APOCALIPSIS 10

1Jøng² ca¹jan³jni jin³ jan² ángel bé², dsa² ma²siog¹² juu¹² ŋi¹juǿi¹. Juu¹² jøa³ cøng² jneng¹² ca¹siog¹dsa. Tsenh¹² jan² mø¹jag³ ta¹guiuh¹³ ja³lǿa¹² dsi³dsa. Sih¹² ni³dsa ju³lah taih¹² hieg². Lǿa¹² tai³dsa ju³lah lǿa¹² jmáh¹lah si² dsíg². 2Hiu³ cøng² si² mih² gug²dsa. Ma²chi³na¹ si². Jøng² ca¹nung²dsa ni³ jmøi¹guǿi¹. Tai³dsa dsio¹ ca¹chi¹dsén²dsa ni³ jmø³ŋih¹³. Tai³dsa cøng² ca¹chi¹dsén²dsa ni³ huø¹. 3Jøng² ca¹hløah¹dsa tí² ju³lah ho¹² hieh¹². Mi³ca¹hløah¹dsa jøng² ca¹ŋai¹ ta³guiog¹ ŋíh¹. 4Ma²ca¹hein¹³ tí² ŋíh¹, jøng² mi³tǿng³jni jǿg³ ni³ si², jǿg³ ca¹jmo¹ ŋíh¹, mi³ca¹nang¹jni cøng² jǿg³ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹, ca¹tsáih¹dsa jní²: ―Tsa¹ju³héh³hning jǿg³ ma²na²ŋai¹ ŋíh¹. Tsa¹tøngh¹³hning si² jǿg³ ma²na²juúh²dsa ―ca¹juúh²dsa. 5Jøng² ángel ca¹jan³jni héi², dsa² ma²tsenh¹² ni³ jmø³ŋih¹³ quianh¹³ ni³ huø¹, juu¹² guiuh¹³ ca¹chio¹ dsa² héi² gug²dsa dsio¹. 6Jøng² ca¹hia¹dsa Diú¹³, dsa² chian² tiá², dsa² ca¹jmo¹ jmøi¹guǿi¹, quianh¹³ jmø³ŋih¹³, quianh¹³ hi² tioh¹³ guiuh¹³, quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² jmøi¹guǿi¹. Ca¹mi¹dsøg¹²dsa jǿg³ quiah¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: ―Ma³ŋi¹² Diú¹³ lah¹dsóh² ha¹chi² ma¹li¹hai³ 7li¹ti¹ jǿg³ chi³jnøa¹² ca¹jmo¹ Diú¹³, jǿg³ ca¹hǿ² dsa² mi²ti¹ ni³dsa. Di³ li¹ti¹ báh³ jǿg³ jøng² na³ma²ca¹jiég² ángel ja³ma²guiog¹ løg¹² quiah¹² ―ca¹juúh²dsa. 8Jøng² ca¹tsáih¹dsa jní² calah, dsa² ca¹hløah¹ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹, ca¹juúh²dsa: ―Gu²quin² si² mih² ma²chi³na¹, si² hiu³ gug² ángel ma²tsenh¹² ni³ jmø³ŋih¹³ quianh¹³ ni³ huø¹ ―ca¹juúh²dsa. 9Jøng² ca¹ŋó¹jni. Ca¹juǿi²jni ángel hi² mi³cuø¹dsa si² jøng². Jøng² ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹ jní²: ―Janh¹³ si². Jøng² cǿgh³hning. Jøng² lé² rǿg² hagh³hning, ju³lah lǿa¹² jmø³tah¹². Jøng² na³ma²dsiég¹² togh¹²hning dsih¹ lé² ―ca¹juúh²dsa. 10Ca¹cang¹ báh³ jní² si² hi² ca¹jáinh¹ ángel. Jøng² ca¹gøah¹jni. Jøng² rǿg² ca¹løa¹ ho¹jni ju³lah rǿg² jmø³tah¹². Jøng² mi³ca¹gøah¹jni jøng², ca¹lø¹dsih¹ tuh¹²jni. 11Ni³ jøng² ca¹tsáih¹dsa jní²: ―Hniuh¹² hǿh³hning jǿg³ calah, jǿg³ quiah¹² dsa² jue¹², dsa² chian² hliú² juøi², dsa² hløah¹² hliú² ni³ jǿg³, dsa² dsen¹³ juøi² ―ca¹juúh²dsa.

will be added

X\