APOCALIPSIS 13

1Jøng² ca¹jái¹jni hi² ca¹hian¹ jín³ jan² jáh² hlanh³ ni³ jmø³ŋih¹³. Ti³dsøa¹³ guio¹ dsi³jah quianh¹³ guie¹ mu² juú³jah. Hiu³ corona lah¹cøng² lah¹cøng² mu² juú³jah. Rø²ton¹² cøng² jmai³ hlaih¹³ dsi³jah. 2Jáh² ca¹jan³jni héi² jniá² ju³lah jniá² jan² hieh¹². Lǿa¹² lø³tai³jah ju³lah lǿa¹² lø³tai³ oso. Lǿa¹² hag³jah ju³lah lǿa¹² hag³ león. Jøng² ca¹cuø¹ jáh² hlanh³ lah¹ni³ ca¹lø¹chián¹ bí² quiah¹²dsa quiah¹² jáh² ja³ma²og¹, jáh² ca¹hian² ni³ jmø³ŋih¹³. Ca¹jmo¹jah ca¹lø¹dsen¹³ jáh² ja³ma²og¹ ja³cog² dsa² quián¹²jah. Ca¹ŋë²jah jǿg³ hi² jmo¹jah héh¹. 3Jní² báh³ cøng² dsi³jah ju³lah hi² ca¹løa¹ cøng² ja³uai¹³ ma¹dsio¹² hlaih¹³ hi² mi³jmo¹ hi² jón²jah. Jøng² ma²ca¹jŋi¹ báh³ quiah¹² jáh². Jøng² ca¹lø¹dsogh¹² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹ŋi¹nio¹dsa quianh¹³ jáh² héi². 4Ca¹mi¹juanh¹²dsa jáh² lah¹ni³ ca¹lø¹chián¹. Di³ ca¹cuø¹jah bí² quiah¹² jáh² ja³ma²og¹. Jø¹² bíh³ ca¹mi¹juanh¹²dsa jáh² ja³ma²og¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ca¹lah¹jin³ hein² ha¹chian² dsa² lán¹² ju³lah lán¹² jáh² lang¹². Ca¹lah¹jin³ hein² ha¹chian² tiúh¹ quianh¹³jah ―ca¹juúh²dsa. 5Jø¹² bíh³ ca¹ŋë²jah jǿg³ hi² ca¹ŋøa¹jah rú²jah, hi² ca¹juúh²jah jǿg³ hlaih¹³, ca¹chi² ca¹hia¹²jah Diú¹³. Ca¹ŋë²jah jǿg³ hi² jmo¹jah héh¹ hnøa¹² ji²ŋi² tón² ca²dsieg³ jmai³. 6Jøng² ca¹jmo¹jah lah¹jøng². Ca¹juúh²dsa jǿg³ hlaih¹³. Ca¹hia¹dsa Diú¹³ quianh¹³ hi² tsen² Diú¹³, quianh¹³ ja³guǿ¹³ Diú¹³, quianh¹³ dsa² tiogh³ ja³jøng². 7Jø¹² bíh³ ca¹ŋë²jah jǿg³ hi² jmo¹jah hning² quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹, ju³lah dsa² lán¹² dsa² quián¹² Diú¹³, ca¹lah¹ja³ca¹tiúh¹jah quianh¹³dsa. Jøng² ca¹lø¹dsen¹³jah ja³cog² ca¹lah¹i³ ni³ dsa², dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi², dsa² hløah¹² ca¹lah¹i³ ni³ jǿg³, dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 8Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ca¹mi¹juanh¹² jáh² héi², ju³lah dsa² tsa¹ti³ton¹² si² quiah¹² jah¹chih², dsa² ca¹jon¹, si² ma²lǿa¹² ca¹lah¹cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹niu¹ jmøi¹guǿi¹ hi² ti³ton¹² dsa² li¹chian² tiá² ja³cog² Diú¹³. 9Ju³ná³ hein² dsa² lé² nang¹, ju³neng³dsa jǿg³ la²: 10Ju³ná³ hein² dsa² ca¹të́² dsa¹lé² hni¹ŋí³, cónh¹jøng² hni¹ŋí³ dsa¹lé² báh³ dsa² jøng². Ju³ná³ hein² dsa² ca¹jŋëh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa quianh¹³ ŋi³tǿi¹, jøng² quianh¹³ ŋi³tǿi¹ jón² dsa² héi² calah. Hi² ma²ŋi¹² dsa² quián¹² Diú¹³ hi² hniuh¹² mi¹bí²dsa dsǿa¹²dsa, cøng² hi² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 11Ni³ jøng² ca¹jan³jni jín³ jan² jáh² hlanh³, jáh² ca¹hian² ni³ huø¹. Ti³dsøa¹³ ton¹ mu² juú³jah ju³lah lǿa¹² mu² juú³ jah¹chih². Cónh¹jøng² ma²të²jah jǿg³ quiah¹² jáh² ca¹lø¹chián¹ lah¹ni³, hi² të²jah mi¹gan¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 12Jøng² cu²rø² chi² bí² quiah¹² jáh² héi² quianh¹³ jáh² ca¹hian² ni³ jmøi². Jøng² jáh² ca¹hian² ni³ huø¹ ca¹mi¹ti¹ ni³ jáh² ca¹hian² ni³ jmøi². Ca¹jmo¹jah ca¹mi¹juanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ roh¹³jah, jáh² ca¹huá² ja³mi³uai¹³ quiah¹². 13Jø¹² bíh³ ca¹jmo¹jah hliú² juu¹² juøh¹² ca¹tǿ² ja³ca¹jmo¹jah hi² ca¹quia¹ si² dsíg² ni³ huø¹, hi² ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³, ja³tiogh³ dsa² jmøi¹guǿi¹ ti³jái¹². 14Quianh¹³ juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹jah ja³ta¹ni¹ roh¹³jah ca¹mi¹gan¹² báh³ jáh² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹tsáih¹jah dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² ca¹jmo¹dsa jan² diú¹³ lan³ quián¹²dsa lah¹jniá² jáh² ca¹hian² ni³ jmøi² héi², jáh² tsa¹ca¹jon¹ mi³ca¹uǿnh² dsi³jah quianh¹³ ŋi³tǿi¹. 15Jøng² ca¹lø¹chí¹ bí² quiah¹² jáh² ca¹hian² ni³ huø¹. Mi³jøng² ca¹jmo¹jah ca¹lø¹chián¹ jáh² lan³. Ca¹hløah¹ jáh² lan³. Jø¹² bíh³ ca¹mi¹dsian¹²jah ca¹lah¹já¹ dsa² tsa¹hniu¹ mi¹juanh¹²jah. 16Jøng² ca¹jmo¹jah calah hi² ca¹tiun¹dsa cøng² sello gug² dsa² jmøi¹guǿi¹, gug²dsa dsio¹, ho¹ ju³ jøng² dsi³quí¹²dsa, ca¹lah¹já¹ dsa² meh² quianh¹³ dsa² canh¹³, dsa² chi² cog³ quianh¹³ dsa² ti²ŋié², dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa² siáh², quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² guiog¹³. 17Jøng² ha¹chian² dsa² lé² lá² hnái¹² jin³ he², ju³ná³ tsa¹rø²ton¹² hi² jøng² quiah¹², ju³ná³ tsa¹rø²ton¹² jmai³jah ho¹ ju³ número quiah¹² jmai³jah. 18Jmáh¹lah dsa² ŋi¹² ma¹dsio¹² báh³ li¹ŋë́² jǿg³ jøng². Ju³hniangh³ dsa² ŋi¹² número jøng². Di³ ma²lǿa¹² número jøng² jǿg³ chi³jnøa¹² ha²lah tsen² jan² dsa². Lǿa¹² número jøng² jŋiéng² ŋi²lǿg² rø²dsǿ² to¹lu¹guií² rø²dsǿ² guie¹jŋiéng².

will be added

X\