cu¹dsie¹² tsa¹chi² ja³dsiagh¹ ca¹løa¹. 21Jøng² cah³ hlaih¹³ dsǿa¹² ca¹quia¹ ni³ quiah¹² dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Hiig² dsǿa¹² cónh¹ ton¹lág¹ kilos lah¹cøng² lah¹cøng² mǿi². Jøng² jǿg³ hlaih¹³ ca¹juúh² dsa² jmøi¹guǿi¹, ca¹chi³hia¹²dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹² jneh³ dsǿa¹². Di³ ja¹² lah¹hiug¹² gøg² jmø³uai¹² ca¹cuø¹dsa.

will be added

X\