APOCALIPSIS 12

1Jøng² ca¹jni¹ cøng² hi² gøg² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ca¹jnia¹ jan² hio¹³. Taih¹² hlaih¹³ quiah¹²dsa, ju³lah taih¹² hieg². Tsenh¹² hio¹³ ni³ ja³hen¹² tsøh². Hiu³ corona dsi³dsa ti³ton¹² guia¹tón² chi³neng¹². 2Ma²quian¹² hio¹³ guing². Ho¹² hio¹³. Di³ ma²chian²dsa jmø³uai¹². Ma²tǿ² ja³li¹chian² guing² quián¹²dsa. 3Ni³ jøng² ca¹løa¹ cøng² hi² gøg² calah guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ca¹jnia¹ jan² jáh² hlanh³ juanh¹², jáh² guión². Ti³dsøa¹³ guio¹ dsi³jah quianh¹³ guie¹ mu² juú³jah. Tioh¹³ cøng² corona lah¹cøng² lah¹cøng² dsi³jah. 4Jøng² mih² tsa¹ton¹dsoh¹³ chi³neng¹² ti³buh¹² guiuh¹³ ca¹cang¹jah quianh¹³ cong¹²jah. Ca¹guianh¹jah chi³neng¹² ni³ jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹nung²jah ni³ ja³tsenh¹³ hio¹³. Mi³jøng² mi³cugh¹jah guing² na³ma²ca¹lø¹chián¹guing. 5Jøng² ca¹lø¹chián¹ jan² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹² hio¹³, dsa² li¹dsen¹³ jmo¹ héh¹ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² chi² bí². Mi³ca¹lø¹chián¹guing ta³lah¹ca¹tai¹ Diú¹³ juu¹² ja³guǿ¹³dsa ni³ trono. 6Jøng² ca¹cuøin¹ hio¹³ juu¹² ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³, ja³ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ju²jŋia¹³ hi² li¹chi² hi² gǿh¹dsa hnøa¹² ji²ŋi² tón² ca²dsieg³. 7Jøng² ca¹niu¹ hning² ŋi¹juǿi¹. Miguel, dsa² lán¹² juu¹³ ángeles quianh¹³ ángeles jian¹²dsa, ca¹tán¹ quianh¹³ jáh² hlanh³ héi². Ca¹tán¹ báh³ jáh² hlanh³ cu¹dsié¹² quianh¹³ ángeles hlanh³ jian¹²dsa. 8Jøng² ha¹chi² ca¹tiúh¹dsa. Ha¹chi² ja³ma¹li¹togh¹²dsa ŋi¹juǿi¹ ca¹løa¹. 9Jøng² ca¹tióg²dsa jáh² hlanh³ juanh¹² héi² juu¹² jmøi¹guǿi¹, dsa² chian² ma²lǿih², dsa² lán¹² ju³lah lán¹² møh², dsa² tsen² Diablo quianh¹³ Satanás, dsa² hniu¹ mi¹gan¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹guianh¹dsa jáh² héi² ni³ jmøi¹guǿi¹ cu¹dsie¹² quianh¹³ ángeles hlanh³ quián¹²dsa. 10Jøng² ca¹nang¹jni ca¹hløah¹ jan² dsa² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Ca¹juúh²dsa: ―Ma²ca¹tiúh¹ Diú¹³ liúg² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹mi¹léi¹³dsa hi² chi² bí² quiah¹²dsa. Dsa² héi² báh³ dsa² dsen¹³ ca¹lah¹cónh¹ ja³ca¹lah¹já¹ dsa². Dsa² lán¹² Cristo quián¹²dsa ma²jmo¹² héh¹. Di³ ma²ca¹tióg²dsa dsa² cuøh¹² dsa² roh¹³ jniang³ dsag³ lah¹huu² lah¹jmø², hi² tsaih¹²dsa Diú¹³ quián² jniang³. 11Ma²ca¹tiúh¹ dsa² roh¹³ jniang³ ja³cog² dsa² hlanh³. Di³ ca¹cuø¹ jah¹chih² jmø² quiah¹². Ca¹tiúh¹dsa. Di³ ca¹lø¹ti¹ jǿg³ quiah¹²dsa. Ha¹chi² ca¹lø¹goh¹²dsa. Cónh¹jøng² ca¹hiei¹ báh³ dsa² hmó¹ quiah¹². 12Hi² jøng² túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹², hniah¹² dsa² chianh² ŋi¹juǿi¹. Cónh¹jøng² juǿih² báh³ hniah¹², hniah¹² dsa² chianh² ni³ guøh³ ni³ huø¹ ca¹lah¹ma¹quianh¹³ jmø³ŋih¹³. Di³ ma²ca¹siog¹ dsa² hlanh³ juu¹² ja³tiogh³ hniah¹². Hne² hlaih¹³dsa. Di³ ma²ŋi¹²dsa mih² báh³ jmai³ ma²chi² quiah¹²dsa. 13Jøng² mi³ca¹lø¹lih¹³ jáh² hlanh³ hi² ma²ca¹tiáng² Diú¹³ ni³ huø¹, jøng² ca¹hen¹jah hio¹³ héi², hio¹³ ca¹lø¹chián¹ guing² dsa² ŋioh¹² quián¹². 14Jøng² ca¹lø¹chí¹ ton¹ tsø³cog¹² hio¹³, ju³lah tsø³cog¹² møin² juanh¹². Jøng² ca¹cuénh² hio¹³ jáh² hlanh³. Ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³, ja³li¹chi² hi² gǿh¹dsa hnøa¹² ji²ŋi² tón² ca²dsieg³ jmai³. 15Jøng² ca¹jmo¹jah ca¹hii² jmøi² ma¹dsio¹² hag³jah ju³lah cøng² ja³hiu³ jmøi² juøh¹². Mi³jøng² mi³dsa¹ie¹ hio¹³ quianh¹³ jmøi². 16Jøng² ca¹mi³hag¹³ guøh³ huø¹ quiah¹² hio¹³. Ca¹ná² huø¹ ja³ca¹ŋi¹ha¹³ jmøi² ca¹hii² hag³jah. 17Hi² jøng² ca¹lø¹hné¹ hlaih¹³ jáh² ja³cog² hio¹³. Ca¹ŋó¹jah. Ca¹ŋi¹jmó²jah hning² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ tsø³jong¹³ hio¹³, ju³lah dsa² jmøi¹guǿi¹ mi²ti¹ jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³, dsa² chinh¹² tí² jǿg³ quiah¹² Jesús. Ca¹nung²jah jøa³dsag³ chiuh³ jmø³ŋih¹³.

will be added

X\