APOCALIPSIS 11

1Jøng² ca¹cuúh¹dsa jní² cøng² hma² ta² lǿa¹² hma² quin¹²dsa héh¹. Jøng² ca¹juúh²dsa, ca¹tsáih¹dsa jní²: ―Gu²quin² héh¹ ha²cónh¹ dsiég¹² guøh¹² quiah¹² Diú¹³ quianh¹³ ni³hiég². Jøng² hǿh³hning ha²cónh¹ dsa² tiogh³ ja³jøng², dsa² mi²juanh¹² Diú¹³. 2Cónh¹jøng² ha¹chi² héh¹ cánh³hning ja³dsi¹² guøh¹² ha²cónh¹ té¹². Di³ ma²lǿa¹² jǿg³ hi² li¹quiah¹² dsa² siáh² ja³dsi¹² guøh¹², dsa² tsa¹quián¹² Diú¹³. Ŋi¹ti³ ŋi¹nio³ dsa² héi² juøi² han¹³ quiah¹² Diú¹³ lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa hnøa¹² ji²ŋi² ton¹ ca²dsieg³ jmai³. 3Jøng² dsianh¹³jni og¹ dsa² ti³quieih¹² hmøah¹² lih², dsa² hǿ² jǿg³ ni³ quieg¹ jní² hnøa¹² ji²ŋi² ton¹ ca²dsieg³ jmai³ calah ―ca¹juúh²dsa. 4Lán¹² dsa² og¹ héi² ton¹ hma² olivo quianh¹³ ton¹ ŋí³ chi³hiúh² si² cø², hi² ti³tǿng² ja³ta¹ni¹ Diú¹³, dsa² lán¹² Juu¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. 5Jøng² huøh¹² si² dsíg² hag³ dsa² héi² ju³ná³ ca¹løa¹chián¹ dsa² hiag¹³ quiah¹²dsa, dsa² hniu¹ jmóh². Jøng² cúg² dsa² mi³jmóh². Dsián¹ dsa² hiag¹³ quiah¹² dsa² og¹ héi². 6Chi² báh³ bí² quiah¹² dsa² héi² hi² jmo¹dsa tsa¹jí¹ jmǿa¹² ca¹lah¹cónh¹ jmai³ ja³hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ chi² bí² quiah¹²dsa hi² jmo¹dsa ha³ jmáh¹lah jmø² ju³lah ja³ha³ jmøi². Hliú² ni³ të²dsa hi² cuúh¹dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ jmø³uai¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³hniu¹dsa. 7Jøng² na³ma²ca¹tug¹² dsa² héi² ta³ quiah¹², jøng² hian¹ jan² jáh² hlanh³ hiúg³ tøg² nǿng². Tán¹jah quianh¹³ dsa² og¹ héi². Tiúh¹ báh³ jáh². Mi¹dsian¹² báh³ jáh² dsa² héi². 8Jøng² lé² ti³ganh¹² hlai³ héi² jøa³cai³¹ jøa³juøi² ja³ca¹jon¹ Juu¹³ jniang³ ni³ crǿg³. Hi² jøng² ma²lé² li¹juúh³ jniang³ hi² tsen² juøi² jøng² jøa³juøi² Sodomo quianh¹³ jøa³juøi² Egipto. 9Jøng² hnøa¹² jmai³ tón² cónh¹ dsi¹hiég¹ jái¹ dsa² jue¹² hi² ti³ganh¹ hlai³, ca¹lah¹i³ ni³ dsa² chian² hliú² juøi², dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹, dsa² ti³hløah¹² hliú² ni³ jǿg³. Tsa¹cuø¹ dsa² jue¹² jǿg³ hi² dsa¹hog²dsa hlai³. 10Jøng² tøa¹ hlaih¹³ dsǿa¹² dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ na³ma²ca¹dsan¹ dsa² héi². Túgh²dsa hioh¹² jenh¹²dsa. Jmo¹dsa jmai³ juøh¹². Cuúh¹dsa ju³roh¹³dsa hi² hiug² dsǿa¹²dsa la³cuø¹dsa. Di³ dsa² og¹ héi², dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ma²ca¹cuø¹ ma¹dsio¹² jmø³uai¹² quiah¹² dsa² jue¹². 11Jøng² mi³ca¹tsø³jue¹³ hnøa¹² jmai³ tón² dsi¹híeg¹ jøng², jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹hiog² dsa² héi². Ca¹nung²dsa calah. Jøng² ca¹lø¹goh¹² hlaih¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹jǿi². 12Ni³ jøng² ca¹nǿng² dsa² og¹ cøng² jǿg³ ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³ ŋi¹júøi¹. Ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: ―Ji³noh¹² hniah¹² juu¹² guiuh¹³ la² ―ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² guiuh¹², juu¹² jøa³jneng¹², hi² ti³jái¹² dsa² hiag¹³ tiogh³. 13Dsø¹juu¹² jøng² ca¹táh² onh¹² tí² hlaih¹³ cu¹té¹². Jøng² ca¹hen¹ cøng² dsoh¹³ juøi² ca¹lah¹cónh¹ té¹² guie¹ dsoh¹³. Ca¹dsan¹ guio¹ mei¹³ dsa². Jøng² dsa² tsa¹ca¹dsan¹ ca¹mi¹juanh¹² Diú¹³. Di³ hi² hiug¹² goh¹²dsa. 14Ma²ca¹tsø³jue¹³ ton¹ jmø³uai¹² hiug¹². Tsa¹hai³ jí¹ jmø³uai¹² ja³ma²hnøa¹². 15Ni³ jøng² ca¹jiég² ángel ja³ma²guiog¹ løg¹² quiah¹². Jøng² jue¹² dsa tiogh³ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ ca¹hløah¹ tí². Ca¹juúh²dsa: Ma²ca¹lø¹quiah¹² Juu¹³ jniang³ quianh¹³ Cristo quián¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ juøi² neng¹² jmøi¹guǿi¹. Dsa² héi² báh³ jmo¹ héh¹ jmøi¹guǿi¹ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹, ca¹juúh²dsa. 16Jøng² ta³guiug²quión² dsa² canh¹³ héi², dsa² tiogh³ ni³ trono quiah¹² ja³ta¹ni¹ Diú¹³, ca¹guianh¹ huø¹. Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. 17Ca¹juúh²dsa: Di³hmah³hning Juu¹³ jniang³, Diú¹³ dsa² të² ca¹lah¹jǿ¹, Hning² dsa² chian² ja³ma²ca¹já¹, dsa² chian² ta¹na¹. Di³ ma²ca¹hieih³hning ta³ quiánh²hning, hi² lanh¹²hning dsa² hiug¹² juanh¹². Ma²ca¹mi³liagh¹³hning hi² jmoh²hning héh¹ jmøi¹guǿi¹. 18Ca¹lø¹hioh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Cónh¹jøng² ma²ca¹dsiég¹ jmai³ ja³cuøh¹³hning dsa² jmø³uai¹², jmai³ ja³cángh³hning jǿg³ dsøg¹² quiah¹² dsa² ma²ca¹dsan¹. Ma²tǿ² jmai³ ja³cuøh¹³hning dsa² mi²ti¹ neih³hning hi² dsio¹, quianh¹³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiánh²hning, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ma²lán¹² dsa² quiánh²hning, dsa² mi²juanh¹² hning², cu¹dsie¹² dsa² meh² quianh¹³ dsa² canh¹³. Ma²tǿ² ja³hénh³hning dsa² jmo¹² hén² jmøi¹guǿi¹, ca¹juúh²dsa. 19Jøng² ca¹ní¹dsa guøh¹² quiah¹² Diú¹³ tsih¹² guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Dsi²néi² guøh¹² ca¹jni¹ gog¹² ja³tioh¹³ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹quia¹ si² ŋíh¹. Tí² hlaih¹³ ca¹hein¹³. Ca¹táh² onh¹². Ca¹quia¹ dsǿa¹² ca¹lah¹hmøah³ cu¹té¹².

will be added

X\