APOCALIPSIS 14

1Ni³ jøng² ca¹jái¹jni. Ma²tsenh¹² jah¹chih² ni³ máh² Sion. Quianh¹³ jah¹chih² cøng² ŋi²lǿg² rø²dsǿ² ton¹lág¹ rø²dsǿ² quiún² mei¹³ dsa², jmáh¹lah dsa² ni³ton¹² dsi³quí¹² hi² tsen² jah¹chih² quianh¹³ jmai³ ti³jmi²jah. 2Jøng² ca¹nang¹jni tí² hlaih¹³ ca¹hǿ²dsa ŋi¹juǿi¹. Tí² hlaih¹³ cu¹té¹² lǿa¹² ju³lah hein¹³ hliú² jmøi² juøh¹² quianh¹³ si² ŋíh¹. Lǿa¹² ju³lah lǿa¹² ja³tsá¹² dsa² jue¹² arpa. 3Jøng² ca¹hǿ²dsa alabanza hmë́² ni³ ja³tsih¹³ trono quianh¹³ ja³tiogh³ ta³quión² jmi²dsí² quianh¹³ dsa² canh¹³ calah. Ha¹chian²dsa ca¹tiúh¹ mi¹tan¹² alabanza jøng², jmáh¹lah dsa² jue¹² tiogh³ ni³ máh² héi², dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹liúg² jah¹chih². 4Dsa² héi² báh³ lán¹² dsa² ti³jan¹, dsa² tsa¹ca¹jmo¹ lø³hiug¹² quianh¹³ hio¹³. Jøng² ŋi²nio³ dsa² héi² quianh¹³ jah¹chih² ha² juu¹² ja³ca¹ŋó¹ jah¹chih². Ca¹lán¹ dsa² héi² dsa² ca¹lø¹quián¹² Diú¹³ quianh¹³ jah¹chih². Lán¹²dsa ja³cog² Diú¹³ ju³lah lǿa¹² hi² dsii¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ni³ Diú¹³ hi² lah¹ni³ ca¹lø¹chí¹ jøa³nung² quiah¹²dsa. 5Ha¹chi² jǿg³ ta³jǿg³ ca¹juúh² dsa² héi². Di³ lán¹²dsa dsa² ti³jai¹ gug² tai³. 6Jøng² ca¹jan³jni jín³ jan² ángel han¹² guiuh¹³ dsi³guøi², ángel quin¹² jǿg³ dsio¹, jǿg³ tsa¹dsa¹hén² hi² hǿ² ángel, hi² tsaih¹²dsa dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ca¹lah¹i³ ni³ dsa², dsa² hløah¹² ca¹lah¹i³ ni³ jǿg³, dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi². 7Tí² ca¹hløah¹ ángel. Ca¹juúh²dsa: ―Mi³juanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Hí² alabanza quiah¹²dsa. Di³ ma²tǿ² ja³cang¹dsa jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² mi³dsiogh¹ hniah¹² dsa² ca¹jmo¹ ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ jmøi¹guǿi¹, quianh¹³ jmø³ŋih¹³ quianh¹³ ja³hii² jmøi² ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹já¹ jín³ jan² ángel chi³quë́¹. Ca¹juúh² ángel: ―Ma²ca¹hen¹. Ma²ca¹hen¹ jøa³juøi² Babilonia, juøi² hiug¹² juøh¹². Di³ ca¹jmo¹ dsa² chian² juøi² jøng² ca¹lán¹ dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ dsa² lø³hiug¹², dsa² ca¹can¹ mai³¹ hlaih¹³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹já¹ jín³ jan² ángel chi³quë́¹, ángel ja³ma²úg². Tí² ca¹hløah¹ ángel, ca¹juúh² ángel: ―Ju³ná³ hein² dsa² ca¹mi¹juanh¹² jáh² hlanh³ quianh¹³ hi² lai³ quiah¹²jah, ju³lah dsa² cuø¹ jǿg³ hi² tiun¹jah sello quiah¹² ni³ gug²dsa ho¹ ju³ dsi³quí¹²dsa, 10dsa² héi² li¹chian² jmø³uai¹² hiug¹² hi² cuø¹ Diú¹³. Di³ ma²hiag¹³ hlaih¹³ Diú¹³ quiah¹² dsa² héi². Hi² jøng² dsa¹tiogh¹²dsa jøa³si² dsíg² ja³hei¹² dsí² azufre. Jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ jah¹chih² hi² cán² dsa² héi² jmø³uai¹² ja³ta¹ni¹dsa. 11Cøng² hi² tsøg² jmi³ŋi³ ni³ ja³tiogh³ dsa² héi² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Tsa¹jŋi¹ jmø³uai¹² quiah¹²dsa lah¹huu² lah¹jmø², ju³lah dsa ca¹mi¹juanh¹² jáh² hlanh³ quianh¹³ hi² lai³ quiah¹²jah, dsa² ma²ti³quin¹² jmai³jah ―ca¹juúh² ángel. 12Hi² jøng² ma²ŋi¹² dsa² ma²lán¹² dsa² quián¹² Diú¹³ hi² hniuh¹² mi¹bí²dsa dsǿa¹², ju³lah dsa² ma²mi²ti¹ lei¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Jesús. 13Jøng² ca¹hløah¹ jan² dsa² ŋi¹juǿi¹, ca¹tsáih¹dsa jní². Ca¹juúh²dsa: ―Jǿg³ la² teng¹² si²: “Dsio¹ báh³ lé² quiah¹² dsa² dsián¹ ni³ ja³já¹³ la², ju³lah dsa² ma²hé² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ jmai³ ja³dsan²dsa. Lah¹dsóh² dsio¹ báh³ lé² quiah¹²dsa,” juúh² jmi²dsí² han¹³. “Ca¹jŋi¹ ca¹lah¹jǿ¹ jmø³uai¹² quiah¹²dsa. Tsa¹dsa¹hén² jǿg³ quiah¹² hi² dsio¹ ma²ca¹jmo¹dsa” ―ca¹juúh²dsa. 14Jøng² ca¹jái¹jni calah. Ma²hei¹² cøng² jneng¹² teg². Jøng² guǿ¹² jan² dsa² ni³ jneng¹², dsa² jniá² ju³lah jniá² dsa² jmøi¹guǿi¹. Hiu³ corona cog³niáng¹³ dsi³dsa. Chinh¹²dsa cøng² ŋi³løh¹² hmo¹. 15Jøng² ca¹gu¹hái¹ jín³ jan² ángel, dsa² hiúg³ guøh¹². Tí² ca¹hløah¹ ángel, ca¹tsáih¹ dsa² guǿ¹² ni³ jneng¹². Ca¹juúh² ángel: ―Quiuh³ ca¹lah¹jǿ¹. Di³ ma²tǿ² ja³jiégh¹ Diú¹³ hi² ma²ru² ni³ jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² ángel. 16Jøng² dsa² guǿ¹² ni³ jneng¹² héi² ca¹quiuh¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹jiégh¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. 17Jøng² ca¹gu¹hái¹ jín³ jan² ángel guøh¹² ŋi¹juǿi¹, dsa² chinh¹² calah ŋi³løh¹² hmo¹. 18Jøng² ca¹gu¹hái¹ jan² ángel ja³mi³tsenh¹³dsa ni³hiég², ángel quin¹² bí² quiah¹² si² dsíg². Tí² ca¹hløah¹ ángel, ca¹tsáih¹ roh¹³, dsa² chinh¹² ŋí³ hmo¹. Ca¹juúh² ángel: ―Gu²tiu³ ca¹lah¹jǿ¹ møi¹gu²jøah¹³ ni³ jmøi¹guǿi¹. Di³ ma²juøi² ―ca¹juúh²dsa. 19Jøng² ca¹tí² ángel ŋí³ quiah¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Ca¹tiu¹dsa møi¹gu²jøah¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹tóh²dsa ja³sianh¹ mǿi², hi² hniu¹dsa juúh²dsa ja³cuø¹ Diú¹³ jmø³uai¹² hiug¹² hi² hiug¹² hiag¹³ Diú¹³. 20Chiuh³ juøi² ca¹sianh¹ ángel møi¹gu²jøah¹³. Jøng² ca¹ŋi¹ha¹³ ma¹dsio¹² hlaih¹³ jmø². Ca¹dsiég¹ jmø² ca¹tǿ² ja³hei¹² ŋí³ hiu³ hag³ cuø³. Ca¹ŋi¹juøh¹² ca¹lah¹ja³ca¹dsiég¹ ca¹tǿ² hnøa¹² ŋi²lǿg² mei¹³ metros, jmáh¹lah jmø².

will be added

X\